Programmet Fördärvet Fälls i granskningsnämnden

Tv Programmet Fördärvet fälls av granskningsnämnden.

BESLUT Programmet fälls.
Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på opartiskhet och bestämmelsen om respekt för privatlivet.

GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING

Opartiskhet
Dokumentären Fördärvet skildrade den infekterade strid som forskningen kring begreppet Damp gett upphov till och som ledde fram till att Gillberg- gruppen i Göteborg förstörde sitt eget forskningsmaterial. Programmet innebar ett ifrågasättande av Gillberggruppens slutsatser när det gäller före- komsten av Damp/ADHD hos barn, och den metod gruppen använt sig av i sin forskning (så kallad naturalförloppsstudie) ifrågasattes också. Programmet tog även upp de anklagelser om eventuellt forskningsfusk som förekommit mot Gillberggruppen och det antyddes att förstörelsen av forskningsmaterialet inte hade sin grund i utfärdade sekretesslöften utan hade skett för att dölja brister i materialet. Det av reportrarna genomförda ”tuggexperimentet” innebar samtidigt ett ifrågasättande av om någon förstörelse av forsknings-materialet faktiskt hade ägt rum. Även om program får ha en kritisk infalls- vinkel anser Granskningsnämnden att framställningen i dessa delar blev så ensidig till förmån för Gillberggruppens kritiker att den strider mot kravet på opartiskhet i SVT:s sändningstillstånd. Det förhållandet att Gillberggruppen avböjt att medverka i programmet och att gruppen erbjudits ett genmäle efter sändningen ändrar inte den bedömningen.

I programmet beskrev några av de medverkande hur de hade kontaktats av Göteborgsprofessorn Elias Eriksson som engagerat sig på Christopher Gillbergs sida i den aktuella forskarstriden. Nämnden anser inte att dessa personers beskrivningar av hur de hade upplevt kontakterna med Eriksson var av sådan karaktär att de krävde ett bemötande från hans sida. Nämnden anser inte heller att det anmälarna tagit upp i övrigt innebär att programmet strider mot kravet på opartiskhet.

Saklighet
Eventuella brister i saklighet får väsentligen tillskrivas den ovan påtalade partiskheten. Nämnden gör därför ingen särskild prövning av programmet i detta avseende.

Privatlivet
I programmet återgavs ett utdrag ur ett privat brev som Carina Gillberg hade skrivit till Leif Elinders släktingar. Nämnden anser att publiceringen av detta brevutdrag och sättet det skedde på utgjorde ett intrång i Carina Gillbergs privatliv. Något oavvisligt allmänt intresse som motiverade intrånget fanns inte, varför programmet i denna del strider mot bestämmelsen om respekt för den enskildes privatliv i SVT:s sändningstillstånd.

Beslutet i sin helhet här
Läs bloggaren som också sitter i granskningsnämnden berätta med egna ord…

Några tidigare inlägg i debatten

Från Weird science. SVT:s »oberoende expertvittne« var en partisk plagiatör.

Katastrofalt okunniga SVT-lögner om adhd

DN SVT desinformerar om adhd-drabbade”

Josef Milerad, medicinsk chefredaktör, Läkartidningen: SVT i rollen som förvillare

Resume: Flera anmälningar mot ADHD dokumentären

Resume: Ett journalistiskt haveri

PC Jersild i DN Sveriges tabloidteve

DN diagnos som retar

Expressen, Kjell Hägglund: ADHD History

DN debatt Gillberg duckade

Granskningsnämndens första mindre notis mindre här den lite större något senare som pressinformation.

Våra kommentarer … kommer att uppdateras …
Vi är väl inte direkt förvånade, kan man säga så? Det finns väl för en gång skull inte så mycket att tillägga. Till och med det gamla statliga tv-kanaleriet som så oerhört länge väntade in till 1940 innan de ens hade någon handikappad med i radion eller tv’n verkar nu ha insett att dessa synnerligen tendentiösa skildringar inte kan kallas fakta, dokumentär, eller vetenskapliga, granskning i all ära men det är snarare de gamla idéstrukturer som skapade programmet som bör granskas nu efter fällningen. Hur i hela fridens namn är det möjligt att från början ge sig in i ett så vinklat projekt.

Förvisso älskar vi grävande journalistik, men detta är väl mer sådant som ger den grävande journalistiken ett dåligt rykte. Några reaktioner har droppat in från några tidningar och bloggare. Bloggaren trollhare var bland de första ute med nyheten.

Resumé konstaterar att Fördärvet fälldes

Läs även andra bloggares åsikter om Granskningsnämnden, Svt, fördärvet, ADHD, opartisket, Gillberg,Kärfve,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *