Etikettarkiv: Medikinet

Lärare påverkas av barns ADHD medicin

Lärare agerar annorlunda ifall de tror barnet medicinerar

En höggradigt intressant effekt av ADHD medicineringen har nu börjat noteras lite mera tydligt, tyvärr är de vetenskapliga utvärderingssystemen alltid negativ till att tillvarata just den aspekten som egentligen är ganska central nämligen trons effekter.

I Detta fallet inte bara vad patienten själv tror utan givetvis vad omgivningen tror, vilket är intressant och egentligen bara studerats lite djupare när det gäller några få frågor såvitt jag känner till, kön är ett av de fallen. Det bisarra faktumet att vetenskapen i all egentlighet ofta styrs av tron men ändå ofta försöker förneka dess effekter är mycket intressant och knappast ett tillräckligt penetrerat faktum.

Artikeln i Science Daily lyfter fram flera aspekter av placeboeffekten, bland annat hur lärare och föräldrar tenderar till att bli mer omhändertagande och intresserade av ett barn som medicinerar än ett barn som inte fått sedan hjälp, vilket egentligen kan låta bra tills du inser att bara det barn som redan fått hjälp bryr man sig mer om, de andra som inte fått hjälp lämnas således därhän, o hjälpta.

Designer Amfetamin

Designer amfetamin utgör ingen egentlig farmakologisk nyhet då samma egentliga grundprincip som började användas redan 1937 är den funktionella vägen, att man rent molekylärt kan ta amfetaminmolekylen och sätta på en lysinmolekyl och sedan påstå att ämnet har unika egenskaper ifrågasätter nog ingen, det unikaste med den molekylen är att man  kan ta 100 gånger mer betalt för den och komma med lite nymossiga påståenden.  Visst är det sött att industrin värnar om sin lilla nya farmakobaby och allt pjoller som kan klemas fram ur det. Men vad hjälper det all i en större helhet om en del börjar ta 100 gånger mer av kakan? Är det verkligen i grunden så behjärtansvärt att stödja?

VYVANSE
CII Provided Significant Efficacy At 14 Hours After Administration In
Adults With ADHD In An Adult Simulated Workplace Environment
.

om Placeboeffekten, amfetamin, Concerta, Equasym, Medikinet, Metylfenidat, Placebo, Ritalin, tro

-Fakta om ADHD medicin – Concerta video 3

– Fakta om  ADHD medicin – Concerta video 4

FAKTA: ADHD CONCERTA 4

SANNINGEN OM CONCERTA DEL 4
Se det avslöjande reportaget i höggradig förstoring och se vilka kristalliniska strukturer som uppenbarar sig inför era egna ögon. Vid filmatiseringen har det endast tillförts polariserat ljus.

Det autentiska reportaget har också lagts ut på några ställen till för att undvika överbelastning av youtube ;) så att var och en kan vara försäkrad om att få se den rätta varan och inga piratversioner dyker upp från förvanskningsindustrin. Hur som helst, vem kan egentligen säga att det är dåligt att använda en medicinering om det görs ansvarsfullt? Debatten verkar på sina håll väldigt onyanserad ibland. En del säger fritt fram andra vill bromsa allt. Vad säger du? Är summan av lasterna konstant, den som inte snortar blir besprutad i stället, är det den vegeterande sanningen? Oavsett svaret så hoppas vi att sanningen inte presenteras så platt som idag utan har flera dimensioner

Medikinet,
Equasym Depot,
Ritalin®
Concerta®.

När används Concerta?

Concerta används för att behandla ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder; på svenska uppmärksamhetsstörning hyperaktivitet) hos tonåringar och barn över 6 år. Det används tillsammans med andra former av behandling som en del i ett övergripande behandlingsprogram för ADHD. Det är vanligt att patienter med ADHD är oroliga eller överaktiva och har svårt att koncentrera sig. Många barn och tonåringar uppvisar sådana symtom emellanåt, men för personer med ADHD har symtomen en störande inverkan på funktionsförmågan och uppträder i mer än ett sammanhang t.ex. både hemma och i skolan. Behandling med Concerta får endast påbörjas under överinseende av läkare som är specialiserad på beteendestörningar hos barn och/eller ungdomar.

När ska Concerta inte användas eller användas med extra vaksamhet på nedanstående

till barn under sex år. Gynnsam effekt av läkemedlet har inte påvisats hos barn i denna åldersgrupp.

Du/ditt barn ska inte använda Concerta om du eller han/hon:

 • är allergisk (överkänslig) mot metylfenidathydroklorid eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel
 • är mycket ångestladdad och spänd, eftersom läkemedlet kan förvärra dessa symtom
 • har glaukom- grön starr
 • har fått diagnosen Tourettes syndrom eller om denna sjukdom finns i familjen
 • har överfunktion hos sköldkörteln – hypertyreos eller giftstruma
 • har smärtor eller obehagskänsla i bröstet (svår kärlkramp)
 • har problem med hjärtrytmen
 • har kraftigt förhöjt blodtryck
 • har pågående behandling med, eller under de senaste 14 dagarna har behandlats med, ett antidepressivt läkemedel (av typen icke-selektiva, irreversibla monoaminoxidashämmare; MAO-hämmare)
 • har pågående symtom på allvarlig depression, såsom sorgsenhet, känsla av värdelöshet eller hopplöshet, anorexia nervosa (en ätstörning), symtom på psykos, såsom abnorma tankar eller syner eller upplevelse av ljud som inte finns i verkligheten, självmordstankar, eftersom dessa tillstånd kan försämras av behandling med Concerta.
 • missbrukar eller är beroende av alkohol eller droger
 • är gravid.

Övrig medicinsk information om ADHD för läkare

Tron allena saliggörande?
vad vi faktiskt kan säga idag är att var och en inte blir lyckliga på sin tro för i så fall hade självhypnosen varit fullständigt överlägsen allt annat, men det verkar den inte alls vara för det stora flertalet. Vad tycker du själv? Vad vi idag kan se är att mången tro kan vara oerhört negativ för barn som inte får rätt behandling pga av att en del låter sin ogrundade tro styra. Med vilken rätt tar man sig den makten?

Trollhare lagligheten i regaliteten. Rex-Lex.

ADHD CONCERTA 4 video sneak peak innan världspremiären

SANNINGEN OM ADHD MEDICINEN CONCERTA!!! video 4

Nu kan du som trogen läsare få hänga med på en sneakpeak och se ADHD CONCERTA VIDEO 4 innan vårt releaseparty och världspremiären för den här gången. Nu på en speciellt utvald kanal på youtube där bara speciella människor har tillstånd att vistas. De utan tillgång till dator måste helt enkelt vänta på att få se den exklusiva videon med den nakna sanningen del 4

Här är adressen till lyxgruppen: (gäller dock endast sneakpeak och begränsad tid)
SPECIAL SNEAK PEAK AV ADHD CONCERTA 4 innan världspremiären eventuellt med superlyxigt releaseparty där alla kändisar kan tänkas närvara, skratta och vara mycket glada. Verka intima och upptagna med något viktigt, ja du vet hur det är.
Där kan du inte bara se video 4 utan även också de tidigare exklusivt utgivna videorna, helt obegränsat utan att behöva skämmas. SE den innan alla andra!Läs även andra bloggares åsikter om concerta, ADHD, video, ritalin, Equasym, Medikinet,  Metylfenidat,

ADHD medicin CONCERTA 54 mg.


ADHD medicin CONCERTA 54 mg.
Originally uploaded by ADHD CENTER

Mediciner med Metylfenidat hydroklorid vid ADHD
ADHD information för läkare


Concerta, utvidgad information för läkare.

