Etikettarkiv: D-amfetamin

Metamina hur lång tid tar licensansökan

Hej kära ADHD och ADD
Min läkare har skickat iväg en licensansökan på Metamina (dexamfetamin) för att se om det kan fungera bättre än de mediciner jag har använt tidigare. Har provat både Concerta, Ritalin, Equasym och Adderall när jag var i USA.

Metamina ADHD och ADD medicin

Licensansökan för ADHD Medicin Metamina (Dexamfetamin)

Tiden det tar beror i princip på:

1 Hur väl läkaren skrivit ansökan. Vilket i sin tur beror på
2 Hur väl läkaren känner dig och de omständigheter som är relevanta för ansökan såväl som
3 Läkarens egna vana att fylla i en adekvat ansökan

4 Arbetsbelastningen hos de som behandlar ansökningarna på Läkemedelsverket spelar till sist självfallet roll

Vilket i princip leder till att nyansökningar alltid tar längre tid än återsökningar. Då data för återsökningar till stor del redan är kända. Men men, det finns alltid variationer – Här har du i varje fall principen.

 

Räkna med en vecka till en några månader

Vanligen några veckor

Dexamfetamin

 För att tillfredsställa behovet av bildning kring ADHD & ADD medicin har vi försett Flickr med lite grafiska pixeleringar.

 

Amfetamin fungerar bra på månen

NASA Hyacynth

Hej Spejs

Mina damer och herrar, ärade församling. Vi har samlats här idag ute i tidsrummets hörn. 40 år har nu gått sedan den första månlandningen- och en hel del av de lärdomar som gjordes då och inom ramen för rymdprogrammet har varit till gagn för väldigt många, även när den Amerikanska kaxigheten får sig en liten törn i exempel som när den Amerikanska Astronauten efter dockning och en längre tids samvaro med Ryska kosmonauter börjar att jämföra sina erfarenheter av rymden och längre tiders rymdvistelser. Den Amerikanske Astronauten sliter upp deras då relativt nya uppfinning en kulspetspenna med specialbläck och unika mekaniskmer som även fungerar i miljöer utan gravitation, då välmedveten om att Ryssarna inte alls ligger i närheten av deras tekniska utvecklingsnivå. Den Ryska kosmonauten skakar på axlarna och säger jaha det var intressant den här brukar vi använda, i vårt system kan man dessutom radera texten – varpå han förevisar sin blyertspenna.

Man får förmoda att stunden bar en viss gravitation ändå.

Aldrin, Armstrong och de andra använde dessutom samma medicineringar som idag används mot den sociala åksjukan ADHD, dock använde astronauterna sina medikamenter för att lindra sjösjukan som vi alla vet uppstår vid rymdfärder. De bestod av 5 Mg D-Amfetamin, precis samma som Metamina alltså.

Någon som kan gissa varför man ger Astronauter den medicineringen om det är ett livsfarligt knark som bara ger en massa sidoeffekter? Den som vill ha lite facit om vad som hände astronauterna senare kan läsa DN knarkade alla ihjäl sig efter att ha tagit ADHD medicineringen? Blev de massmördare? Fick de puckelryggar?

Eller är det helt enkelt så att de som fungerade uppe i rymden och på månen, i månlandaren också fungerar på jorden? Eller fungerar det bara på månen och ADHD på jorden är en slags testning av kraschtestningdockor orsakad av för mycket fast-food och McDonalds är ytterst ansvariga enligt läroboken från helvetet

krashtest dollFlickr mytologiska ADHD Grupp

Video klipp om AHDH

Är det så att det är en medicin som kan hjälpa människor att förstå sin omvärld bättre? Vad säger du? Ibland tänker jag på Alexandra som verkar fått en oerhörd hjälp att fungera bra på den här planeten, även om de som tror på rymdondskan inte vill unna henne det.

AB om första månbesöket. GP om första steget. Sydsvenskan Månen ToR.  AB stora är orden liten är jorden. DN var de verkligen där?  ADHD Test De 3 astronauterna, De dansade en måndag. DN månlandningen lyfte forskningen. SvD nu sikter NASA mot Mars.

