Etikettarkiv: Fakta ADHDbehandling

ADHD – Kvinnor och Flickor ofta utan vård

Flickor och ADD

Det är knappast någon tröst men även i Norge så uppmärksammas återigen att många unga flickor inte får den vård som de så väl skulle kunna behöva. Men i Norge gör man också större framsteg på andra områden som vi berättat om tidigare, bland annat när det gäller lagstiftningen om tillgängligheten i samhället. Norges framsynthet i lagstiftningen beror kanske inte bara på Runars böner utan också på ett aktivt förbund som skapar konkreta framsteg.

Tidigare inslag om tjejer och ADHD + 2 videor
Kvinna & ADHD resurser för tjejfrågor
ADHD:Flickor med ADHD

Ska barn unnas en ok framtid?
I Sverige undrar en del varför man behandlar barn med ADHD med centralstimulerande medel efter att ha uttömt andra möjligheter. -Jo, man behandlar för att det fungerar och av den väldigt fundamentala anledningen att behandlingen ofta skapar ett större oberoende. Vilket är raka motsatsen till ett beroende, för den som nu inte visste det. Har man något bättre än den medicineringen så fram med de vetenskapliga bevisen. Ingen vettig förälder vill väl ge droger till sina barn bara för att det verkar så häftigt och är beroendeframkallande i högre doser. Tvärtom så tror jag att de flesta vill framkalla ett oberoende och det är väl ok?

  • Titta på den här tjejen, är hon inte värd den förbättring hon verkligen fick av sin medicin, så vill jag veta vem som tycker det och varför och om du kan garantera något lika bra.
  • Ni som tycker det är bra att hon nu kan hänga med bättre i skolan och kan skaffa sig en utbildning, kan gärna berätta era erfarenheter också så att vi undviker en alltför enkelsidig debatt.

Många verkar leva kvar i villfarelsen att personer med ADHD mår sämre av att behandlas med centralstimulantia för att fungera bättre men hur många gör verkligen det? Är det någon som har träffat en person med ADHD som blivit beroende av sin medicinering? Eller har medicineringen gett dem oberoende? Det borde väl ändå vara den centrala frågan. Nu vill jag veta exakt vilket barn som inte ska få en behandling som verkar fungera för det. Jag vill veta vem sin säger emot att tjejen i inslaget ovan ska få chansen att fungera så mycket bättre som hon själv beskriver.

Så att vi kan se tydligt vem som stigmatiserar vem och varför.

Vem ska stå som lägervakt för barnen med koncentrationsproblem och säga du får ingen behandling och och du som har lite värre problem, ja du kan nöja dig med det senaste från hälsokost handeln?

Informativt diskussionsunderlag från Svenska Dagbladet.
SVD gjorde förra året en serie mycket bra artiklar om ADHD. För många är det lättare att sätta sig in i personporträtten än någon tråkig och seeg faktabok som avhandlar ämnet distanserat och torrt med faktatermer som kan rymma lite vad som helst. Er personliga Lyxblogg rekommenderar därför denna artikelserie där vi kan få möta vanliga människor med olika problem som kanske ofta är betydligt lättare att förstå när man kommer nära dem såhär, än vad det kan vara att förstå från en gammal torr medicinbok.

”Jag får dräpa min adhd-sida”
Lina, 37 år, är en av de kvinnor som fått diagnosen först i vuxen ålder. Idagsidans nya serie handlar om en osynlig grupp med adhd – kvinnorna….

Gunnels röra fick en diagnos
Gunnel fick sin adhd-diagnos i ”försenad 50-årspresent”, som hon säger. En medelålders kvinna bör kunna hålla ordning och sköta sin ekonomi, men Gunnel klarar det inte. Nu har hon bestämt sig för att sluta skämmas och har fått hjälp med räkningarna. Städningen är fortfarande ett problem.

Sara levde i ständig panik
Befrielse. Sara hade ända sedan hon var tio år burit en ständig oro och rastlöshet inom sig, en oro hon började döva med alkohol ­redan som 12-åring. Att få diagnosen adhd var en enorm lättnad.

Skillnaden mellan flickors och pojkars ADHD

Tjejer med ADHD röker mer, bättre att aldrig börja men aldrig försent att sluta.
Att hålla en låg stressnivå är ofta extremt viktigt (känn dig pressad nudå ;) ) men inte så låg så att du blir känsligare så balansen kan ibland vara svår att hitta men var aldrig blyg för att ta hjälp av ett proffs som vet mer än din spegelbild.

