Etikettarkiv: Vätesulfid

Ledgångsreumatism, Schizofreni och Vätesulfid

Vätesulfid och ledgångsreumatism

Svavelhaltiga bad har länge varit en del av kurerna och terapierna mot reumatoid artrit (ledgångsreumatism.)  Senaste nyheterna visar att nivåerna av vätesulfid (H2S) i synovialvätskan verkar överensstämma starkt mycket med hur allvarlig inflammationen är för personer med Reumatoid Artrit, vilket är ett ganska sensationellt resultat. Inflammationen verkar öka om nivån av H2S sänks och inflammationen minskar om nivån av H2S höjs, vilket gpå kort sikt kan visa att H2S är det antiinflammatoriska ämne som kroppen själv använder för att bekämpa ledgångsreumatism med,  vilket förefaller mycket rimligt.  Men antagligen så finns det fler sanningar än så.

Har du ledgångsreumatism har du oftast inte schizofreni

Har du Schizofreni så verkar sannolikheten lägre att du också har ledgångsreumatism. Mäter man från andelen personer som behandlats mot schizofreni och kontrollerar om de har samtidig ledgångsreumatism så förefaller svaret visa en  starkt negativ korrelation mellan schizofreni och ledgångsreumatism. Av  28,953 personer med schizofreni hade bara 31 samtidig ledgångsreumatism vid en studie, resultaten har skiftat en del men relationen förefaller oftast vara strikt negativ. Uppskattningsvis kan det bero på att tillståndet har avvikelser inom samma område som är uttryckt på olika vis eller i olika steg av samma kedja. Vilket blir intressant för att CAC-hålet teorin om orsakerna till schizofreni pekar ut H2S och närliggande ämnen och reaktionsvägar som en av de mest aktiva när det gäller sjukdomsutvecklingen till Schizofreni.

Dock finns det studier med strikt avvikande resultat vilka visar en positiv korrelation, de studierna har utgått från andelen personer med schizofreni i gruppen patienter som behandlats mot reumatoid artrit och blindtarmsinflammation. Vilket kan vara ett utmärkt grundläge att fundera varför det förhåller sig på detta viset. Kan bägge undersökningsresultaten vara adekvata och vad pekar det i så fall på?

Mineraloljor ökar reumatism men minskar schizofreni?

I en avhandling av Berit Sverdrup visades att män i kontakt mineraloljor i arbetslivet ökade risken att utveckla reumatoid artrit. En fråga man kan ställa sig i sammanhanget är om en närgången kontakt med mineraloljor också i motsvarande grad minskar ned riskerna för att utveckla schizofreni, eller om de som hade schizofreni och samtidig reumatoid artrit hade haft kontakt med mycket mineraloljor. Kvinnor har mer ledgångsreumatism än män verkar också vara ett faktum, dock verkar det inte bevisat att det är mineraloljan i de kosmetiska produkterna som ger kvinnor en högre andel ledgångsreumatism.

Sammanfattningsvis finns det en rad frågor och ofta är det bäst att lyfta fram dem innan man försöker leverera svaren. Mest långsökt av allt blir frågeställningen varför har kvinnor mer ledgångsreumatism och mindre schizofreni om det nu finns ett samband mellan grupperna, någon som känner sig insatt nog att komma med en välgrundad fundering? Här ser vi i varje fall hur komplex verkligheten är och sällan så svart-vit som den kan verka i en enda studie. Antagligen är det också just därför ögonen sitter en bit från varandra, så att det skapas ett djup i synbilden. Allt annat är väl förutfattade meningar och sådantdär som skrivs i encyklopedin.

Till min stora förvåning har jag just lärt mig att man faktiskt kan ha både ADHD och Schizofreni samtidigt vilket kom som en överaskning. Undrar hur många som har parkinsons sjukdom och schizofreni samtidigt.