Apollo medical kit

Yla din urskuld Månen, Apollo, Metamina, D-Amfetamin, Dextroamfetamin, Åksjuka, tummen upp för verklighetens romantiska matematiker och den djupa kärlekens facit. När han fick frågan varför han ansåg tal vackra svarade han: ”Det är som att fråga varför Beethovens nionde symfoni är vacker. Hör man det inte kan ingen tala om det för en. Jag vet att tal är vackra. Är de inte är vackra, är ingenting vackert.”

Metamina Dexamfetamin

 

Fakta om ADHD medicin
Här hittar vad du inte kan läsa i FASS


Metamina:Dexamfetamin

För behandling av ADHD – ADD symptom.

Amfetaminläkemedlen är ett sistahandsalternativ vid otillräcklig behandlingseffekt eller vid biverkningar. Amfetamin är ett racemat, det vill säga en blandning av levo- och dexamfetamin. Dexamfetamin har dock signifikant bättre kliniska effekter och mindre kardivaskulär påverkan. Om behandling blir aktuell bör därför dexamfetamin väljas. Såväl amfetamin som dexamfetamin skrivs bara ut på licens. Innan licens söks skall metylfenidat ha prövats och vid utvärdering ha visats ha otillräcklig effekt eller inte tolereras.

ADHD: Övriga medel

Mediciner med Metylfenidat hydroklorid vid ADHD
ADHD information för läkare utomeuropeisk farmakopé.

Indikation

Metamina är ett licenspreparat. Utskrivande läkare måste i varje enskilt fall ha ett godkännande från läkemedelsverket. På vissa kliniker finns sk kliniklicenser, vilket tillåter behandlande läkare att föreskriva läkemedlet utan föregående licensansökan.

Dexamfetamin är ett centralnervöst stimulerande läkemedel, vars huvudindikationer är
behandling av narkolepsi och allvarliga former av hyperaktivitets-, impulsivitetskontroll- och koncentrationsstörning (ADHD), där andra åtgärder ej är tillräckliga.

ADHD

Vuxna. Mycket individualiserad dosering. Från initial testdos på 5 mg ökas under 3- 4 veckor dosen successivt tills dess minsta effektiva dos erhållits. Intaget bör uppdelas på 3 – 4 doseringstillfällen dagligen.

Kontraindikationer

Då dexamfetamin passerar placentan rekommenderas ej användning under graviditet.

Relativa eller absoluta kontraindikationer utgör också: avancerad arterioskleros, symptomgivande kardiovaskulär sjukdom, medfödda hjärtmissbildningar, måttlig till svår hypertoni, glaukom, hyperthyroidism, aktuell eller tidigare psykos, uttalad lågviktighet eller kortvuxenhet, drogberoende hos barnet eller i dess närmiljö, känd överkänslighet mot sympatikomimetiska aminer. Samtidig behandling med MAO hämmare kan i kombination med dexamfetamin framkalla hypertensiv kris. MAO hämmare får därför ej intagas de senaste 14 dagarna före inledd behandling med dexamfetamin. Även kombinationsbehandling med Imipramin bör undvikas då det kan medföra ökad risk för kardiovaskulära effekter t ex i form av patologiska blodtrycksreaktioner.

Varningar och försiktighetsmått vid användning

Bör förskrivas i lägsta effektiva dos. Preparatet är hos vissa individer vanebildande i högre doser. Eventuellt kan gradvis utsättning övervägas efter långtidsbehandling. Försiktighet vid förskrivning samt god uppföljning av behandlingseffekter och konsumtion är påbjudet. Dexamfetamin kan utlösa en porfyriattack. Då dexamfetamin kan förvärra tics och Tourettes syndrom bör kliniska uppgifter om detta inhämtas innan insättning.

Disulfiram hämnar dopamin-beta- hydroxylas vilket leder till ökade dopaminnivåer och minskad noradrenalinsyntes, försiktighet är påkallad vi bruk av CS medel såsom Metylfenidat, Dexamfetamin speciellt hos patienter där dopaminöverskott kan framkalla problematik. Se farmakokinetik Antabus.