Indikationer

Concerta är indicerat som en del i det totala behandlingsprogrammet för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn (över 6 år) och tonåringar, då endast stödåtgärder visat sig vara otillräckligt. Diagnos skall ställas enligt kriterierna i DSM-IV eller riktlinjerna i ICD-10 och skall grundas på en fullständig anamnes och utvärdering av patienten. Den specifika etiologin bakom detta syndrom är okänd och diagnostiskt test saknas. Adekvat diagnos kräver såväl medicinska som specialpsykologiska, utbildningsmässiga och sociala insatser. Syndromet kan förekomma både med och utan inlärningssvårigheter.

Läkemedelsbehandling krävs inte alltid för barn med detta syndrom. Behandling med Concerta är därför inte indicerat för alla barn med ADHD och beslutet att använda läkemedlet måste grundas på en mycket noggrann bedömning av svårighetsgrad och kronicitet på barnets symtom i förhållande till barnets ålder.

Behandling med Concerta skall begränsas till patienter som kräver ett läkemedel vars effekt varar hela dagen och fram till kvällen, då tabletten intas på morgonen.

Ett fullständigt behandlingsprogram för behandling av patienter med ADHD skall också innefatta andra åtgärder (psykologiska, utbildningsmässiga och sociala). Centralstimulantia är inte avsedda för användning hos patienter vars symtom är sekundära till miljöfaktorer och/eller andra primära psykiska sjukdomar, inklusive psykos. Lämplig skolform är av största vikt och psykosocial intervention är ofta till stor nytta.

Kontraindikationer

Concerta är kontraindicerat i följande fall: Patienter med känd överkänslighet mot den aktiva substansen (metylfenidathydroklorid) eller mot något av hjälpämnena. Patienter som är kraftigt ångestladdade, spända eller oroliga, eftersom läkemedlet kan förvärra dessa symtom. Patienter med glaukom (grön starr). Patienter med diagnosen Tourettes syndrom eller med denna sjukdom i familjen. I kombination med icke-selektiva, irreversibla mono­amin­oxidas­hämmare (MAO-hämmare) och under minst 14 dagar efter utsättande av en icke-selektiv, irreversibel MAO-hämmare (hypertensiva kriser kan uppträda) (se Interaktioner). Patienter med hyper­tyreoidism. Patienter med svår angina pectoris. Patienter med hjärt­arytmier. Patienter med allvarlig hypertoni. Patienter som uppvisar symtom på en svår depression, anorexia nervosa, psykotiska symtom eller är suicidbenägna, eftersom läkemedlet kan försämra dessa tillstånd. Patienter med känt drogberoende eller alkoholism. Under graviditet (se Graviditet samt Prekliniska uppgifter).

ADHD Mediciner som Concerta, Ritalin, Metylfenidat video 3

FAKTA OM ADHD MEDICINEN CONCERTA
Medicinering vid ADHD: Concerta, Ritalin

Ritalin SR information för läkare

Den nakna sanningen
Detta är ytterligare en filmatisering av Metylfenidathydroklorid sedd helt i polariserat ljus med en mycket god förstoring. Vad upplever du själv att du ser i bilderna? Vill du skriva en dikt eller två om dina upplevelser av en medicinering som tydligen hjälper en hel del människor eller vill du bara lära dig mer?

Sanningen om ADHD Drogerna: Så här ser den nakna verkligheten ut!!!
Man har försökt dölja det men nu kan vi avslöja hur den kristallina verkligheten ser ut på molekylär nivå!!! Ser ni sammanklumpningsfenomenen i lösningen? Alltså det speciella mönstret. Kan vi få fram några mystiska signaler genom att köra videon baklänges i ultrarapid och sedan snabbt framlänges om vi samtidigt lyssnar på Beethovens helt okända och fullständigt outgivna material? Då kanke det bildas en digital skakning som gör att sanningen kommer fram. Kanske i form av lite digital nummerologi?

Med detta sagt kan vi kanske ägna resten av tiden till det osagda, outtalade och o uppenbart oförstådda. Eller varför inte till lite fakta?

Klinisk relevans
Delar av det kliniskt relevanta har inte läkemdelsverket tagit upp vilket är mycket synd och också varit en del av vår kritik mot Läkemedelsverkets nya riktlinjer.
CLINICAL PHARMACOLOGY Pharmacodynamics Methylphenidate HCl is a central nervous system (CNS) stimulant. The mode of therapeutic action in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is not known. Methylphenidate is thought to block the reuptake of norepinephrine and dopamine into the presynaptic neuron and increase the release of these monoamines into the extraneuronal space. Methylphenidate is a racemic mixture comprised of the d- and l-isomers. The d-isomer is more pharmacologically active than the l-isomer.

Vikten av funktion

Något som borde ha stor betydelse är att få fram effektivare medel med mindre biverkningar och givetvis att använda den mest effektiva beredningen, något som inte görs i dag.
Hade vi haft en riksförening som arbetade nyktert och aktivt för säkrare och bättre vård så hade ju just detta varit en självklart centralpunkt att arbeta med. Nu har vi tyvärr ingen sådan och ett riksförbund som prioriterar att ägna sig åt annnat än just kärnfrågorna att så många som möjlig ska få så kvalitativ hjälp som möjligt för långsiktig hälsa. Att man inte ens tagit upp frågan om varför en effektivare medicinering inte används i Sverige, när den finns, kanske kan tala det tydligaste av alla språk människan känner till? Men vi får väl se om vi kan lyckas inspirera riksförbundet attention att vara lite kreativa i de viktiga kärnfrågorna och inte prioritera att svartmåla de som kritiserar vad de skickligt undvikit att göra.
Kanske vi ska ta upp mer kring det i nästa avsnitt av våran pedagogiska videoserie?

bokstaverade åsiktsbarn om ADHD, Concerta, Ritalin, FEED, Metylfenidat, Medikinet, Equasym, Metylphenidate,

eller hör en knarkares berättelse om när det verkligen sa *klick*

ADHD Fakta: Ritalin, bilda dig en uppfattning

ADHD Medicin: Ritalin (metylfenidathydroklorid)

Ritalin tabletter och kapslar är ytterligare två metylfenidatmediciner som godkänts för behandling av ADHD hos barn och ungdomar. Ritalin tabletter med direkt frisättning gör det enklare att finjustera dosen.

Ritalin innehåller det verksamma ämnet metylfenidathydroklorid. Läkemedlet är godkänt för behandling av barn över sex år och tonåringar med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

Metylfenidathydroklorid finns sedan tidigare i ett annat läkemedel som så kallad depottablett, vilket innebär att det verksamma ämnet frisätts långsamt från tabletten. Ritalin finns som tablett med dosering två gånger dagligen och som hård kapsel med dosering en gång dagligen. Tabletten ger en direkt frisättning av det verksamma ämnet, medan den hårda kapseln både ger en direkt och en fördröjd frisättning.

Läkemedel mot ADHD ska ges först efter att andra behandlingsåtgärder prövats, och då som en del i ett behandlingsprogram där även psykologiskt och socialt stöd och pedagogiska insatser i skolan ingår. Ritalin är ett narkotikaklassat läkemedel mot ADHD och får endast skrivas ut av specialister i barn- och ungdomspsykiatri eller specialister i barn- och ungdomsneurologi. Läkemedelsverket kan efter särskild prövning medge förskrivningsrätt även till läkare med annan specialistkompetens.

Ritalin tabletter med direkt frisättning gör det enklare att finjustera dosen.

