Etikettarkiv: CS2

Schzophrenia Carbonic Anhydrase – H2S och CO2

Schizofreni Orsaker

I korthet

Schizofreni beror på brist på tillgänglig näring, det är vad CAC-hålet teorin säger i korthet. Steg 1 blir därför att visa hur näringsbristen uppstår. Då människan drivs av protonmotivkraften så varför inte följa koncentrationen av protoner? Den brukar sägas stå i jämnvikt med halten Koldioxid i blodet. Att gruppen snabbt kan få ett bristtillstånd av oxygen visar sig mycket tydligt i BOLD, vilket i sin enklaste förklaring innebär att man snabbare får slut på luft framförallt i prefrontala cortex. (Blood-oxygen-level dependence = BOLD)

Sedan är det en helt annan sak om det finns både syre och näringsämnen i blodet om de inte kan tas upp. Vi kommer nu steg för steg att visa vad som mycket väl kan vara lösningen på en av vår tids största medicinska gåtor.

CAC styr andningen via CO2 – Carbonic Anhydrase Catalysis

En av de mest grundläggande funktionerna i biologin är hanterandet av kolatomer och i sin mest grundläggande form innebär det att flytta en enda kolatom, t.ex. från CO2 så att O2 blir fritt att använda. Personer med schizofreni avviker när det gäller att hantera ”One carbon transfer” vilket är anledningen till att en ökning av Co2 nivån i inandningsluften hanteras långsammare. Uppgiften att skilja C från O2 brukar tillskrivas Carbonic Anhydrase Catalys eller CAC. Faktum är att vi alla har en trög reaktion på Koldioxid emellanåt, men oftast bara när vi sover och tidigt på morgonen, personer med Schizofreni tenderar att ha det dygnet runt. Som vi skrivit om flera gånger så har nivån CO2 och hur man reagerar på förändringar i nivån en ganska stor betydelse, speciellt för de som har svårt att få luft. Kommer sedan en oreglerad CAC hämmare till systemet blir det inte lättare.

Schizofreni Orsaker – Hypoxia Syrebrist

CS2 – COS och H2S är CAC-Hämmare

Eftersom andningen styrs i stor grad av CAC-reaktion är det synnerligen allvarligt då processen redan går långsamt och nu hämmas ytterligare av H2S som är en metabolit till CS2 men som nu tagit sig till en plats där den inte borde vara i ett av biologins kanske mest välreglerade system, NO-systemet eller Kväveoxidsystemet och Heme oxidase ett som hanterar Kolmonoxid och så H2S systemet som också är en naturlig substans i kroppen med en mycket stor spännvidd.

Både Aspiration och Respiration hämmas av metaboliterna

Metabolitbilden CS2, COS hämmar aspirationen H2S har dessutom en stor kapacitet att hämma respiration då H2S binder aningens bättre till mitokondrien än välkända gifter som tex Cyanid. Vilket i ett redan understyrt system kommer att få stegrade effekter.

Blogggen: Science & Nuts, där den Engelska versionen av The CAC-Hålet Theory ligger på har nu klättrat in bland topp 100 av science bloggarna på Technorati, men det brukar hoppa upp och ned en hel del där.  För en del uttryck används här den Engelska stavningen för att underlätta de vill söka visare och bilda sig en bredare uppfattning eller bara byta mellan sidorna.

Övriga Referenser:

Chengelis CP, Neal RA. 1980. Studies of carbonyl sulfide toxicity: Metabolism by carbonic anhydrase.
Toxicol Appl Pharmacol 55:198-202.

The Missing Link in COS Metabolism: AModel
Study on the Reactivation of Carbonic
Anhydrase from its Hydrosulfide Analogue
Johannes Notni,[a] Stephan Schenk,[b] Gabi Protoschill-Krebs,[c]
Jurgen Kesselmeier,[c] and Ernst Anders

Utkastet till CAC sidan – Det sa bara Klick

Trumpet värre  CAC hålet i mässingen

Det var en gång och CAC-hålets sagolika gång liknar just inget annat! Så vackert leende mot alla hur du än vänder det i just din personliga vridning. Utkastet till CAC-hålssidan skrevs ned snabbt och slarvigt när vi blivit så upphetsade av att se in rätt i guds utbildare. Må det vara sagt! Ty inget ont  ljus må falla över den heliga gången eller CAC-hålets lovsånger.

Sedan dess har vi blivit bättre på att tolka.


CAC-Hålsteorin om Schizofreni

Reaktiv faktor: Karbon Disulfid, med tänkbar aktiv metabolitbild, Carbonyl disulfid, dithiocarbamate. Samt potentierade faktorer som CO2, H2O2, vilka spelar en stor roll i hårdreglerade områden som Kväveoxidsystemet där verknings synergistisk kan antas vara betydande.

