Metamina Dexamfetamin

 

Fakta om ADHD medicin
Här hittar vad du inte kan läsa i FASS


Metamina:Dexamfetamin

För behandling av ADHD – ADD symptom.

Amfetaminläkemedlen är ett sistahandsalternativ vid otillräcklig behandlingseffekt eller vid biverkningar. Amfetamin är ett racemat, det vill säga en blandning av levo- och dexamfetamin. Dexamfetamin har dock signifikant bättre kliniska effekter och mindre kardivaskulär påverkan. Om behandling blir aktuell bör därför dexamfetamin väljas. Såväl amfetamin som dexamfetamin skrivs bara ut på licens. Innan licens söks skall metylfenidat ha prövats och vid utvärdering ha visats ha otillräcklig effekt eller inte tolereras.

ADHD: Övriga medel

Mediciner med Metylfenidat hydroklorid vid ADHD
ADHD information för läkare utomeuropeisk farmakopé.

Indikation

Metamina är ett licenspreparat. Utskrivande läkare måste i varje enskilt fall ha ett godkännande från läkemedelsverket. På vissa kliniker finns sk kliniklicenser, vilket tillåter behandlande läkare att föreskriva läkemedlet utan föregående licensansökan.

Dexamfetamin är ett centralnervöst stimulerande läkemedel, vars huvudindikationer är
behandling av narkolepsi och allvarliga former av hyperaktivitets-, impulsivitetskontroll- och koncentrationsstörning (ADHD), där andra åtgärder ej är tillräckliga.

ADHD

Vuxna. Mycket individualiserad dosering. Från initial testdos på 5 mg ökas under 3- 4 veckor dosen successivt tills dess minsta effektiva dos erhållits. Intaget bör uppdelas på 3 – 4 doseringstillfällen dagligen.

Kontraindikationer

Då dexamfetamin passerar placentan rekommenderas ej användning under graviditet.

Relativa eller absoluta kontraindikationer utgör också: avancerad arterioskleros, symptomgivande kardiovaskulär sjukdom, medfödda hjärtmissbildningar, måttlig till svår hypertoni, glaukom, hyperthyroidism, aktuell eller tidigare psykos, uttalad lågviktighet eller kortvuxenhet, drogberoende hos barnet eller i dess närmiljö, känd överkänslighet mot sympatikomimetiska aminer. Samtidig behandling med MAO hämmare kan i kombination med dexamfetamin framkalla hypertensiv kris. MAO hämmare får därför ej intagas de senaste 14 dagarna före inledd behandling med dexamfetamin. Även kombinationsbehandling med Imipramin bör undvikas då det kan medföra ökad risk för kardiovaskulära effekter t ex i form av patologiska blodtrycksreaktioner.

Varningar och försiktighetsmått vid användning

Bör förskrivas i lägsta effektiva dos. Preparatet är hos vissa individer vanebildande i högre doser. Eventuellt kan gradvis utsättning övervägas efter långtidsbehandling. Försiktighet vid förskrivning samt god uppföljning av behandlingseffekter och konsumtion är påbjudet. Dexamfetamin kan utlösa en porfyriattack. Då dexamfetamin kan förvärra tics och Tourettes syndrom bör kliniska uppgifter om detta inhämtas innan insättning.

Disulfiram hämnar dopamin-beta- hydroxylas vilket leder till ökade dopaminnivåer och minskad noradrenalinsyntes, försiktighet är påkallad vi bruk av CS medel såsom Metylfenidat, Dexamfetamin speciellt hos patienter där dopaminöverskott kan framkalla problematik. Se farmakokinetik Antabus.

Interaktioner

med övriga läkemedel och andra interaktioner Surgörande medel som t ex askorbinsyra, saltsyra och amoniumklorid minskar upptaget och ökar utsöndringen av dexamfetamin vilket leder till lägre serum koncentrationer.

Alkaliserande medel, så som natriumbikarbonat, leder däremot till ökat upptag och ökad effektivitet av dexamfetamin. Dexamfetamin hämmar aminergt blockerande medel, liksom effekten av antihypertensiva läkemedel.

Effekten av propanolol och andra betareceptorblockerare kan hämmas. Effekten av tricykliska läkemedel kan förstärkas av dexamfetamin. Samtidig behandling med MAO hämmare skall absolut undvikas vid medicinering med dexamfetamin, då det kan leda till hypertensiv kris med svår huvudvärk och cerebrala hemorragier som följd. Effekten av dexamfetamin minskas vid samtidigt intag av klorpromazin, som också kan användas som antidot vid förgiftning av dexamfetamin.

Haloperidol och Litium hämmar effekten av dexamfetamin. Dexmfetamin kan hämma och fördröja upptaget av phenytoin, etosuximid och fenobarbital. Dexmfetamin kan också ge en synergistisk antikonvulsiv effekt i kombination med dessa läkemedel.

Dexamfetamin kan hämma den sedativa effekten av antihistaminer. Dexamfetamin förstärker de adrenerga effekterna av epinefrin. Dexamfetamin kan ge förhöjda cortisolnivåer i plasma. Insulinbehovet hos patienter med diabetes mellitus kan öka i samband med behandling med dexamfetamin.

 

Användning under graviditet och amning

Teratogena effekter hos mus har setts vid doser ca 40 ggr de rekommenderade humana maxdoserna. Inga humana studier finns för närvarande. Behandling av gravida med dexamfetamin bör endast ske efter övervägande av behandlingsnytta relaterat till potentiell risk för fostret. Koncentrationen av amfetamin i bröstmjölk har uppmätts vara 3 till 7 gånger högre i bröstmjölk än i plasma. Behandling med dexamfetamin till ammande mödrar rekommenderas ej.
Se även separat avsnitt Metamina (D-Amfetamin) under Graviditeten?

Effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Bilkörning bör undvikas vid behandling med dexamfetamin om inte patienten är väl inställd på preparatet och eventuella biverkningar väl kända. Ställningstagande till bilkörning bör alltid göras i samråd med behandlande läkare.

Biverkningar

Vanliga:
Allmänna: Initialt övergående buksmärtor och huvudvärk.
Gastrointestinala: Nedsatt aptit, viktminskning, muntorrhet
CNS: Dysfori, eufori, trötthet, sömnproblem.

Mindre vanliga: Allmänna:
Marginellt minskad längdtillväxt.
CNS: Exacerbationer av tics vid ticssyndrom som t ex Tourettes syndrom.

Sällsynta:
Gastrointestinala: Dålig smak i munnen, illamående, diarré och förstoppning.
CNS: Agitation framförallt vid hjärnskadebakgrund, aggressivitet, ökad rastlöshet, yrsel, förvirring, psykotiska symptom, affektiva symptom, förvärrade sterotypier (mestadels vid autism eller autistiska drag).
Kardiovaskulära: Hypertoni, tachyarrytmier och palpitationer.

Endokrina: förändringar av libido, impotens. Hud: Urtikaria

Överdosering
De flesta patienter får ej besvär av doser understigande 20 mg, dock är den individuella variationen stor och i vissa fall har doser upp till 400-500 mg tagits utan fatal effekt. Överdosering ger en autonom hyperaktivitet sekundär till den sympatikomimetiska effekten av dexamfetamin. Detta kan i sin tur leda till hypertension, hypertermi och tachyarrytmier. Även psykotiska tillstånd kan uppträda. Överdosering kan i vissa fall resultera i dödsfall pga hypertensiva, hyperterma, kardiovaskulära och epileptiska komplikationer.

Farmakologiska egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper Dexamfetamin är en sympatikomimetisk amin med starkt centralstimulerande effekter. De perifera effekterna härrörs mestadels till vasokonstriktion och bronkdilatation. Inga entydiga förklaringar finns för närvarande till amfetaminets effekt på barn med ADHD. Dock ger preparatet en dramatisk ökning av mängden transmittorsubstans i noradrenerga och dopaminerga synapser i centrala nervsystemet, vilket beror på en aktiv utpumpning av transmittorsubstans i synapsklyftan från den presynaptiska nerven. Den ökade mängden transmittorsubstans i synapsklyftan leder till en kraftigt ökad aktivitet i noradrenerga och dopaminerga receptorer i centrala nervsystemet, främst i cortex cerebri och det retikulära aktiveringssystemet. Dexamfetaminsulfat har i kliniska studier visat sig ha anorektiska egenskaper, vanligen mest markant i början av behandlingen. Dexamfetaminsulfat kan vara ffa psykologiskt vanebildande i höga doser, men graden av detta varierar starkt från person till person samt med olika miljöfaktorer. Inom angivna terapeutiska dosintervall och med god uppföljning, finns i dag inget stöd för att behandling med dexamfetaminsulfat skulle resultera i ett sådant beroende.

Utförligare beskrivning: Amfetamin: effekter på transmittosystemet.

Farmakokinetiska uppgifter

10 mg per oralt resulterade efter 2 timmar i en maximal dexamfetaminkoncentration i blodet motsvarande 29.2 ng/ml. Halveringstiden är beroende på bl.a. av pH i plasma, samt av njurfunktionen. Under normala förhållanden torde halveringstiden vara 6-10 timmar. Barn eliminerar amfetamin snabbare än vuxna.

Metamina

Verksamt ämne: DexAmfetamin sulfat 5mg.
Övrigt: Potatisstärkelse, laktos, mikrokristallin cellulosa, gelatin, talk och
magnesiumstearat . Tabletter, vita plana runda tabletter med 6 mm diameter. Tabletterna är märka på ena sidan med ”R130”.
Pris 330.

Övrigt
Som du säkert redan läst på huvudsidan så har vi fullt upp med mycket annat just nu och hinner inte svara på alla frågor vi får speciellt om ett område som detta dvs Metamina.  Anledningarna är ganska enkla.

1 Tiden räcker inte till och det känns betydligt mycket vettigare att lägga tiden på artiklar som alla kan ha nytta av än att svara på frågor som redan är besvarade.

2 Den mesta upplysningen om ADHD och ADD medicin ska du rimligen få personligen av din läkare. Vem kan veta bäst om medicinens verkningar på just dig än den som skrivit ut den till just dig?

3 Efter aftonbladets skandalskriver om ADHD och ADD medicin så har frågorna ändrat karaktär och handlar mer och mer om annan användning än ren ADHD medicinering. Något sådant har inte våra läsare något större intresse av att läsa, utan gör det snarare svårare att få fram adekvat information för den som söker information om behandling av ADHD och ADD.

Uppskattar du sidan  om ADHD medicin : Metamina så kan du visa det tydligt genom att länka hit.

Nu kan du dessutom ladda ned den gamla: Metamina (pdf) produktspecifikationen.

162 reaktioner på ”Metamina Dexamfetamin”

 1. Inlägget är nu uppdaterat med den gamla produktspecifikationen som pdf för den som önskar nostalgiska tillbakablickar till en mindre informativ text.

  1. Hej, hur kan man få hjälp så man kan ersätta sitt amfetamin missbruk till något vettigt? Varför ska det ta så lång tid från man söker första kontakten till man får hjälp? Har ADHD sedan många år och tycker vägen att få hjälp är lång och krånglig. Dr. Ola Lundin har väntetider på över 1 år

   1. Varför inte vända dig till Aftonbladet och fråga dem?
    De verkar ha en drive nu som berättar om hur Amfetamin skrivs ut hursomhelst. Om du har en ADHD diagnos så kanske du hittar tillbaka till läkarna som gav dig diagnosen? Varför har du inte gjort det?

    Har du ett missbruk så är 1 års väntetid innan medicinering normalt såvitt jag vet. Men du kanske vill gå före i kön? Hemlevererat? Varför inte vända dig till sjukvården och fråga där du bor först och ha lite mer kött på bena? Det finns de som fått vänta över 3 år på att få diagnos.

    1. LIKE! Eftersom det inte finns en ”like” knapp här så måste jag skriva.
     LIKE! Att du försöker väcka den intelligenta delen.;)) Tack.

 2. WAOW!!!! för metamina!jag blir som en nalle björn i kroppen go å glad, fokuserad å mer koncentrerad….

 3. Yes! Ive been researching this and I’ll have to agree. This was the most complete version…

 4. Jag har fått Metamina för ett par veckor sedan och vi försöker hitta rätt dos.

  För mig så går Metamina ur kroppen efter ca 3-3.5 timmar. Det står ovan ”Under normala förhållanden torde halveringstiden vara 6-10 timmar. Barn eliminerar amfetamin snabbare än vuxna.”

  Det var samma sak på snabbverkande ritalin, det gick ur kroppen mycket snabbare än vad som stod att det skulle göra.

  Kan verkligen tiden som preparatet verkar i kroppen variera så mycket?

  Vad beror det på isåfall? Kroppsvikt? Hög metabolism?

  Jag är 186 cm lång och 119 kilo tung, det kanske bidrar till det hela?

  Hittills kan jag säga att jag får mycket mindre ångest med Metamina än med Ritalin både snabbverkande och långtidsverkande.

  Hitills är Metamina bättre på alla sätt.

  1. Vad trevligt att du fått en beredning som fungerar!
   Av naturen är vi olika metaboliserare. En del är ”Snabba metaboliserare” andra långsamma, snabblektion. Vissa substanser kan ha väldigt stor olika metaboliseringshastighet på olika personer, dock inte amfetamin i terapeutiska doser. Fenomenet brukar bli mindre märkbart för många efter en tid. Vänta några veckor och se.

   Tills dess – ge mig lite mer detaljer, är du rökare?
   Reagerar föräldrarna på samma sätt?

   1. Hej!

    ”dock inte amfetamin i terapeutiska doser. Fenomenet brukar bli mindre märkbart för många efter en tid. Vänta några veckor och se.”

    Hur menar du nu? Skulle ”fenomenet” avta om ett par veckor och därmed skulle Metamina vara kvar i mitt system LÄNGRE tid än nu? Vad menar du med att detta inte gäller amfetamin i terapeutiska doser? Menar du just exakt medicinen ”Amfetamin” eller menar du även Dextroamfetamin? Man kan tolka det som att det inte skulle gälla Metamina att man kan metabolisera det olika snabbt…

    ”är du rökare?”
    Nej.

