Etikettarkiv: Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Viktorias pappa skymd av en 54 Mg. CONCERTA ADHD MEDICIN

Viktorias pappa skymd av en 54 Mg. CONCERTA ADHD MEDICIN, originally uploaded by ADHD CENTER.

Mediciner med Metylfenidat hydroklorid vid ADHD

Concerta 21 sidig information

ADHD information för läkare

Metylfenidat:

Equasym Depot

Medikinet

Concerta

Ritalin

FASS.

Mediciner vid ADHD Allmänt
ADHD information för läkare

Kliniska studier visade att effekterna av Concerta kvarstod upp till 12 timmar efter dosering, när medlet togs en gång om dagen på morgonen.

Farmakokinetik Absorption: Metylfenidat absorberas snabbt. Efter peroral administrering av Concerta till vuxna löses ytterhöljet upp och ger en första koncentrationstopp av läkemedlet efter 1 till 2 timmar. Metylfenidat-innehållet i de två inre läkemedelsdepåerna frisätts gradvis under de närmaste timmarna. Maximala plasmakoncentrationer uppnås efter 6 till 8 timmar, varefter plasmanivåerna av metylfenidat successivt sjunker.

Concerta tas en gång om dagen och minimerar de fluktuationer mellan topp- och botten­koncentrationer som uppträder med metylfenidat med omedelbar frisättning som tas tre gånger om dagen. Absorptionsgraden för Concerta, som tas en gång om dagen, är i allmänhet jämförbar med konventionella beredningar med omedelbar frisättning.
Efter administrering av Concerta 18 mg en gång om dagen till 36 vuxna erhölls följande medelvärden för farmakokinetiska parametrar: Cmax 3,7 ± 1,0 (ng/ml), Tmax 6,8 ± 1,8 (tim), AUCinf 41,8 ± 13,9 (ng·tim/ml), och t1/2 3,5 ± 0,4 (tim).

Inga skillnader i farmakokinetiska egenskaper hos Concerta noterades efter en engångsdos respektive upprepad dosering en gång per dag, vilket tyder på att ingen signifikant ackumulering av läkemedlet äger rum. AUC och t1/2 efter upprepad dosering en gång per dag liknar de värden som erhålls efter en första dos av Concerta 18 mg.
Efter administrering av Concerta i engångsdoser om 18, 36 och 54 mg/dag till vuxna, var Cmax och AUC(0-inf) för metylfenidat proportionella mot dosen.

Distribution:
Plasmakoncentrationerna av metylfenidat hos vuxna sjunker biexponentiellt efter peroral administrering. Metylfenidats halveringstid hos vuxna efter peroral administrering av Concerta var cirka 3,5 timmar. Proteinbindningsgraden av metylfenidat och dess metaboliter är cirka 15 %. Distributionsvolymen för metylfenidat är cirka 13 liter/kg.

Metabolism:
Hos människa metaboliseras metylfenidat huvudsakligen via de-esterifiering till alfa-fenyl-piperidinättiksyra (PPA, cirka 50 gånger nivån för oförändrad substans) som har föga eller ingen farmakologisk aktivitet. Metabolismen hos vuxna av Concerta en gång/dag, uppmätt som metabolisering till PPA, liknar den som noterats för metylfenidat tre ggr/dag. Metabolismen vid enstaka eller upprepad dosering en gång/dag är likartad.

Utsöndring:
Halveringstiden för metylfenidat hos vuxna, efter administrering av Concerta, är cirka 3,5 timmar. Efter oral administrering utsöndras cirka 90 % i urinen och 1 till 3 % i faeces som metaboliter inom 48 till 96 timmar. Små kvantiteter av oförändrad metylfenidat återfinns i urinen (mindre än 1 %). Den huvudsakliga renala metaboliten är PPA (60-90 %).
Efter peroral administrering av radioaktivt märkt metylfenidat till människa, återfanns cirka 90% av radioaktiviteten i urinen. Den metabolit som framförallt återfanns i urinen var PPA som stod för cirka 80% av dosen.