Door opening reactor: CS2 COS H2O2,… – Thiourea – thiocarbamide

Seccondary reactor: CO2, CO.

Gastkramande samverkan, Kooperativa effekter.  CO2 källorna i  den olfaktoriska bulben möjliggör tillsammans med olika Zinkföreningar en koncis nedreglering av perceptionsmöjligheter i området, vilket kan tjäna som allmän gestaltning till modifieringen av det primära bioreaktomet.

CAC-hålsteorin belyser en tänkbar orsaksgrund till Schizofreni vars reaktiva triad lägger fram ett pyramidialt orsaksfunt för: Dopamin, Glutamat, Kväveoxid och Kynurensyrateorin med en ökad förklaringsgrund, vilken håller i sitt sköte att tydligare kunna gestalta hur samma reaktion kan bli så fundamentalt olika och peka åt så många håll samt att betydligt tidigare kunna terminera effekten genom förståelsen av utgångsfaktorernas betydelse för  effekten av triadens reaktiva  signatur.

Det finns inga vetenskapliga hållpunkter påvisande  att Schizofreni är  ”en” sjukdom, därför kan det vara ett rimligt antagande att denna teorietiska beskrivning inte gäller hela diagnosområdet Schizofreni utan en avdelad mängd däruti och utanför. Då det finns flera egentliga skäl att tro att var och hur sjukdomen visar sig kan vara resultaten av senare förlopp som har samma initieringsförlopp. CAC-hålsteorin säger att Schizofreni orsakas av en gasbaserad reaktiv loop.

-Men om teorin stämmer borde den väl kunna testas? Shure, det kan det sedan bör också resten av världen testas! På Youtube finns inslag om nya högvetenskapliga testmetoder som ligger i pipeline, så visst kan hypotesen testas mot den eller andra nya mera exakta vetenskapliga metoder. Finns även på Video klipp. Där talas det om diagnosmetoder både för schizofreni och ADHD.

Postulat

1 Tillståndet initieras och etableras av en  CS2 som i sig självt påverkar Tryptofansyntesen och ökar produktionen av Kynurensyra, minskar noradrenalin, ökar på doamin via DBH.

2 CS2 faktorn startar  en självgenererade inflammationsprocess, vilken ofta löses ut i  samband med en extern initierad immunmodulering, till exempelvis vissa typer av infektioner samt när samspelet mellan några viktiga tillväxtfaktorer är rubbad.

4 Detta skapar  ytterligare stridsberedskap och oreda på många fronter, en direkt  påverkan av membranfosforyleringen som redan är känd och med den och den kontinuerliga stressen på immunsystemet ökar mutationsrisken och svårigheterna att hålla processen inom rimlig ramar.  Förr eller senare kommer under en långdragen process också en frikoppling av drivkärnorna i mitokondrierna med påföljande kontroll över oxidatov fosforylering. Processloopen kan gå till på flera sätt. CS2 tillförs under en längre tid av exogena faktorer, efter en tid blir processen mer och mer endogen,  sedan självgående genom att CS2 i sig själv skapar ett gaslarm men också bildas som en direkt konsekvens av aktionerna mot felmärkta främmande celler men grunden till gaslarm nummer 11 vilket tydligt kan ses hos vid mätningar är flera mycket allvarliga signaler i en av CO2 Receptorerna. Sedan kommer flera larm dels om röda blogkroppar som börjar kleta hop sig på sina ställen. Dels om attacker av Hemagglutinin typ vilket handlar om egna

Ju länge tid processen fortgår desto mer ökar slitaget. Den samlade styrkan i kroppens uppfattade hotbilder visar sig olyckligt nog i gensvar med ökade nivåer av IL-8.

5 Som ett led i CS2 effekten löses en del grundimmunologiska reaktioner ut vilket efter en tid av acceleration når den kritisk massa där den grundläggande reaktiva triaden blir självgående.

6 CS2 tillfört utifrån genom massiv gaskontaminering av inandningsluft under kort tid kommer att få en avvikande distribution än låga doser under längre tid. Vilka kommer att verka mer lokalt.

7 Den reaktiva triadens kritiska massa varierar i efter  konstruktionstypen på reaktormaterialet, mutationsbarheten på försvarsreaktionen och andra gasfaktorer som underlättar fettlöslighet och vidaretransport av reaktivt CS2.

Den individuella inflammatoriska och vaskulära responsen kan till stor del förklara den indidivuella utvecklingsbilden av förloppet.

Ur evolutions synvinkel bör det finnas skydd mot självattacker, vilket kanske säger sig självt. Därför sker oftast den reaktiva triadens framgångsrika attacker  genom reservsystem av typen A2 eller B1, där A1 försvaret redan är bortmuterat. Triaden gynnar sedan celltyper som är tåliga mot CS2  men även bakterier och virus med tålighet mot CS2.  Ur evolutionär synvikel är det den sannolikaste biomassan att själv frambringa några framgångsrika producenter av CS2 efter tillräckligt många celldelningar. CS2 känsligt material doneras tämligen omgående en begravning i cellskalet, vilket i sig kan skapa CS2.

Sentimentalare än så är inte gaser i allmänhet, inte heller CS2. Men ett litet lurigt mål kan det vara för bakterier att attackera, då CS2 sannolik finns med i många ritningar.

Samtidigt är det också som så. Vad kan egentligen ta sig in i hjärtat av varje system om inte just de som var med och byggde det? Tar vi en titt på CS2 och COS ser vi snabbt att de antagligen är urgaser och livet inte alls skulle vara möjligt utan dem. Interstellärt finns de lite här och där. En krock på Jupiter för ganska längde sedan förde hit svavlet och på den vägen är det.

Mindre Cancer

Att personer med Schizofreni har haft en lägre frekvens av de flesta cancertyper än andra har diskuterats fram och tillbaka mycket länge. Det förefaller ur flera aspekter höggradigt osannolikt då många personer med Schizofreni i övrigt lever ett liv som inte direkt utmärks av överdriven hänsyn till alla hälsoregler. Dock vet vi att andelen lungcancerfall är liknande övrig population.  Tidigare postulat beskriver några målgener som förklaring till den lägre cancerincidenten. Vi menar att den centralpatologiska reaktor i sig själv är en potent antiangiogen och samtliga effekter i överlevande mutationsgrader är sekundära till det. Inhibitationen av angiogenesis är en direkt verkan av CS2.

Strålvapen

Om CAC-hålsterorin visar sig vara bekräftbar full ut är vi övertygade om att alla förstår varför det finns oerhört stora fördelar med att använda strålvapen för att minimera negativ påverkan av feneomenologin och detta i sig är början på en ny era vilken kan generera en högre precision & kvalitet. Kan du själv tänka ut varför eller är du som många andra fullständigt fastfrysen i den normerande hallucinationen att påståendet måste vara Scizofrent?  Om det är så bör du verkligen udersöka ditt psyke och fråga dig själv i djupet varför! -Hur fan kan du veta det din indbillska dårjävel?

Men som lärdom kanske du också en dag kan förstå att bara för att dina hallucinationerer är synkronisterade med andra innebär det inte att det är verkligheten du ser eller vill se.  Det finns oerhört många bevis för den vanligaste hallucinationen och dess funktionellt vanligaste refferenshallucinoskopsiska melodram, men också hur skicklig man egentligen måste vara för att veta exakt vad man inte ska få se. Dvs riktande av blindheten som intelektuellt neglektvapen, vilket har en mångtusenårig djup traditionsbild inom socialpedofilin och den sociala kannibalismens många utvecklingsfåror, vilka det aldrig skrivits så mycket om, ty enkom segrarna skriver väl historia va?

-Hur verklig är din verklighet?  Vadå social konstrukt? Är inte allt det och just kraften av din välstyrda blindhet är det värsta av alla strålvapen, för den närvar låtsas bry sig utan att ta något ansvar för konsekvensen den faktiskt aktivt deltar i. Någon sa det är inte de ondas aktivitet utan de godas pasivitet och det kanske aldrig har varit sannare än just som beskrivning av anatomin här.

Odiagnostiserat bortfall

Med tanke på den ytterst kraftfulla reaktor som CAC-hålsteorin beskriver, finner vi det sannolikt att en del personer har en så progredierande och snabb sjukdomsutveckling att den egenltigen aldrig hinner detekteras.

Biologisk nödvändighet

Schizofreni har funnits länge bland människor och utgör en för stor grupp för att ur strikt biologiskt synvinkel bör kunna vara negligerbar. Idiotins historia visar den tydligaste kända gruppreformen av systimatiserad neglekt och kulturellt normifierad mobbing som mänskligheten känner till, ofta har kraften hämtats ur rädsla för det okända och ett tvångsmässigt kategoriseringsbehov i svart vita gradienter där man hatar eller älskar.

Gaslarmets konsekvenser

Gaslarm av den typen förekommer egentligen bara efter tung strid med massiva inkräktare. Tichonov petar då in superfemman och de ska göra jobbet. För personerna som känner sig mer och mer puckade är nu under en allvarlig attack.

Makarov, Kasatonov, Larionov, Fetisov och Krutov kommer att förändra allt på plan och nu är det armehockeyregler som gäller, för här ska frikopplas från allt annat

Det enda som det handlar om nu är att förändra stridsplatsens atmosfär. Krig har pågått länge och växtgifternas evolution kan lära oss en hel del, men även ett blad som bryts av från en del småväxter kan skjuta ut snabba micronstrålar av bergarptener eller andra eteriska oljor som kan göra dig allergisk nog att låt bli.