Vem ser den tysta flickan?
I vuxen ålder är det ungefär lika många kvinnor som män som får diagnosen adhd, medan det bland barn är betydligt större andel pojkar. Flera forskare anser att vården missar många flickor med adhd. Vilket vi också kan se från SBU.

Klarar politiken trots adhd
När politikern Anna Kettner fick veta att hon har adhd ville somliga i hennes omgivning att hon skulle ligga lågt med det. Nu berättar hon för första gången i en intervju om sin diagnos och hur hon klarar ­sina uppdrag.

Min självbild har stärkts
Mindervärdeskomplex är en känsla som följt många adhd-kvinnor genom livet. En diagnos i vuxen ålder har varit startsignal för att reparera en sargad självkänsla.

 

Läs även andra bloggares åsikter om ADHD, barn, flickor, pojkar, , diagnos behandling, norge, Atdehydi.

Viktorias pappa skymd av en 54 Mg. CONCERTA ADHD MEDICIN

Viktorias pappa skymd av en 54 Mg. CONCERTA ADHD MEDICIN, originally uploaded by ADHD CENTER.

Mediciner med Metylfenidat hydroklorid vid ADHD

Concerta 21 sidig information

ADHD information för läkare

Metylfenidat:

Equasym Depot

Medikinet

Concerta

Ritalin

FASS.

Mediciner vid ADHD Allmänt
ADHD information för läkare

Kliniska studier visade att effekterna av Concerta kvarstod upp till 12 timmar efter dosering, när medlet togs en gång om dagen på morgonen.

Farmakokinetik Absorption: Metylfenidat absorberas snabbt. Efter peroral administrering av Concerta till vuxna löses ytterhöljet upp och ger en första koncentrationstopp av läkemedlet efter 1 till 2 timmar. Metylfenidat-innehållet i de två inre läkemedelsdepåerna frisätts gradvis under de närmaste timmarna. Maximala plasmakoncentrationer uppnås efter 6 till 8 timmar, varefter plasmanivåerna av metylfenidat successivt sjunker.

Concerta tas en gång om dagen och minimerar de fluktuationer mellan topp- och botten­koncentrationer som uppträder med metylfenidat med omedelbar frisättning som tas tre gånger om dagen. Absorptionsgraden för Concerta, som tas en gång om dagen, är i allmänhet jämförbar med konventionella beredningar med omedelbar frisättning.
Efter administrering av Concerta 18 mg en gång om dagen till 36 vuxna erhölls följande medelvärden för farmakokinetiska parametrar: Cmax 3,7 ± 1,0 (ng/ml), Tmax 6,8 ± 1,8 (tim), AUCinf 41,8 ± 13,9 (ng·tim/ml), och t1/2 3,5 ± 0,4 (tim).

Inga skillnader i farmakokinetiska egenskaper hos Concerta noterades efter en engångsdos respektive upprepad dosering en gång per dag, vilket tyder på att ingen signifikant ackumulering av läkemedlet äger rum. AUC och t1/2 efter upprepad dosering en gång per dag liknar de värden som erhålls efter en första dos av Concerta 18 mg.
Efter administrering av Concerta i engångsdoser om 18, 36 och 54 mg/dag till vuxna, var Cmax och AUC(0-inf) för metylfenidat proportionella mot dosen.

Distribution:
Plasmakoncentrationerna av metylfenidat hos vuxna sjunker biexponentiellt efter peroral administrering. Metylfenidats halveringstid hos vuxna efter peroral administrering av Concerta var cirka 3,5 timmar. Proteinbindningsgraden av metylfenidat och dess metaboliter är cirka 15 %. Distributionsvolymen för metylfenidat är cirka 13 liter/kg.

Metabolism:
Hos människa metaboliseras metylfenidat huvudsakligen via de-esterifiering till alfa-fenyl-piperidinättiksyra (PPA, cirka 50 gånger nivån för oförändrad substans) som har föga eller ingen farmakologisk aktivitet. Metabolismen hos vuxna av Concerta en gång/dag, uppmätt som metabolisering till PPA, liknar den som noterats för metylfenidat tre ggr/dag. Metabolismen vid enstaka eller upprepad dosering en gång/dag är likartad.

Utsöndring:
Halveringstiden för metylfenidat hos vuxna, efter administrering av Concerta, är cirka 3,5 timmar. Efter oral administrering utsöndras cirka 90 % i urinen och 1 till 3 % i faeces som metaboliter inom 48 till 96 timmar. Små kvantiteter av oförändrad metylfenidat återfinns i urinen (mindre än 1 %). Den huvudsakliga renala metaboliten är PPA (60-90 %).
Efter peroral administrering av radioaktivt märkt metylfenidat till människa, återfanns cirka 90% av radioaktiviteten i urinen. Den metabolit som framförallt återfanns i urinen var PPA som stod för cirka 80% av dosen.