Effekt av födointag:
Inga skillnader avseende farmakokinetiska eller farmakodynamiska egenskaper hos Concerta noterades när medlet gavs efter en fettrik frukost eller på fastande mage.

Särskilda populationer Kön:
Hos friska vuxna var medelvärden för dosjusterad AUC(0-inf) för Concerta 36,7 ng·tim/m hos män och 37,1 ng·tim/ml hos kvinnor. Inga skillnader mellan de båda grupperna noterades.
Etnisk bakgrund: Hos friska vuxna som fick Concerta var värdena för dosjusterad AUC(0-inf) likartade och oberoende av etnisk tillhörighet. Underlaget kan dock ha varit för litet för att påvisa etniska variationer med avseende på farmakokinetiska egenskaper.
Ålder: Farmakokinetiska egenskaper hos Concerta har inte studerats på barn under 6 år. Hos barn 7-12 år har följande farmakokinetik-data uppmätts för Concerta efter 18, 36 och 54 mg (medelvärde±standardavvikelsen): Cmax 6,0±1,3, 11,3±2,6 respektive 15,0±3,8 ng/ml, Tmax 9,4±0,02, 8,1±1,1 respektive 9,1±2,5 timmar, AUC(0-11,5) 50,4±7,8, 87,7±18,2 respektive 121,5±37,3 ng·tim/ml.

Njurinsufficiens:
Erfarenhet av behandling av patienter med njurinsufficiens med Concerta saknas. Efter peroral administrering av radioaktivt märkt metylfenidat till människa, noterades omfattande metabolism av metylfenidat och cirka 80% av radioaktiviteten utsöndrades via
urinen i form av PPA. Eftersom renal clearance inte är en viktig clearanceväg för metylfenidat, antas njurinsufficiens ha liten påverkan på de farmakokinetiska egenskaperna hos Concerta.
Leverinsufficiens: Erfarenhet av behandling av patienter med leverinsufficiens med Concerta saknas. Förkliniska uppgifter Teratogena effekter av metylfenidat har setts hos råtta och kanin. Spina bifida och extremitetsmissbildningar sågs hos kanin och rygg­rads­abnormiteter hos råtta.
Metylfenidat påverkade inte reproduktionsförmågan eller fertiliteten vid doser 2-5 gånger högre än den humana terapeutiska dosen. Resultat från studier av genotoxicitet visar ingen särskild risk för människa. Inga karcinogena effekter av metylfenidat sågs i råttstudier. Hos möss av båda könen orsakade metylfenidat hepatocellulära adenom, samt hepatoblastom endast hos handjuren. I avsaknad av exponeringsdata kan inte signifikansen av dessa resultat bedömas.

Farmakodynamik
Metylfenidathydroklorid är ett milt centralstimulerande medel. Den terapeutiska verkningsmekanismen vid ADHD är inte känd. Metylfenidat tros blockera återupptaget av noradrenalin och dopamin till presynaptiska neuron och öka frisättningen av dessa monoaminer till den synaptiska spalten. Metylfenidat är en racemisk blandning bestående av d- och l-isomererna. D-isomeren är mer farmakologiskt aktiv än l-isomeren.
I de kliniska studier som ligger till grund för registreringen, utvärderades Concerta hos 321 patienter som tidigare behandlats med preparat innehållande metylfenidat med omedelbar frisättning och hos 95 patienter vilka inte tidigare behandlats med preparat innehållande metylfenidat med omedelbar frisättning.

Scientologi medicin?

