Utkastet till CAC sidan – Det sa bara Klick

Trumpet värre  CAC hålet i mässingen

Det var en gång och CAC-hålets sagolika gång liknar just inget annat! Så vackert leende mot alla hur du än vänder det i just din personliga vridning. Utkastet till CAC-hålssidan skrevs ned snabbt och slarvigt när vi blivit så upphetsade av att se in rätt i guds utbildare. Må det vara sagt! Ty inget ont  ljus må falla över den heliga gången eller CAC-hålets lovsånger.

Sedan dess har vi blivit bättre på att tolka.


CAC-Hålsteorin om Schizofreni

Reaktiv faktor: Karbon Disulfid, med tänkbar aktiv metabolitbild, Carbonyl disulfid, dithiocarbamate. Samt potentierade faktorer som CO2, H2O2, vilka spelar en stor roll i hårdreglerade områden som Kväveoxidsystemet där verknings synergistisk kan antas vara betydande.

Door opening reactor: CS2 COS H2O2,… – Thiourea – thiocarbamide

Seccondary reactor: CO2, CO.

Gastkramande samverkan, Kooperativa effekter.  CO2 källorna i  den olfaktoriska bulben möjliggör tillsammans med olika Zinkföreningar en koncis nedreglering av perceptionsmöjligheter i området, vilket kan tjäna som allmän gestaltning till modifieringen av det primära bioreaktomet.

CAC-hålsteorin belyser en tänkbar orsaksgrund till Schizofreni vars reaktiva triad lägger fram ett pyramidialt orsaksfunt för: Dopamin, Glutamat, Kväveoxid och Kynurensyrateorin med en ökad förklaringsgrund, vilken håller i sitt sköte att tydligare kunna gestalta hur samma reaktion kan bli så fundamentalt olika och peka åt så många håll samt att betydligt tidigare kunna terminera effekten genom förståelsen av utgångsfaktorernas betydelse för  effekten av triadens reaktiva  signatur.

Det finns inga vetenskapliga hållpunkter påvisande  att Schizofreni är  ”en” sjukdom, därför kan det vara ett rimligt antagande att denna teorietiska beskrivning inte gäller hela diagnosområdet Schizofreni utan en avdelad mängd däruti och utanför. Då det finns flera egentliga skäl att tro att var och hur sjukdomen visar sig kan vara resultaten av senare förlopp som har samma initieringsförlopp. CAC-hålsteorin säger att Schizofreni orsakas av en gasbaserad reaktiv loop.

-Men om teorin stämmer borde den väl kunna testas? Shure, det kan det sedan bör också resten av världen testas! På Youtube finns inslag om nya högvetenskapliga testmetoder som ligger i pipeline, så visst kan hypotesen testas mot den eller andra nya mera exakta vetenskapliga metoder. Finns även på Video klipp. Där talas det om diagnosmetoder både för schizofreni och ADHD.

Postulat

1 Tillståndet initieras och etableras av en  CS2 som i sig självt påverkar Tryptofansyntesen och ökar produktionen av Kynurensyra, minskar noradrenalin, ökar på doamin via DBH.

2 CS2 faktorn startar  en självgenererade inflammationsprocess, vilken ofta löses ut i  samband med en extern initierad immunmodulering, till exempelvis vissa typer av infektioner samt när samspelet mellan några viktiga tillväxtfaktorer är rubbad.

4 Detta skapar  ytterligare stridsberedskap och oreda på många fronter, en direkt  påverkan av membranfosforyleringen som redan är känd och med den och den kontinuerliga stressen på immunsystemet ökar mutationsrisken och svårigheterna att hålla processen inom rimlig ramar.  Förr eller senare kommer under en långdragen process också en frikoppling av drivkärnorna i mitokondrierna med påföljande kontroll över oxidatov fosforylering. Processloopen kan gå till på flera sätt. CS2 tillförs under en längre tid av exogena faktorer, efter en tid blir processen mer och mer endogen,  sedan självgående genom att CS2 i sig själv skapar ett gaslarm men också bildas som en direkt konsekvens av aktionerna mot felmärkta främmande celler men grunden till gaslarm nummer 11 vilket tydligt kan ses hos vid mätningar är flera mycket allvarliga signaler i en av CO2 Receptorerna. Sedan kommer flera larm dels om röda blogkroppar som börjar kleta hop sig på sina ställen. Dels om attacker av Hemagglutinin typ vilket handlar om egna

Ju länge tid processen fortgår desto mer ökar slitaget. Den samlade styrkan i kroppens uppfattade hotbilder visar sig olyckligt nog i gensvar med ökade nivåer av IL-8.