Interaktioner

med övriga läkemedel och andra interaktioner Surgörande medel som t ex askorbinsyra, saltsyra och amoniumklorid minskar upptaget och ökar utsöndringen av dexamfetamin vilket leder till lägre serum koncentrationer.

Alkaliserande medel, så som natriumbikarbonat, leder däremot till ökat upptag och ökad effektivitet av dexamfetamin. Dexamfetamin hämmar aminergt blockerande medel, liksom effekten av antihypertensiva läkemedel.

Effekten av propanolol och andra betareceptorblockerare kan hämmas. Effekten av tricykliska läkemedel kan förstärkas av dexamfetamin. Samtidig behandling med MAO hämmare skall absolut undvikas vid medicinering med dexamfetamin, då det kan leda till hypertensiv kris med svår huvudvärk och cerebrala hemorragier som följd. Effekten av dexamfetamin minskas vid samtidigt intag av klorpromazin, som också kan användas som antidot vid förgiftning av dexamfetamin.

Haloperidol och Litium hämmar effekten av dexamfetamin. Dexmfetamin kan hämma och fördröja upptaget av phenytoin, etosuximid och fenobarbital. Dexmfetamin kan också ge en synergistisk antikonvulsiv effekt i kombination med dessa läkemedel.

Dexamfetamin kan hämma den sedativa effekten av antihistaminer. Dexamfetamin förstärker de adrenerga effekterna av epinefrin. Dexamfetamin kan ge förhöjda cortisolnivåer i plasma. Insulinbehovet hos patienter med diabetes mellitus kan öka i samband med behandling med dexamfetamin.

 

Användning under graviditet och amning

Teratogena effekter hos mus har setts vid doser ca 40 ggr de rekommenderade humana maxdoserna. Inga humana studier finns för närvarande. Behandling av gravida med dexamfetamin bör endast ske efter övervägande av behandlingsnytta relaterat till potentiell risk för fostret. Koncentrationen av amfetamin i bröstmjölk har uppmätts vara 3 till 7 gånger högre i bröstmjölk än i plasma. Behandling med dexamfetamin till ammande mödrar rekommenderas ej.
Se även separat avsnitt Metamina (D-Amfetamin) under Graviditeten?

Effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Bilkörning bör undvikas vid behandling med dexamfetamin om inte patienten är väl inställd på preparatet och eventuella biverkningar väl kända. Ställningstagande till bilkörning bör alltid göras i samråd med behandlande läkare.

Biverkningar

Vanliga:
Allmänna: Initialt övergående buksmärtor och huvudvärk.
Gastrointestinala: Nedsatt aptit, viktminskning, muntorrhet
CNS: Dysfori, eufori, trötthet, sömnproblem.

Mindre vanliga: Allmänna:
Marginellt minskad längdtillväxt.
CNS: Exacerbationer av tics vid ticssyndrom som t ex Tourettes syndrom.

Sällsynta:
Gastrointestinala: Dålig smak i munnen, illamående, diarré och förstoppning.
CNS: Agitation framförallt vid hjärnskadebakgrund, aggressivitet, ökad rastlöshet, yrsel, förvirring, psykotiska symptom, affektiva symptom, förvärrade sterotypier (mestadels vid autism eller autistiska drag).
Kardiovaskulära: Hypertoni, tachyarrytmier och palpitationer.

Endokrina: förändringar av libido, impotens. Hud: Urtikaria

Överdosering
De flesta patienter får ej besvär av doser understigande 20 mg, dock är den individuella variationen stor och i vissa fall har doser upp till 400-500 mg tagits utan fatal effekt. Överdosering ger en autonom hyperaktivitet sekundär till den sympatikomimetiska effekten av dexamfetamin. Detta kan i sin tur leda till hypertension, hypertermi och tachyarrytmier. Även psykotiska tillstånd kan uppträda. Överdosering kan i vissa fall resultera i dödsfall pga hypertensiva, hyperterma, kardiovaskulära och epileptiska komplikationer.