Mediciner vid ADHD Allmänt
ADHD information för läkareAmfetamin och Metylfen
idat bra mot ADHD
Men finns det inga bra medel för att lugna ner mer paranoida själar? Eller plocka ned någon som lever i en sagovärld? Eller bota någon som hamnat i det mest elakartade drogmissbruk som årligen dödar flest svenskar? Grundaren av Scientolog L Ron Hubbad delade ut amfetamin i samband med dianetik sessionerna enligt hans egna bok Dianetik. (på senare år har dock boken skrivits om och nu verkar man plötsligt vilja glömma vad som stod i originalet) Insitutet mot psykdroger och dödsdroger tar vara på de nyfiknas mänskliga rättigheter: Fakta om L Ron Hubbard och Amfetamin

Det mest DÖDANDE missbruket
Det mest dödliga är egentligen nonchalansen och förnekelsen men om vi tittar på vilka beroendeframkallande medel som dödar flest människor i Sverige varje år till exempel? Finns det inga medel mot sådan mastodontiska ser iemördardroger? Varför fastnar människor i sådana djupa missbruk? Finns det ingen teknik att ta sig ur ett djupt tobaksmissbruk eller kan alla inte göra det? Låt oss se på några klassiska missbrukare av dessa beroendeframkallande kemiska substanser substanser, men tänk först på att förnekelse är vad missbrukare är bra på.


Kemisk påverkan
Lafayette Ron Hubbard var under stora delar av sitt liv svårt beroende av en utav de mest beroendeframkallande substanserna människan känner till: Nikotin vars beroende jämförs med
Herr Hubbards frekventa rekommendationer till andra att injicera cobolamin eller B-12 som det också kan kallas skulle kunna hänföras till rent självupplevda bristtillstånd av just B-12 vilka till exempel kan komma av en pancreatitis. Någon som orkar kolla om herr Hubbard led av Pancreatitis? Typ i Coronerns rapport (titta längst ned)

Mer information om Vistaril och varför man använder det

Vistaril®
(hydroxyzine hydrochloride)
Intramuscular Solution
For Intramuscular use Only
….

Hydroxyzine has demonstrated its clinical effectiveness in the chemotherapeutic aspect of the total management of neuroses and emotional disturbances manifested by anxiety, tension, agitation, apprehension or confusion.

….

It induces a calming effect in anxious, tense, psychoneurotic adults and also in anxious, hyperkinetic children without impairing mental alertness. It is not a cortical depressant but its action may be due to a suppression of activity in certain key regions of the subcortical area of the central nervous system.

….

Indications: The total management of anxiety, tension and psychomotor agitation in conditions of emotional stress requires in most instances a combined approach of psychotherapy and chemotherapy. Hydroxyzine has been found to be particularly useful for this latter phase in its ability to render the disturbed patient more amenable to psychotherapy in long term treatment of the psychoneurotic and psychotic although it should not be used as the sole treatment of psychosis or of clearly demonstrated cases of depression. ….

VISTARIL® (hydroxyzine hydrochloride) Intramuscular Solution is useful in treating the following type of patients when intramuscular administration is indicated:

 1. The acutely disturbed or hysterical patient.
 2. The acute or chronic alcoholic with anxiety withdrawal symptoms or delirium tremens.
 3. As pre- and postoperative and pre- and postpartum adjunctive medication to permit reduction in narcotic dosage, allay anxiety and control emesis.

 

RÖK inte – Ett budskap från kampanjen hjälp religiösa ledare till drogfrihet

ADHD Medicin och risker för infarkt

Metamina, Concerta, Ritalin
Många förstår säkert att något som stimulerar centralt som ett centralstimulerande medel också kan ökar risken för hjärtinfarkt eller för stroke, men hur många tänker då på att det ofta är sekundärt till den stress de utsätts för av olika slag, som skrivits nyss kan tex vägbuller öka risken för hjärtinfarkt.

ADHD mediciner är i regel avstressande
Medel mot ADHD har den egenskapen på en person med adhd att de sänker den generella stressnivån, ofta verkar den kroppsliga stressnivån också sjunka men inte alltid, det är därför man brukar kontrollera hjärta och blodtryck innan man sätter in en medicinering mot adhd.
centralstimulerande medel med metylfenidat. De olika preparat som finns på marknaden är idag:

Metylfenidat:
Medikinet,
Equasym Depot,
Ritalin®
Concerta®.
FASS.

Metamina Dex amfetamin
Här kan du läsa mer om Metamina, dvs dexamfetamin sulfat. En medicinering som många läkare har väldigt låg kunskap om trotts att de är bland de äldsta använda medlen mot just ADHD.

Metamina indikationer
Metamina är ett licenspreparat. Receptutfärdare måste ha ett godkännande från läkemedelsverket till varje patient. På vissa kliniker finns dock så kallade kliniklicenser, vilket tillåter läkaren att skriva ut utan licensansökan.

Dexamfetamin är ett stimulerande läkemedel, vars huvudindikationer är behandling av narkolepsi och allvarliga former av hyperaktivitets-, impulsivitetskontroll- och koncentrationsstörning (ADHD), där andra åtgärder ej är tillräckliga. På personer med AD/HD tenderar centralstimulerande medel att ge en lugnande effekt. Precis som med mycket kan även Concerta öka och minska riskerna för olika fenomen. De flesta verkar dock lida mest av underbehandling.

Håll tänderna rena
Vad många inte tänker på är att det finns intima samband mellan tandhälsa och risk för hjärtinfarkt, en rad små blodkärl förbinder tandköttet med hjärtat.
Pelle Holmstrup som är professor på tandläkarhögskolan vid Köpenhamns universitet menar att det är dags att inse att det finns ett samband mellan infektioner i munnen och sjukdomar i kroppen.

Sydsvenskan
– Om man har tandköttsinflamation, så har man en förhöjd risk att få in bakterier i blodomloppet. Vid paradentos är risken ännu större. Bakterierna i blodbanan kan förvärra åderförkalkningsprocessen och leda till blodproppar.

ADD; ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Concerta

ADHD Handbok & Jobbig New Age Coaching

ADHD Handbok
Här ser vi en lite behändig ADHD handbok på engelska för den intresserade som vill bilda sig en lite uppfattning om vad ADHD är för något och vad man kan göra i kreativ mening för att underlätta och skapa en så bra situation som möjligt för de som har ADHD, men även också självklart för deras omgivnig.

ADHD HandBook

Publish at Scribd or explore others: Academic Work Manuals Uncategorizable-Unca Medical-Mental-Healt

Arbetsförmedlingen & New Age?
Som om det inte redan var jobbigt nog för de som saknar lönearbete och är fulltidsarbetande med att söka jobb finns det nu nya fina coachingmöjligheter att tillgå från arbetsförmedlingen. AB rapporterar om att en del möts med de upplyftande budskapet om att kunna få öka på sin universiella energi, det låter ju bra speciellt för universum som helhet.

Undrar om Jojkning generellt sett också är ett underskattat hjälpmedel i riktad terapeutisk mening till de högre hirearkierna inom Arbetsförmedelningen för att se skillnaderna mellan att vara arbetsamma och förmedla arbete. Kanske kozackdans kombinerat med Joddling skulle skapa nya insikter för byråkraterna om den verklighet andra bor uti?

Vår kosmologiska sulky är på reparation f.n.
Det kanske otillräckligt med sätt att reklamera sitt missnöje med insatserna från statens håll. En liten portabel tungsint reflexväst kanske skulle vara något för byråkratin att suga på? Men vem vet kanske är coachingen bra. Vi kommer senare att återigen försöka få igång vår nummerologiska pendelvibrationssulky och åka ut för att ta tempen på det hela. Håll ut!

Läs även andra bloggares åsikter om ADD, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD Handbok, ADHD Medicin, ADHD Tips,

Concerta vit 36 mg på Viktorias pappa

Nu faller skuggan lätt på den gamla monetära ordningen.

Mediciner med Metylfenidat hydroklorid vid ADHD
ADHD information för läkare

Farmakokinetik

Concerta är en depåberedning med ett yttre lager från vilket metylfenidat frisätts snabbt och en kärna med en långsammare frisättningsmekanism via ett osmotiskt system (OROS). Det leder till en plasmakoncentrationsprofil med en initial peak och sedan en långsam ökning till Cmax, som nås efter 6-8 timmar. En depåtablett om 18 mg per dag ger ungefär samma totalexponering som konventionella tabletter med normal frisättning givna som 5 mg tre gånger per dag under den vakna perioden av dygnet.

Metylfenidat är ett racemat där D-formen antas vara den farmakologiskt aktiva isomeren. Farmakokinetiken för D-metylfenidat är linjär inom dosområdet 18-54 mg och förändras inte vid upprepad dosering. Vid peroralt intag absorberas metylfenidat snabbt och fullständigt, men pga. en första passageeffekt är biotillgängligheten endast 10-50%. Metylfenidat metaboliseras främst via esteraser till den inaktiva metaboliten alfa-fenyl-metylfenidat (PPA). Större delen av en given dos utsöndras i urin, huvudsakligen som PPA. Halveringstiden för metylfenidat i plasma är ca. 3.5 timmar.

————-

tittat lite på gta nya som ab skriver om är det något att ha tro?

Almogemålet i Södra Möre härad år 1810

Almogemålet i Södra Möre härad år 1810. Ska vi börja där eller ska vi börja tidigare?

De egentliga häxprocessernas helvetesorkester
är det någon som vet var det var? Det var att stöta ut människor med vissa egenskaper ur en gemenskap. Det kan vara människor som är svagare eller sämre än dig när det gäller en viss speciell egenskap eller bara att de är känsligare än dig, det är också grunderna till den normala mobbingen och alla egentlig social kannibalism medans den sociala pedofilin oftare tar sig uttrycken att vi gör detta för att hjälpa dig, när det verkar vara något annat syfte än långsiktig tillväxt utifrån individens egna potentialer och egentliga innehåll.

Text ej tillgänglig
Om allmogemålet i Södra Möre härad af Kalmar län AvNils Linder Tar upp Daekja

Den sociala pedofilin
Den sociala pedofilin och den sociala kannibalismen är sällan eller aldrig egentligen omtalad i tal eller skriftspråket med någon större distinkt tydlighet som beskriver vad de gör, när det ibland bara kan handla om vad de inte gör. Däremot kan man sedan mycket mycket lång tid tillbaka se vad den skapar. Ovan ser du en kandidat (Daka) på att man till och med gett den ouppmärksamma ett ord tidigt i olika socknar runt om i riket. Hur sedan avvikarna bemöttes berodde helt enkelt på hur den sociala kannibalismens kulturer respektive den sociala pedofilin såg ut på orten. Men det kanske man inte får säga?

Den sociala kannibalismen
Men att det fanns ett rejält ätande av människopotentialer och några som försåg sig under täckmantel att de hjälpte kan spåras ganska långt tillbaka i tiden. Vi har skrivit en del om fMRI i samband med lögndetektorer och hur en lögn helt enkelt är mer krävande för hjärnan än att tala sanning, flera frågor återstår dock…

När det gäller varför det finns en uttalad social pedofili bör man nog fråga sig flera gånger varför och om det är något vi aktivt väljer att inte vilja se. Eftersom en social pedofil egentligen är ute efter att var tillfreds med sin egna rollprestation som duktig och bra men struntar i det andra och en social kannibal är mer flexibel varifrån köttet kommer, studerar man hjärnan hos en del som gillar att se andra lida ser vi dock närheten till den sexuella koppligen.

Vissa drar överdrivna slutsatser om vad man kan se i en hjärna med fMRI, och det är inte alltid bara suget efter en T-Röd, utan det finns bättre hälsosammare grejor, amfetamin till exempel. Men nu liksom då slår en del bakut.

Vad har nu detta med almogemålet i Södra Möre härad att göra i 1800 talets början ? – Ja du kanske kan fundera ut det själv och hur de gick för flickan med de symptomen och vad som i all egentlig mening är en häxprocess? Det mest vitala i en häxprocess är att förhindra någon sin rätt till hälsa och utveckling. I dagens samhälle kan det vara, medicin, ty det verkar som om alla inte mår bra på T-Röd allena. Är det svårt att förstå? Men det lär väl inte komma upp på debatt.