5 Som ett led i CS2 effekten löses en del grundimmunologiska reaktioner ut vilket efter en tid av acceleration når den kritisk massa där den grundläggande reaktiva triaden blir självgående.

6 CS2 tillfört utifrån genom massiv gaskontaminering av inandningsluft under kort tid kommer att få en avvikande distribution än låga doser under längre tid. Vilka kommer att verka mer lokalt.

7 Den reaktiva triadens kritiska massa varierar i efter  konstruktionstypen på reaktormaterialet, mutationsbarheten på försvarsreaktionen och andra gasfaktorer som underlättar fettlöslighet och vidaretransport av reaktivt CS2.

Den individuella inflammatoriska och vaskulära responsen kan till stor del förklara den indidivuella utvecklingsbilden av förloppet.

Ur evolutions synvinkel bör det finnas skydd mot självattacker, vilket kanske säger sig självt. Därför sker oftast den reaktiva triadens framgångsrika attacker  genom reservsystem av typen A2 eller B1, där A1 försvaret redan är bortmuterat. Triaden gynnar sedan celltyper som är tåliga mot CS2  men även bakterier och virus med tålighet mot CS2.  Ur evolutionär synvikel är det den sannolikaste biomassan att själv frambringa några framgångsrika producenter av CS2 efter tillräckligt många celldelningar. CS2 känsligt material doneras tämligen omgående en begravning i cellskalet, vilket i sig kan skapa CS2.

Sentimentalare än så är inte gaser i allmänhet, inte heller CS2. Men ett litet lurigt mål kan det vara för bakterier att attackera, då CS2 sannolik finns med i många ritningar.

Samtidigt är det också som så. Vad kan egentligen ta sig in i hjärtat av varje system om inte just de som var med och byggde det? Tar vi en titt på CS2 och COS ser vi snabbt att de antagligen är urgaser och livet inte alls skulle vara möjligt utan dem. Interstellärt finns de lite här och där. En krock på Jupiter för ganska längde sedan förde hit svavlet och på den vägen är det.

Mindre Cancer

Att personer med Schizofreni har haft en lägre frekvens av de flesta cancertyper än andra har diskuterats fram och tillbaka mycket länge. Det förefaller ur flera aspekter höggradigt osannolikt då många personer med Schizofreni i övrigt lever ett liv som inte direkt utmärks av överdriven hänsyn till alla hälsoregler. Dock vet vi att andelen lungcancerfall är liknande övrig population.  Tidigare postulat beskriver några målgener som förklaring till den lägre cancerincidenten. Vi menar att den centralpatologiska reaktor i sig själv är en potent antiangiogen och samtliga effekter i överlevande mutationsgrader är sekundära till det. Inhibitationen av angiogenesis är en direkt verkan av CS2.

Strålvapen

Om CAC-hålsterorin visar sig vara bekräftbar full ut är vi övertygade om att alla förstår varför det finns oerhört stora fördelar med att använda strålvapen för att minimera negativ påverkan av feneomenologin och detta i sig är början på en ny era vilken kan generera en högre precision & kvalitet. Kan du själv tänka ut varför eller är du som många andra fullständigt fastfrysen i den normerande hallucinationen att påståendet måste vara Scizofrent?  Om det är så bör du verkligen udersöka ditt psyke och fråga dig själv i djupet varför! -Hur fan kan du veta det din indbillska dårjävel?

Men som lärdom kanske du också en dag kan förstå att bara för att dina hallucinationerer är synkronisterade med andra innebär det inte att det är verkligheten du ser eller vill se.  Det finns oerhört många bevis för den vanligaste hallucinationen och dess funktionellt vanligaste refferenshallucinoskopsiska melodram, men också hur skicklig man egentligen måste vara för att veta exakt vad man inte ska få se. Dvs riktande av blindheten som intelektuellt neglektvapen, vilket har en mångtusenårig djup traditionsbild inom socialpedofilin och den sociala kannibalismens många utvecklingsfåror, vilka det aldrig skrivits så mycket om, ty enkom segrarna skriver väl historia va?

-Hur verklig är din verklighet?  Vadå social konstrukt? Är inte allt det och just kraften av din välstyrda blindhet är det värsta av alla strålvapen, för den närvar låtsas bry sig utan att ta något ansvar för konsekvensen den faktiskt aktivt deltar i. Någon sa det är inte de ondas aktivitet utan de godas pasivitet och det kanske aldrig har varit sannare än just som beskrivning av anatomin här.