Effekt av födointag:
Inga skillnader avseende farmakokinetiska eller farmakodynamiska egenskaper hos Concerta noterades när medlet gavs efter en fettrik frukost eller på fastande mage.

Särskilda populationer Kön:
Hos friska vuxna var medelvärden för dosjusterad AUC(0-inf) för Concerta 36,7 ng·tim/m hos män och 37,1 ng·tim/ml hos kvinnor. Inga skillnader mellan de båda grupperna noterades.
Etnisk bakgrund: Hos friska vuxna som fick Concerta var värdena för dosjusterad AUC(0-inf) likartade och oberoende av etnisk tillhörighet. Underlaget kan dock ha varit för litet för att påvisa etniska variationer med avseende på farmakokinetiska egenskaper.
Ålder: Farmakokinetiska egenskaper hos Concerta har inte studerats på barn under 6 år. Hos barn 7-12 år har följande farmakokinetik-data uppmätts för Concerta efter 18, 36 och 54 mg (medelvärde±standardavvikelsen): Cmax 6,0±1,3, 11,3±2,6 respektive 15,0±3,8 ng/ml, Tmax 9,4±0,02, 8,1±1,1 respektive 9,1±2,5 timmar, AUC(0-11,5) 50,4±7,8, 87,7±18,2 respektive 121,5±37,3 ng·tim/ml.

Njurinsufficiens:
Erfarenhet av behandling av patienter med njurinsufficiens med Concerta saknas. Efter peroral administrering av radioaktivt märkt metylfenidat till människa, noterades omfattande metabolism av metylfenidat och cirka 80% av radioaktiviteten utsöndrades via
urinen i form av PPA. Eftersom renal clearance inte är en viktig clearanceväg för metylfenidat, antas njurinsufficiens ha liten påverkan på de farmakokinetiska egenskaperna hos Concerta.
Leverinsufficiens: Erfarenhet av behandling av patienter med leverinsufficiens med Concerta saknas. Förkliniska uppgifter Teratogena effekter av metylfenidat har setts hos råtta och kanin. Spina bifida och extremitetsmissbildningar sågs hos kanin och rygg­rads­abnormiteter hos råtta.
Metylfenidat påverkade inte reproduktionsförmågan eller fertiliteten vid doser 2-5 gånger högre än den humana terapeutiska dosen. Resultat från studier av genotoxicitet visar ingen särskild risk för människa. Inga karcinogena effekter av metylfenidat sågs i råttstudier. Hos möss av båda könen orsakade metylfenidat hepatocellulära adenom, samt hepatoblastom endast hos handjuren. I avsaknad av exponeringsdata kan inte signifikansen av dessa resultat bedömas.

Farmakodynamik
Metylfenidathydroklorid är ett milt centralstimulerande medel. Den terapeutiska verkningsmekanismen vid ADHD är inte känd. Metylfenidat tros blockera återupptaget av noradrenalin och dopamin till presynaptiska neuron och öka frisättningen av dessa monoaminer till den synaptiska spalten. Metylfenidat är en racemisk blandning bestående av d- och l-isomererna. D-isomeren är mer farmakologiskt aktiv än l-isomeren.
I de kliniska studier som ligger till grund för registreringen, utvärderades Concerta hos 321 patienter som tidigare behandlats med preparat innehållande metylfenidat med omedelbar frisättning och hos 95 patienter vilka inte tidigare behandlats med preparat innehållande metylfenidat med omedelbar frisättning.

Concerta under graviditeten?

-Nej generellt aldrig.
Concerta och alla andra preparat med Metylfenidat är tvärtom kontraindicerat under graviditeten. Man brukar alltid avråda från det. Samma sak med amfetamin.

 Concerta : Graviditet

Kategori B:3.
Kvinnor i fertil ålder skall använda ett effektivt antikonceptionsmedel. Concerta är kontraindicerat under graviditet (se Kontraindikationer).Tillförlitliga data från behandling av gravida kvinnor med metylfenidat saknas.
Djurstudier har visat att metylfenidat har reproduktionstoxiska (teratogena) effekter (se Prekliniska uppgifter). Den eventuella risken för människa är okänd. Erfarenheter från människa visar att amfetaminer kan vara skadliga för fostret.
Kvinna och ADHD
Uppmärksammar

Personer med mindre social stereotypi

och mer åksjuka

Bli din egen journalist
Ta hand om dina bokstavsbarn
I ordets egentliga mening
begreppen
high 5
Läs även andra bloggares åsikter om Concerta video, Ritalin, Equasym,