Etikettarkiv: VGF

Schizofreni och H2S – Vätesulfid

Väte sulfid och konsten att angöra en brygga

Vi har nu visat på att  Carbon disulfide – CS2  kan påverka många centrala funktioner i kroppen, tack vare det har vi också visat en väg för H2S att finnas i kroppen, antagligen på andra sätt än tidigare. att Även om CS2 är ett ganska potent ämne kommer vi se att H2S är mer potent i sin effektutövning, men här talar vi inte om för mycket eller för lite H2S utan både för mycket och för lite samtidigt, dvs nivåerna av H2S kommer att vara rubbade,  måhända på grund av att det CS2 vilket omvandlas till H2S kommer att ha sin primära verkan på andra platser och tidpunkter än det endogena H2S men likaväl återverka på den naturliga kroppsegna H2S funktionen. Något som antagligen kan vara betydelsefullt vid Methionine och Homocysteine omvandlingen. Två enzymer står annars för delar av den kroppsegna produktion av vätesulfid, Cystathionine beta-synthase  och Cystathionine gamma-lyase  i hjärnan verkar det mest finnas CBS mRNA, speciellt i hippocampus. En del menar att H2S-molekylen är så lik Co2 att den kan passa in just där Co2 brukar agera, kanske är H2S  mer likt H2O2 eller  2*8 är inte sällan 16 vilket i detta fallet kan ha en viss betydelse och gestaltas som syre O och svavel och ge en svavelosande understyrning av flera centrala funktioner.

The CAC-hålet teorin om Schizofreni: Det beror på fundamental näringsbrist

Syrebrist. Energibrist och brist på djupsömn. Eller för den som vill låtsas vara låtsas lite avancerad  brist på: ATP , O2 och brist på NREM sömn, vi kommer att visa hur en tänkbar rutt ser ut och gå ytterligare ett steg in i CAC-Håls teorin från CS2 som redan uppmätts hos gruppen personer med Schizofreni och som kunnat ge flera av de centrala symptomen hos personer som exponeras för det, hallucinationer, personlighetsförändringar och paranoia till de mera centrala stopparna av ämnesomsättningen. Transittillstånden kan ha en del att göra med H2S, H2O2 och det gamla kära superavancerade vattnet H2O, den minst förstådda transmittorn. För allvarligt talat vad kan sägas inte vara en transmittor i ett komplext system och varför skulle vatten inte vara det? En mycket bisarr tanke, speciellt hos organismer som drivs av ”proton motiv kraft”.  Problematiken kan antagligen komma ur ett felreglerat H2S, jag tänker fragment att försöka påvisa hur, samt sätta fram ett orsakshjul med flera möjliga vägar in i den symptomatologiska rotundan.

Näringsbrist under stress är en av ingångarna till symptomatologin.

Schizofreni och Biomarkörerna

Några av de biomarkörerna som brukar hittas i ryggmärgsvätskan vid början av en psykos är  Transthyretin och VGF. VGF förefaller ha en hel del med energireglering att göra, följaktligen också en del med den synaptiska plasticiteten. VGF ökas  av  BDNF, träning förefalller öka på mängden av VGF i hippocampus hos möss. Förändringar i VGF hittas vid en rad neurologiska och psykiatriska sjukdomar. Transthyretin är ett transportprotein vilket transporterar retinol och thyroxin i blod och ryggmärgsvätskan. VGF  och Transthyretinvärdena kan sägas ge en bild av näringsstatus, eller så här uttrycks delar av prenumerationerna av näringsämnen i en väv av hydrerat kol och lipider.

Men man ska komma ihåg att dessa markörer kan tala om ett tillstånd som varit en längre tid. Tänk nu om tillståndet i stället beror på oreglering av ett centralt ämne vars summa kan vara desamma i slutänden.  Man har länge trott att andningen styrs av Co2 detektion men faktum är att på möss har H2S en funktion som O2 sensor, frågar mig om inte H2S har samma funktion på människor. Dvs livsfarligt giftigt och antagligen helt livsnödvändigt ungefär som Kolmonoxid, kväveoxid – NO.

Tänker försöka påvisa några möjliga vägar som ett obalanserat H2S kan ta sig. Samt hur det kan anknyta till symptomen på psykos och det som i dagligt tal kallas schizofreni.