Odiagnostiserat bortfall

Med tanke på den ytterst kraftfulla reaktor som CAC-hålsteorin beskriver, finner vi det sannolikt att en del personer har en så progredierande och snabb sjukdomsutveckling att den egenltigen aldrig hinner detekteras.

Biologisk nödvändighet

Schizofreni har funnits länge bland människor och utgör en för stor grupp för att ur strikt biologiskt synvinkel bör kunna vara negligerbar. Idiotins historia visar den tydligaste kända gruppreformen av systimatiserad neglekt och kulturellt normifierad mobbing som mänskligheten känner till, ofta har kraften hämtats ur rädsla för det okända och ett tvångsmässigt kategoriseringsbehov i svart vita gradienter där man hatar eller älskar.

Gaslarmets konsekvenser

Gaslarm av den typen förekommer egentligen bara efter tung strid med massiva inkräktare. Tichonov petar då in superfemman och de ska göra jobbet. För personerna som känner sig mer och mer puckade är nu under en allvarlig attack.

Makarov, Kasatonov, Larionov, Fetisov och Krutov kommer att förändra allt på plan och nu är det armehockeyregler som gäller, för här ska frikopplas från allt annat

Det enda som det handlar om nu är att förändra stridsplatsens atmosfär. Krig har pågått länge och växtgifternas evolution kan lära oss en hel del, men även ett blad som bryts av från en del småväxter kan skjuta ut snabba micronstrålar av bergarptener eller andra eteriska oljor som kan göra dig allergisk nog att låt bli.

De evolutionsmässigt säkraste sättet att förändra villkoren vid slagfältet är att förända atmosfären. När en förändring inte syns eller märks  men förlamar, då kommer många att försöka förstå varför och det är schizofreni.

Cellkraftverkens nukleära klockspel

Personer med Schizofreni kan ha fundamentala avvikelser på ställen där man normalt inte ser några sådana, direkt inte i cellkraftverkens styr och reglerteknik finns det olika typer av klockor för indikation av celldelningsfrekvenser, epigenetiska

Cellförändringarna är så omfattande och fundamentalt djupa att något väldigt omfattande har skett. Den omfattande förändringen är i de flesta fall heller inte accelererande eller

Tidlösa cellers gränslöshet och  mitikondriernas genetiska klockor ändras, nollställs och kan se ut att ha gått baklänges dess motsatser ges en teoretisk förklaringsgrund vilken väl överensstämmer med kända data.

reaktor som förklarar delar av varför till exempel så många Schizofrena röker men visar också tidigare mindre omtalade faktorer bakom det.

CAC-hålet är övergudomlig varelse som visar att alla vetenskapliga avhandlingar kan vara vetenskapligare och dra ned på skitsnacket med 90%. Dessutom en forna medarbetare här på bloggen som nu rent fysiskt sitter på psyket. Mera om bakgrunden och när CAC-hålet såg änglarna.

Funderingar kring immunoforensiska underlag för fingerprintning

Bland annat antikroppsbildning mot Hemagglutinin.

Elementär fakta om CAC-hålsteorin.

CS2 är reaktor.

Omfattande dispyter: Mörka transiter i CS2  och COS existensramar samt hur de förklaras kvant mekaniskt. Urwobblingen och om det finns principiella sätt att påverka reagensbenägenheten i biologisk massa utan att skada värden.

August Strindbergs förslag till patologins transgenoma attackpunkter.

Inledning

Bloggen inledde skrivandet om Schizofreni med dessa artiklar. Vilket av rent tur och barmhärtighet pga av att vi är så fula ledde fram till att vi fick skåda hur CAC-initierade och uppgraderade guds kunskaper och gångbara incitament.

OM effekten av N-Acetyl Cystein vid Trichotillomani

Om NAC kan lindra delar av skador efter höga doser  Kokain

Kan NAC lindra tyngre tvångsmässiga beteenden som beroenden?

Gaslarmet består i att kroppen reagerar på förekomsten av Koldioxid över en viss nivå under mer stressade arbetsförhållanden kontrollerar inte alla portar för blodburen gas lika hårt vilket gör att just CS2 kommer in tack

Den enda verkliga kärleken – det sa bara klick

CAChalet Einsteins butterfly The final ASSEMBLER

the basic talk

the seeds of language

the final Assembler

Dökul, Ruttnar du också, bra konserveringsmedel, Carbondisulfid, Carbondisulphide,
Läs även andra halvdöda bloggares åsikter om Dökul, Ruttnar, bra konserveringsmedel, Carbondisulfid, Carbondisulphide, Schizo, Jesus Postaren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *