Alla inlägg av orakelo

Utkastet till CAC sidan – Det sa bara Klick

Trumpet värre  CAC hålet i mässingen

Det var en gång och CAC-hålets sagolika gång liknar just inget annat! Så vackert leende mot alla hur du än vänder det i just din personliga vridning. Utkastet till CAC-hålssidan skrevs ned snabbt och slarvigt när vi blivit så upphetsade av att se in rätt i guds utbildare. Må det vara sagt! Ty inget ont  ljus må falla över den heliga gången eller CAC-hålets lovsånger.

Sedan dess har vi blivit bättre på att tolka.


CAC-Hålsteorin om Schizofreni

Reaktiv faktor: Karbon Disulfid, med tänkbar aktiv metabolitbild, Carbonyl disulfid, dithiocarbamate. Samt potentierade faktorer som CO2, H2O2, vilka spelar en stor roll i hårdreglerade områden som Kväveoxidsystemet där verknings synergistisk kan antas vara betydande.

Door opening reactor: CS2 COS H2O2,… – Thiourea – thiocarbamide

Seccondary reactor: CO2, CO.

Gastkramande samverkan, Kooperativa effekter.  CO2 källorna i  den olfaktoriska bulben möjliggör tillsammans med olika Zinkföreningar en koncis nedreglering av perceptionsmöjligheter i området, vilket kan tjäna som allmän gestaltning till modifieringen av det primära bioreaktomet.

CAC-hålsteorin belyser en tänkbar orsaksgrund till Schizofreni vars reaktiva triad lägger fram ett pyramidialt orsaksfunt för: Dopamin, Glutamat, Kväveoxid och Kynurensyrateorin med en ökad förklaringsgrund, vilken håller i sitt sköte att tydligare kunna gestalta hur samma reaktion kan bli så fundamentalt olika och peka åt så många håll samt att betydligt tidigare kunna terminera effekten genom förståelsen av utgångsfaktorernas betydelse för  effekten av triadens reaktiva  signatur.

Det finns inga vetenskapliga hållpunkter påvisande  att Schizofreni är  ”en” sjukdom, därför kan det vara ett rimligt antagande att denna teorietiska beskrivning inte gäller hela diagnosområdet Schizofreni utan en avdelad mängd däruti och utanför. Då det finns flera egentliga skäl att tro att var och hur sjukdomen visar sig kan vara resultaten av senare förlopp som har samma initieringsförlopp. CAC-hålsteorin säger att Schizofreni orsakas av en gasbaserad reaktiv loop.

-Men om teorin stämmer borde den väl kunna testas? Shure, det kan det sedan bör också resten av världen testas! På Youtube finns inslag om nya högvetenskapliga testmetoder som ligger i pipeline, så visst kan hypotesen testas mot den eller andra nya mera exakta vetenskapliga metoder. Finns även på Video klipp. Där talas det om diagnosmetoder både för schizofreni och ADHD.

Postulat

1 Tillståndet initieras och etableras av en  CS2 som i sig självt påverkar Tryptofansyntesen och ökar produktionen av Kynurensyra, minskar noradrenalin, ökar på doamin via DBH.

2 CS2 faktorn startar  en självgenererade inflammationsprocess, vilken ofta löses ut i  samband med en extern initierad immunmodulering, till exempelvis vissa typer av infektioner samt när samspelet mellan några viktiga tillväxtfaktorer är rubbad.

4 Detta skapar  ytterligare stridsberedskap och oreda på många fronter, en direkt  påverkan av membranfosforyleringen som redan är känd och med den och den kontinuerliga stressen på immunsystemet ökar mutationsrisken och svårigheterna att hålla processen inom rimlig ramar.  Förr eller senare kommer under en långdragen process också en frikoppling av drivkärnorna i mitokondrierna med påföljande kontroll över oxidatov fosforylering. Processloopen kan gå till på flera sätt. CS2 tillförs under en längre tid av exogena faktorer, efter en tid blir processen mer och mer endogen,  sedan självgående genom att CS2 i sig själv skapar ett gaslarm men också bildas som en direkt konsekvens av aktionerna mot felmärkta främmande celler men grunden till gaslarm nummer 11 vilket tydligt kan ses hos vid mätningar är flera mycket allvarliga signaler i en av CO2 Receptorerna. Sedan kommer flera larm dels om röda blogkroppar som börjar kleta hop sig på sina ställen. Dels om attacker av Hemagglutinin typ vilket handlar om egna