De evolutionsmässigt säkraste sättet att förändra villkoren vid slagfältet är att förända atmosfären. När en förändring inte syns eller märks  men förlamar, då kommer många att försöka förstå varför och det är schizofreni.

Cellkraftverkens nukleära klockspel

Personer med Schizofreni kan ha fundamentala avvikelser på ställen där man normalt inte ser några sådana, direkt inte i cellkraftverkens styr och reglerteknik finns det olika typer av klockor för indikation av celldelningsfrekvenser, epigenetiska

Cellförändringarna är så omfattande och fundamentalt djupa att något väldigt omfattande har skett. Den omfattande förändringen är i de flesta fall heller inte accelererande eller

Tidlösa cellers gränslöshet och  mitikondriernas genetiska klockor ändras, nollställs och kan se ut att ha gått baklänges dess motsatser ges en teoretisk förklaringsgrund vilken väl överensstämmer med kända data.

reaktor som förklarar delar av varför till exempel så många Schizofrena röker men visar också tidigare mindre omtalade faktorer bakom det.

CAC-hålet är övergudomlig varelse som visar att alla vetenskapliga avhandlingar kan vara vetenskapligare och dra ned på skitsnacket med 90%. Dessutom en forna medarbetare här på bloggen som nu rent fysiskt sitter på psyket. Mera om bakgrunden och när CAC-hålet såg änglarna.

Funderingar kring immunoforensiska underlag för fingerprintning

Bland annat antikroppsbildning mot Hemagglutinin.

Elementär fakta om CAC-hålsteorin.

CS2 är reaktor.

Omfattande dispyter: Mörka transiter i CS2  och COS existensramar samt hur de förklaras kvant mekaniskt. Urwobblingen och om det finns principiella sätt att påverka reagensbenägenheten i biologisk massa utan att skada värden.

August Strindbergs förslag till patologins transgenoma attackpunkter.

Inledning

Bloggen inledde skrivandet om Schizofreni med dessa artiklar. Vilket av rent tur och barmhärtighet pga av att vi är så fula ledde fram till att vi fick skåda hur CAC-initierade och uppgraderade guds kunskaper och gångbara incitament.

OM effekten av N-Acetyl Cystein vid Trichotillomani

Om NAC kan lindra delar av skador efter höga doser  Kokain

Kan NAC lindra tyngre tvångsmässiga beteenden som beroenden?

Gaslarmet består i att kroppen reagerar på förekomsten av Koldioxid över en viss nivå under mer stressade arbetsförhållanden kontrollerar inte alla portar för blodburen gas lika hårt vilket gör att just CS2 kommer in tack

Den enda verkliga kärleken – det sa bara klick

CAChalet Einsteins butterfly The final ASSEMBLER

the basic talk

the seeds of language

the final Assembler

Dökul, Ruttnar du också, bra konserveringsmedel, Carbondisulfid, Carbondisulphide,
Läs även andra halvdöda bloggares åsikter om Dökul, Ruttnar, bra konserveringsmedel, Carbondisulfid, Carbondisulphide, Schizo, Jesus Postaren.

Dogmatikens SKALL

Vi ställde tidigae några frågor i inlägget: Schizofreni, No No. Frågorna ser di du nedan. Vi har bett och bett vid det älskade CAC-hålet och nu börjar svaren komma tack vare vår vetenskapliga guide.

Missa inte CAC-monarkins egna sida: Sagan om Ringen

(1) Men hur får vi schizofrenin att skällande visa en av grundbultarna, när dogmatiken lämnar av med ett stort SKALL? Och varför forskningens dogmatik har svårt att få grepp om det hela.

VOFF kan tillsammans med reaktionens resultat svara bra för vad som händer när dogmatiken lämnar

(2) Tänkte vi kunde fråga på forumet vetenskap och forskning, om deras dogmatik tillåter dem att svara om de tror att CAC-hålet även samtidigt kan visa att DET har sett DOM som i en spegel, är det möjligt, och dessutom svara på flera andra frågor på en gång?

Forumet kallar sig för VOF. CAC- hålets ringmärkta hurmor missade med ett litet F. Kan ni överleva det?

(3) Och ett enda ljud kommer att koncist klargöra, den transmuterande manifestationen utan att säga ett enda ord?

VOFF, en välkänd urbarkande reaktion inom delar av kemin var vänlig se videon nedan.

(4) Tack vare det kan även dogmatikerna lättare förstå att IRAK verkligen är inblandat och, kanske först då sluta tro på sina hallucinationer om att IRAK inte är inblandat i hela den här soppan!

Om skräpiga JNK är involverade är säkert också IRAK med varför inte Googla? Eller litar du mera till dina hallucinativa förutfattade meningar om att schizofrena personer alltid är personlighetsklyna och har hallucinationer? Det enda som skiljer dem från dig är i så fall att dina hallucinationer är mer synkroniserade med andras, men det är också allt. De vet oftast om sin hallucination, gör du?