    ”Reagerar föräldrarna på samma sätt?”

    Jag är den enda jag känner till i släkten med AD(H)D diagnos. Dock så har min mor sagt att hon reagerar liknande som jag gör på CS (dock inte när det gäller halverignstid utan positiva effekter), när hon testade amfetamin någon gång…

    1. Hej J!
     Vad kan det egentligen betyda att problemet brukar minska efter en tid?
     -Det skulle vara intressant att veta.

     ”Av naturen är vi olika metaboliserare. En del är ”Snabba metaboliserare” andra långsamma, snabblektion. Vissa substanser kan ha väldigt stor olika metaboliseringshastighet på olika personer, dock inte amfetamin i terapeutiska doser. Fenomenet brukar bli mindre märkbart för många efter en tid. Vänta några veckor och se. ”

     Kan det inte det betyda att vi alla metaboliserar en rad ämnen olika (läste du länken?) men för amfetamin såväl som för dexamfetamin så är metaboliseringstakten förhållandevis lika, vad skulle det annars kunna betyda? Kan det betyda att du kanske förstår vad som menas efter en eller några veckor?

     När det gäller föräldrarna undrar nog admin om de också är ”snabba metaboliserare” för det var väl den egentliga grundfrågan? Att du upplevde en snabb halveringstid?

     Hur är det annars då? Är det något drag i byttan? Har du något skoj på G? Hoppas det är ok att jag ställer några frågor tills admin elelr p-o lämnar ett svar till dig om du inte är nöjd med detta.

     Halveringstiden för ADHD medicinen Metamina verkar kunna förändras om du har surt urin. (enligt beskrivningen ovan) harru surt piss?

     1. Tack för svar. (Tack Admin också glömde säga det)

      Ang surt piss så vet jag inte. Jag kanske borde köpa PH-värde stickor och kolla iofs…

      Jag vet inte om föräldrarna upplever sig ha kort halveringstid. Bra poäng, jag ska fråga.

      ”vad skulle det annars kunna betyda? Kan det betyda att du kanske förstår vad som menas efter en eller några veckor?”

      Din tolkning av vad Admin menade låter rimlig. (Dock så upplevde jag din formulering som lite störande, men det var nog inte menat från din sida utan mitt problem)

      ”Hur är det annars då? Är det något drag i byttan? Har du något skoj på G?”

      O_o Drag i byttan av Metamina då antar jag…

      Jag blir lite klarare i huvudet, mer fokuserad och motiverad och lite mer energi. Inga dramatiska effekter.

  2. hej har oxå adhd men hittar ingen psykiater som kan ämnet. kan någon här ge mig något tips .? jag bor i stockholm

 5. Hej och tack för en mkt bra och informativ sida. Jag har en liten fundering. Jag har provat ritalin och concerta förut. ritalin vart jag mkt dålig i magen av så fick bryta behandlingen samt att jag inte fick någon effekt av conserta. Då bestämmde sig min läkare att vi skulle prova detta. Jag är nu uppe i 8st 5g om dagen. ja tycker att de funkar mkt bra, mer fokuserad, koncentrerad osv. Nu förra veckan fick jag lämna urinprov och igår fick jag svaret. Det var possetivt på amfetamin tydligen var det mycket med sa de, 890ng/m. Derass reaktion var att jag tagit amfetamin och struntade fulständigt i vad ja sa, jag kände mig som en idiot. Jag har aldrig tagit amfetamin i hela mitt liv och fattar inte hur det här har kunnat hända. ja skulle gärna uppskatta ett svar från nån som vet då jag mår mkt dåligt av situationen och ja tycker inte jag blir tagen på alvvar. MvH Jolle

  1. Tack. Trevligt att man uppskattar våra ansträngningar!

   -Du skriver 8 x 5 concerta, vilken styrka är det på Concertan?
   -Felaktigt positivt urinprov bör följas upp av flera anledningar. För det första 1/vem är det som föreslagit urinprovet -varför? 2/Vilka andra mediciner har du använt dagarna innan provet?

   Det är självfallet obehagligt att någon/något säger saker om dig som saknar rimligt stöd. Det bästa råd jag kan ge dig är att vända dig direkt till de som tagit testen och begära ett bättre test, alltså test i blodet. Återkom och berätta hur det gick

   1. Oj utryckte mig lite klumpigt där. det är metamina som jag äter. 8st 5grammare om dagen

     1. Jag tar 6-8 (5mg) tabletter av Metamina per dag.
      Ny dos var tredje timme är nödvändig. Jag väger ju bara 49 kilo så då undrar man ju givetvis vilket resultat en drogtestning skulle ha på mig…*haha*

      I ärlighetens namn känner jag mig i så fall mer drogad UTAN Metamina. Det är det bästa preparatet för mig utan tvekan. Jämnast, lugnast och minst biverkningar. Men vi är ju alla olika.
      Min impulsivitet försvann HELT av just Metaminan. Imponerande resultat faktiskt. Jag känner mig också mer som mig själv av medicinen samtidigt som jag nog också känner att den sliter liiite på kroppen. Men ibland får man välja mellan pest eller kolera.

     2. ok, låter bra.
      Lite orolig över den låga vikten dock, men en del går sover bättre och går upp i vikt av metamina, mestadels på grund av att dendär superstressen försvinner. Men avigsidorna med Metamina ska vi heller inte glömma: Att få ökad självkritik är heller inte alltid roligt eller något som gör en ”hög” snarare tvärtom, kanske därför en hel del får den biverkningen i början.

      En som var insatt i forskningen talade om att man tittade på Metamina i depotform, det var ett tag sedan och jag har inte hört något sedan dess, får hoppas att det kommer en metamina depot så att man kan ta en om dagen på morgonen.

  2. Det virker som om alle,bpde i Norge og Sverige,forsøker å bryte folk ner,-dom burde bygge opp fol i steden!
   SÅ vondt å få en slik påstand midt i ansiktet,-og du som aldi ahrbrukt amfetamin!!!!!! Skaffa en advokat,like gjerne først som sidt.En advokat DU velger!
   Lykke til videre!
   I Norge har vi en nettside som er for for i LAT(legemiddelassistert rehab,Det er en side som er til hjelp og diskusjoner brukere i mellom.) Ta en titt på den.Mulig du finner noe der som kan hjelpe de
   prolar.no
   Igjen lykke til!

 6. Hej P-O
  Jag har sedan Dec-08 gått på behandling med 10mg ritalin
  doserigen är 2st kl 07 2 st kl 12.00 1-1½ 17. 1 21.00
  totalt 60-65 mg om dagen. och känner att det kanske inte ger en fullgod effekt, bytte till 40 mg ritalin med mod frisläppning, det fungerade inte alls, och min läkare föreslog concerta, alternativt metamina. Jag är lite kluven, hur bör jag göra? jag vet att jag fungerar riktigt bra med ritalin i kroppen, problemet är att om jag missar en dosering under dagen, så kan det gå åt skogen. metaminan verkar ju hålla en bättre kurva, och enligt min läkare så säger hans pat att det känns mer naturligt med metamina än ritalin, och att alla som fått gå över till metamina har varit positiva till det. Men vad anser du att det största nackdelen med metamina är? känns som ett betydligt starkare preparat än ritalin. Och btw, vet du om det finns någon negativ effekt på spermierna när man tar ritalin eller metamina/ Mvh Peter

  1. Hej Peter!
   La in länkar i din fråga så att du själv kan svara på hur sperman påverkas av respektive beredning, eller om sperman blir negativt berörd av centralstimulantia, sätter mig och väntar på ditt svar.

   -Vad tycker du själv skulle vara den bästa medicineringen för dig? Varför?
   -och vad menar du med ”gå åt skogen”?

   Vad skulle det vara för fel med Concerta då, om Ritalin känns bra men du missar att ta dem ibland? Är det jämn funktion du behöver har väl Concerta den bästa kurvan?

 7. Hej! Jag äter Metamina och Sertralin och tyvärr får jag högt blodtryck av kombinationen men inte när jag tar dom var för sig. Jag har fått blodtrycksmedeciner av olika slag vilket leder till att jag får lågt blodtryck på morgon och kväll samt blodtrycksfall vid uppstigning trots lägsta möjliga dos. Mina läkare verkar ha gett upp så det är upp till mig att komma med uppslagen. Undrar således om det finns ett SSRI-preparat som generellt har låg risk för interraktion med Metamina? Har provat alla andra CS samt strattera med många biverkningar som följd. Vad geller SSRI-preparat har jag använt fluoxetin och peroxetin tillsammans med concerta respektive strattera med samma resultat. Jag kan inte ta CS utan SSRI-preparat eftersom jag har Tourettes och mycket tvångstankar och neuroleptika suger livslusten ur mig så det är inte aktuellt. Tacksam för tips!

  1. Hej Matze!
   Låter jobbigt

   Snabbt och spontant tycker jag att du ska fundera över en dopamin-stabiliserande medicinering som Abilify, vilken har en både stimulerande och lugnande effekt samtidigt.

   Ditt läge är speciellt, tycker att du redan i dag ska vända dig direkt till den i särklassigt mest erfarne svenska läkaren på området. Dr. Lundin för att försäkra dig om den bredaste erfarenheten och det senaste inom specialiteten.

   Det är inget läget att chansa eller trixa på, nu är det experter som gäller. Vorstehen sie?
   Vilket blodtrycksmedicin tar du?

 8. Jag har använt concerta ca 4 år nu.. och testat ritalin, sen medikinet. Tycker det är lite skit sak samma. Testade amfetamin för länge sedan. Efter min ADHD diagnos kändes som det man uppnådde med ritalin men sen försvann känslan. Är det bara tolerans eller fel preparat?. Hälsningar M

  1. Dr.Lundin? Om man utöver adhd, tourette, tvångsyndrom, misstänkt asperger syndrom, dyslexi/Dyscalculi och lätt cp skada i benen (ökad tonus)… Även har en ”missbildad” hjärna och ett EEG som visar ett kronisk epileptisk (grand mal) aktivitet i frontal loberna (Det är dessa som är missbildade, ska vara 50% större än normalt) – Men tydligen av ICKE PATOGEN karaktär, då jag helt enkelt inte visar upp ”epileptiska” symptom. Har även ett lattjo IQ…

   Är detta något Dr.Lundin skulle våga ta i? Flesta läkare vill inte medicinera mig i dagsläget och mycket kraft läggs på KBT. Vilket inte hjälper mig pga av att jag är lite för bright helt enkelt..

   Jag pysslade med KBT tekniker redan vid 16 års ålder medvetet… Utan en aning om att det ens existerade en teknik som denna, räknade ut det själv.. Har under åren utarbetat en ”världbild” och förståelse som KBT inte i sin vildaste fantasi skulle greppa. Läkare i regel har stark misstro till mig.. Har svårt att hänga med i svängarna och tappar tråden redan efter 2 minuter när jag börjar diskutera mer ingående vad som är felet med mig. En läkare har till och med anklagat mig för att ”fejka” mina problem då jag på första besöket hos han diskuterar mina problem på en nivå som sker endast mellan specialisterna och då höll jag ändå igen då läkare inte ”svarar” på det så bra på första besöket. *ler* Han undrade om jag var ute efter en specifik medicin? Metylfenidat svarade jag… Och visst kunde jag få det, men först så måste jag lämna urin och blodprov 1 gång i veckan, 12 veckor framöver innan detta ens kan bli aktuellt. Och det är nu han tittar i min journal för första gången, lägger till ”även om det skulle visa sig vara ok, så blir man ändå tvunget till att väga fördelar mot eventuella risker (döden) med tanke på din unika situation”. Visade sig att han tillämpade en taktik där han ville bilda sig en uppfattning först om Pat innan han öppnade journalen. Kanske ska tillägga att jag har en väldigt dominant framtoning och ser väl ganska ”bad” ut. ”Kumla material” tänker nog de flesta och det gör det ju inte lättare heller att framhäva hur snäll man egentligen är när man är fast i en psykos och har problem att hålla tankarna på en intellektuell nivå samtidigt som ”tunnelseende” är en konstant verklighet dygnet runt…

   Har suttit fast i en psykos i över 8 år och tog mig ur den genom att jag blev tvunget att förklara vad ADHD medicin gör och varför jag behövde den… Och detta för en annan NY läkare. Har kämpat under alla dessa år med just KBT tekniker men ÄNDÅ inte lyckats bryta cirkeln. Med stor skepsis så skriver en NY läkare ut Concerta och 8 år av konstant skräck släpper redan vid 36mg och vid nuvarande 72mg så har jag kommit en bra bit på vägen. Jobbiga biverkningar… Men 2 timmar av hjärtklappning om dagen är en JÄVLIGT bra dag för mig. Jag hadde rätt, min ”kemiska hjärnbild” var åt helvete… Jag har jobbat och gjort karriär i denna psykos… Men när det blev klart att man ville ha mig som Produktions Chef/Förman då det visade sig att jag var den enda som kunde axla detta och göra det bäst så kom tegelväggen jävligt fort… Varit sjukskriven sen dess och ska också bli pappa i dagarna som kommer.

   Ett annat helvete som pågått i 4 år då det slutar lyckligt pga att jag pushat på i frågan där sambo och läkare gett upp.. Problemet visade sig vara jävligt simpelt där också, men det krävs att man jobbar lite för att kunna lista ut det.

   Jag önskar INGEN 20-40 panikattacker om dagen i åtta års tid i arbete och sociala sammanhang.. Legat närmare 40 strecket när jag pysslat med KBT på egen hand.. Att man orkat är jävligt lattjo bara det.

   Vad tror du p-o? Något Dr.Lundin skulle kunna vara intresserad av?

   Fotnot: Concertan har lämnat kroppen nu, om texten framstår obegriplig på sina ställen så ber jag om att ha överseende med detta.

   1. Hej Undrar!
    Är själv väldigt dålig på tankeläsning (klara knappt av att avläsa mina egna tankar korrekt) så jag kan tyvärr inte hjälpa dig med frågan på annat sätt än att hänvisa dig vidare… Boka ett besök och fråga honom vettja. Återkoppla och berätta hur det gick.

    1. Får se vad jag gör… Tankeläsning var ju inte riktigt det jag hadde i sinnet. Bara för att man är en framstående expert inom vissa områden behöver ju inte betyda att man är det på en övergripande nivå. Ville bara ta tempen på doktorn du rekomenderade.

     1. Hej ingen Undrar!
      Jag förstår. Det bästa sättet att ta tempen på någon som helhet är nog att ta tempen på någon rent personligen.

 9. Har stora problem med att få rätt hjälp. Fick mina diagnoser ställda av ola lundin för typ 13 månader sedan när jag fyllde 30 efter att jag gick in på akut psyk och begärde hjälp efter en jobbig skilsmässa behövde få min adhd på papper har vetat hela livet och har aldrig fått den testad utan gått genom livet som hjälplöst fall suttit 2 år familjehem efterföljt av 4 år på låst p-12 hem där kollade dom intiligenstest var ju över medel så något psykiskt fel var det inte sa dom sedan 2 år drygt på låsta anstalter utan test sågs som drogmissbrukare eftersom jag börjat ta amfetamin som för mej var ett sätt att funka och va som alla andra kunde för första gången umgås och vara social med andra människor utan att känna mej annorlunda eller bli utpekad som något ufo.så när jag äntligen skaffade det på papper var det ju inte så lite problem som adhd bara utan riktigt illa adhd och as med autism och biopolär 2 och torretts syndrom och insomnia och 8 av 10 möjliga personlighets störningar så jag fick svar på mycket som hänt i mitt liv varför jag alltid varit deprimerad haft oro och ångest ett liv fyllt av skit helt enkelt och varför jag började med droger många svar men tråkigt med så många problem enligt diagnoserna som ola lundin kom fram till och han sa att något landstingsbetingat skulle jag inte söka behandling för dom vet inte hur dåligt jag mår för dom inte har varit med om något sådant fall utan att jag skulle bli fel behandlad men tyvärr flyttade jag ner till kalmar där privat inte verkar vara aktuelt utan jag har satt på mediciner som jag känner är helt fel pga av att metamina är för jobbig att skriva ut enligt min läkare här utan får ritalin istället som är helt fel för mej ticksen har blivit jobbigare mitt blodtryck som är för högt blivit värre tänker inte som jag borde känner mej dum i huvudet kan inte få fram vad jag vill säga trög tänkt klarar knappt av att göra 2 saker samtidigt som att andas när jag skriver detta håller andan hela tiden känns inte som att jag kan använda hela mina lungor utan bara en liten del av vad jag borde kan inte ta djupa andetag . Medicinen hjälper lite men biverkningarna är största effekten står i diagnosen att jag borde ha metamina eller amfetamin. ritalin känns helt galet blir värre för varje dag jag tar dom känns som dom kommer ta död på mej snart vet ej vad jag ska göra för att få rätt behandling i kalmar tyvärr något förslag på hur jag ska göra kan inte ens skriva ner detta utan att det blir rapakalja av det jag ville få sagt ursäkta meddelandet ser ut som det gör pga av fel medicin

  1. 1/ Ordna en ny tid hos Dr. Lundin för att få den medicin du fungerar bäst med.

   2/ Försök se till att du får kontakt med en bra läkare där du bor, när du har en bra medicin och kan föra din talan bättre, tills dess får du gå till den läkare som förstår din situation bäst, antagligen är det din gamla läkare Dr Lundin.

   3/ Återkom hit och berätta hur det gick. Ok?

   1. Är inte den som skulle återkomma men jag har en fråga om Ola Lundin,, det verkar på det du skriver som att han är ok med patienter som bor i andra delar av landet än Stockholm? Känns vid det här laget mer värt att åka upp till Stockholm och träffa en läkare som verkligen verkar kunna ADHD än att fortsätta bråka med värdelösa/obefintliga läkare här ute på landet.. Uppskattar verkligen svar om du vet, börjar bli lätt desperat efter en lösning på medicinproblemen… =P

    1. Såvitt jag känner till det tar Ola Lundin fortfarande emot patienter från övriga landet.
     Har man ADHD eller ADD är man oftast förbannat lätt att kollra bort med en massa skitsnack. Självklart ska du träffa en bra läkare som du har fullt förtroende för. Just do it!

     1. Det kan jag göra =) Jag har en annan fråga som är lite pinsam, är problemen med ”tjackballe” mindre på Metamina än på metylfenidat? Är helt enkelt för skämmigt att berätta denna biverkningen för läkaren.. Du verkar vara tjej så du kanske inte har personlig erfarenhet men du kanske vet ändå? =D

     2. Har inte hört talas om problemet i samband med medicinsk behandling av ADHD eller ADD. Verkar vara något som mestadels beskrivits vid högre doser amfetamin. ”Koro”, ”Whizz dick” och speedy willy har dock beskrivits till och från i folkfloristiken som ett behandlingsbart tillstånd vilket enligt djungellegenderna kan behandlas med tungomålstal och allmänt sug. Måhända en och annan grönsak instucken på rätt ställe kan ge rätta på G effekten? Egentligen nog mest om att skita i allt och bara vara sig själv och strunta i tidigare baklås som kan leda till flera baklås på grund av att ett tidigt baklås osv….

      I vetenskaplig mening verkar dock de flesta referenserna hänföras till missbruk av olika droger som hasch och amfetamin men det finns allehanda skäl att fundera över tillståndet i nationen:

      Abstract
      A case is presented of a patient who described a koro-like syndrome related to amfetamine use; this consisted of a perception that his penis had reduced in size and was at risk of being sucked into his body. He described this as Whizz-Dick. This condition was also reported independently by amfetamine users attending a drug-addiction clinic. They described Whizz-Dick as a temporary penile shrinkage secondary to amfetamine use. Descriptions of penile shrinkage related to amfetamine in literature and from Internet sources are described. The relationship between Whizz-Dick and koro and its possible links with other psychosexual problems previously reported to be associated with amfetamine use are discussed.

      Abstract
      Koro has been described as an acute anxiety state related to the fear of penile shrinkage into the abdomen with resultant death. This partial depersonalization disorder is found primarily among the people of the Malay Archipelago and Southern Chinese, with extremely rare incidences documented in the West. The symptomology of Koro is commonly said to be linked to ancient Chinese medical beliefs on sexual functioning and is therefore referred to as a culturally bound syndrome. Our paper summarized the case of an American male with Koro-like symptoms. It compares the Western concept of penis loss to the Chinese or Malaysian concept, and then proposes a combined hypothesis for the development of Koro.

      Bägge studierna visar väl hur komplext den egentliga uppresningen är och hur många fysiska, psykoska och psykiatriska delar som samverkar. För att lämna ett avslutande svar på din svåra frågeställning, vill jag visa att det finns data på att kukinskrynklingen under vissa omständigheter kan vara smittsam också. Så visst finns det goda skäl att vara paranoid inför risken att få paranoia för ståndaktigheten och det är ibland just det som är själva problemet.

      Abstract
      Koro, a psychogenic anxiety syndrome interfering with genital body image and sexual functioning, has hitherto been described as occurring mainly in isolated cases of South Chinese males. The present communication reports an epidemic outbreak in November 1976 in Northeastern Thailand where within a few days at least 200 patients, most of them Thai and two-thirds males, were treated at local hospitals. Main presenting symptoms were acute anxiety, in some cases leading to fainting, (subjective) shrinking of the penis and impotency in men, shrinking and/or itching of the external genitals and frigidity in women; further complaints included initial nausea and dizziness, abdominal pains, headaches, facial numbness. All patients recovered after brief symptomatic intervention. Popular opinion and news media echoed the patients’ paranoid projection of viewing the epidemic as caused by Vietnamese food and tobacco poisoning in a hideous assault against the sexual vitality and general health of the Thai people, in the context of a specific socio-cultural and politico-historical situation. It appears that an adequate interpretation of Koro and of analogous hysterical symptom formation would have to go beyond the hitherto applied psychoanalytic models by considering the specific sociodynamic factors involved in the pathogenesis of such phenomena.

     3. Härligt jobbat!
      Fyllde på lite. Hoppas att inte spalten kommer att handla om bara just den biverkningen även om den naturligtvis kan inträffa. Tror att det kan inträffa för alla speciellt om förväntningarna är för höga. Eller något annat växt sig för enkelsidigt. Runkat för mycket och knullat för lite och när man väl ska till så funkar det inte, är väl vad jag spontant kommer att tänka på. Utan att för den sakens skull tala illa om runkandet på något sätt.

     4. Hmm.. jag får detta redan av små doser metylfenidat och antog att det var blodkärlen som drog ihop sig (som när man fryser). Är detta verkligen något som man inte brukar få? =S

     5. Nja, känner faktiskt inte igen det, det är nog ingen generell biverkning som jag känner till i varje fall. De personer som drabbas av den biverkningen brukar nog få den vid andra tillfällen också gissar jag om det bara var frågan om en vanlig sammandragning av blodkärlen.

 10. Mindre ångest / oro med Metamin än Ritalin / Conserta?
  Någon mer som har erfarenhet av detta?

  Funderar själv på att sluta med Concertan p.g.a detta.

 11. Hej!

  Jag har haft både ritalin och medikinet och det har väl funkat helt ok ibland men jag har tyvärr känt av väldigt mycket biverkningar som tex ökad ångest och ökad stress så nu har min läkare sökt licens för att få skriva ut metamina. Jag ska börja ta metamina om ca två veckor. Jag är nervös men samtidigt hoppfull för jag har hört av väldigt många att det är stor skillnad mellan metamina och andra preparat för att behandla ADHD och att metamina fungerar otroligt bra. Jag skriver här igen när jag har börjat ta medicinen.

  1. Peace V!
   Låter bra D.
   Väntar på vad du har att berätta… jag tror det är lärorik för många att se att alla medicineringar har sina bra och dåliga sidor. Samt att de faktiskt inte alltid är så lätta att förutsäga.

 12. Vill så gärna se min doktor ge licens-ansökan inlämnad snarast… men han sölar så!! D håar redan gått säkert 10 månader sen första blodprovet om alkoholkonusmtion.. och 2 till efter det.. nu senast i sep 2010.. alla perfekta.. (trots att jag dricker rätt mkt)Har alltid känt att alkohol har sån skön effeklt för mig som trar bort oron och mkt annat med ADHD som jag inbillar mig Metamina också ska göra för mig. Jag hoppas jag ska slippa ”självmedicinera” mera med Metamina.. som ironiskt nog kräver nära upphörande med just alkohol..

  That´s nothing but fucking ironi!!!

  :-(

 13. Hur länge behöver enligt läkemedelsverket försöka med metylfenidat (concerta+ritalin) innan min läkare kan söka licens för metamina?

  Är nu inne på mitt andra försök med detta preparat då jag bott utomlands.
  Har nu i 3 dagar en tryckande ångestkänsla i bröstet precis som jag alltid haft med detta preparat. Känner att fokuseringen skärps men också distraheras utav denna kemiska ångest så mitt arbete blir inte mycket bättre än innan och jag känner att jag nu bara ersätter min vanliga övertänkande ångest med en kemisk.

  Känns inte heller som en lösning att börja äta xanor/stesolid för att ”balansera” heller. Tog upp detta med min läkare och han sa att vi tyvärr måste bepröva metylfenidat mer nu en period för att sen kunna söka metamina licens.

  Någon som har tips på hur man kan snabba på processen?
  Erfarenheter av hur man går till väga?

  1. Känner inte till att det skulle finnas något speciellt skrivet om antalet månader med ett preparat innan man testar ett annat. Din läkare söker licens av Läkemedelsverket och då är det upp till dem att bedöma lämpligheten i att ge det ena eller andra preparatet med tanke på resultatet av de redan prövade alternativen. Med andra ord ökar chansen efter några månader, låt oss säga minst 3 eller något sådant är du med?

   Det bästa tipset jag kan ge dig är att skaffa dig en bra och erfaren läkare som känns bra att kommunicera med.

   1. Ja jag är nöjd med min läkare och kan prata klarspråk med honom och han vet att jag ogillat preparatet redan sedan första försök. Men nu har jag haft kraftig tryckande ångest i 2 dagar och hela dagen går istället ut på att man vill ha ur metylfenidaten ut ur systemet.

    Provat innan Strattera och blev jättesjuk.
    Så antar att det blir försök m ritalin nu lite (men vet sedan innan att jag inte mår bra på dem heller). Så jag håller tummarna för att detta ska funka snart…

    Tack för svaret!

    1. Tycker det låter skitobbigt med tryck över bröstet etc, får du inga som helst positiva effekter av medicineringen?
     Varför tror du att ett annat preparat skulle vara så mycket bättre och inte ge tryck över bröstet?

     1. Hej,oj vilken bra sida!
      Jag ska snart börja med metamina, väntar på lisens,och undrar om ngn har lågtidserfarenhet av denna medicin, kan man ta den hela livet(är 38nu), varför är den lisensbelagd,kan man bli resistent så att man måste höjja dosen hela tiden, finns det sexuella bivekningar, kan man åldras i förtid, kan man få dåliga tänder,varför finns det inga depå tabbletter, hjälper den mot depression också/jag har det och ADHD/? Det blev en lång mening med många frågor, Snälla jag är så nyfiken för att concerata har bara gjort mig slö ocg konstig och jag har hört av några att metamina var super. Tacksma för svar eller länk. /ADHDora

     2. Metamina tillhör de äldre medicineringarna, varför Metamina är licensbelagt tycker jag du ska fråga Läkemedelsverket om, jag antar att det kan ha att göra med missbruksrisker och att man vill hålla koll på förskrivningen så att den inte blir orimligt hög. Metamina går att använda hela livet såtillvida det inte uppstår några biverkningar som utesluter användande.

      Man kan säkert få dåliga tänder under användandet av Metamina såväl som sexuella biverkningar etc osv…

      Men korrekt använd som medicinering mot ADHD eller ADD problematik så skulle jag vilja hävda att det ofta är tvärtom, för att man kommer lättare ihåg att borta tänderna etc, däremot kan en fungerande medicin göra att man finner sig själv bättre och vart någonstans i livet man är, något som kräver åtgärder, förändringar etc vilket vare sig är roligt eller komfortabelt, däremot så är det nödvändigt för att kunna förbättra sin situation. För många minskar medicineringen stressen vilket gör att du slutar åldras i förtid med en adekvat medicin.

      Har man levt sitt liv uppträngd mot väggarna så kan Metamina gör att man blir slö slapp och svag, men även ganska seg ut ur startblocken, för det finns ingen styrka som slår den hårt arbetande som är uppträngd mot väggen, däremot så får man mer uträttat och blir mer avslappnad såväl som mindre aggressiv. Medicinen kan helt enkelt vara ett hjälpmedel att bli mera normal och tråkig om man nu så vill.

 14. Hej! Googlar lite runt om adhd.
  Har fått diagnosen adhd nu i 33 årsålder. Fan vad jag har velat bort mitt liv tack vare denna sena diagnos. Jag gick hos psykologen 2 ggr. sen til läkaren som sa att du måste ha metamina direkt. Vad är det för fel på mig P-O om dom inte ens vill prova några andra mediciner på mig?
  Niclas

  1. Hej Niclas !
   Varför skulle det vara något fel på dig ifall läkaren bedömer att denne vill pröva ett speciellt preparat?
   Kan det inte vara så att läkaren mot bakgrund av din speciella problematik och sin egna erfarenhet bedömer det som den bästa beredningen för just dig, vad tror du själv? Gissningsvis har du en erfaren läkare som genom åren samlat en del erfarenhet av olika beredningar, tror dock att det är ganska ovanligt att rekommendera Metamina som första preparat i varje fall i Sverige. Kan inte påminna mig att någon fått den rekommendationen så där rakt på sak, men fråga gärna läkaren.

 15. Hej!
  Jag fick ADHD- diagnos i september 2010, då sattes concerta in och mycket i min vardag blev bättre, min missbruksproblematik försvann helt, jag kunde fokusera och plugga för första gången.
  Jag kände mej hel innuti och jag kunde göra saker, föra konversationer, vara med på middagar etc.. Mitt liv blev bättre, MEN, biverkningarna!
  Sån sjuk avtändning har jag aldrig varit med om, jag lades in på psykriatisk klinik då jag fick symptom som liknades vid raynauds syndrome, den diagnosen fick jag plus en eventuell och fortfarande ouppkollad SLE till följd av för snabb upptrappning.
  Då gick vi på Ritalin istället, det gav mej inte samma känsla av att vara ”hel” innuti som concertan men hade samma positiva effekt på min fokus och sociala skills.
  Även där biverkningar som kom ivägen, jag blev inlagd igen och där konstaterade man nu att jag är allergisk mot metylfedinat.
  All medicin sattes ut, jag skrevs ut, men hemma på hyllan stod där hundra burkar med gamla concerta och ritalina kvar.. Vilket ledde till missbruksproblematik igen. Detta är nu november.
  Att missbruka taletter är en sak, men jag minns mycket väl att jag kände att jag inte vill leva med mej själv när jag inte fungerar, jag fungerar inte utan medicinen.
  Jag är ungvuxen och hade med all säkerhet behövt hjälp tidigare i mitt liv, nu står jag i en vägkorsning då jag har missbrukat i fem veckor i streck- alla möjliga olika preparat som jag fått utskrivna sedan i november- lyrika, stesolid, theralen lösning, concerta, ritalin..
  Och nu, inne på min andra behandlings dag på Metamina, som förmodligen blir den sista shangsen jag ger mej själv, så känner jag mej bara jävligt mosig i huvet!!! =(
  Jag har i och för sej bara varit nykter i just två dagar och innan dess verkligen kört ett dödsrace under julen.. men hur kommer det sej att jag blir så sänkt på dem??
  Eller är det någon minor avtändning så här i början innan jag hittat rätt dosering av metaminan?/ avtändning sedan 5-veckors drogande?
  Jag vet att det är illa att ha använt diverse droger direkt innan insättning av dexamfetamin, borde jag kanske bränna av i några dagar inna jag sätter in medicinen??
  Jag kan ingenting om det här, jag känner mej utelämnad, och jag är så jävla arg på mej själv att jag inte kan ta ansvar för mej själv, jag fungerar och är den tjej jag egentligen är när jag har rätt dos och medicinerar.. men så fort jag blir utan medicin så blir jag sådär okontrollerad och impulsdriven igen (som jag tidigare trodde var ”normalt”, jag trodde att det var ”jag”).
  Dem gav mej en pillerburk i hand och sa ”gå hem, försök att hitta dosen på egenhand, känn dej för”
  – ”jag vet inte om jag litar på mej själv, dels för att jag är impulsstyrd, faller för grupptryck och dels för att jag kanske sänker dosen när jag borde höja och virseversa”.
  Frågan, borde jag avbrýta insättningen av metaminat och fösöka vänta ut avtändningen som jag har efter allt festande??
  Eller kommer det klarna mer och mer vart efter jag är nykter/ ren och hittar rätt dos?
  Vill inte vara hög eller påverkad mera, jag vill bara vara jag!

  // ledsenflikka

  1. Hej!
   Personligen tycker jag det låter tveksamt att behandla någon som fått Raynauds syndrom av Concerta med Ritalin då det är samma verksamma substans i bägge preparaten.

   Självfallet ska du vänta med att ta Metamina tills du är fri från tidigare på och avtändningar. Att få en pillerburk i handen med orden känn dig för är inget jag har hört talas om tidigare. Metamina kräver licens och skrivs inte ut för att man ska känna sig för såvitt jag känner till. Förstår inte varför din läkare först skulle skriva en omfattande licensansökan och sedan be dig att testa dig fram, låter inte helt logiskt i mina öron.

   1. Jag ber om ursäkt då jag uttryckte mej klumpigt, det jag syftade på var när behandlingen med concerta och ritalin var aktuellt, det var då som orden ”hem och känn dej för” gällde.
    Metaminan är suverän, jag har inga biverkningar överhuvudtaget förutom att jag mår illa och knappt kan äta, men det kanske är en normal biverkning så här i början av behandlingen?
    annars måste jag ge det all propps, jag fungerar helt normalt, min psykolog som jag träffade här om dagen sa att det inte fanns ett enda tecken på att jag har ADHD vid det tillfället.
    Helt underbart att få vara sej själv och inte en dryg liten tjej som slår folk på käften.
    Jag hoppas att flera kan få hjälp och rätt medicinering.
    // gladflicka

    1. Ok, visst är det bra att känna hur det fungerar!

     Att må illa och inte kunna äta låter som allvarliga biverkningar i mina öron. Men det är klart om man varit uppe i stratosfären och segelflugit och så plötsligt en dag kommer ned så blir det en och annan frostknäpp eller något sånt när känseln återkommer. Dock låter det inget vidare om du inte kan äta, det kan vara ett initialt problem för en del att hungern minskar men kvarstår problemet så bör du fundera allvarligt, snabba viktsvängningar upp eller ned brukar inte vara ett bra tecken, snarare en indikation på något tillfälligt.

     Utnyttja medicinen till att skaffa dig regelbundna vanor och försök komma i form på flera sätt, långsamt, stabilt, ståtligt och vackert. Låter som om du slår omgivningen med häpnad i stället för att slå dem på käften, en bra början! Det tar en stund att landa, återkom om några veckor och berätta hur det går, ok?

 16. Hej!
  Jag har en väninna som har ADHD och som vid en poliskontroll blev av med sitt körkort, nu håller hon på att bestrida sin dom och vill då ha min hjälp med detta. Hon blev dömd till ”ringa narkotika brott” efter att ha lämnat ett urinprov hos polisen. Nu undrar vi om hennes mediciner: Metamina + Concerta + Flunitrazepam + Treo Comp (i kombination med alkohol) kan ge utslag för metanfetamin? Hon hade 0,29 mikrogram ”metamfetamin” i sitt urinprov, och hon har aldrig i sitt liv prövat denna drog… Hur kan detta komma sig? Kan det bli någon kontraindikation av alla hennes mediciner som gör att proverna visar ”metamfetamin”? Någon som vet något om detta?

  1. Hej Christina!
   Måhända kan det ge utslag på ett snabbtest med en sticka men en närmare analys som man bör kräva kommer inte att visa något positivt utslag på metamfetamin om hon inte tagit någon liknande substans. Kombinationen du beskriver är dock olämplig i trafiken och det skulle kanske vara mer troligt med en dom för rattfylla. Om blodprov tagits så bör det kunna påvisa det hon säger.

   Med tanke på att dessa mediciner klassas som narkotika så kan det förvisso vara frågan om ”ringa narkotikabrott” om hon inte hade en giltig förskrivning av dessa medel. Analyserna bör dessutom kunna skilja på Metamina och Amfetamin. Däremot tror jag att det är en kontraindikation för mångas bild av ADHD medicinering om någon använder den för att åka runt på fyllan och utgöra en fara för andra med sömnmedel i kroppen, tror inte du det?

   1. Hej igen!
    Tusen tack för svar från dig, det är så svårt att veta var jag ska vända mig för att kunna hjälpa henne… Hon har med all sannolikhet inte använt metamfetamin, det kan jag verkligen, som känner henne, gå i god för. Det är dock tragiskt att detta skulle hända, för hon åkte runt på skolor och föreläste om både droger och ADHD, samt att hon hade volontära uppdrag på olika ålderdomshem, där hon gjorde ärenden samt skjutsade pensionärer som behövde hjälp med olika service uppdrag. Nu när hon tappat körkortet har hela hennes värld rasat samman. Någonstans i allt detta finns ju ledtråden till ”vad det är hon ska lära sig av det som har hänt”, än så länge kan jag som utomstående vän dock inte riktigt förstå vad det är hon ska dra lärdom av. Men, det visar sig väl med tiden… Än en gång tack för din respons jag ska genast vidarebefordra den till henne. MVH Christina Berglund

    1. Hej igen!
     Kanske kan hon lära sig något av att det är inte bra att blanda sömnmedel centralstimulatia med alkohol och sedan köra bil? Det hela blir nog gissningsvis inte bättre av att ha ADHD?
     Jag gissar att det kan vara något sådant.

     Kanske är det just bättre att hjälpa andra fram och tillbaka än att köra på dem och hjälpa dem till sjukhus?`Det kanske är bättre för henne att hennes värld rasar samman i stället för att hon raserar andras värld med en vådlig framfart? Jag vet inte, men det är vad jag kan tänka mig. Att ta sig själv i fördärvet ok, men att dra ned andra kanske inte är så roligt för den som förstår vad den gjort, det är nog regler som gäller i den sociala, mentala och bilbaserade trafiken i allmänhet gissar jag, men jag är å andra sidan en usel pepparkakskock. Brinna brunnit brann, Harry i rondellen som försvann. Namn och händelse, orsak och verkan, vem vet ibland kanske verkligheten kan vara en pedagogisk minaret. Vi får leva och se, går det snett så skyller vi allt på verkligheten?

     1. Hej P-O

      Det låter ju inte klokt att köra omkring med allt det här tillsammans i kroppen. Metamina + Concerta + Flunitrazepam + Treo Comp (i kombination med alkohol) Vill inte vara någon moralkärring men jag förstår att man tog hennes körkort. Sedan så undrar man lite för sig själv hur man kan åka omkring till skolor och prata droger med allt det här i sig. Tar man CS-medel, då ska man avhålla sig från alkohol. Man måste ha giltigt intyg för att få köra bil med Metamina och Conserta, polisen kollar så att mängden inte är för stor. Visar det sig i ett blodprov att hon hade Metamfetamin, då hjälper inga bortförklaringar.

      Mvh

    2. Nu står det oftast att man ska göra sin egen bedömning om det går att köra eller inte i bi-pack sedlar. Men för en som åker runt och föreläser om ämnet så verkar det för mig helt uppenbart att något gått snett när din vän äter Benzoider (lugnande), Opiater (lugnande), Metamina som ger utslag på Meta-mfetamin (uppiggande), Concerta (uppiggande). Om hon nu mot förmodan haft sin bedömningsförmåga kvar, så var den säkerligen riktigt dålig! Varför skulle hon ens bli stoppad annars? Det är dock i grund och botten inte hennes fel.

     Vad är det för läkare om jag får fråga som skrivit ut allt det här till henne och som helt uppenbarligen inte försäkrat sig om att patienten inte hade tillräckligt med kunskap om sina mediciner? Vilken ärketabbe av läkaren att ge någon med så många utskrivna mediciner ett sånt ansvar.

     Borde hänga ut den där läkaren i Aftonbladet nu när svenska folket röstat fram att de ska granska psykvården. Nu kommer psykvården förändras, till både det bättre och sämre.

     Eftersom jag vet hur det går till på psykvård så slog det mig att läkarens kollegor godkänt detta vansinne. All sån här medicinering sker i samråd med andra läkare på samma instans (Dvs. Om allt sköts rätt).

     En läkare som inte försäkrar sig om att patienten vet att man inte ska kombinera medicinerna och köra bil borde se över sitt samvete om det ens fungerar. Benzoider (Flunitrazepam) och Opiater (Treo comp) försämrar hennes uppfattningsförmåga och reaktionsförmåga. Det kunde drabbat en eller fler oskyldiga, kanske t.o.m. Barn! Vem det än drabbar, släppa ut någon som har alla dessa mediciner i trafiken borde vara straffbart! Även om din vän inte känner så, så borde hennes förmåga med all sannolikhet varit någonstans mellan kraftigt och måttligt nedsatt oavsett dosering. Det är (förmodligen) också anledningen hon blivit stoppad av Polis.

     Sen har vi skulden. Vem tar på sig den? Vi ponerar att hon skulle kört på Pelle 4år som sprang ut i vägen, hon hade förmodligen skyllt allt på sig själv och mått riktigt dåligt. Medans läkaren och dennes kollegor som tillsammans godkänt detta går ”helt fria från ansvar”, och förmodligen inte mår dåligt över saken. Det är anmärkningsvärt, sjukt illa.

     Jag vet att det jag kommer skriva nu biter extra hårt på en del läkare ”Gud ser vad du gör, det går inte dölja något för honom”.