Ju länge tid processen fortgår desto mer ökar slitaget. Den samlade styrkan i kroppens uppfattade hotbilder visar sig olyckligt nog i gensvar med ökade nivåer av IL-8.

5 Som ett led i CS2 effekten löses en del grundimmunologiska reaktioner ut vilket efter en tid av acceleration når den kritisk massa där den grundläggande reaktiva triaden blir självgående.

6 CS2 tillfört utifrån genom massiv gaskontaminering av inandningsluft under kort tid kommer att få en avvikande distribution än låga doser under längre tid. Vilka kommer att verka mer lokalt.

7 Den reaktiva triadens kritiska massa varierar i efter  konstruktionstypen på reaktormaterialet, mutationsbarheten på försvarsreaktionen och andra gasfaktorer som underlättar fettlöslighet och vidaretransport av reaktivt CS2.

Den individuella inflammatoriska och vaskulära responsen kan till stor del förklara den indidivuella utvecklingsbilden av förloppet.

Ur evolutions synvinkel bör det finnas skydd mot självattacker, vilket kanske säger sig självt. Därför sker oftast den reaktiva triadens framgångsrika attacker  genom reservsystem av typen A2 eller B1, där A1 försvaret redan är bortmuterat. Triaden gynnar sedan celltyper som är tåliga mot CS2  men även bakterier och virus med tålighet mot CS2.  Ur evolutionär synvikel är det den sannolikaste biomassan att själv frambringa några framgångsrika producenter av CS2 efter tillräckligt många celldelningar. CS2 känsligt material doneras tämligen omgående en begravning i cellskalet, vilket i sig kan skapa CS2.

Sentimentalare än så är inte gaser i allmänhet, inte heller CS2. Men ett litet lurigt mål kan det vara för bakterier att attackera, då CS2 sannolik finns med i många ritningar.

Samtidigt är det också som så. Vad kan egentligen ta sig in i hjärtat av varje system om inte just de som var med och byggde det? Tar vi en titt på CS2 och COS ser vi snabbt att de antagligen är urgaser och livet inte alls skulle vara möjligt utan dem. Interstellärt finns de lite här och där. En krock på Jupiter för ganska längde sedan förde hit svavlet och på den vägen är det.

Mindre Cancer

Att personer med Schizofreni har haft en lägre frekvens av de flesta cancertyper än andra har diskuterats fram och tillbaka mycket länge. Det förefaller ur flera aspekter höggradigt osannolikt då många personer med Schizofreni i övrigt lever ett liv som inte direkt utmärks av överdriven hänsyn till alla hälsoregler. Dock vet vi att andelen lungcancerfall är liknande övrig population.  Tidigare postulat beskriver några målgener som förklaring till den lägre cancerincidenten. Vi menar att den centralpatologiska reaktor i sig själv är en potent antiangiogen och samtliga effekter i överlevande mutationsgrader är sekundära till det. Inhibitationen av angiogenesis är en direkt verkan av CS2.

Strålvapen

Om CAC-hålsterorin visar sig vara bekräftbar full ut är vi övertygade om att alla förstår varför det finns oerhört stora fördelar med att använda strålvapen för att minimera negativ påverkan av feneomenologin och detta i sig är början på en ny era vilken kan generera en högre precision & kvalitet. Kan du själv tänka ut varför eller är du som många andra fullständigt fastfrysen i den normerande hallucinationen att påståendet måste vara Scizofrent?  Om det är så bör du verkligen udersöka ditt psyke och fråga dig själv i djupet varför! -Hur fan kan du veta det din indbillska dårjävel?