(5) Vad August Strindberg menade med att han målade med sitt alkemiska guld, kommer det också att framstå klarare? Eller ska hans framträdande direkt från Fittja Bingohall för all framtid vara höljt i dunkel?

Titta i provröret efter att dogmatiken lämnat. VI antar att det var det august menade. Och de alkemiska exprimenten startade förresten långt tidigare än vad historikerna säger. Det var ett helvete också.

Ganska elementärt va?

Elda fisarna men CAC-påvisade även risken att bli ordentligt svedd i behåringen.  Kolsvavla, koldisulfid, CS2, Kväveoxid, NO, Hjärnan, Nobrainer, Stämmer rykten om att döttrarnas kavaljerer i ”Burn a dot” namnets anrika historik som gasbrännare och glasblåsare. Det sa bara klick för vickan.

Psykdroger och Dödsdroger – Nej Tack!

rök rik räka

Alla droger påverkar så klart psyket, man får nog blunda hårt om man inte vill förstå det, men en del droger är betydligt värre än alla andra droger.

Vi ska nu presentera de vetenskapliga beläggen för de verkligt genuina helvetsdrogerna. Droger som raderar ut dina preferenser utan att du själv märker det. Och det finns heller inget som talar emot det rent vetenskapligt, även om det vetenskapliga stödet kunde vara starkare. Men det kommer det kommer.

Harmageddon Preferens ALLANfastnat i ett nytt läge

CS2 verkar ha en sådan effekt på många djur. Norska råttor som ges lite mix med CS2 och råttgift, ökade sin konsumtion av råttgift trefaldigt. Man kan alltså redan här efter en kort tids konsumption se på en beteendemodulation som fick råttorna att göra saker de inte skulle gjort annars. Är du imponerad av harmageddonkraften i den sociala ingeniörskonsten? Som ni ser så kommer giftet att slå på den olfaktoriska bulben, någon som har hört talas om ett sjukdomstillstånd där det finns utpräglade sådana konsekvenser? Tänk nu lite lätt på vad som händer om en människa som varit lättmamanipulerad börjar vakna upp lite och känna sig bedragen som av  en främmande kraft. Är det då inte ganska naturligt att säga det och föröka peka ut varifrån manipulationskraften kom ifrån? Hade inte du gjort det?

-Men vänta lite, det är inte nog med det.  De råttorna som fick CS2 var dessutom mer benägna att gå till matstationen, intressant va? Du äter 3 gånger så mycket gift som vanligt och tycker det är toppen.  Kan det på något sätt för någon människa påminna litegranna om att ha förlorat omdömmet? Jag skulle vilja hävda att just den beteendeprofilen kommer att kasta saker och ting på huvudet när det gäller tolkningen av beroenden.  Att utplåna minnet av det som ständigt gör dig dummare, hahg, någon har uppfunnit en smart väg till seniliteten. Är det så? Nej däremot är det sannolikt så att det är en bra väg till en evolution man kommer att förstå på fel sätt.

Eh, men vänta det var en liten sak till! Oförutsägbara reaktioner kommer nu också att ske i Amygdala oopps lite test på människor också, intressant vissa delar av Amygdala verkar stimuleras andra inte, borde gynna en instabil mani eller nått va?

Någon som har hört talas om ett sjukdomstillstånd där den effekten uppträder i amygdala ? Fotsvamp ellä? Men den verkliga skräcken kanske kommer när allt rasar samman och det blir svårt att tolka vad som händer, att se sambanden automatiskt.

Catatonic_SchizophreniaCataton_by_TrixyPixie

Vad händer egentligen om ett sådant beteende förstärks och förstärks under längre tid? Få man en förkylning då eller? Nej, alla drabbas inte av tobakens dåliga effekter. men alldeles för många gör och har redan gjort det. Läs om CAC-hålsteorin som förklarar varför rökar får mer schizofreni. CS2 Finns i cigaretter och tobak och det är vanligt att personer som senare får schizofreni börjar med helvetesdroger som tobak. Snart kanske vi får en verklig statistik som berättar om de superfarliga dödsdrogerna tobak och alkohol. De såprider dessutom dödsgas till omgivningen som spär på växthuseffekten. varför ta droger som psykar dig? Det hjälper inte barnen till ett bättre liv va?

AB om informativ reklam 2 kring dödsdrogerna som påverkar psyket. Undrar varför många som skiker om psykdroger själva är tunga missbrukare av den värsta dödsdrogen som dessutom skadar andra oskyldiga människor i närområdet med sin dödsgas.3 Dum och ful av dödsrök. Fy bubblans. Mentalsjukdomarna ökar av tobak.