Den fundamentala horgubbsjournalistiken brukar sällan ta upp de verkligt djupa orättvisorna med några tusen år på nacken, men beror det bara på, att den då skulle känna sig kränkt av att få se sin egna självupptagenhet?

Läs även andra bloggares åsikter om Social pedofili, Social kannibalism, Mobbinng, utvecklingshinder, potentialkrympning, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, . . .

FAKTA: ADHD CONCERTA 4

SANNINGEN OM CONCERTA DEL 4
Se det avslöjande reportaget i höggradig förstoring och se vilka kristalliniska strukturer som uppenbarar sig inför era egna ögon. Vid filmatiseringen har det endast tillförts polariserat ljus.

Det autentiska reportaget har också lagts ut på några ställen till för att undvika överbelastning av youtube ;) så att var och en kan vara försäkrad om att få se den rätta varan och inga piratversioner dyker upp från förvanskningsindustrin. Hur som helst, vem kan egentligen säga att det är dåligt att använda en medicinering om det görs ansvarsfullt? Debatten verkar på sina håll väldigt onyanserad ibland. En del säger fritt fram andra vill bromsa allt. Vad säger du? Är summan av lasterna konstant, den som inte snortar blir besprutad i stället, är det den vegeterande sanningen? Oavsett svaret så hoppas vi att sanningen inte presenteras så platt som idag utan har flera dimensioner

Medikinet,
Equasym Depot,
Ritalin®
Concerta®.

När används Concerta?

Concerta används för att behandla ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder; på svenska uppmärksamhetsstörning hyperaktivitet) hos tonåringar och barn över 6 år. Det används tillsammans med andra former av behandling som en del i ett övergripande behandlingsprogram för ADHD. Det är vanligt att patienter med ADHD är oroliga eller överaktiva och har svårt att koncentrera sig. Många barn och tonåringar uppvisar sådana symtom emellanåt, men för personer med ADHD har symtomen en störande inverkan på funktionsförmågan och uppträder i mer än ett sammanhang t.ex. både hemma och i skolan. Behandling med Concerta får endast påbörjas under överinseende av läkare som är specialiserad på beteendestörningar hos barn och/eller ungdomar.

När ska Concerta inte användas eller användas med extra vaksamhet på nedanstående

till barn under sex år. Gynnsam effekt av läkemedlet har inte påvisats hos barn i denna åldersgrupp.

Du/ditt barn ska inte använda Concerta om du eller han/hon:

 • är allergisk (överkänslig) mot metylfenidathydroklorid eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel
 • är mycket ångestladdad och spänd, eftersom läkemedlet kan förvärra dessa symtom
 • har glaukom- grön starr
 • har fått diagnosen Tourettes syndrom eller om denna sjukdom finns i familjen
 • har överfunktion hos sköldkörteln – hypertyreos eller giftstruma
 • har smärtor eller obehagskänsla i bröstet (svår kärlkramp)
 • har problem med hjärtrytmen
 • har kraftigt förhöjt blodtryck
 • har pågående behandling med, eller under de senaste 14 dagarna har behandlats med, ett antidepressivt läkemedel (av typen icke-selektiva, irreversibla monoaminoxidashämmare; MAO-hämmare)
 • har pågående symtom på allvarlig depression, såsom sorgsenhet, känsla av värdelöshet eller hopplöshet, anorexia nervosa (en ätstörning), symtom på psykos, såsom abnorma tankar eller syner eller upplevelse av ljud som inte finns i verkligheten, självmordstankar, eftersom dessa tillstånd kan försämras av behandling med Concerta.
 • missbrukar eller är beroende av alkohol eller droger
 • är gravid.

Övrig medicinsk information om ADHD för läkare

Tron allena saliggörande?
vad vi faktiskt kan säga idag är att var och en inte blir lyckliga på sin tro för i så fall hade självhypnosen varit fullständigt överlägsen allt annat, men det verkar den inte alls vara för det stora flertalet. Vad tycker du själv? Vad vi idag kan se är att mången tro kan vara oerhört negativ för barn som inte får rätt behandling pga av att en del låter sin ogrundade tro styra. Med vilken rätt tar man sig den makten?