Referenser:
Schizophrenia Bulletin, 25(4):625-638,1999
At Issue: Schizophrenia and Rheumatoid Arthritis:
The Negative Association Revisited
by Robert J. Oken and Michael Schulzer

Ann. N.Y. Acad. Sci. ISSN 0077-8923
Annals of The New York  Academy of Science
Issue: Oxidative/Nitrosative Stress and Disease

Berit Sverdrup
Detection of hydrogen sulfide in plasma and knee-joint synovial fluid from rheumatoid arthritis patients: relation to clinical and laboratory measures of inflammation

Common Commercial Cosmetic Products Induce Arthritis in the DA Rat
B. Sverdrup,1 L. Klareskog,1 and S. Kleinaut’2
1Department of Medicine, Rheumatology Unit, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden; 2Department of Pathology, University Hospital,
Uppsala, Sweden

The CAC-Hålet Theory fund-a-Mental

Schizophrenia among patients treated for rheumatoid arthritis and appendicitis
Volume 29, Issue 3, Pages 255-261 (9 February 1998)
Hannu Lauerma, Ville Lehtinenb, Matti Joukamaac, Marjo-Riitta Järvelind, Hans Heleniuse, Matti Isohannic

Schizofreni och H2S – Vätesulfid

Väte sulfid och konsten att angöra en brygga

Vi har nu visat på att  Carbon disulfide – CS2  kan påverka många centrala funktioner i kroppen, tack vare det har vi också visat en väg för H2S att finnas i kroppen, antagligen på andra sätt än tidigare. att Även om CS2 är ett ganska potent ämne kommer vi se att H2S är mer potent i sin effektutövning, men här talar vi inte om för mycket eller för lite H2S utan både för mycket och för lite samtidigt, dvs nivåerna av H2S kommer att vara rubbade,  måhända på grund av att det CS2 vilket omvandlas till H2S kommer att ha sin primära verkan på andra platser och tidpunkter än det endogena H2S men likaväl återverka på den naturliga kroppsegna H2S funktionen. Något som antagligen kan vara betydelsefullt vid Methionine och Homocysteine omvandlingen. Två enzymer står annars för delar av den kroppsegna produktion av vätesulfid, Cystathionine beta-synthase  och Cystathionine gamma-lyase  i hjärnan verkar det mest finnas CBS mRNA, speciellt i hippocampus. En del menar att H2S-molekylen är så lik Co2 att den kan passa in just där Co2 brukar agera, kanske är H2S  mer likt H2O2 eller  2*8 är inte sällan 16 vilket i detta fallet kan ha en viss betydelse och gestaltas som syre O och svavel och ge en svavelosande understyrning av flera centrala funktioner.

The CAC-hålet teorin om Schizofreni: Det beror på fundamental näringsbrist

Syrebrist. Energibrist och brist på djupsömn. Eller för den som vill låtsas vara låtsas lite avancerad  brist på: ATP , O2 och brist på NREM sömn, vi kommer att visa hur en tänkbar rutt ser ut och gå ytterligare ett steg in i CAC-Håls teorin från CS2 som redan uppmätts hos gruppen personer med Schizofreni och som kunnat ge flera av de centrala symptomen hos personer som exponeras för det, hallucinationer, personlighetsförändringar och paranoia till de mera centrala stopparna av ämnesomsättningen. Transittillstånden kan ha en del att göra med H2S, H2O2 och det gamla kära superavancerade vattnet H2O, den minst förstådda transmittorn. För allvarligt talat vad kan sägas inte vara en transmittor i ett komplext system och varför skulle vatten inte vara det? En mycket bisarr tanke, speciellt hos organismer som drivs av ”proton motiv kraft”.  Problematiken kan antagligen komma ur ett felreglerat H2S, jag tänker fragment att försöka påvisa hur, samt sätta fram ett orsakshjul med flera möjliga vägar in i den symptomatologiska rotundan.

Näringsbrist under stress är en av ingångarna till symptomatologin.

Schizofreni och Biomarkörerna

Några av de biomarkörerna som brukar hittas i ryggmärgsvätskan vid början av en psykos är  Transthyretin och VGF. VGF förefaller ha en hel del med energireglering att göra, följaktligen också en del med den synaptiska plasticiteten. VGF ökas  av  BDNF, träning förefalller öka på mängden av VGF i hippocampus hos möss. Förändringar i VGF hittas vid en rad neurologiska och psykiatriska sjukdomar. Transthyretin är ett transportprotein vilket transporterar retinol och thyroxin i blod och ryggmärgsvätskan. VGF  och Transthyretinvärdena kan sägas ge en bild av näringsstatus, eller så här uttrycks delar av prenumerationerna av näringsämnen i en väv av hydrerat kol och lipider.