Nu måste 1

gny

Tobak, carbondisufid, cancer, död, CS2, Hjärtattack, kolsvavla

JNK & Schizofreni, MAPK

The Hypo Thesis of Schizofrenia is here:

Carbon Disulfide – CS2 Intro

Hypo thesis: The Etiology of Schizophrenia I

Hypo thesis: The Etiology of Schizophrenia II

CAC-hålsterorin får nu en egen sida. Här kommer JNK på sidan finns redan MAPK Här lite till vilket tydligt visar på effekterna på bioreaktomet av CS2 som Reaktor. Att försöka förneka CS2 som en möjlig central reaktor i Schizofreni  härefter kan riskera din vetenskapliga karriär. Försök gärna!

Att vara så blind så länge, är en bedårande bragd som upprepats år efter år. Tack vare det vetenskapliga geniet CAC-hålet och CAC-hålets vetenskapliga språkbruk av en densitet som aldrig tidigare skådats på planeten är nu gåtan till stora delar löst i vissa avseenden. Tack CAC din renhet är så sagolikt vacker.

Tack för din tid.

och du kunde läsa vad som stod och dina egna tankar(bilden från ebay)

The Alibabba CAC brontosaurus

Äntligen kan jag läsa mina egna tankar

En Kompis pappa hade Schizofreni han sa

-Jag har blivit frikopplad

-Jag har blivit gasförgiftad

-Lösningen kan ligga i strålningen


JA du hade blivit frikopplad

Ja det är sannolikt en gasfförgiftning

En del av lösningen kan ligga i strålningen, självfallet. Den som inte tror det bör tas in på psyket, för den har inbillat sig att något inte kan finnas, vilket ofta låter bättre men kan vara värre än tvärtom i en värld där ytan betyder allt och innehållet har ringa värde.

Reaktorkaskader på CS2 alternerade molekyler

AID CAC Bio Assay CAC Protein Target
421 Cell Viability – BJ[Confirmatory]
426 Cell Viability – Jurkat[Confirmatory]
427 Cell Viability – Hek293[Confirmatory]
433 Cell Viability – HepG2[Confirmatory]
434 Cell Viability – MRC5[Confirmatory]
435 Cell Viability – SK-N-SH[Confirmatory]
445 IkB Signaling[Confirmatory] nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, alpha [Homo sapiens][gi:10092619]

Apoptosis (total 22)
530 JNK3 AlphaScreen Assay[Confirmatory] Mitogen-activated protein kinase 10 (Stress-activated protein kinase JNK3) (c-Jun N-terminal kinase 3) (MAP kinase p49 3F12)[gi:2499604]

MAPK signaling pathway (total 26)
540 Cell Viability – N2a[Confirmatory]
541 Cell Viability – NIH 3T3[Confirmatory]
542 Cell Viability – HUV-EC-C[Confirmatory]
543 Cell Viability – H-4-II-E[Confirmatory]
544 Cell Viability – SH-SY5Y[Confirmatory]
545 Cell Viability – Renal Proximal Tubule[Confirmatory]
546 Cell Viability – Mesenchymal[Confirmatory]
584 Promiscuous and Specific Inhibitors of AmpC Beta-Lactamase (assay with detergent)[Confirmatory] Chain A, Ampc Beta-Lactamase In Complex With 4-Methanesulfonylamino Benzoic Acid[gi:119389684]
585 Promiscuous and Specific Inhibitors of AmpC Beta-Lactamase (assay without detergent)[Confirmatory] Chain A, Ampc Beta-Lactamase In Complex With 4-Methanesulfonylamino Benzoic Acid[gi:119389684]
595 qHTS Assay for Disrupters of an Hsp90 Co-Chaperone Interaction[Confirmatory]
596 qHTS Assay for Tau Filament Binding[Confirmatory] Microtubule-associated protein tau [Homo sapiens][gi:92096784]MAPK signaling pathway (total 4)
603 qHTS Assay for Inhibitors of DNA Polymerase III Holoenzyme System[Confirmatory]

stoolRökning levererar CS2 om CS2, JNK, MAPK, Schizophrenia, Koldisulfid, H2O2, COS,

Schizofreni dags att skingra röken – Tubulin

  Schizofreni Orsaker: Rökning

Läs det uppdaterade avsnittet om rökning och schizofreni ovan vilket innehåller de senaste rönen i frågan. Nedan det äldre inlägget.