     Värt att nämna är att jag varken har licens, utbildning, är doktorand, professor, inte sjuksjöterska eller hembiträde heller, eller ens hälsokost försäljare. Men det jag säger här har mycket god verklighetsförankring och allt som allt baserat på att jag tillbringat cirka 15 år av mitt liv på div. Instanser/Hem av olika natur/Fängelser/Utredningshem/och nu Psykvård som jag måste säga att om jag inte vetat bättre kunnat gjort mig riktigt illa. Jag fyller snart 35 -15år så är det en rätt stor del av mitt liv.

     Att din vän vart av med körkortet måste jag ändå säga känns helt riktigt när hon inte ens verkar kunna se det Polisen såg. Polisens arbete är i grund och botten att se till att samhället är tryggt och folket faktiskt följer reglerna, även om det inte alltid går så bra heller.

     De reglerna som hon bröt mot har jag inget mot att de finns. Tänk.. Att Pelle på 4år nu faktiskt fortfarande lever, springer runt eller kanske just nu leker och har roligt med sina vänner på dagis. Din vän, kunde sett till att Pelles föräldrar kanske tagit livet av sig efter de mist sin enda son, de kanske inte heller kunde få fler barn, vem vet. Däri ligger också anledningen till mina åsikter.

     Jag är glad för att jag tänker som jag gör, och är säker på att du är en god människa och gläds då säkert åt att det som kunnat bli mycket större problem undvikits!

     Du kanske inte hade haft en väninna idag om hon kört in i T.ex. En lastbil! Den här gången fungerade samhällets skyddsnät, men man borde göra något åt den felande länken, den som försätter alla människor i fara.. Din vän kanske behöver hjälp bort från sina mediciner vid det här laget (?). Alla du nämnde (förutom Concerta) är beroendeframkallande, och svåra att ta sig ifrån om man går på lite högre doser.

     Du undrar säkert varför jag skriver så mycket. Jo, det är för att om jag inte bryr mig, förvandlas jag plötsligt till alla dom som aldrig gjorde något för mig. De människor som hjälpt mig, har också format den personlighet jag har idag. Även medveten om att jag är en oslipad diamant, men skrev allt det här på morgonen precis innan mina barn klev upp, och behöver sluta för jag ska göra i ordning deras frukost nu.

     Och vem vet, kanske det jag just skrev räddar någon, eller förändrar någons åsikt och därmed framtiden på något sätt. Då har min lilla stund denna morgon inte varit helt förjäves.

     Pz ppl. Ta hand om er, så hjälper ni andra ;)

     1. Tjolah Henkulah!
      Jo, visst är det kasst om läkare understöjder ett missbruk
      Med tanke på att det blev ringa narkotikabrott finns det ingen större anledning att tro på att det rörde sig om av läkare förskrivna beredningar. Om det gjorde det bör självfallet saken undersökas synnerligen noga.

      Att medel mot ADHD och ADD dyker upp på den svarta marknaden är synnerligen olyckligt och bör vara en tydlig varningsklocka. Tycker bilden här mer tyder på ett långvarit missbruk med en benägenhet att bedra omgivningen. Om ADHD mediciner ökar benägenheten att ta andra droger då tvekar jag allvarligt på att ADHD är det största problemet. Men jag har inte fakta i fallet och det finns här inget som tyder på att alla läkemedel var förskrivna av läkare, varför skulle personen annars få en dom för ringa narkotikabrott?

 17. Hej! Här verkar det finnas mycket kunskap om det jag undrar över… Fick vid 60+ diagnosen AS + ADD.
  Förstår nu att det fanns tydliga tecken på samma hos föräldrarna också. Har befunnit mig i depression under i stort sett hela livet. Började medicinerna i början av 90-talet. SSRI och senare SNRI. Ingen effekt. Bara biverkningar. Nu har jag provat Metylfenidat under ett halvår och blev påtagligt mer aktiv i vardagen. Lite gladare också men mycket besvärlig huvudvärk nästan dagligen. Får nu sedan en månad Metamina istället och blir mer och mer tungsint för varje dag. Huvudvärken är uthärdlig 3 dagar per vecka, hemsk dom övriga fyra dagarna.
  Ingen ökning av initiativkraften men mycken ångest.
  Inget fel på hjärtat och blodtrycket är normalt.
  Har alltid reagerat ”underligt/annorlunda” på div. mediciner. Kan bli aggressiv av en tablett Atarax eller t.ex 1 tabl Clarityn (Antihistamin-antagonist) mot hösnuva.
  Skall jag fortsätta härda ut? Tacksam för synpunkter

  1. Hej
   Bra frågor som är komplext att svara på utan att alltid bli missförstådd av den ene, eller få den andra på halsen för att denne anser att man säger fel, eller att den tredje tolkar exakt samma mening helt olika.

   Med det sagt skulle jag vilja att du betraktar följande
   Om du fått hjälp först vid 60+ är det sannolikt att du haft ett helvete men kanske inte alls vetat om omfattningen av det hela. När en medicinering som normalt hjälper mot grundproblemet skapar ökar problemen så behövs oändligt mycket mer perspektiv än de jag har av saken just nu. Ökar verkligen ångesten eller är det medvetenheten om den redan befintliga ångesten som ökar osv… Flera som idag använder preparaten och började i fullvuxen ålder upplevde initialt positiva effekter men blev sega och fick andra biverkningar som senare avtog. Men insikten om att man tidigare inte fungerat så bra är inte rolig. Nej absolut inte men på lite sikt är den nyttig och bra …

   I mitt högst subjektiva tyckande så kan detta förklaras med den stora omställningen det är att inte vara snabbast och starkast längre (att ständigt ha ettans växel i lådan men aldrig komma någonstans) att dessutom se saker som man tidigare inte riktigt förstått segla sakta ned är definitivt aldrig roligt rogivande eller mysigt på kort sikt men kan vara bra på lång sikt. Det finns också mycket man inte vill se om sig själv och sådant kan skapa helvetiska inre spänningar, vad som är vad är svårt för mig som postorderdiagnostisör, men jag tycker du allvarligt bör fråga dig själv om vad som är vad och om medicineringens fördelar överväger nackdelarna.

   Sök hursomhelst ytterligare annan yttre belysning av fenomenen du beskriver tex via en psykolog, med en gång! – kan ångesten vara kreativ? är den enkom av ondo? Är huvudvärken spänningshuvudvärk efter en ovanligt situation som går över? Är det någon som förträngs aktivt? Osv, det är svårt för både dig och mig att veta så mitt råd är att inhämta mera råd från professionellt håll såväl som från vänner, en del tycker illa om medicineringen och att den inte hjälper men deras anhöriga märker med en gång när de inte tagit medicinen osv. Så visst är livet i det stora hela en djungel, med det sagt så återstår väl bara en sak.

   -Över havet och rätt in bland kokospalmerna, eller varför inte över floden och rätt in bland träden :)

   Det bästa svaret på frågorna har du egentligen själv men ibland behöver man få hjälp av andra för att sjunga ut det outtalade i åren som gått och åren såsom komma skall. Eller om kropp och själ verkligen vill ha den här medicineringen och tungsinnet och ångesten är en smältande permafrost som knäpper och sprätter vakar mellan gölarna på livets stora scen.

   1. Tack p-o!
    Jag tar till mig allt du skriver och vill bara tillägga att jag alltid vetat att jag varit mycket annorlunda. Jag har arbetat hårt för att få erkännande, ibland tre jobb samtidigt (neej -inte bipolär…) och företrädesvis försökt förlägga mina insatser till natt för att slippa ha med människor att göra. Det har fungerat i mitt yrke som IT-hårdvaruspecialist och det var först efter en olyckshändelse med fysiska bestående skador, som npf-problematiken flöt upp till ytan. Det blev liksom för mycket att hantera till slut. Jag har en god ”sjukdomsinsikt” och ser mera på min diagnos som ”Vad var det jag sade!” Tror faktiskt att jag fick det bättre efter diagnosen vad gäller oro och spänningar. Insåg då också att alla dessa psykolog-kontakter jag haft genom åren var i grunden bortkastad tid, både för mig och för dom. Deras angreppspunkt var ju alltid depressionen till följd av bristande självkänsla. Men aldrig en hint om varifrån den bristande självkänslan kom. Den försvinner helt när jag får göra det jag är bra på och det får jag nu. Med ADD får jag svårt att hålla fokus på det jag håller på med för stunden och önskar att jag kunde fullfölja mera av det jag påbörjat. Då ökar också självkänslan. Så jag hoppas att t.ex Metamina skall göra mig mer fokuserad och att huvudvärken släpper till slut. PS Jag är förmodad ”långsam metaboliserare” betr. CYP2D6-enzymet.DS

    1. Ok gott mos
     Kolla om det går att uppdatera Bios så att de grundläggande drivrutinerna harmonierar utan att ge materialstress nära den centrala processorn, eller låga elektronflöden vid HD’ns drivmotor. Eliminera felmeddelanden av typ:Hittar inget skrivbord var god tryck på enter. Dvs sunk-looparna så att det blir mer .exe cute.

     Config av smooth bootup brukar ligga runt drivrutinerna, men passop bluescreen ligger nära tillhands till att börja med för den som börjar rota i lådan. Om programmen anpassas till flyttalsprocessorn kan chachebuffern leverera mer till CPU även med lite RAM. CD i lugnad ro. God mening kan komma efter punkt.

     De bästa upptäckten görs inte sällan i nya spår.
     Koda av upptäckternas framtid och se att alla framsteg normalt ligger i att pröva något nytt. CD i livets släde är som den är USB är inte alltid livet på en pinne. Enter nytt interface, fejsa spejsen IDE, backslash hammock.

    2. Dricker du mycket vatten? Metamina är vätskedrivande, du behöver dricka mer än normalt. Verkar som många glömmer det och får huvudvärk och andra symptom för vätskebrist.

     1. @Anders, jo tack, jag dricker ganska bra med vatten.
      Vegetarian sedan 30+ år sedan och håller koll på B12-intaget också.
      Skulle tillskott av L-tyrosin kunna få upp nivåerna på dopamin? Amfetamin är ju ”bara” ett reglage för frisättning av dom bef. mängder dopamin som finns.
      Frågar eftersom SSRI och SNRI aldrig haft effekt på mina depressioner som verkar hållas ihop långsiktigt i en livslång dystymi. Någon som har koll på tyrosin/tyrinas/dopamin hos veggisar?

     2. Nedstämd
      Tycker som sagt tidigare att du ska göra en rockad med tidigare vanor för att sedan gå tillbaka, kanske något av det nya fastnar. Vet en del vegetarianer med utpräglad smak för gamla lagrade produkter typ soyaostar, misoprodukter osv som förefaller vara rikliga på tyrosin, vilket en del dock kan vara överkänsliga mot, dock innehåller de lagrade produkterna i generell mening högre halter av biogena aminer av typ tryptofan (förstadiet till serotonin och melatonin) såväl som tyrosin. Man bör dock vara försiktig med tyrosin i höga doser när man äter läkemedel som Metamina tycker jag.

      Därför är mitt bästa råd att följa näsan och totalt ändra vanorna för att se om något fastnar på tungan, (nej inga stolpslickningar rekommenderas i dessa stränga Bore tider dock kostombyte) Ofta tycker man om det som behövs mer av i kroppen men det behövs ju att man upptäcker vad det är, något som lättast hänger ut och vädrar sina gamla vanor. Det är inte bara mattorna som ska vädras utan en del annat också. Fråga ditt tempel vad det behöver….

     3. Hej Nedstämd,

      Har du provat 5-HTP, ett kosttillskott? Som metabolit till tryptofan ska ämnet konvertera till serotonin/melatonin (5-HT) sedan den passerat hjärnblodbarriären. Det är lättare för kroppen att omvandla 5-HTP än ren tryptofan när nya signalsubstanser ska bildas.

      Jag har varken införskaffat eller nyttjat 5-HTP för egen del, intresset har dock väckts då ett flertal personliga berättelser korsat min väg över nätet, vilka vittnar om god respons (gällande depression och dess ”bundförvanter”).

      I mitt fall har de positiva effekterna helt uteblivit av SSRI och snarlika preparat, så vår erfarenhet på den punkten tycks vara densamma. Biverkningarna däremot har varit många, svåra och regäla samt skilt sig åt beroende på medicinvariant och/eller kombinationer. Nu har läkarna testat allt som finns på marknaden, säger de, och kan bara erbjuda ECT.

      Jag känner för att säga tack och hej till den delen av sjukvården nu. Har haft rollen som försöksperson, á lekt karusell med kroppen, allt för länge. Inte förvånande om hälsokosten och en näringsterapeut är ett sundare alternativ…

      Hjärnan är komplex. Dess samspel med exempelvis serotonin är ingen raksträcka heller. Enligt neurovetenskapen finns minst tio olika varianter av serotonin. Hur stor kan sannolikheten då vara att uppnå någon förbättring om nu man tar ett preparat som påverkar en serotonintyp där någon brist ej föreligger? Den sista meningen är min reflektion och således inget vetenskapligt, men dock? Vidare kanske chanserna ökar för ett understödjande av ”rätt” serotonintyp om man tillför ett naturligt tillskott såsom 5-HTP och låter kroppen sköta konverteringen till 5-HT på egen hand, således med möjligheten att kunna välja själv?

      Hälsar Johanna

 18. METAMINA BIVERKNINGAR HJÄLP!!!

  jag måste få akut hjälp med svar på dessa frågor.
  fick metamina för 3 dagar sedan och skulle äta 5mg 4-5 gr dag 1:dagen huvudvärk helt ok och inte ovanligt samt 3 tim sömn och illamående,ryckningar i ögat varannan timme (vid dax för ny dos)
  dag 2 tog jag bara 5mg vid 3 tilfällen och hoppades på att då kunna sova men nej ca 3 tim och nu till det värsta av allt HYSTERISKA muskel sammandragningar i armar som om man tagit på en manchett för blod tryck ni vet då armen är helt upp pumpad och man börjar domna pga blodbristen av trycket. fingrarna drig i hoppsig och blev som sendrag. sedan blev det en spridning i hela kroppen av dessa konstiga muskel sammandragningar halsen gick knappt att vrida på och skinkor,lår hel spända i nästan 2 dygn och värkte jätte mkt. har kollat på biverknings listan som finns här men kan inte förstå alla dessa termer behöver nu veta om detta hänt någon annan och om det är en normal biverkning ???!!
  jag tog sedan dag 3 endast en halv 5mg på hela dagen av räddsla för dessa kramper men kände av musklerna dierkt dock inte lika illa men var tvungen att stoppa i mog sitodon för att få bort värken samt oxascand för muskelavslappnandet. i dag har jag INTE vågat ta dem alls och kroppen har grymm träningsvärk. min läkare vet inte mkt om dessa mediciner och det var en kamp att få den pga att den annsågs så farlig i sina biverkningar men av alt jag hittat här på sidorna verkar alla super nöjda med just metaminan pga icke bi efekter så jag blir fundersam. har tidigare prövat conserta,ritalin,equasym,medknet,stratera men pga att jag fick jobbiga biverkningar och ångest gick det inte samt att jag som oxå har fibbromyalgi fick mera ont av dom i musklerna. med metaminan vart jag jätte skärpt och klarade för 1a gr av att sitta på en föreläsning och dessutom anteckna det jag behövde samtidigt jag kände mig jätte pigg och klar i mitt tänkade 1a dagen innan dessa sjukt jobbiga biverkningarna uppstog.
  äter oxå cipralex 15 mg samt stillnoct,theralen eller imovane,theralen till natten (varvar)
  ville bara tilägga detta om det skulle ha någon betydelse på något sätt.
  TACKSAM FÖR SVAR!!!!

  1. Hej tezz!
   De potentiellt mycket allvarliga biverkningarna ska du självfallet ta upp med en gång med din läkare som ansvarar för behandlingen!

   Det skulle självfallet vara djupt oseriöst av mig att försöka ta din läkares plats, denne vet mer om dig som person såväl som din sjukdomshistorik. Om den ena medicinen leder till att man måste ta en annan medicin och kanske en tredje också, är det nog dags att börja dra öronen åt sig. Jag skulle inte använda en medicin som ger de biverkningarna du beskriver och tycker att du omedelbart ska träffa din läkare för att gå igenom situationen och ifall läkaren inte vet mer så får denne remittera dig till en specialist. Svårt att säga något per postorder s.a.s. Vad väntar du på?

   Exakt vad säger din läkare om de beskrivna symptomen???

   1. Har inte fått tag i läkaren i dag men ska försöka i gen på måndag till dess ger jag faan i att ta mer.
    jag har fortfarande sjukt ont i musklerna speciellt spänner det i nacke axlar runt rygg å bröstkorgen suck.
    tack för ditt snabba svar uppskattas mkt.
    jag försökte även få tag på dr.ola lundin tänkte att han iaf vet vad han pratar om då jag kolade in hans sida. tyvärr har han tel tid månd,torsd så jag ska pröva igen då. har inte varit i kontakt med honnom förut men känns som att han bör kunna allt om medicinering av metamina då han skriver på sin sida att han ger den till sina patienter. och verkar deffinitivt ha kunskaper om adhd. men som sagt STORT tack för snabbt svar känns iaf som jag gjort rätt i att lägga ner medicineringen.
    mvh

    1. Ola Lundin är nog rätt man att konsultera i frågan, vet dock inte om han har någon telefonkonsultation men du kan ju alltid höra med hans sekreterare. Det finns flera faktorer som kan ställa till det, bland annat. Att bland mediciner är inte alltid helt lyckat och jag ställer mig något tvekande till cipralex och metamina tillsammans, tror inte det är så vanligt. Tvärtom är det nog så att man avråder från att kombinera SSRI och definitivt SNRI med Metamina, då risken för biverkningar ökar, de fåtal som använder kombinationen brukar därför minska doseringen för att minska biverkningarna. Personligen tycker jag att kombinationen bör undvikas i fall det är möjligt.

     De är heller inte ovanligt att sömnmedel kan minskas ned eller sättas ut efter att man börjat med en centralstimulerande medicinering, något som antagligen är ganska unikt för personer med ADHD och ADD. Sammantaget så kan biverkningarna ofta minskas ned genom att ta bort eller minska ned på andra medel. Desto mer man blandar effektfulla medel med varandra desto större är riskerna att få biverkningar, vanligtvis verkar det vara ADHD medicineringen som får bära hundhuvudet vilket jag inte tycker är rimligt.

   2. Hej,
    Det är P O som jag menade skrev så bra. Jag är imponerad av hans sätt att formulera sig och med underfundighet finna bra svar på olika frågor; trots allvaret i det ”vi alla delar”.
    Jag återkommer.God afton, Erika

    ….The guy who writes all the answers; how well you express yourself!!/Erika

  2. Jag är ingen läkare, men du tar sömnmedel som kan leda till ökade sömnsvårigheter, ångest, depressioner, koncentrations och minnesproblem..

   Cipralex har en varning för just kramper i FASS samt kan orsaka myalgi.

   Du tar många preparat som påverkar hjärnan samtidigt, jag skulle GISSA att samverkan mellan de olika orsakar många av dina problem.

   Vet dina läkare om alla läkemedel du äter samtidigt och i vilken omfattning?

   Om jag vore i din situation så skulle jag sluta med alla läkemedel i en vecka för att rensa systemet och sedan prova att bara ta Metamina. Observera att du bör rådfråga en läkare innan du gör detta.

   Angående sömnproblem så har jag lyckats förbättra min egen situation avsevärt genom att: äta regelbundet minst 5 gånger per dag, dricka minst 2 liter vätska (förslagsvis vatten), inte dricka cola, kaffe eller te, gå och lägga mig och gå upp regelbundna tider även på helgen och oavsett om jag sover eller ej
   Kroppen behöver rutiner och anpassar sig efter ett tag. Problemet med ADD/ADHD är att det är inte alltid så lätt att hålla rutinerna, men det finns hjälpmedel.

  3. Hej Tezz,

   Hur har det gått med din medicinering och framför allt med biverkningarna av Metamina? Min erfarenhet av den medicinen är också otrevliga muskelkamper och ökad stelhet i kroppen (även något sorts krampaktigt pirr i huvudet), dock inte i den extrema utsträckning som du beskriver. Kan även upptäcka att jag ibland sitter och spänner någon kroppsdel omedvetet, t ex benen, vilket i sig ger upphov till värk. Ju högre dos desto mer kramper.

   Mitt allmäntillstånd vad gäller depression stabiliteras -en aning- av Metamina (inga SSRI eller dyligt samtidigt), vilket ingen antidepressiv medicin kunnat göra.

   Initialt, en god förbättring av min vakenhet, men motivationsnivån ökar tyvärr bara minimalt. Kroppen vänjer sig dessvärre mycket snabbt med dosstyrkan, och upphör då att hjälpa mot tröttheten (vilket är ett stort problem för mig; djupgående, kronisk trötthet).

   Vidare blir jag extra förvirrad och glömsk av Metamina samt mer ljudkänslig.

   Tidigare fick jag Ritalin utskrivet, under en mycket kort period dock. Den gav mig h ö g ångest (vilket Metamina inte alls ger), jag kände mig även lättirriterad och/eller arg hela tiden (samt blev hyperljud- och ljuskänslig). Insåg då hur plågsamt det kan vara att känna vrede, något som jag inte riktigt hade koll på, då jag normalt sett ytterst sällan blir arg.

   För att återgå till dig, Tezz, och dina sömnsvårigheter. Varför inte prova Valdoxan (melatonin) till natten, istället för sömn- eller insomningstabletter? Valdoxan ger bättre sömnkvalitet och är ett antidepressivt preparat (tillnärmandevis nytt i Sverige). Ta upp det med din läkare om det känns värt att prova.

 19. Har tagit Ritalin i ca 5 mån. Snabbverkande och depå, men sen åter snabbverkande eftersom jag upplevde att jag vill själv ha koll när de går in och ut. Men sen fick jag Metamina, eftersom biverkningar var stora med Ritalin, (hjärtklappning o stämningslös). Verkar mkt bättre med Metmin, men dock ej efter 15 på dagen för mig el för många. Då får jag kraftig hjärtklappning är de börjar gå ut, eft ca 6 tim. Tar nu endast 1/2, 2 ggr/dag. Men 7 dagar efter början av Metamina får jag ett rött märke med en stor blåsa vid ankeln. 4.e läkaren, som är hudspecialist, säger att det är vaskulit. Kan vara reaktion på läkemedel eller något annat. Autoimmun blodsjukdom. Men ingen fara såret läker, sa han o skrev ut penicillin. Men kan det komma från 5 månaders behandling av Ritalin eller 7 dgr av Metamina, eller de halva Imovane som jag sover bra på och tagit ca 3 veckor? Är ju synd om det är Metamina då jag äntligen funnit nåt som fungerar bra. Jag förstår att ingen kan svara på detta men har någon erfarenhet?

  1. Svårt att säga vad som är vad, din läkare som sett dig med symptomen har nog betydligt mycket större möjligheter än de flesta andra.

 20. Hej, tack för texten. Jag har precis gått igenom det problem pundare skapar när de öppet kan prata om sitt missbruk online. Det jag pratar om är att vi som har riktiga problem behöver gå igenom det innoficiella flashback filtret dvs. ritalin/concerta. Jag var nära att stryka med ett tag när självmordsbenägenheten ökar signifikant med dessa preparat. Läkarna ökade doserna i förtvivlan att det inte blev bättre för mig, jag rasade helt som person orkade inte ens ta mig ur sängen en del dagar.

  Nu har dom skrivit ut Metamina till mig, jag var inte ens medveten om medicinen förrän min läkare nämnde det för mig, som bekant så finns Metamina inte i Fass.

  Fick också berättat för mig att chanserna är större att jag kommer reagera bättre på den här medicinen.

  Tycker de som postar all skit på flashback kunde ta se sig själva i spegeln, för de kan och har förmodligen gjort så människor tar livet av sig på vägen till sin riktiga medicin.

  1. Vill bara lämna ett tack till er som bryr er. Ni vet vilka ni är, utan er kan vårat land aldrig bli ett bra ställe för oss med ADHD.

   1. Steg för steg går det framåt ibland, men inte sällan verkar det gå tillbaka också. Det är en böljande svallvåg som sakta sveper mot land.

  2. Hej Henrik!
   Visst kan ADHD medicinering uträtta underverk för en del personer medan andra tar den som en ursäkt för att missbruka.

 21. hej

  tänkte kolla vad ni tror om en sak som jag försökt söka information om. vid ADD som jag har är ju ett problem med jobbig trötthet och svårt att komma igång med saker,i alla fall jag:)

  äter själv metamina nu och jag tycker de funger hyfsat ok men bara lite ok, inte ätit de så länge så inte hittat min dosering helt ännu.
  men de jag märker är att jag är lite mer lugn inombord och kan ha lättare att fokusera på vissa uppgifter. Även lugnare med tankarna i huvudet.
  men de som jag funderar på är just de med att jag fortfarande har problemet med tröttheten och svårt att komma igång, lyckas jag komma igång är de som sakt lättare med fokusen mm.
  men i alla fall kan inte detta bero på att metamina saknar levo delen som faktiskt kan hjälpa mig bli piggare kroppsligt och lyckas komma ingång med saker lättare.har tidigare i livet för länge sen använt mig av gatu-amfetamin och då kunde jag uppleva mer pigghet.men samtidigt mer biverkningar som svettningar och annat kroppsligt skit som jag nu med metamina inte kan känna av och de är ju helt underbart.dom biverkningar jag fått av metamina har typ alla försvunnit så toppen bra medicin så men som sakt fortfarande sjukt seg av mig:(
  amfetaminet som recip gör här i sverige är ju 50 dexamfetamin och 50 levoamfetamin medans adderall har mindre av levo delen borde inte den då kanske vara lite ok medicin för min del med just ADD? och inte adhd för att kunna få en mer pusch eller vad man ska säga. dock tror ja 50/50 som amfetaminet har från recip kan ge väldigt mycket biverkningar för mig och de vill ja ju inte ha,lite för stor andel levo.men kanske kan adderall ge då lite mindre biverkningar efter som de är mindre levo.
  bara en tanke som jag gärna vill ha mer svar på då jag har svårt att hitta info om de.

  skulle va intressant och se vad ni tror om de?
  tycker de är lite synd att mycket info man hittar på nätet mm ofta slår ihop add och adhd som samma sak på ett sätt. svårt att hitta info om tex medicin som kanske passar bäst för add. då add personer ofta är sjukt sega och inte hyperaktiva utåt som adhd och vi behöver ju nåt som gör oss mer vakna.
  men som sakt metamina är de bästa hittils för mig för min add men vill ju vakna till också.kanske iofs kommer när jag ätit de länge och hittat rätt dosering? någon med add som själv har erfarenhet av detta?

  ursäkta om de vart rörigt skrivet lite trött..

  Mvh

  1. Hej W!
   Låt mig säga som såhär Methamfetamin är legalt i US, men bara i L eller laevo form, D-methamphetamine är strikt narkotikaklassat och den enda kända drogen som stängt ned crackhusen, vilket inte tillhör vanligheterna.

   Vilket egentligen säger en sak, samma ämne har vitskilda effekter när det gäller att skärpa psyket beroende på vilken chiral struktur ämnet har. L-amfetamin har mer likheter med efedrin ur effektmässig mening och ringa effekt vid ADHD vilket läkemedelsverket också säger. När det gäller Adderall som länge sålts till ett mycket högt pris så handlar det just om det – Att få ut mesta möjliga ur en mycket gammal produkt rent ekonomisk och för att lulla till det hela sätts 3 olika salter på amfetamin med 25% l form och 75% D-form, vilket i stort gör det svårare att säga vad som gör exakt vad, men den verksamma beståndsdelen är densamma dvs d-amfetamin.

   En medicin mot parkinson metaboliserar till meth men bara l-formen, så visst är det skillnad på L och D. Behöver du biverkningar av kardiovaskulär typ är dock L-amfetamin att föredra, har dock inte träffat någon som behöver dessa biverkningar. Det är i mina ögon bättre att gå ut och springa en runda då det snarare stärker hjärtat. Norefedrin har du säkert prövat (Rinexin) men dessa ämnen har ringa positiv effekt vid ADHD eller ADD, snarare är det en välsignelse att slippa biverkningarna från en orent verkande beredning, medlet är ökänt för sin förmåga att snabbt kunna ge enorma stegringar av blodtryck etc. Jag ser inga större skillnader mellan efedrin, norefedrin och l-amfetamin vare sig effektmässigt eller farmakologiskt.