Men som lärdom kanske du också en dag kan förstå att bara för att dina hallucinationerer är synkronisterade med andra innebär det inte att det är verkligheten du ser eller vill se.  Det finns oerhört många bevis för den vanligaste hallucinationen och dess funktionellt vanligaste refferenshallucinoskopsiska melodram, men också hur skicklig man egentligen måste vara för att veta exakt vad man inte ska få se. Dvs riktande av blindheten som intelektuellt neglektvapen, vilket har en mångtusenårig djup traditionsbild inom socialpedofilin och den sociala kannibalismens många utvecklingsfåror, vilka det aldrig skrivits så mycket om, ty enkom segrarna skriver väl historia va?

-Hur verklig är din verklighet?  Vadå social konstrukt? Är inte allt det och just kraften av din välstyrda blindhet är det värsta av alla strålvapen, för den närvar låtsas bry sig utan att ta något ansvar för konsekvensen den faktiskt aktivt deltar i. Någon sa det är inte de ondas aktivitet utan de godas pasivitet och det kanske aldrig har varit sannare än just som beskrivning av anatomin här.

Odiagnostiserat bortfall

Med tanke på den ytterst kraftfulla reaktor som CAC-hålsteorin beskriver, finner vi det sannolikt att en del personer har en så progredierande och snabb sjukdomsutveckling att den egenltigen aldrig hinner detekteras.

Biologisk nödvändighet

Schizofreni har funnits länge bland människor och utgör en för stor grupp för att ur strikt biologiskt synvinkel bör kunna vara negligerbar. Idiotins historia visar den tydligaste kända gruppreformen av systimatiserad neglekt och kulturellt normifierad mobbing som mänskligheten känner till, ofta har kraften hämtats ur rädsla för det okända och ett tvångsmässigt kategoriseringsbehov i svart vita gradienter där man hatar eller älskar.

Gaslarmets konsekvenser

Gaslarm av den typen förekommer egentligen bara efter tung strid med massiva inkräktare. Tichonov petar då in superfemman och de ska göra jobbet. För personerna som känner sig mer och mer puckade är nu under en allvarlig attack.

Makarov, Kasatonov, Larionov, Fetisov och Krutov kommer att förändra allt på plan och nu är det armehockeyregler som gäller, för här ska frikopplas från allt annat

Det enda som det handlar om nu är att förändra stridsplatsens atmosfär. Krig har pågått länge och växtgifternas evolution kan lära oss en hel del, men även ett blad som bryts av från en del småväxter kan skjuta ut snabba micronstrålar av bergarptener eller andra eteriska oljor som kan göra dig allergisk nog att låt bli.

De evolutionsmässigt säkraste sättet att förändra villkoren vid slagfältet är att förända atmosfären. När en förändring inte syns eller märks  men förlamar, då kommer många att försöka förstå varför och det är schizofreni.

Cellkraftverkens nukleära klockspel

Personer med Schizofreni kan ha fundamentala avvikelser på ställen där man normalt inte ser några sådana, direkt inte i cellkraftverkens styr och reglerteknik finns det olika typer av klockor för indikation av celldelningsfrekvenser, epigenetiska

Cellförändringarna är så omfattande och fundamentalt djupa att något väldigt omfattande har skett. Den omfattande förändringen är i de flesta fall heller inte accelererande eller

Tidlösa cellers gränslöshet och  mitikondriernas genetiska klockor ändras, nollställs och kan se ut att ha gått baklänges dess motsatser ges en teoretisk förklaringsgrund vilken väl överensstämmer med kända data.

reaktor som förklarar delar av varför till exempel så många Schizofrena röker men visar också tidigare mindre omtalade faktorer bakom det.

CAC-hålet är övergudomlig varelse som visar att alla vetenskapliga avhandlingar kan vara vetenskapligare och dra ned på skitsnacket med 90%. Dessutom en forna medarbetare här på bloggen som nu rent fysiskt sitter på psyket. Mera om bakgrunden och när CAC-hålet såg änglarna.

Funderingar kring immunoforensiska underlag för fingerprintning

Bland annat antikroppsbildning mot Hemagglutinin.