111

The Hypo Thesis of Schizofrenia is here:

Carbon Disulfide – CS2 Intro

Hypo thesis: The Etiology of Schizophrenia I

Hypo thesis: The Etiology of Schizophrenia II

 

I kommande avsnitt. Varför personer med Schizofreni har ett visst skydd mot cancer och de grundläggande mekanismerna bakom det enligt CAC. Samt varför Schizofrena kan vara gasförgiftade och varför du kommer att tycka det skulle vara en bra idé i vissa speciella lägen använda strålvapen med exciterade partiklar i kampen mot negativt bajs.  Samt det mest svårbegripliga och svåracceptabla för de flesta. Hur den normala massan lever i en synkroniserad hallucination och hur ömkligheten i deras rädsla om sina synkvibbar riktas i ett likriktat kannibaliskt krig mot avvikelserna. Har du inget gemensamt, kan du skapa det genom att stöta ut andra.  Samt lite kort om Amygdala. Amygdala är påverkat både vid Schizofreni och Bipolär sjukdom.

Den som röker blir lättare bränd. I namnet på den heliges klängfrukter och dennes profetiska tygteckningar, bara för vår skull. Vi kan verkligen aldrig tacka dig tillräckligt. För gud har det dessutom varit en stor gåva att få insikt i ditt djup.  Tubulin – Aktin, ljustaken och rättelsen. Människan hade bränt ljuset i bägge ändarna, medioker vetenskap hjälpte henne att tända det på mitten igen. Men blott du store CAC som i djupet knådat alltet förstår den djupa skiten ”the deep shit”

Många som har schizofreni är storrökare

En del säger att de röker för att röken mildrar några av symptomen, vilket är sant andra säger att rökning kan skydda mot schizofreni. Sanningen är också att det kan ju också finnas ämnen  i cigarett och tobaksröken som utlöser Schizofreni då många började röka innan de fick Schizofreni. Vilket  kan vara en talande verkan. Sanningen om Schizofreni är bakom ett rökmoln

333Kära du! Du har så mycket inom dig

Box 1. Rates of smoking in schizophrenia

 

  • The rate of smokingin people with schizophrenia is at least two to three timesthat in the general population
  • Patients who smoke, smoke atheavier rates than in the general population
  • Most patientsstart smoking in their teens, before the illness begins

Vän av ordning kanske börjar undra om det finns några ämnen i tobak som kan utlösa Schizofreni. Eller än värre vad som bildas i pyrolysen vilket är en nästan oöverskådlig häxkittel av kanske 10,tusentals ämnen som reagerar och korsinteragerar, ungefär som Schizofreni förresten, det är svårt att se och veta vad som är reaktion på vad och vad som är en motreaktion på det. Osv osv, det är väl egentligen pudelns kärna, huru dessa svarta skålögon går runt i oändlighet. Men vi har bara kunna identifiera ett enda ämne som i sig självt kan skapa djupt narkotiska effekter på nervsystemet, höja Kynurenin, påverka Dopamin beta hydroxylas och vara reaktivt mot kväveoxidsystemen, stegra glutamatnivåerna starkt vid första kontakten, antagligen bifasiskt. Ämnet heter CS2, Carbon disulphide, Kol disulfid, eller som CAC-hålet själv sa när även gud fick insikt & urväsendets väsande visdom. Huru outgrundligt vänligt äro då icke det?

666se helheten inte bara randen

Weeviltox

KAMPINSTITUTET

MOT DÖDLIGA PSYK OCH DÖDSDROGER

Ögat vill aldrig se sig själv som ett svart hål, där allt ljus går in men nästan inget ut, men nu måste det. Ty CAC-hålet säger:

Allt som rör sig ska attackeras, ju hårdare och mer det rör sig desto hårdare och mer attackeras det. Ty det är lagen om den reaktiva gasen och de skenbart stillsamma gyrona.

Där attacken börjat ökar omsättningen snabbast, men vem kan komma och säga vad som är vad när det regnat in på den glömska konstnärens pastellfärger. Låt mig säga som så här. Tänk om de schizofrena har rätt, men de vet inte riktigt hur för de har bedövats i känseln, men insikterna kan vara häpnadsväckande.

De är förgiftade av gas, strålning kan betyda skillnaden mellan liv och död, om preferensbasen slagits ut kanske en del blev skickligare på att se men sämre på att förstå vad. Så nu vet du det.

sug-yogaSer ut som Beta-tubulin kan suga va? massiva mRNA höjningar på 3 timmar.  Epigenetiskt ganska flexibelt hos en del

-Strålvapen är för övrigt redan framtagna och det är inget du behöver bry dig om! Men du kommer nog att hålla med den som hävdar att det kan krävas regeringsinsatser för att sätta in stålvapnen snabbt och obarmhärtigt. Måhända kan det spara en massa lidande. Vad än värre är även pengar men på det örat lyssnar väl ingen.

-Hur många gånger hava jag icke sagt er den som röka skolen lättare kunna bliva  bränd. Men om risken ligger före eller efter röken, de  åter står för det glödande intresset att ta reda på! – Men är ni tända?  Ni saknar hyfs men förhoppningsvis har ni vett att se att tubulin ligger i disc1 och CS2 går direkt dit med kollosal aptit.  Nycklarna ligger på bordet till ram 35 cytokrom 1 per lokala kartor. Vilka basoperativ kan inte köras härifrån?