   1. P-o: Håller helt klart med dig och jag tycker att det är märkligt att inte Focalin (dextrometylfenidat) finns i Sverige.. helt bedrövligt egentligen, dels med tanke på alla onödiga biverkningar som vanligt metylfenidat ger men än värre är hur orolig och spänd man blir.. extra jobbigt för den som har ångestproblematik, vilket knappast är ovanligt vid ADHD.
    Något som kanske vara värt att tillägga dock är att en del verkar uppskatta den där extra stressen som man får pga att det blir som en spark i baken och gör att man får mer gjort.. känns som en rätt dålig anledning enligt mig men kanske förklarar varför Adderal går hem hos amerikanerna

    1. Gratulerar vi får hoppas det fungerar för dig
     Man verkar även försvara Adderal/amfetamin/metylfenidat med att de inte är lika missbruksvänliga som dextroamfetamin.. vilket kanske stämmer på så vis att det inte är lika behagligt att överdosera dem.. Å andra sidan så kan förvärrad ångest/oro lätt leda till missbruk av alkohol och andra lugnande medel så det känns som ett rätt tunt argument det med..

     Apropå, jag har äntligen äntligen fått en väldigt efterlängtad ansökan om Metamina inskickad! Är det någon vet ungefär hur lång tid det brukar ta att få den beviljad?

     1. Från några dagar till veckor beroende på arbetsbelastning hos läkemedelsverket och hur väl licensansökan är skriven dvs om ansökan behöver kompletteras etc.

     2. Tja kostnaden för Adderall vs Dexedrine (metamina) var tidigare 420 dollar vs 20 dollar så vem som missbrukar vad är lite svårt att vara säker på. Men en sak är dock ganska säker och det är att de som säljer en produkt som per milligram räknat har en sämre effekt än originalet säkerligen har rustat sig väl med försäljningsargument men också skickligt blundat för en del detaljer. Att få folk betala 400 dollar mer för en produkt som per mg fungerar sämre är en stor bedrift.

      Med Vyvanse är det samma sak, den verksamma beståndsdelen är D-amfetamin men nu kostar paketet 500 dollar, men vyvanse är inte d-amfetamin men omvandlas till det i kroppen så visst kan man tycka det är bättre. Bayer lanserade en fin produkt som skulle ha samma effekt som morfin men inte vara lika vanebildande, produkten hette heroin …. Så visst går det säkert att missbruka dessa substanser även om paketet är dyrare, förklaringen är inte speciellt övernaturlig s.a.s. Däremot är kassan för behandling begränsad och med dyrare mediciner får färre en bra behandling.

      De enda fördelarna dessa produkter kan ha på längre sikt är att de kan leverera en jämnare doskurva till ett snuskigt högt pris.

 22. Tack för den mest informativa och raka sidan om Adhd samt medicinering jag hittat på nätet. Tack

  1. Hej Peteress!
   Tackar ödmjukast för det. Att säga vad man vet, tycker och tänker är inte alltid uppskattat så därför är det viktigt att också kunna få höra när det uppskattas. Tack för de orden.

 23. Tack för svaret p-o!

  Fatta dock inte helt allt de du skrev, och varför methamfetamin kom in i bilden då det är amfetamin vi pratar om, fattar väl till viss del varför men känns ändå onödigt.Jag vet vad levo delen har för funktion och med efedrin o allt sånt skit och att de går på noradrenalin som ökar blodtryck mm.fattar inte heller varför du skriver om adhd då de är add jag frågade om.jag vet det är samma sak på ett sätt men ändå inte då de ofta skilljer sig i hyperaktiviteten uttåt.

  nopp har inte testat Rinexin.

  De jag menade är ju med just då ADD att de kan behövas en pusch för att orka mera då kroppen är sjukt trött. Och när de faktiskt inte hur mycket man än är ute och rör på sig långa promenader varje dag och även löprundor 2 gånger i veckan mm ändå har lika jobbigt med trötthet. Man vill ju verkligen inte ha för mycket biverkningar med högtblodtryck,svettningar och kanske jobbig stirrighet mm, som kan uppkomma vid för hög mängd noradrenalin.Som 50/50 amfetamin kan ge(stor del levo)
  därför jag tänkte på adderall som har mindre del levoamfetamin och största delen dexamfetamin kanske kan funka hyfsat ok på en ADD person men kanske helt onödigt för en med just ADHD.då det faktiskt är skillnad på adhd och add. jag ser det inte som en biverkning för en ADD person att få en extra pusch och få mer kroppslig pigghet då det är ett stort handikapp för en ADD människa med det jobbiga trötthet och segheten.
  biverkningen är ju högtblodtryck mm.som visst även ökar med levo delen men kanske inte lika mycket med adderall som tex 50/50 amfetamin och även methylphenidat gör då de har stor del levo.
  så med adderall kanske de för en ADD person INTE adhd kan vara helt ok att få tex lite smått ökat blodtryck då de andra positiva effekterna mot kroppslig trötthet väger över dom negativa som kanske inte är så värst stora då de är en liten del levo i adderall.

  detta är bara en tanke jag har/haft då jag själv som sakt har add och har problem med segheten och försöker hitta de rätta medicin för mig och ville då fråga er som verkar kunna en del om olika mediciner vad ni tror.dock verkar ni vara vädligt imot adderall:) och inte kunna se någon positiv sak med den medicinen.
  men jag vill få olika uppfattningar och åsikter från olika håll för att själv som sakt kunna hitta rätt medicin för mig.och de är ju inte lätt då olika mediciner funkar olika från person till person och olika läkare mm har skillda åsikter och uppfattningar.

  Håller helt med att de är helt sjukt att adderall är så dyrt och att de handlar mycket om att få in mer pengar på de, jävligt dåligt. tack och lov för högkostandesskydd:)

  men ska själv fortsätta med metamina ett långt tag till och hoppas segheten försvinner och att jag orkar mer snart, då jag märker att de ger mig positiva effekter på andra sätt och just nu utan minsta biverkning:)
  så verkligen bra medicin som borde få användas oftar. men förstår också att det är på licens då de lätt annars kan skrivas ut för lätt och till fel personer som har helt andra avsikter med medicinen som missbruk mm. men funkar inte metaminan för mig i längden kanske adderall kan vara ett alternativ och de är de jag försöker hitta mina svar på:)
  då concerta mm inte funkar för mig och många olika anledningar så amfetamin preparat är de ända som går för min del och jag vill då hitta rätt i mellan dom olika amfetamin medicinerna, vill inte behöva skita i medicinering helt, då mitt liv inte funkar överhuvudtaget då.

  men men de här vart långt:)
  hoppas de inte vart för rörigt.

  Tack för en väldigt bra sida som har varit till stor nytta för mig så fortsätt med de bra jobbet ni gör.

  Mvh

  1. Hej igen w!
   Jämförelsen med metamfetamin togs bara för att gestalta skillnaden mellan i effekt mellan de chirala strukturerna L och D. Är väl medveten om att det finns en hel del skillnader mellan metamfetamin och amfetamin men det finns också likheter och just likheterna mellan L och D formernas effekt var nog det mest pedagogiska exemplet tror jag, dvs det ena säljs över disk det andra är klassat som tung narkotika. ADD är en form av ADHD brukar man säga därför skrev jag ADHD (men menade självfallet både ADHD och ADD)

   Du verkar ha funderat mycket över L-amfetamin och kanske kan det just därför vara bra för dig (placeboeffekt) i övrigt tror jag inte alls att det har några speciellt positiva egenskaper, är överhuvudtaget emot att L-formen ska användas i någon beredning (amfetamin eller metylfenidat) vilket inkluderar både Concerta och Ritalin, tycker tvärtemot att barn som behöver en sådan medicinering i första hand ska erbjudas en medicinering med minsta möjliga bieffekter på hjärta och kärlsystem, vilket i varje fall rent teoretiskt skulle vara med Focalin eller andra mediciner med rent D-metylfenidat.

   Adderall har säkert sina fördelar med tanke på skillnaden på 20 dollar och 420 dollar så inser nog vem som helst att den stora fördelen av preparatet ligger i försäljningsledet med tanke på att den aktiva beståndsdelen fortfarande är D-amfetamin, vad kan det finnas för positivt med att betala mer för en produkt med sämre effekt? -Kom med några vetenskapligt understödda exempel!

   Känner bara till en person som använt L-amfetamin och L-metamfetamin på försök mot ADD då i formen av Selegilin vilken metaboliserar till de bägge amfetaminerna effekten beskrevs som ungefär noll mot ADD besvären. Om nu bägge L formerna inte fungerar så tvekar jag på att den svagare utav den skulle ha någon effekt.

   Som du säkert vet är kassan för alla sjukvård begränsad och att använda ett medel som kostar en massa pengar utan att tillföra något större mervärde är i mitt tycke oansvarigt just därför. Att vi sedan har ett försäkringssystem gör inte heller att det plötsligt blir ok att missbruka det bara för att göra någon läkemedelsfabrikant fet, eller aktieägare mer förnöjda. L-amfetamin vid behandling av ADD eller ADHD har inte någon direkt positiv effekt, fattaru?

   Om inte kan du väl ta det med läkemedelsverket som kanske veknar och skriver om sina texter för dig? Läs nedan..

   ”Amfetaminläkemedlen bör vara alternativ i sista
   hand vid otillräcklig behandlingseffekt eller vid biverkningar.
   Amfetamin är ett racemat, det vill säga en
   blandning av levo- och dexamfetamin. Det är dock
   endast dexamfetamin som har klinisk effekt.

   Om behandling blir aktuell bör därför dexamfetamin väljas.
   Såväl amfetamin som dexamfetamin kan endast förskrivas
   på licens. Innan licens söks skall metylfenidat
   ha prövats och vid utvärdering ha visats ha otillräcklig
   effekt eller inte tolereras.”

   Länkar till LMVs faktadokument om ADHD behandling (vilket inkluderar ADD) med våra kommentarer. Jag sätter mig ned och väntar på att du skriver till Läkemedelsverket och tar upp dina spörsmål. Gör det!

   Personligen tycker jag att det är viktigt att använda mediciner med minsta möjliga andel biverkningar. Varför är du så negativ till en rent fungerande medicinering som möjligt? Javisst är det lätt att ställa frågor och ibland svårare att komma med svar. Jag är inte negativ till någon fungerande medicinering, varför i hela friden skulle jag vara det? Däremot tror jag de flesta har svårt att se fördelar med en medicinering som har lägre effekt, mer bieffekter och ett mycket högre pris. Något som speciellt gäller om medicineringen även ska ges till barn.

   Fattaru?

   Skriv gärna till tillverkaren av Adderall och be snällt om de kan skrapa fram några vetenskapliga data för att det finns någon annan effekt av beredningen förutom att den innehåller D-amfetamin. Eller skriv till dem och fråga vad som gör deras produkt värd 400 dollar mer än Dexedrine. Jag är ganska intresserad av svaren! Så vad väntar du på? Har du fortfarande frågor så tar vi dem därifrån.

 24. Tack för att ni tar er tid att läsa och svara på alla frågor. Jag har lärt mig mycket genom att bara läsa dem och förstå hur olika vi alla är.

  Har använt Metamina i några månader nu och det fungerar över förväntan, ser dock lite tröttare/ mindre entusiastisk ut nu än tidigare enligt jobbarkompisar och det tar jag som bevis på att Metamina fungerar då det kunde vara lite väl PÅ alltsomoftast tidigare. Känner mig slappigare men får mer gjort.

  1. Hej Gunnamajja!
   Gratulerar till en fungerande medicinering. Har man levt hela sitt tidigare liv mot väggarna, så visst, med en fungerande medicinering kan man komma bort från dem. Vilket gör att man kan känna sig svagare, trögare och utan styrka. Men man står bättre själv och plötsligt så börjar man gå framåt. Inte sällan kan man bli ledsen av att börja medicinera, ett tecken som mycket väl kan tyda på att självkritiken ökat såväl som självmedvetandet.

 25. Hej!
  Jag är ny här på sajten och har många frågor! Undrar om Vyvance är godkänt och finns tillgängligt i Sverige? Har ätit Ritalin i tre år nu men besväras av alltmer biverkningar, typ dubbelseende och dimsyn, mer el mindre huvudvärk nästan varje dag. Skulle vilja prova om Metamina el Vyvance ger mindre av dessa biverkningar. Min läkare på karolinska säger att i så fall måste jag byta läkare!!! Har pratat med Ola Lundin, men jag har inte råd att betala dom priserna bara för att få prova om det skulle bli bättre. Tacksam om du kan ge mig råd!//Thomas!

  1. Yo Tooomas jag är också ny här!!!

   1 vilka träffar får du om du googlar vyvance? Verkar det finnas i sverige?

   2 Vad säger läkaren om biverkningarna och framförallt vad säger du? Är de ok?

   3 varför har du inte råd med Ola Lundin då? Det är väl vanlig patientavgift som gäller där, eller va? Har också funderat på lundin.

   4 Hade de inte skrivit om vyvance här, har för mig att jag läst något!?

   5 Tomas själv äter jag åt själv metamina förut, tycker du att jag ska testa focalin? Tackar på förhand för svaren!!!

   1. Hej Thomas och Vladimir
    Trevligt att ni hittat varandra!

    Jag vill inte störa er dialog, utan väntar på att ni svarat varandra så att frågorna blir lite klarare.

    I går så var i varje fall inte Vyvanse ett registrerat preparat i Sverige så mycket vet jag, men det går säkert att ta in ifall nu en läkare skulle skriva ut det.

    Men varför skulle en läkare skriva ut Vyvanse? Har det några fördelar annat än för försäljaren? Finns det något vetenskapligt stöd för att skriva ut Vyvanse? Om det inte finns något vetenskapligt stöd för vyvanse varför skulle en läkare skriva ut det då? Det kanske är grundfrågor att ta först?