Men man ska komma ihåg att dessa markörer kan tala om ett tillstånd som varit en längre tid. Tänk nu om tillståndet i stället beror på oreglering av ett centralt ämne vars summa kan vara desamma i slutänden.  Man har länge trott att andningen styrs av Co2 detektion men faktum är att på möss har H2S en funktion som O2 sensor, frågar mig om inte H2S har samma funktion på människor. Dvs livsfarligt giftigt och antagligen helt livsnödvändigt ungefär som Kolmonoxid, kväveoxid – NO.

Tänker försöka påvisa några möjliga vägar som ett obalanserat H2S kan ta sig. Samt hur det kan anknyta till symptomen på psykos och det som i dagligt tal kallas schizofreni.

Hypotes om:Schizofrenins etiologi – den lätta versionen

Schizofreni Orsaker

Det har kommit en del frågor på en lättare version av CAC-Hålsteorin om Schizofreni och vi har gjort vårt bästa för att göra en så enkel förklaring som möjligt. Förhoppningsvis kommer även neurovetenskapen att förstå den så småningom.  Antagligen kommer sjuåringarna att förstå den först. Vi kommer att arbeta hårt för att ge enkla förklaringar på dessa bland neurovetenskapens mest komplexa problem. Nedan ser hur svindlande enkelt det faktiskt kan se ut.

1 Carbon Disulfid – CS2, kan flera av de symptom som kan ses vid Schizofreni. Och verkar så ha kunnat göra sedan mitten på 1800 talet genom exponering utifrån.

2 Personer med Schizofreni andas ut Carbon Disulfide – CS2, vilket visar att svavelomsättningen avviker. Andra personer andas sällan ut CS2 i de mängderna.

3 Det finns ett ämne som ger flera av symptomen -CS2- ämnet återfinns i gruppen som har sjukdomen.  CS2 verkar inte återfinnas i de  mängderna hos levande personer men däremot under en dekomposterings process*. CAC-hålet tyckte det liksom verkade vara lite tidigt att ge ifrån sig den gasen, vad tycker egentligen du?

Både CS2 och H2S (Vätesulfid) ligger ganska nära svaret hur svavel omsätts i kroppen och kan säga en hel del om svavels förhållande till syre. DVS grundämne 8 och grundämne 16.

Vad kan göra immunsystemet vansinnigt irriterat?

-Än lukten av cellers död? Det nog finnas årmiljoner av erfarenheter lagrade i cellerna kring just dessa gaser och lukten av celldöd och ruttnande celler, om varje cell i hela kroppen kan tänkas veta något om andra cellers förehavanden så lär nog just lukten av död och förruttnelse vara ett av de primära intrycken att reagera på. Att immunsystemet inte skulle reagera på en sådan signal förefaller det ens vettigt?

Ur strikt evolutionär synvinkel bör väl ändock något vara en signal om totaltalarm. Vad kan vara en starkare signal om totalt alarm än en massiv chockvåg som gång på gång återkommer och sprider lukten av förruttnelse och död inuti kroppen.

CS2 S voilate breath

De normalas livsfarliga hallucination

Läste just i dagarna att personer med schizofren inte sällan säger att de känner lukten av något ruttet, ja det luktar lik eller död, något de flesta ”normala” som vanligt bara föser undan (normativ hallucinationen) och säger ja-ja men menar något annat i sin vanliga dubbeltydlighet. Frågan är med vilken rätt de normalas hallucination ska tränga undan en verklighet som faktiskt är påvisbar! Hade man lyssnat tidigare kanske man kunnat förstå mer?

CS2 kan ge photoshop i skallen, var det egentligen så svårt att förstå? Eller var det normala vanvettet i vägen nu liksom så många gånger förr? Frågan är väl mer hur ser processen ut som leder fram till CS2, det tänker vi berätta.

—-

Tänk om immunsystemet blir tokigt och börjar attackera dig själv? Artikel på engelska om Schizofreni och den våldsamma attacken från immunsystemet. Här (pdf) Förstår du nu varför attacken är så våldsam?

Ref:

1
M Phillips, M Sabas, J GreenbergA study of volatile organic compounds evolved from the decaying human body

Forensic Science International, Volume 153, Issue 2, Pages 147-155 M. Statheropoulos, C. Spiliopoulou and A. Agapiou

2

Clin Pathol 1993;46:861-864
Increased pentane and carbon disulfide in the
breath of patients with schizophrenia