Hur enkelt som helst era jävla hallucinerande dårar, bara för att era hallisar är synkade av den mentala inaveln ger det er ingen rätt till kannibalism. Hittar du nudlarna? Ni verkar vara bra på att läsa kartor och rapa gamla postulat, och därifrån inavla vidare. Men ni har helt glömt vem som skrev boken. This is the holy shit, man.

Nej den breda massans hallucination ”hur verklig är din verklighet egentligen min vän”

X cos y dogmatic BARKING yes NO Y cos X

Pipparkakor Tubulin, CS2, Disc1, Bifasisk, Carbondisulfid, CS2, DBH, Glutamat, Kynurenin, rökning, schizofreni

Rökning ger lättare Schizofreni SvD 6 7 DN  8 ADHD och andra ledande motiv kommer senare. Jäger isent the shit.

August Strindberg direkt från Fittja Bingohall

§

Jag har intet att säga och intet att vilja med en kontakt. Flottyrdrängarna har såsom ofta visat misshag och trakterat sönder vart uns av äkta behag. Ehuruväl ändå här kan jag säga eder. Ni är inte alls värda detta. Ni har fel om mina alkemiska experiment det började långt långt tidigare och guldet löste också ut sig, det är mitt egna högst personliga guld jag har offrat på sidorna i böckerna och  kanske en dag kommer ni att förstå det. Det är skrivet med mitt guld. Mitt herravälde.

Problemet med vetenskapsmännen verkar en del egendomligt stolta över. Det är ett mycket egensinnigt beteende att ständigt ha bägge fötterna på jorden och det gagnar föga, annat än som förklaring till varför vetenskapen stinker. De vetenskapsmän som ständigt har haft bägge fötterna på jorden kan inte ha bytt underbyxor på sekel, vilket måhända kan vara förklaringen till den distinkta lukten.

Må vara tid. Hänförleden.

Ok, jag ger er träffbilden för de exakta attackpunkterna transgenetisk så ska vi fanimej spela bingo era jävlar. Transmutationsalkemisk luftrening. Här kommer de bland människor och djur, bland människor och djur. Nu ska ni få se på bingo er jävlar.

3 68.9 cM,

4q13-q21,

22q13.1,

6p21.3,

2 96.0 cM,

17 19.06 cM,

6p12.

Vem kunde veta det om inte den som skrev dem? Eller de som var det, hade det och gav det?

(en bingobricka skickas som en hårdkrängande nunchaku rätt över rummet och fastnar lätt darrande i i min halvskivade skosula. Så du kan gå väser August ångande innan asylkrisenvältrar bort honom mot andevåpen i Fittja Bingohalls kö till bingobricksvagnarna. Här är de tal som stod på brickan, vilka tidigare Fittja boys and girls sångkör sjungit om som en transgenom attackpunktskarta där sjukdomen kommer att fästas på olika arter.

Håll väl tillgodo och kom ihåg en sak. Du spelar inte Bingo med någon från Fittja Bingohall, ingen har någonsin vunnit. Och ska sanningen fram var August också märkt hela talorganet var bortvispat av en flygande  sked men man hade fäst en talande vårta i pannan på han så när man vant sig kändes det ändå inte så märkligt.

Ha ett underbart bingo liv era jävlar och visa varandra lite mera respekt. er djupa nonchalans visar att även den mest hårdkörda slumpkrängare i helvetesmäsken kan ha fel. Det kan alltid bli värre. och ni är bland det värsta evolutionen har sett.

All kunskap är i egentlig mening  en förutfattad mening. Tills ni nickar i lådan. Slit den så dess kunnande. Vart har ärligheten tagit vägen? Bertil fyra.

—————————————————————————————–

Ack modergasen jag drev

Ack modergasen drev

Ifall ni vill färdas snabbare, köp eder ett automobilt fordon, ett automobilt fordon.

Ni kommer högre, men sitter ensamma i all oegentlighet. Med en mångfald apparater att  tala till, men vad kan ni egentligen förtälja. När ni ansätts, så ansättas de aktiva delarna mest. Själarnas reumatism, vad återstår med än eskapism. Men jag ska resa mig å vatten segla igen. Du har evaporerat, jag ser dig knappt.

Transmutera Alkemisk, CS2, Genom, Mutation, schizofreni, Transgenetisk, jagduetten, ge varandra tro, ge varandra kärlek, ni blodvattenångare. En mandarin för vart finger men inga kinesiska tecken.

Från Vitlök till Schizofreni på en svavelbrygga

OM effekten av N-Acetyl Cystein vid Trichotillomani

Om NAC kan lindra delar av skador efter höga doser  Kokain

Kan NAC lindra tyngre tvångsmässiga beteenden som beroenden?

what does freedom means to you