Mer om ADHD medicin

Metylfenidat som vanligtvis förekommer i formen metylfenidathydroklorid är ett centralstimulerande medel. Metylfenidat används för att behandla personer med attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD); på dessa personer blir effekten inte centralstimulerande utan snarare lugnande i uttalad grad. Läkemedelet används i vissa länder även för att behandla människor med kraftiga hjärnskador, svårt Aspergers syndrom, narkolepsi, vid kroniskt trötthetssyndrom samt vid kraftig depression som visat sig resistent mot antidepressiva läkemedel. Läkemedel i Sverige med innehåll av metylfenidathydroklorid är:

 • Medikinet,
 • Equasym Depot,
 • Ritalin®
 • Concerta®.

Medikinet och Equasym Depot skrivs sällan ut på grund av att namnen Concerta och Ritalin är betydligt mer kända. Ritalin 10mg är korttidsverkande medan Ritalin 20, 30, 40mg och medikinet 10, 20, 30, 40mg Depot, samt alla sorters Equasym Depot och Concerta är långtidsverkande depottabletter med vilket menas att en liten dos utsöndras från tabletten under en lång tid, så att effekten varar i ca 12 timmar.

Det som skiljer medicinerna åt är deras sätt att frigöra den aktiva substansen metylfenidat i kroppen. Det är därför många med ADHD får olika effekt av olika metylfenidathaltiga preparat, exempelvis kan samma person uppleva olika effekt mellan Concerta och Ritalin. När endast otillräcklig effekt uppnås med ett av preparaten kan ett annat provas.

Nedan utökad information med farmakokinetik m.m… för den intresserade.

Ritalin SR ADHD Fakta om Concerta för läkare pdf

Sedan detta skrev och publicerades för första gången 2013 har vi fått några nya ADHD Mediciner i Sverige de flesta med Metylfenidat som verksam beståndsdel. Men vi har även fått nya preparat med Dexamfetamin som verksam beståndsdel. Attentin som innehåller Dex-amfetmin samt Elvanse som också har Dexamfetamin som verksam ämne, dock fäst vid en lysin-molekyl som måste spjälkas loss av ett enzym i blodet först innan det kan verka, vilket ger en långsammare profil av den verksamma substansen i blodet.

ADHD FAKTA: Concerta, Ritalin & Metylfenidat video 2

Sanningen om ADHD, Mediciner fungerar.

Tror du inte på det visa vad som fungerar bättre!

Sanningen om förnekelserna – människor har lidit oerhört av dem Nu är det dags för del 2 i den oerhört spännande serien som den nakna sanningen om metylfenidat. Som vanligt ser vi de kristalliserade skönheterna framträda i polariserat ljus. Vad får du själv för upplevelser av denna medicinska substans som verkar ha förbättrat flera människors liv? Vill du skriva en dikt om dina upplevelser eller vill du bara förkovra dig? Här kan du göra bägge delarna.

Mediciner vid ADHD Allmänt Information om ADHD mediciner, då främst Metylfenidat som Concerta, ritalin osv.

ADHD information för läkareInformation om lite ovanligare medicineringar mot ADHD i Sverige, mestadels för läkare som önskar fördjupning. Bland annat Focalin, dexedrine, metamfetamin, osv. enbart på engelska.

ADHD genen – Mer om ADHD’s genetiska orsaker

Läkemedelsbehandling av ADHD 1:2009:
– Bakgrundsdokumentation

Läkemedelsbehandling av ADHD 1:2009:
– Ny rekommendation

Nej tack, vad jag behöver är en 23 sidig informationbroshyr om ADHD Fakta: Concerta på engelska i Pdf format.

Förvisso är inte ADHD något som gör att man plötsligt sjunker ihop som en sven-ingvars basist utan det sker ofta mer långsamt att man inte kan nyttja sin kapacitet optimalt, precis som en person i behov av glasögon. När det gäller ADHD är det mentala glasögon som kan vara till en oerhörd hjälp för den som har svårt att fokusera utan dem. Men många stryker med allt för tidigt av ett för hårt leverne, kriminalitet och andra symptom på att inte kunna passa in i den stereotypa mallen som de med neurotypiska begränsningar satt upp. Men en person med ADHD kan ändå vara slagfärdig vilket inte alltid passar så bra. Men ibland är ringen fyrkantig och då kanske det går bättre som en gammal boxare sa till mig och log slugt.

