Etikettarkiv: jontransport

Radioaktiv strålning Schizofreni och ADHD

-Kommer ADHD och Schizofreni att öka eller minska på grund av kärnkraftsolyckan i Japan?

Svar: Bägge kommer sannolikt att öka men av olika anledningar. Verkningarna kommer att vara främst märkbara lokalt.

Efter Tjernobyl så ökade andelen barn med ADHD, vi skrev om det i inlägget om Tjernobyls skugga, i inlägget finns också en del referenser till schizofreni och Radioaktiv strålning. Slutsatserna som dragits tidigare är att det främst verkar ha varit om stressen var hög under graviditeten som ökade på mängden av ADHD, då stråldosen och frekvensen av ADHD/ADD inte verkar korrelera nämnvärt.

Schizofreni ökar runt Tjernobyl
Med början år 1990 har det skett en betydande ökning av incidensen schizofreni hos personer boende i säkerhetszonen runt Tjernobyl i jämförelse med den allmänna befolkningen (5,4 personer per 10.000 i säkerherzonen mot 1,1 per 10.000 i Ukraina 1990). De som bestrålats med måttligt till höga doser (mer än 0,30 Sv eller 30 rem), hade signifikant mer schizophreniforma syndrom. Slutsatsen har blivit att personer som utsätts för 0,30 Sv eller mer löper större risk för sjukdomar inom schizofreni spektrumet. Det har föreslagits en integration av internationella insatser för att diskutera och organisera gemensamma undersökningar inom detta område som är av stor betydelse för både klinisk medicin och neurovetenskap (1) Men en sak verkar helt klarlagd och det är ökningen i frekvens av schizofreniliknande sjukdomar också har sett i Hiroshima och Nagasaki.

i Hiroshima smälte visarna fast

I en Japansk  hypotes om Strålningens effekter noterar att både barn och vuxna personer som fått strålningsterapi kan få kognitiva symptom vars orsaker inte är mer klargjorda än så. Studier på djur visar dock att en ackumulerad effekt kan ses i området i och runt hippocampus med en mindre nervtillväxt som följd. Balansen mellan nervtillväxt och nervdöd spelar förstås en avgörande roll för slutresultatet och effekten. För att få klarhet i orsakssambanden gav de råttor en stråldos på 15-Gy, de noterade en minskad nervtillväxt, en ökad benägenhet till nervinflammationer men även sociala avvikelser, råttor som bestrålats tillbringade ungefär hälften så lång tid åt att umgås med sina artfränder. Den Japanska hypotesen sammanfattar att radioaktiv strålning mycket väl kan ses som en tänkbart bidragande orsak till schizofreniutvecklingen hos råttor och visar flera likheter med ett välbekant förlopp.

Schizofreni Orsaker

Svenska skolresultat efter Tjernobyl
När Mårten Palme 2009 undersökte den intressanta frågan om de radioaktiva utsläppen från Tjernobyl påverkade resultaten hos Svenska skolbarn som låg i mammas mage under den perioden så pekade en del emot att mängder som tidigare ansetts som ofarliga visst kunde ha en mätbar påverkan. Läs avhandlingen (pdf)

Afrikas första kärnkraftsreaktor
De äldsta kärnkraftsreaktorerna som människan känner till i det planetära systemet är 2 miljarder år gamla naturliga kärnkraftsreaktorer belägna i Oklo Gabon, Afrika.(4) De härstammar från en tid då det mest fanns encelliga organismer på jorden och utvecklingshistorian ännu var ung och de organiska språket sakta spiraliserade sig ut som molekylära byggnadsställningar i atmosfären runt jonernas elektrostatiska massa eller tvärtom. In-form-at-Ion.

(1)
Schizophr Bull. 2000;26(4):751-73. Oxdford Journals
Schizophrenia spectrum disorders in persons exposed to ionizing radiation as a result of the Chernobyl accident.
Loganovsky KN, Loganovskaja TK.