Farmakologiska egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper Dexamfetamin är en sympatikomimetisk amin med starkt centralstimulerande effekter. De perifera effekterna härrörs mestadels till vasokonstriktion och bronkdilatation. Inga entydiga förklaringar finns för närvarande till amfetaminets effekt på barn med ADHD. Dock ger preparatet en dramatisk ökning av mängden transmittorsubstans i noradrenerga och dopaminerga synapser i centrala nervsystemet, vilket beror på en aktiv utpumpning av transmittorsubstans i synapsklyftan från den presynaptiska nerven. Den ökade mängden transmittorsubstans i synapsklyftan leder till en kraftigt ökad aktivitet i noradrenerga och dopaminerga receptorer i centrala nervsystemet, främst i cortex cerebri och det retikulära aktiveringssystemet. Dexamfetaminsulfat har i kliniska studier visat sig ha anorektiska egenskaper, vanligen mest markant i början av behandlingen. Dexamfetaminsulfat kan vara ffa psykologiskt vanebildande i höga doser, men graden av detta varierar starkt från person till person samt med olika miljöfaktorer. Inom angivna terapeutiska dosintervall och med god uppföljning, finns i dag inget stöd för att behandling med dexamfetaminsulfat skulle resultera i ett sådant beroende.

Metamina ADHD och ADD medicin

Utförligare beskrivning: Amfetamin: effekter på transmittosystemet.

Farmakokinetiska uppgifter

10 mg per oralt resulterade efter 2 timmar i en maximal dexamfetaminkoncentration i blodet motsvarande 29.2 ng/ml. Halveringstiden är beroende på bl.a. av pH i plasma, samt av njurfunktionen. Under normala förhållanden torde halveringstiden vara 6-10 timmar. Barn eliminerar amfetamin snabbare än vuxna.

Metamina

Verksamt ämne: DexAmfetamin sulfat 5mg.
Övrigt: Potatisstärkelse, laktos, mikrokristallin cellulosa, gelatin, talk och
magnesiumstearat . Tabletter, vita plana runda tabletter med 6 mm diameter. Tabletterna är märka på ena sidan med ”R130”.
Pris 330.

Övrigt
Som du säkert redan läst på huvudsidan så har vi fullt upp med mycket annat just nu och hinner inte svara på alla frågor vi får speciellt om ett område som detta dvs Metamina.  Anledningarna är ganska enkla.

1 Tiden räcker inte till och det känns betydligt mycket vettigare att lägga tiden på artiklar som alla kan ha nytta av än att svara på frågor som redan är besvarade.

2 Den mesta upplysningen om ADHD och ADD medicin ska du rimligen få personligen av din läkare. Vem kan veta bäst om medicinens verkningar på just dig än den som skrivit ut den till just dig?

3 Efter aftonbladets skandalskriver om ADHD och ADD medicin så har frågorna ändrat karaktär och handlar mer och mer om annan användning än ren ADHD medicinering. Något sådant har inte våra läsare något större intresse av att läsa, utan gör det snarare svårare att få fram adekvat information för den som söker information om behandling av ADHD och ADD.

Uppskattar du sidan  om ADHD medicin : Metamina så kan du visa det tydligt genom att länka hit.

Nu kan du dessutom ladda ned den gamla: Metamina (pdf) produktspecifikationen.

Amfetamin till äldre bra för hjärnan?