Men vem vill egentligen bli förtidigt utslagen? Även med en dopaminfrisättande medicinering som Concerta är dessa skador inte möjliga att reversera.

ADHD Mediciner: Metylfenidat, Concerta och Ritalin

Medicinering vid ADHD

Av rent känslomässiga skäl har många som behövt medicin länge nekats till en sådan, trotts att vi vet att missbruksrisker inte tenderar att öka av korrekt behandlad ADHD eller ADD  utan tvärt om minska. Dessutom förbättras livskvaliteten ibland ganska mycket för den patient som bedömts lämplig för medicinsk terapi av sin ADHD problematik.

Oberoendeskapande

Många tänker ”KNARK” med stora bokstäver men de kanske inte inser att barnen, ungdomarna och de vuxna med ADHD reagerar tvärtemot vad de flesta andra gör av en sådan medicin, de är liksom redan påtända för att använda den terminologin, med medicinen blir de normala. Det finns egentligen bara 1 enda anledning till att ge barn med ADHD dessa mediciner, de är för att de tenderar att skapa ett ökat oberoende, alltså inget beroende utan dess raka motsats. Hur svårt kan det vara att förstå?

Amfetamin och Concerta är inte samma sak – Titta

För många journalister är Concerta och Ritalin samma sak som amfetamin med det är inte sant, vilket vi tydligt visade i vår molekylskola för journalister och andra lösnummer säljare och gärna kan visa igen. Molekylärt skiljer sig metylfenidat en hel del från amfetamin även om bägge ämnena anses ha en centralstimulerande effekt.

Medicin + sociala insatser eller terapi = mmm

Medicinsk behandling kombineras ofta med and insatser av social och psykologisk stödjande karaktär för bästa resultat. I vissa landsting där ledningen skiter i personer med ADHD mer eller mindre kanske det inte alls går att få någon vettig terapi, medan i andra landsting går det lättare. Medicinen har effekt på huvudsymptomen dvs uppmärksamhetsstörningen, koncentrationsförmågan och impulsiviteten. De psykosociala insatserna har ibland visat sig effektiva för att få i hop helheten.
Centralsimulantia (CS)
CS påverkar hjärnans förmåga att styra koncentration och kan därigenom minska impulsivitet och annat mindre överlagt beteende. Medicinen sägs påverka dopamin och noradrenalin i hjärnan men antagligen är effekten mycket bredare än så, mycket talar för att AMPA neuroner i prefrontala cortex blir betydligt mer mottagligare för signaler än annars.
Den övervägande delen av de barn och ungdomar som behandlats med dessa preparat, får en förbättrad koncentrationsförmåga med en minskad impulsivitet och överaktivitet. Man ser ofta goda effekter på inlärningsförmåga och socialt beteende.
Preparat med metylfenidat
Centralstimulerande medel med Concerta. De olika preparat som finns på marknaden är idag:
Metylfenidat:
Medikinet
Equasym Depot
Ritalin®
Concerta®
Ritalin SR information för läkare engelska pdf
Concerta information för läkare på engelska pdfDet enda som skiljer preparaten är styrkan och frisättningen av metylfenidat, en del preparat är snabbverkande och måste tas oftare andra räcker det med att ta på morgonen för att de ska verka hela dagen.

Vanliga myter
-Barnen blir knarkare – nej det finns inget stöd för det.
-Barnen blir höga – nej barnen tenderar däremot att bli mindre stirriga och snarare normalare
-Barnen får en sämre sömn – det kan hända men då är vanligen dosen för hög, en korrekt dosering leder oftast till en bättre sömn.