(2)
Irradiation in Adulthood as a New Model of Schizophrenia
Yasuhide Iwata, Katsuaki Suzuki, Tomoyasu Wakuda, Norihito Seki, Ismail Thanseem, Hideo Matsuzaki, Takayoshi Mamiya, Takatoshi Ueki, Sumiko Mikawa, Takeshi Sasaki, Shiro Suda, Shigeyuki Yamamoto, Kenji J. Tsuchiya, Genichi Sugihara, Kazuhiko Nakamura, Kohji Sato, Nori Takei, Kenji Hashimoto, and Norio Mori.

(3)
Chernobyl’s subclinical legacy: Prenatal exposure to radioactive fallouts and school: Outcomes in Sweden
Douglas Almond, Lena Edlundz, Mårten Palme.

(4)
The natural Nuclear reactor at Oklo: A Comprison with modern nuclear reactors

Schizofreni – Cancer enligt CAC-Hålet

Det har genom åren framförts en hel del teorier om varför det är så låg andel cancerfall, detta trotts att gruppen i sig inte är känd för att hysa de asketiskaste av hälsofanatikerna utan snarare tvärtom är ofta är storrökare med höggradig konsumtion av läskeblask och andra betingelser som normalt inte brukar beskrivas som hälsosamma utav den klientgrupp som tror sig veta allt och därmed tar sig rätten till normifierande.

Vi menar att alla teorier hitintills inte lyckats förklara de grundläggande funktionerna för anticancerogen incidens. En del har att göra med tillstånd av energibrist innan eller i anslutning till födseln, vilket leder till en omreglering av HIF-1, VEGF m.m. Sedan går det inte att komma ifrån att den aktiva sjukdoms reaktorn enligt CAC-hålsteorin, är ett ämne med anticancerogena egenskaper. Carbon Disulfid är en effektiv dödare av cancer, ämnet har dessutom mätts upp hos personer med Schizofreni. Se den lätta versionen.

CAC-Håls teorins förklaringsgrund

Den fenomenologiska reaktorn som omtalat är en en inhibitator av angiogenes vars effektbilder redan finns dokumenterade sedan tidigare. Att förhindra angiogenes  menas att ämnet hindrar tumörcellerna att göra det cancern ofta är bäst på, att diktera fram nya blodkärl till cellstrukturen så att mutationen kan få större underlag att livnära sig på värdorganismens blodplasma.

De helvetesinavlade normfettet och dess klyvningar från verkligheten,  Schizofreni, Cancer, angiogenes, angiogenesinhibitation, Carbondisulphide, Zinc, CU+, jontransport,

Till skillnad mot tidigare teorier är förklaringen svindlande enkel och genial, precis som CAC-Hålet, urögats lilla smäktande druva.

The pharma dot dot, aint that a spot. and the ”unstable intermediate” is cs2. Double bonds, double bonds. fig leaf beta.


LOOK

CAC i fjärilen och trädet.  I vindarna mellan bladen. Oo.

Oo. Snart lyfter CAC för att aldrig komma tillbak

det sa bara klick

Haver ni inget därtillstädes för sinnet, varför icke gagna tillfället i akt att se figurin 2 sedan med detta i färskt sinne inför edert inre panorama, beskåda dödsdansen. Det är du.

NI sätter ju allt samman såsom ni viljen ändock, era hallucinativa dårar. Ni är farliga för hela skocken. Ty ni vilken icken veten om ert sinnelag för ikarotisk hallucination i glömskans flod.

Många ni kalla Schizofrena veten ehuruväl de, att allt de hören syntes heller icke i denna värld ske. De äro också skillnaden på dem och dig, de hava en insikt du sakna, må du vakna. Delar av visionen deras kunnen och – så, varden sanna. Eller och – så, skörda sanning, av börd.

Midnattsglappet flyttar sig över jordskaftet i sakteliga gemak. Torven multnar i ån.


Rocka Nationen, i Pop Cornets Shazam, locket och den brynte skakaren. Salta mina ord. *LOCKBLOBBAN* Pfffsjjoooosch!