Trollhare lagligheten i regaliteten. Rex-Lex.

ADHD & Om Cirkelns Kvadratur

Mycket Bull blir det & the CO-seller
Det sägs att den Franska vetenskapsakademins patentavdelning för i tiden hade två saker de inte gick igenom pantentansökningar för, det var just avhandlingar om evighetsmaskiner och cirkelns kvadratur. Även innan man visste om det fanns det en lockelse i bägge och det lär kräva lite speciella gravitationsfält för att kvadrera en cirkel eller vice versa, så lär evighetsmaskinen vara just förgänglighetens ljus.

-Hipp hipp hora!

Here comes the bill.. Dogmatiken
Eller varför inte vara lite mer pugilistisk och inse att i boxningen är ringen en fyrkant och människor har slagits som maskiner i evigheter, om mat och bröd, om territorier och rikedomar. Med tors hammare just satt i jorden förenas Ingemar Johanssson med den och kommer nu att ingå ett förbund med evigheten. Ingo

AB 1 2 3 4 5 6 SvD 1 2 3 Dagen

Den som står bredvid och säljer det hela bi-säljaren är den som brukar göra pengarna och just vart i hela världen kan det vara sannare än när det gäller just när ringen är en kvadrat eller det som i boxningen kallas vardagsmat. Det är liksom växelström och likström, cirkel och kvadrat, svart och vitt. kärlek och hat.

Han var död, den störste var borta. jag sa till gud. för mig tillbaka till den förgångna tidskuben som jag trodde var min, ok svarade ekot av rummet vilket egentligen var mitt eget. vars väggar var hans armar, å jag höll i hans händer och sa , och du låt mig sjunga denna sång, tillbaka till världarnas gavel.

Genom eldens djupa vatten
Jo sa gud, men ska du knyta ihop detta med ADHD så får du nog allt vara en skickigt dekadent upfuckad bokstavshora, en journalistjävel eller något annat bokstavsbarn, jag sa inget men mindes ganska väl hur han alltid suttit där vid brasan med proteinet och knackat DNA sedan han testkörde det första universala.

Det blir alltså inte svartvitare än så här min herre? Nej livet ska vara såhär, det finns liksom inga bra slut! Det fick jag själv veta när jag dog, själva döden kändes overkligt tillgjord och stel, men efter min död känns faktiskt allting stelare för var stund som går. Jag vet inte om det är rapmfeber eller om det går över. Men att höra er levande snacka om stela slut, det känna bara bittert och är ytterligare ett bevis på att ni inget vet. Döden är något beroendeframkallande

En Cirkel i spira, en box av evighet, alla dimensioner av det vi vet

Läs även andra bloggares åsikter om Cirkelns Kvadratur, Evighetsmaskin, Vita hus, Svarta Bullar, drömsömn, REM, ADHD, Svenska Aeroplan Aktiebolaget,
Den incirklande fyrkanten som projektiv kvalitets manick.
Ett nytt skalplagg för en gammal pappografi.

Eder HC Ali, Mohammeds pappa
Ordförande i the red bulls dogmatikerförening

ADHD FAKTA CONCERTA SANNINGEN


ADHD medicin CONCERTA 54 mg.
Originally uploaded by ADHD CENTER

FAKTA OM ADHD MEDICINEN CONCERTA (METYLFENIDAT)

DEN FOTOGRAFISKA SANNINGEN OM ADHD MEDICINEN CONCERTA NU AVSLÖJAD I FÄRG!

ADHD MEDICINEN CONCERTA OCH EN SONY ERICSON 750 UTAN MODIFIERAD MJUKVARA

ÖVRIGA FAKTA:

Mediciner med Metylfenidat hydroklorid vid ADHD
ADHD information för läkare

i olika meddlemsstater figurerar denna beredningsform under olika kodnamn. HÄR FÅR DU KODERNA:

Skriv ut och vik in i plånboken så kan du ta fram den för omedelbar identifiering av misstänkta kapslar som kan hjälpa barn ungdomar och vuxna till ett bättre liv, ute i hela Europa!