 

Övrigt

Hur fungerar metylfenidat och amfetaminer rent generellt i sin verkan?
Finns inget bra eller entydigt svar på frågan, en gissning utifrån flera faktorer kan vara att det förbättrar hjärnans förmåga att fungera vid låga glukos nivåer och att det även finns tendenser till en ökning av de neurotropa faktorerna vid användningsområdet ADHD, alltså förhållandevis låga doseringar. Det normala svaret på frågan är dock att medlen ökar på dopamin och noradrenalin omsättningen alternativt nivåerna, vilket är långt från hela svaret.

Här kan du läsa mer om Metamina, dvs dexamfetamin sulfat. En medicinering som många läkare har väldigt låg kunskap om trotts att de är bland de äldsta använda medlen mot just ADHD.

Ibland kan mediciner för helt andra ändamål, t.ex. för blodtrycket, också ge positiva effekter vid ADHD. Dessutom har vissa så kallade naturläkemedel prövats med varierande resultat. I dag prövas t.ex. Zink, essentiella fettsyror (omega-3 och omega-6). Studier visar att dessa påverkar uppmärksamhet, koncentration och minne antagligen mycket beroende på att man vid ADHD har en antagligen har en avvikande omsättning av fettsyror.

Antidepressiva läkemedel
I behandling av ADHD används förutom centralstimulerande medel ibland även antidepressiva läkemedel. Läkemedlen sätts inte bara in mot depression utan även ibland för att minska symptomen som ADHD ger. Det finns en mängd olika läkemedel som verkar på olika sätt. Det är därför oerhört viktigt att ta ställning till vilka symptom man vill behandla. Det är vanligare att den här typen av läkemedel används hos ungdomar och vuxna än hos barn. Effekter av antidepressiva medel på barn har inte studerats i samma utsträckning.

Övriga medel
Ibland kan man se att mediciner som framställts för helt andra ändamål, t.ex. för blodtrycket, också kan ge positiva effekter vid adhd. Amfebutamon som numera kallas bupropion och säljs som bland annat Zyban har också använts med skiftande resultat, tittar man på molekylskelettet ser man snabbt likheten med amfetamin.

Ev. Kommande medicineringar
Klipper in lite av det vi tidigare skrev om framtida utvecklingsvägar inom farmakognosin när det gäller adhd.

ADHD’s negativa symptom medicineras i dag med bland annat centralstimulerande medel. Inom det närmaste kommer antagligen en farmakologisk vidareutveckling av molekylskelettet runt metylfenidat och amfetamin, man går bort från racemat till mera enantiospecifikt verkande medel tex Focalin samt skapar prodrugs typ Vyvanse eller varianter av känd tematik typ Adderall, även D-Seligilin blir tänkbart men bara transdermalt. Vilket i sak inte är någontion nytt, för patienten, den verksamma beståndsdelen är fortfarande amfetamin man har bara skapat ett betydligt dyrare sätt att administrera det på. I fallet Vyvanse har man fäst en L-lysin molekyl på D-amfetamin molekylen. Med Adderall så har man Amfetamin som enda verksam beståndsdel men har mixtrat med vilka salter som är kopplat till amfetaminskelettet såväl som graden av enantiomerer. Det hela har gjort att preparatet är 10 gånger dyrare än andra amfetaminpreparat, till vilken nytta kan man fråga sig. Och lita på att försäljarna kommer att vara snabba med att berätta nyttan, men i egentlig mening är de s.k. nya preparaten inte alls speciellt nya, det är snarare en produktförnyelse som mera sammanhänger med patenteringsrättigheter, avkastning till aktieägarna och annat än patientens hälsonytta per krona medicineringskostnad. Fast det får man inte säga, då är man negativ enligt försäljarna själva. Beeep.