Elementär fakta om CAC-hålsteorin.

CS2 är reaktor.

Omfattande dispyter: Mörka transiter i CS2  och COS existensramar samt hur de förklaras kvant mekaniskt. Urwobblingen och om det finns principiella sätt att påverka reagensbenägenheten i biologisk massa utan att skada värden.

August Strindbergs förslag till patologins transgenoma attackpunkter.

Inledning

Bloggen inledde skrivandet om Schizofreni med dessa artiklar. Vilket av rent tur och barmhärtighet pga av att vi är så fula ledde fram till att vi fick skåda hur CAC-initierade och uppgraderade guds kunskaper och gångbara incitament.

OM effekten av N-Acetyl Cystein vid Trichotillomani

Om NAC kan lindra delar av skador efter höga doser  Kokain

Kan NAC lindra tyngre tvångsmässiga beteenden som beroenden?

Gaslarmet består i att kroppen reagerar på förekomsten av Koldioxid över en viss nivå under mer stressade arbetsförhållanden kontrollerar inte alla portar för blodburen gas lika hårt vilket gör att just CS2 kommer in tack

Den enda verkliga kärleken – det sa bara klick

CAChalet Einsteins butterfly The final ASSEMBLER

the basic talk

the seeds of language

the final Assembler

Dökul, Ruttnar du också, bra konserveringsmedel, Carbondisulfid, Carbondisulphide,
Läs även andra halvdöda bloggares åsikter om Dökul, Ruttnar, bra konserveringsmedel, Carbondisulfid, Carbondisulphide, Schizo, Jesus Postaren.

Veckans kärlekshoroskåp – efter enträgna önskemål

angulare recta

Vi fick ett hjärtgripande brev av en anonym person som behövde våran stora kunskap om stjärnorna och all annan skit,  man bara kan se när det är riktigt mörkt. Fastän vi inte ville kommer vi ändå att erbjuda våra kärlekshoroskop till publiken och alla andra hundar och längtar efter vår stora dräglande visdom  – slicka och skäll på oss.

Veckan kommer att börja lugnt för alla, heter du Bruce Grobelaar ska du inte åka hiss om du hickar. i Pianoboken ovan så ser du hur fotstjärnan går loss på guttaperkorna, så det gäller att ta det varligt.

oah

I dagens bulldog och truck horoskop kan du dessutom lägga till dina personliga siffror från valfritt kvitto du handlat till dig under dagen, Heter du knut gäller det också upphittade kvitton. Enligt den nymodiga nummerologiska traditionen kan du bara lägga till siffrorna och dra dina egna slutsatser precis som i ett vanligt horoskop alltså. Har du Inte tänkt på melodin Långa bollar på Bengt under denna eller föregående vecka kan det vara läge att kolla upp underlaget till dina framsteg i livet, du har nämligen drabbats av fotsvamp. Sol och torka rekommenderas varmt.

I övrigt tänk på att DekapitationsZodiaken nu övergår till Wobbeltid och det kan därmed vara risk för att dina sår blir mer infekterade än vanligt, håll utkik efter farliga infektioner det kan kanske rädda ditt liv. Enligt mineralullslegenden ska också deltagande i en festivitet som visar samma gamla färger som förr ingen fick se och ingen visa, dock gynna tursamhet i spel eller leda till mera rabattkuponger i andra sfärer.

Enligt många horoskop entusiaster världen över kan verkligheten  vara extra bra att besöka just i år, eftersom stora delar av året kommer att hänga som en skruv i vintergatans tecken.

Nyheter från Underlivet
Flickor med adhd diskrimineras
ADHD:Utkast:Flickor med ADHD
ADHD – Kvinnor och Flickor ofta utan vård
Dagen då Gud lärde sig något nytt!

Kan Fittja bingohall fortfarande räddas?

a lad in sane

Fittja bingohall är faktiskt inte helt nedbrunnen, det finns fortfarande visst hopp!. Men tänk er gärna den stora industrikulturella utarmningen som lätt kan bli om vi verkligen är så slapphänta att vi tillåter alla de där ställena där folkets hopp förintats till ljudet av en skrockfull industritombola vars löften är lika tomma  bastanta som medelvärdet av alla numren i Stockholms privata telefonkataloger. En del säger att medelvärdet av samtliga telefonnummer i större städer av på grund av naturlagarna alltid går till psyket, men vem har egentligen testat?

Jag vet bara att Fittja Bingohall hade Stockholms första apparat för telefoni, flera år innan någon annan och men visst var det en stor stolthet som man gärna förevisade både slumpartade bingogäster som de mera hemtama stammisarna i Fittja Bingohall på den tiden när det begav sig.

-fy fan det var tider de.

koppla

Det enda tråkiga med det var att man just var först för på den tiden fanns det inte rikstelefoni och då all telefoni var lokal och Fittja Bingohall var de första i landet som innehade en äkta apparat för telefoni flera år föra alla andra, kan väl en och annan inse att de inte fan kunde ringa till någon? Hallå eller, men visst var man  stolta!

Så mycket teknik, så mycket grejer.

men klokheten är alltid mindre än man säger.

i! Fittjabingohall, Rädda, Förstatelefonen, hallå, eller, Ring

Aftonbladet och Negerjournalistiken

Är det inte kallt om fötterna ibland? Kanske den här lilla rännilen kan föra dina tankar till varmare länder, eller varför inte blicka tillbaka på vad som egentligen är historia och vad som egentligen är ett kulturarv?

Vi låter Aftonbladet gå i spetsen och visa hur stolta de är för alla de storslagna journalistiska bragderna, vilka verkar vara svåra att minnas men skickliga på att glömma. Men vill Aftonbladet länka till någon som påminner?  Kolla själv buklandningens svarta låda.

Nergerjournalistikens aftonblad

Tänk vad skönt att kunna skydda skallen från all denna historiska kyla, all denna förgyllda blindhet som man vill kalla historia, vilket det också är. Men det är enkelspårighetens  historia, nonchalansens och diskrimineringens historia.  Vad är det för ett kulturarv att hylla?

Den systematiserade diskrimineringens historia vad är det egentligen annat än vårt kulturarv? SÅ kom och schavottera i namnet av kulturarvets hämningslösa föryngringsytor. Alla dessa böcker som beskriver hur underbar skogen är och hur bokens egenvärden ständigt ska överstiga värdet i vad bokstäverna beskriver. Boken över skogen och mervärdet över innehållet.

aa

Språkets idiotiska fattigdom kanske aldrig blir riktigt så mycket tydligare än just här.  Vilken Schablonbild av tidspiskans ansikte du härmed uppfattar. Svarta prickar  på en kalare yta

Pormaskar på hierarkiernas förstoppande sång.  Handlar det om att sprida den ytliga svärtan av en gammalmodig gång, vars förfettade herravälde länge förstoppat mycken annan gycklarsång.

u2 pi center chi

Är det inte rimligt att fråga när lösnummerjournalistiken i sig själv är till salu?

De människovärderande hierarkiernas utförsäljning?

Kolla farsens länkfrånvaro

MEDIA JÄTTARNAS ÖVERMAKT förnekas frenetisk.  Kastsystemet, svartvitabokstäver, nyanseringsfarorna, HighChapparal, Aftonbladet,

När går Dårhusbåten, ärade konduktör?

lamborgini

Första gången jag tog lavemang var i min dröm. Oss emellan har jag alltid kännt en stor oro över vad som ska hända när alla konduktörer blir arbetslösa. Ja menar vart ska all den här hålgörarglädjen egentligen ta vägen? Vilka tänger kan man egentligen gripa när yrkeskallet har sagt att man är för gammal för att åka land och rike runt och med sin specialtång göra runda hål i de fyrkantiga biljetterna?

Ja ja, bara gudarna, CAC och mitt undermedvetna vet hur det egentligen förhåller sig med den saken men för min egna del tror jag ändå att många pensionerade konduktörer bli perfekta nattvakter på de dygnet runt öppna Lavenmanginträttningarna, liksom lagomt sirligt inställsamma utan att därför det minsta ge avkall på den obändliga uppenbarheten i yrkesstoltheternas kall och tångdrivna stål.

Så med mössan i hand så stog vi där på perrongen som sorgvaka över ett framtidsscenario när den sista konduktören lämnar av efter den sista resan och hela rullsansen med hålklippningen i kvadranterna går i graven, såsom nakna kasperdockor vända mot den kalla stången.

Dessa fina mulor sjöng sorgesamt på en ensam perrong

naket men klart och spräckligt stämningsfullt

allt det fina som gömts i trosor och kalsongen

serenader av gnolandets hermodskurser, franskalektioner

hade gjort sitt. Tuuuut -TuuuuT.

Ja. Det var slut på gamla tider. Det är färdigt inom kort. Så får jag sitta hhär i gungorna och lukta på mina gamla traktordäck igen. Men guu vad det gnisslar fram på sensommaren, eller är det bara ljudet från sängen som sliker i bultkryssen när spänbältets sprintar småblygt blinkar åt helvete. Jag, vet inte, bara sluter ögona och låtsas vara du och det har ju gått bra hittills.

Vad fint framtidsljus det är därborta min undersköna stins.  Konduktörstängerna, Spännbältesclipsen, Spjälsängsbultarna, Hiroshimaperongerna, Nagasakigrå, Nu först förstår vi varför sanitetsstolen är den stol som putsas mest av mänskligheten i alla tider.

rates and inflations and soe flat tires

CAC är alla men alla kan inte vara CAC

plantad ordagraqnnTa vara på kärleken

Från redaktionellt håll är det självfallet glädjande att så många har tagit CAC till sitt hjärta och insett att den som utbildar gudar är bortom alla beskrivning i prakt, kärkek, ståtlighet och allt annat grejs.

Feed us, ooh nutrasweet honeypie

Men låt inte ADHD testandet eller annat komma i vägen

Men att härifrån insikterna om CAC-hålets vidunderliga skönhet, låt egot växa oproportionerligt är nog inte så bra. Många verkar vara kallade men det finns bara en CAC. Precis som med Jesus var det många som kände de stigmatiska smärtorna och visst, det må ha sin bäring. Men att därifrån till tron på att ni själva skulle kunna bli en egen CAC är det nog lite väl långt. Vi tackar givetvis för alla bilder och noterar att CAC också jämnat ut oddsen något för de imaginära profeternas könsfördelning. Det känns roligt och bra, men någon CAC blir ni inte.in deep shit

I did it my Way

Fortsätt skicka in era självporträtt

Det känns i och för sig som en stort kulturellt framsteg från att gå runt med ett kors och ett sadistiskt mordvapen runt halsen till att göra era egna teckningar i poseér ni tror att CAC skulle nyttja, förvisso. Kanske är det mest matnyttiga i det hela att ni lär er få perspektiv på er själva och teckna självporträtt. Aldrig förr i modern tid lär det ha skapats så många självporträtt av inringad uttrycksfullhet.

Men kom ihåg en sak bara! Det finns bara en CAC och den ska inte baktalas.

Det krävas mer än en flink melodram för att för att ta plats i evighetens herrgård, det krävs en bättre stilikon för att ge gudarnas födsel och uppfostran ett rent ansikte. Glöm heller inte vikten av de hierarkiska pytt-i-pannan.

Det var en gång CAC, självporträtt, expressive, Gudarnasläromästare, Nutrasweet honeypie.

Sidförslag ADHD historia..

Här hamnade slutresultatet

Ja till slut så bidde det en egen sida av historiken…

ADHD History

The History of ADHD: 1798, Alexander Crichton

The absolutely first known history of ADHD was written already in 1798 by a Scottish-born physician and author, Sir Alexander Crichton (1763-1856).

He described what seems to be a similar mental state much like the inattentive subtype of ADHD, in his book: An inquiry into the nature and origin of mental derangement: comprehending a concise system of the physiology and pathology of the human mind and a history of the passions and their efects. In the chapter ”Attention”, Crichton described a ”mental restlessness”.