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

CONCERTA depottabletter finns i tre olika styrkor:

18 mg, 36 mg och 54 mg. Varje kapselformad tablett har individuell märkning för att underlätta identifiering:

 • 18 mg: gul med svart tryck, ”alza 18”, på ena sidan
 • 36 mg: vit med svart tryck, ”alza 36”, på ena sidan
 • 54 mg: brunröd med svart tryck, ”alza 54”, på ena sidan.

Denna produkt är godkänd i EES medlemsstater under följande namn:

Österrike

Concerta 18 mg, 36 mg & 54 mg Retardtabletten;

Belgien

Concerta 18 mg, 36 mg & 54 mg tabletten met verlengde afgifte

Finland

CONCERTA 18 mg, 36 mg, 54 mg depottabletit

Frankrike

CONCERTA® LP 18 mg, 36 mg, 54 mg comprimés à libération prolongée

Tyskland

Concerta 18 mg/36 mg/54 mg Retardtabletten

Grekland

CONCERTA prolonged release tablets 18mg, 36mg, 54mg

Island

CONCERTA 18 mg, 36mg & 54mg forðatöflur

Irland

CONCERTA XL 18mg, 36mg & 54mg Prolonged-Release Tablets

Luxemburg

Concerta 18 mg, 36 mg & 54 mg comprimés à libération prolongée

Nederländerna

Concerta* 18 mg, 36 mg & 54 mg tabletten met verlengde afgifte

Norge

CONCERTA 18 mg, 36 mg & 54 mg depottabletter

Portugal

CONCERTA® 18 mg, 36 mg & 54 mg comprimidos de libertação prolongada

Spanien

CONCERTA 18 mg, 36 mg & 54 mg comprimidos de liberación prolongada

Sverige

CONCERTA 18 mg, 36 mg & 54 mg depottabletter

Storbritannien

CONCERTA XL 18mg, 36mg & 54mg Prolonged-Release Tablets

Läs även andra åsikter om ADHD, , Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ESS identifikatortabell,  ADHD mediciner på bild. Fakta från youtube, Video klipp.

Blommornas själ i skelettens hjärta


De förintades blomsterkrage
Och vart du vänder din skalle. Även de som etniciteten, grupptillhörigheten och egenarternas själviska gravitationer så lätt utestänger med sitt *rum* av samhörigheter, har en motsats i sig. För vem tänker väl då på att rum kan läsas *mur* baklänges och att alla rum egentligen också är en mur för den som står utanför. En mur med taktilt underlag även för den som står mitt inuti. Ett etui av skärmning.

Vad kan alla hjärtan vara?
En handräkning efter murbräckan, till de som inte kan svara på vad alla hjärtan kan vara. Där varje sten i byggnaden andas förbränd lera och vägen dit gick på förkalkade skelett och det brända livets tjära. Varför asfalten ser ut som den gör och kantas av vita streck ovanpå stengruset av blommornas själ. Vita streck på svarta gator.

Låt inte gatan stå i vägen. Var road, detta är en saga, detta är en sägen. Det är ditt liv, du är på språng, du är på gång. Du är på väg. Det var en gång

Det sóm leder oss är ljuset från erfarenheternas sång
och de som för länge sedan ebbat ut i natten av det du inte förstår, kondensatet av det som bygger din skyggande brantning, när du nu rantar efter vatten på krönet av alla hjärtans själ.

På pärlebädden av slutets ljus

Lyssna på andra loggares omständliga strävan under motståndets ohm ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Alla hjärtans dag, Asfalt, Tjära, Förkalkade ben, Vägränder,
Om 3 är den minsta siffran så skrivs sam som san och är i sanning en trea på kinesiska. och sam-band är nu något du ständigt bygger, trevligt att råkas.