Men eftersom alla vet att den totala budgeten för läkemedel är begränsad, vilket gör att när ett medel kostar mer så tar det utrymme från något annat, så är det nog bättre att det är just läkemedelsbolagens aktieägare som får stå tillbaka än just något annat. Staten borde kunna styra forskningen betydligt mycket bättre rent strategisk i folkhälsofrågor.

Kladd och spekulation
Antagligen kommer framtidens medicinering också vara en stimulerande medicinering fast på ett annat sätt, den kommer att stimulera den egna produktionen av nervtillväxtfaktorer, Brain Derived Neurotropic Factor BNDF för att ta ett exempel. Vilket gör att de kommer att verka långt efter att medicinen lämnat kroppen. AMPA modulerare har visat en del tydliga resultat i den vägen. Antidepressiva medel förefaller fungera enligt en verkningsmekanism som involverar just BDNF, vilket verkar vara just sambandet mellan så vitskilda metoder som ECT, SSRI, SNRI, vilket leder mot en ökad funktion.

De nya medel som testats påverkar glutamatreceptorerna NMDA/AMPA och deras ratio, vilket kan ge både en potent antidepressiv effekt såväl som en uppreglering av tillväxtfaktorerna i prefrontala cortex.

Några hypotetiska utvecklingslinjer:Histamin H3 inversa agonister / antagonister

• Hypokretinsystemet orexin A, B.
• NMDA-antagonister – AMPA modulerare
• Oxytoxin – Vasopressin
Exempel:LY-503,430 verkar lovande eller varför inte Abbots ABT-239, de höjer bägga nivåerna av tillväxtfaktorer ABT är dock till skillnad mot de tidigare inte en utpräglad AMPA påverkande medicinering.
Histamine H3 Receptor Antagonists: Preclinical Promise for Treating Obesity and Cognitive Disorders.
• Ampakines and the threefold path to cognitive enhancement
• BDNF on mouse with Rett syndromeFacilitative Effects of the Ampakine CX516 on Short-Term Memory

• Oxytocin Modulates Neural Circuitry for Social Cognition om de täta banden mellan cingulata och amgydala i oxytoxinets socialliserande effektutövning. Kan man skapa minnen utan Vasopressin och Oxytocin? Piss love & understanding…
Modafinil enhances thalamocortical activity
• För de med slummrande koncentration – Semax – Ökar fokus och minskar sunket.
• Attention-deficit hyperactivity disorder may be associated with decreased central brain- derived neurotrophic factor activity: clinical and therapeutic implications.
• medical speculative hypothesis adhd – bdnf

Företaget Shires tankar om Marknaden och hur de ”utbildat” 1000 volymförskrivare av adhd preparat sedan FDA godkännandet. Tja om man säljer ett preparat som är flera gånger dyrare än originalet så måste man väl nästan kalla det utbildning för att få fjutt på försäljningen. och säkert har man lyckats bevisa att i något ljus är vyvanse bättre än dexamfetamin som är den verksamma beståndsdelen vilken vyvanse bryts ned till. Jippie. Frågan är bara om det är värt priset. Svaret från bolaget självt kommer att bli ett rungande ja – kanske samma sak med personerna som gått deras ”utbildning”.

Jag tror inte alls att det är värt priset och fortfarande är man väl tillåten att säga sin åsikt i den frågan? Avslutar med 2 klipp från wikipedia.

The savings between Adderall XR and generic Dexedrine ER are significant: 90 dextroamphetamine extended-release capsules cost $20 at a retail pharmacy in the United States, while the equivalent 90 Adderall XR capsules cost approximately $420[17].

Elvanse – Vyvanse is another alternative which is actually a prodrug (precursor) of dextroamphetamine. It behaves differently in the body than other formulations of amphetamines because in its parent form is not directly biologically active as an amphetamine (see Dextroamphetamine at ”Formulations). Vyvanse costs about$500 for 100 doses.[16]

Lite mer om användandet av ADHD ADD medicin kan ses på youtube.