The history of ADHD 1902, Sir George Frederick Still

Sir George Frederick Still (1868-1941) The father of British pediatrics.

England’s first professor in child medicine presented on 4th, 6th and 11th March 1902 a series of three lectures to the Royal College of Physicians in London, under the name “Goulstonian lectures” on ‘some abnormal psychical conditions in children’, which were published later the same year in the Lancet. He described 43 children who had serious problems with sustained attention and self-regulation, who were often aggressive, defiant, resistant to discipline, excessively emotional or passionate, who showed little inhibitory volition, had serious problems with sustained attention.

The history of British Pediatrics: Sir George Frederick Still

Sir George Frederick Still (1868-1941) The father of British pediatrics.

Sir George Frederick Still (1868-1941) the father of British pediatrics. He was born in Highbury, England, and attended medical school at Cambridge University. His father died when he was 17 years of age, causing a dramatic change in the family economy.

Swedish

ADHD Historia 1798: Alexander Crichton

Den första väldokumenteradebeskrivningen av ADHD liknande fenomenologi

En Skotsk man född 1763 som blev medicine doktor i Holland 1785. Efter flera framgångsrika år i Europa flyttade Crichton till Ryssland och blev livläkare till Tsar Alexander den förste. Hans mest kända bok är egentligen tre böcker på över 700 sidor samlade I två volymer med det långa namnet:“An inquiry into the nature and origin of mental derangement: comprehending a concise system of the physiology and pathology of the human mind and a history of the passions and their efects, “


Alexander Crichton del 2

Alexander Crichton berörde i sin bok, svårigheten för personerna med den ‘mentala rastlös heten’ att filtera bort intryck och hur överkänsliga personerna var för olika händelser som inte verkade påverka andra i alls samma omfattning.

Englands förste professor i barnmedicin presenterade den 4, 6 och 11 Mars 1902 sina sedermera berömda föreläsningar för the Royal College of Physicians in London, under namnet “Goulstonian lectures” som handlade om ‘some abnormal psychical conditions in children’, Föreläsningarna publicerades samma år i the Lancet. Han beskrev 43 barn som hade mycket allvarliga problem med att upprätthålla en kontinuerlig uppmärksamhet, att disciplinera sig själva och att inte bli ständigt överemotionella, aggressiva eller passionerat upptagna med något för situationen olämpligt.

1937 Benzedrine – den första ADHD medicinen

Det stora sensationella medicinska genombrottet för personer med svårigheter att sitta stilla och koncentrera sig, kom en bit in på 30-talet i form av den centralstimulerande medicineringen, Benzedrine, som tvärtemot vad man kunde tro lugnade ner barnen och gjorde dem mindre stökiga, ja rent av lugna, samt gav dem bättre förutsättningar till att upprätthålla sin koncentrationsförmåga under länge tid, som andra barn.

Sir George Frederick Still (1868-1941)

Englands förste professor i barnmedicin presenterade den 4, 6 och 11 Mars 1902 sina sedermera berömda föreläsningar för the Royal College of Physicians in London, under namnet “Goulstonian lectures” som handlade om ‘some abnormal psychical conditions in children’, Föreläsningarna publicerades samma år i the Lancet. Han beskrev 43 barn som hade mycket allvarliga problem med att upprätthålla en kontinuerlig uppmärksamhet, att disciplinera sig själva och att inte bli ständigt överemotionella, aggressiva eller passionerat upptagna med något för situationen olämpligt.

ADD era Alexander, Crichton, 1798, Georgestill, 1902, Goulstonian lectures, ADHD historia,

Är det den perfekta historiksidan för ADHD och ADD eller finns det förbättringar att göra? Flickr ADHD History.

Nya tänder och essensiella droger

Nyheter från CAC-Hålet COS

Aftonblaskan skriver lite om om nya tänder på ålderns höst. Det låter inte dåligt, däför passar vi på att lyxlänka till aftonblaskan.