Jakarandadungar i sowetos förorter

Selegilin omvandlas till Amfetamin

Fler och fler inser att allt har fördelar och nackdelar, speciellt tydligt är det med mediciner. När det gäller amfetamin så ser vi ganska tydligt en del fördelar för en del personer, nackdelarna är är också kända sedan länge. I Sverige har vi en ganska lång tid haft en del äldre som sprungit runt med metamfetamin i kroppen som ett resultat av att de använt läkemedlet Selegilin som bryts ned till bland annat amfetamin och metaamfetamin. Deras konsumtion av mediciner är indikerad av att de har parkinsonism eller närliggande brister i dopaminsystemet. Är då metamfetaminet och amfetaminet skadligt för gamla med parkinsons sjukdom vid de dosintervallet?
-Nej, det förefaller vara tvärtom. Selegilin med sina 3 huvudmetaboliter, desmetylselegilin, metamfetamin och amfetamin verkar tvärtemot hindra nedbrytningen av de dopaminerga cellerna så att sjukdomen går framåt långsammare än annars. Alltså kan det vara ganska lämpligt att tänka om, när det gäller att amfetamin alltid skulle vara skadligt för hjärnan, vilket det självfallet inte alls alltid är.
Dexamfetamin till gamlingarna
Prisbelönt forskare vill ge amfetamin till äldre personer med parkinsonism, vad säger våra moraliska konstaplar om det? Kan vi få inlevererat några väl underbyggda slutsatser, så är vi självklart mycket tacksamma. Som sponsor står Riksbankens Jubileumsfond så att vi får den rätta tjackar-andan, monetärt.
Är det ett verkligt guldäpple i CART? En intressant frågeställning som direkt anknyter till ADHD om man tänker på att personer med adhd ofta har lägre glukoshalter i hjärnan, är det så att amfetamin helt enkelt möjliggör för hjärnan att fungera även vid lägre glukosvärden?
Jakaranda guran här avbildad i färg
Stryker med?
När man sedan råkar ut för mycket allvarliga hjärnskador pga av stroke och måste rehabiliteras hur fungerar det egentligen att ta amfetamin då? Är inte amfetamin något som bara dödar och ger hjärnskador? Låt oss testa och se med att ge lite amfetamin till personer som just haft en hjärnblödning – vad tror du händer? – Här är svaret. Här berättar Professor i medicin Pär Wester lite om stroke och optimism inför framtiden. Om rehabiliteringen efter en allvarlig hjärnskada går snabbare och leder till bättre resultat tack vare en medicin då är det väl ändå viktigt att tänka på lidandets kulturtraditioner eller hur? De som verkligen fått en hjärnblödning måste väl ändå kunna klara sig utan hjälpande konstgjorda kemikalier eller hur? Och det halvförlamade lidandet har ju trotts allt en väldigt lång tradition i vårt samhälle. Varför ska de som fått hjärnblödning ha hjälp egentligen?
Många av dem förlorar ju bara språket och blir sådandäringa bokstavspaket igen, där begreppen liksom inte når fram, visst måste vi slå fast deras rätt till att lida ordlöst, precis som barnen med ADHD, eller vad har du i kikaren?
Vi kan väl ge dem en ”Vårdgaranti” och omvårdnadsrätt och allt annat som i praktiken inte betyder annat än att samhället friskrivit sig rätten att kväva de ordlösas hopp, i sedvanlig förljugenhetstradition. Det blir väl bra?
Ja, med tiden blir humorn ibland aningens ironisk.

Gevär med framstocksknopp i äkta jakaranda

Träaktig jämförelse
Som vi alla kan se kan Jakaranda vara ganska så mycket och ta del i ganska vittskilda aktiviteter, precis som större delen av verkligheten med för den delen. Amfetamin är liksom en kniv, ett verktyg – jättebra att skära bröd med med det går alldeles utmärkt att döda med också, men det gör inte kniven farlig eller ofarlig. Det är kanske dags att vakna och inse att det inte är drogen som är farlig utan sätten den används – vilket väl gäller ditt egna liv också, va?

Oberoende
Man kan bli beroende av mycket och få sig ett spel. Men här talar vi om att använda amfetamin för att skapa ett oberoende och det är precis rakt motsatta sak, förstår du?

Bestickande verktyg med Jakarandahandtag

Nedan personer som inte använder Amfetamin

Och har inte något med storyn att göra lika lite som Weird Science, Mymlan och pär ström, bloggarna får i stället, våran 29 decembervälsignelse. Sedär nu är den utdelad! – Nu bildar vi oss ytterligare i lamgomt förvirrade pixeleringar.

Hållfasthetstestning av Paraply

Tjejen på

bilden har inte med Twingly eller Twingly blog att göra!

Att göra även om hon är smal som en länk. Det är Twiggy och hon äter inte amfetamin.

Hiltons lilla tös som gått dråsat i handgripligheter och får escort.

Ack Jesus

Läs även andra bloggares åsikter om att vi här länkar till Flickr Metamfetamin.