Aftonbladet har blivit skitimponerade av CAC-hålets teorier och väntar på att få publicera mer om dessa fantastiskt kvalitativa nyheter. Men det verkar som vanligt vara problem med att erkänna de nya profeterna. Det mesta beror  väl egentligen på att all så kallad kunskap egentligen är en förutfattad mening, ja en förut fattad mening. Det är kostsamt att vistas i verkligheten vilket en del noterat, därför skaffas det bilder av verkligheten och hur den fungerar.

alla på em gång

Nostaliskt ser vi också tillbaka på den gamla goda tiden och den pompösa introduktionen av Concerta video 1 med hela sin starka skildring av kristallinisk molekylporr, en backlight beauty med endast polariserat ljus i bakgrunden.

Concerta video 2 är inte sämre den. Men för den verkligt kunskapstörstande är nog sidan dessa läkemedel det bästa.  WHO kallar dem essentiella läkemedel, är inte det en ganska intressant term. Den som förnekar någon rätten till essentiella läkemedel bör väl bedömas som barnmördare enligt samma svartvita teosofi eskatologiska debattkarta som vi hört och sett allt för ofta. Jag vågar inte säga emot Världshälsoorganisationen om dessa essentiella medel.

Först ut presenterar vi de essentiella medlen med metylfenidat, vilka en del tror är amfetamin vilket det självfallet inte är.

Ritalin: Formulation: Tablets Available as 5mg, 10mg (scored), 20mg (scored)
Doses: 4-6 years: 2.5mgs twice a day; increase weekly by 2.5mgs if needed
Maximum dose: 1.4mgs/Kg/Day in divided doses
6-12 years: 5mgs once or twice a day; increase by 5 mgs weekly if needed;
Maximum dose 60mgs/day
Concerta XL: Formulation Capsules Available as 18mgs, 27mgs. 36mgs, 54mgs:
Doses: 6-18 years: 18mgs mane; increase by 18mgs weekly if needed
Maximum dose 54mgs
Equasym XL: Formulation Available as 10mg, 20mg, 30mg Capsules
Doses: 6-18 years: 10mgs mane; increase by 10mgs weekly if needed.
Maximum dose 60mgs daily

Sist ut tar vi det essentiella medlet amfetamin so mi Sverige mest förekommer som D-amfetamin under namnet Metamina.

Maximum dose: 1.4 mg/Kg/day
iii) Amphetamine preparations: Used primarily for refractory ADHD.
Short acting e.g. Aderall, Dexedrine (5mgs scored tablet),
Long acting e.g. Aderall XR
Doses: 6-12 years: start with 2.5 mgs twice a day; increase weekly by 2.5-5mgs. Maximum
dose is 20mgs daily in divided doses.

Ingen Gutta Percha ( men det kommer ) utan  equasym, ritalin, , amfetamin, who. Med färgerna vända framåt blommar fröet i framtidens sköte. Ett nytt innehåll, ytterligare ett möte.

Stödknulla för konsten och psykiatrin

mata hary

Över begärens bro – TIll Heffetubbas Honken med helig ro

Det urpsrungliga löpande bandet

människans begär

Inom Heffatubbas Honken den enda sanna ursprungsreligionen har  vi tagit beslutet att stödknulla för konsten och psykiatrin som ett sista försök att kunna befrukta något som verkar döfött. Men det kanske å andra sidan innebär skapandet av en ny konstpsykiatrisk inriktning på pedagoghögskolan där lärarna inser hur jävla bra det är med betyg och därför går med på att alla elever ständigt sätter betyg på lärarnas förmåga att lära ut.

Ska vi alla träffas på broräcket och se vilka som dimper åt ena eller andra hållet. För att alla förståsigpåare av ena eller andra sorten ska fyllas med substansvärde att beklaga sig över. för eller mot Odell spelar ingen roll spänn på lösdildon så kör vi i broräcket så att gummit flyger tills psykosen kommer.

odell, broräcke, begär, psykiatri, konsten, stödknulla,

Bosse Söderpalm
kan den som vet allt lära sig något nytt?

Bosse Söderpalm

kan den som vet allt lära sig något nytt?