   2. Hej Vladimir!
    Angående Vyvance har jag bara pratat med min läkare om det när jag frågade henne om jag kunde få byta Ritalin till Metamina. Hon sa att hon inte skriver ut Metamina pga. missbruksrisken, men att hon väntar på att Vyvancen skall bli godkänt i Sverige. Den är mindre missbruksvänlig eftersom den omvandlas till verksam substans först i magen! Högkostnadskort gäller inte hos Ola Lundin, och priserna är följande:-” En kontakt börjar alltid med ett nybesök/bedömningssamtal (2400kr) vid vilket man går igenom vad som gjorts tidigare, hur läget ser ut nu och hur man kan gå vidare. Återbesök för licensskrivning kostar 1900kr. Återbesök för medicininsättning och uppföljning etc kostar 1600kr/tillfälle. Räkna med 6 Åb under de första 3 månaderna av behandlingen. När allt flyter på utan problem sker återbesök med 3 månaders intervall”.
    Som du ser blir det inte billigt!! Dessutom vet jag ju inte ens om det blir bättre med biverkningarna?
    Som jag skrev tidigare får jag problem med synen och huvudvärk av Ritalin (Methylfenidat). Har ingen erfarenhet av Focalin!

   3. Hej Vladimir
    Verkar som du fått svar på det flesta av dina frågor.
    Focalin finns inte heller i Sverige tyvärr, det skulle nog vara en bättre medicinering.

  2. Ok Thomas
   Vyvanse är inte godkänt i Sverige och jag känner inte till något fall när det någonsin förskrivits. Att missbruksrisken är lägre med nya preparat är ett försäljningsargument som antagligen kan lösas bort med lite acetylsalicylsyra av den som eftertraktar sådana egenskaper. Däremot så skulle ett depotpreparat med dexamfetamin kunna vara bra för att ta en tablett om dagen och sedan glömma bort resten… Men det verkar inte ligga några ekonomiska incitament i att börja tillverka något sådant, då är det lönsammare att göra en ny molekyl som metaboliserar till samma substans dexamfetamin men har fördelen att den verkar långsammare.

   Jag utgår från att din läkare har någon anledning till sitt resonemang och det är synnerligen svårt att gissa sig till dem på postorder. Vad tror du själv att det kan röra sig om?
   Har frågat mig runt lite om Ola Lundins priser och ingen jag har hört med känner till de taxor du nämner, högkostnadskort gäller och jag känner till flera som gått hos honom och använt högkostnadskort. Vänd dig dem igen och fråga varför inte högkostnadsskydd gäller för just dig…. och återkom. Passa gärna på att fråga om vart du kan vända dig i stället för att få en annan bedömning, återkom och berätta vad de svarar. Nedan deras uppgifter på sidan:

   Om mottagningen
   Neuropsykiatrisk och allmänpsykiatrisk mottagning, etablerad 1987, med huvudsaklig inriktning på neuropsykiatri, med stor erfarenhet av utredning och behandling av vuxna med ADHD, Asperger syndrom och Gilles de la Tourettes syndrom.

   Vi utreder mer än 100 personer årligen.

   Alla de som uppfyller kriterierna för ADHD, erbjuds behandling med centralstimulerande läkemedel, (Metamina, Amfetamin, Ritalin, Concerta, Equasym och Medikinet), i direkt anslutning till utredningen, förutsatt att inga medicinska hinder föreligger.
   Vi erbjuder privata utredningar med korta väntetider.

   Inget remisstvång föreligger.
   För utredning/behandling inom Nationella Taxan, (med besöksavgift 230 kr, eller frikort), är väntelistan fn längre än ett år.
   För ytterligare information, kontakta mottagningen.
   Telefontid för information och tidbokning måndag-torsdag 10.00-10.30, 018-50 42 00

   1. Hej ”O Rakel O”!
    Det verkar som att dom vill tjäna pengar på dom som inte vill vänta över ett år! Jag skulle ha fått en tid i September om jag ville skriva in mig. Tydligen har dom två köer, en var högkostnadskortet gäller och en för dom som har råd!!
    Tror att det är mitt tidigare ”missbruk” av gatuamfetamin som gör att min läkare inte vill skriva ut Metaminan, även fast det uppriktigt handlade om ”självmedicinering” långt innan jag visste nåt om min ADD-diagnos. Efter att jag fick den lagliga medicinen har jag inte ens tänkt på ”gatuamfetaminet”!
    Jag svarar bra på methylfenidatet, bortsett att jag får dim-dubbelseende och en ihållande huvudvärk som gör mig alltmer ”handikappad”, fast jag provat minska dosen vilket i sin tur tar bort det positiva med medicinen! Det känns frustrerande när jag läst, och hört, att andra blivit av med just dom biverkningarna när dom bytt Ritalin mot Metamina. Har du några råd vore jag mycket tacksam?? //Thomas!

    1. Hej ”Thomas”
     Antagligen så har landstinget någon typ av begränsning vad gäller hur många patienter etc som kan gå till varje läkare per månad eller år och få det finansierat via högkostnadsskyddet. Att de sedan väljer att ha en ta patienter utöver det kanske mer tyder på att de vill göra mer nytta, men att de inte kan göra det gratis förefaller vara förståeligt och om de inte kan få sina kostnader täckta av landstinget så måste de väl kunna få ta ut den avgiften från patienten?

     Eller anser du att de ska betjäna dig gratis med en gång?
     Har du läst och svarat på frågorna du fått innan du ställer nya frågor själv?
     Jag skulle vara mycket tacksam om du gjorde det, kallas det inte kommunikation?

     Tack på förhand!

 26. Tack för den grymt värdefulla informationen!
  Den har hjälpt mig en lång bit på vägen. Har nu fått både diagnos och dessutom metamina, fast det tog en tid.

  Bry er inte om alla pundare som vill ha tjack nu och kräver svar på sina A4 långa inlägg fulla med halvfärdiga tankar med felstavningar. De läser ändå bara vad de vill i svaren… Det är bättre att ignorera deras inlägg och kommentarer, det är jobbigt för oss med ADD att läsa deras bludder.

  1. Lars PPM!
   Tack för ditt inlägg! Den senaste tiden verkar det verkligen funnits gott om det du beskriver, i olika varianter.
   Vi får nog vara lite mer kritiska och sålla bland kommentarerna. Att kräva svar på sina A4 långa inlägg och sedan inte lyssna på svaren etc är inte tecken på ADHD utan snarare på pundighet och nonchalans.

   Känns meningslöst att ägna flera timmar av sin privata fritid bara för att mötas av en nonchalant pundare som kräver omedelbara svar, säger sig vara tacksam men uppvisar något rakt motsatt. Tacksamhet är något man visar inte något man hasplar ur sig som ursäkt för sin nonchalans. Tack för din reflektion! Trevligt att det går bra för dig.

  2. Hej Lars PPM!
   Ja dumdryga kommentarer från en del som tycker att vi ska sitta på vår fritid och svara på frågor från någon som inte ens lyssnar det har jag fått nog av. Faktum är att vi betar för att få svara på andras frågor (webplats, underhåll etc) och inte får in några som helst pengar på det. Men det kanske är svårt för den självupptagne pundaren att fatta.

   Vi får nog dessvärre överväga att sålla mer bland kommentarerna. Det känns också onödigt att publicera en svammel som inte tillför någon kunskap av värde för personer med ADHD eller ADD. Det är ingen rättighet att skriva här och utgå från att vi ska viga vår privata fritid för det och dessutom själva betala för det.

   Det är lätt att komma med frågor, men det verkar vara svårare att komma med svar. Kanske var och en ska fråga sig själv varför?

 27. Thomas, såg att O Rakel O frågade dig:

  ”Passa gärna på att fråga om vart du kan vända dig i stället för att få en annan bedömning, återkom och berätta vad de svarar.”

  Jag ser ingenstans att du svarat på det! Tror du inte att de läkarna som är mest välkända för sin profession också är de som bäst besvarar frågan också? Eller missade du frågan?

  1. Vladimir
   Det verkar tyvärr inte bättre …

   Känns ganska tråkigt att svara på frågor till personer som inte noterar svaren. Jag sitter oavlönad på min privata fritid och försöker besvara frågor, det känns väldigt hänsynslöst när man inte ens lyssnar till svaren.

   1. Bra!
    Rensa bland kommentarerna så att vi slipper en massa onödiga svammlare som inte ens vet vad de pratar om och ständigt skyller på allt annat. Det är ju ett patetiskt sätt att nonchalera den tid och energi ni lägger ned, fastän man avslutar med att säga sig vara tacksam. Men det är ett jälva underligt sätt att visa det på…

    Själv tycker jag Concerta är bättre än Metamina men Focalin är bättre än Concerta, har dock inte kunna testa Focalin mer än en vecka (utomlands…)

    1. Ja du har rätt Vladimir
     Vi softar lite och svarar på frågor om vi vill i stället för att ägna oss åt att betala för att serva bluddrande pundare. ;) som inte ens orkar läsa svaren vi lagt timmar på att skriva. Det är bättre att ta allt när vi får lust i stället så att fler kan få glädje av tiden vi lägger på detta på ett bättre sätt.

     positiv och glad kexchoklad!

 28. Hej allesammans,
  Hoppas ni inte tycker att detta är ännu en dumdryg fråga.. (får dock erkänna att jag är rätt otålig och gillar omedelbara svar!)

  Går och väntar på att min ansökan ska gå igenom. (En ansökan som skulle vara om Metamina men min klantiga läkare har råkat ansöka om Desoxyn, alltså dextrometaamfetamin, istället :/).
  Hursomhelst så har Läkemedelsverket svarat att han ska göra en elektronisk ansökan via apoteket för att de ska behandla ärendet. Vet någon om det är så det brukar gå till och att det bör bli klart ganska snart, eller att det blir till att vänta ytterligare 3 – 4 veckor?

  Tack på förhand!
  Ha det

  1. Förutom svaren du kan hitta genom enkel sökning (lycka till!) Så beror det på exakt hur klantig din läkare är , eller hur bra ansökningar läkaren presterar. Med det du beskriver kan vi ju alla fundera lite och det är ju aldrig fel.

 29. Bättre att be de som förstör med sina nonchalans att dra åt helvete, än att ni tröttnar på att hjälpa andra. Något ni verkligen gjort bra. Skulle vara synd att den bästa och mest kunniga informationskällan på nätet försvinner, då är det bättre att rensa bort skräpet och bara ignorera pundarkommentarerna (inklusive den här) så att varje artikel bara handlar om det som rubriken säger i artiklarna

  Det underlättar för oss med adhd att läsa (tror jag talar för de flesta) tack för ett fantastiskt jobb och god spirit. Ni är alldeles för snälla med tid och kraft… bättre att ägna er åt de ni är bra på än att mata trollen…

  1. Ok Roger that captain Vladimir :)

   Får väl rensa lite här så småningom och besvara frågor etc någon gång i veckan i stället. ( om nån har plötsligt får lust) ;)

   Tackar självfallet djupt för visad förståelse. Vi passar på att be om ursäkt för det, även till de som aldrig kommer att fatta.

 30. Hej, vem är upphovskvinna/man till hela sajten?
  Jättespännande, oerhört mycket text! Spretigt!

  Jag har en son med diagnos ADHD, men kanske själv också lider av detta. Jag är kemist med egentligen goda insikter i det mesta medicinska, har undervisat biomedicinska analytiker etc. Men just nu får jag inte jobb och jag är bara less på alla arbetsgivare, men även andra, som inte kan ”läsa mellan raderna” och se ens verkliga problem. Eller så har de läst så helvetes bra så de blir så in i hundan kritiska, men ingen vågar säga något. Men hur skall jag själv kunna lägga korten på bordet och yppa misstankar? Jag lär ju knappast få nåt nytt jobb och utredningar kommer ta evighet. Vågar inte nalla av sonens medicin förstås, försöker jogga skiten ur mig för att bli lugn och få saker på plats, men snart faller jag ihop!!! Och alla i familjen är lite åt samma håll, fatta så jobbigt!!!

  Nåväl, fridens liljor, ha det bra och kämpa på!! Någon som planerar en protestmarsch för qvinnornas rätt att ha adhd?
  Och behöver ni få svar på kemiska frågor, kan jag kanske vara med. Om jag nu kan förstå mig på den här bloggsidan över huvud taget.

  1. Upphovet i början vad att vi tyckte det behövdes bättre info. Upphovsmakarna blev vi som skrivit.

   Om du ser några frågor så är det bara att svara på dem, men varför inte lära dig hur det sidorna nu fungerar först om det skulle vara ett problem att förstå, misstänker att det kommer att underlätta. Sedan misstänker jag skarpt att kommentarer som har med ämnet att göra har en högre relevans för läsaren, vad tror du?

 31. Tja

  Sitter med metamin och måste säga att allt är mycket bra. Vilket fokus man får och lugn i kroppen. Glömmer ibland att äta men det är ju bara att fylla på. Tiden håller i sig bra länge på mig med 5 mg

 32. Hej.Jag gick genom ett gastricbypass op och dem gar minskat magsäcken och av tuntarmen togs bort 1 1/2 meter…Jag tar ritalin min man får amphetaminsulfat.Han är laktosintolerant så han for den medivinen.Jag blev låvad att få licensen genom men när jag tar av min mans pillier blit jag trött inte driven till något…Vad skiljer metamina från amfetanminsulfaten?

  1. Hej Valeria
   Frågan går inte att besvara med den information du gett mig, då Metamina består av amfetaminsulfat.

   Skillnaden mellan amfetaminsulfat och amfetaminsulfat kan bara vara dess chirala innehåll dvs mängden L och D molekyler i beredningen. Metamina består av bara D-amfetaminsulfat så den effekten är svår att övertrumfa. Du måste veta hur L/D förhållandet ser ut för att få ett svar på frågan. L-amfetaminsulfat är i princip verkningslöst vid ADHD. Det din man har fått är gissningsvis samma sak som Metamin dvs D-amfetamin sulfat.

 33. Värsta prisökningen på metamina för några veckor sen, från ca: 240 kr per burk (100 tabletter 5 mg) till 330 kr, tack o lov för högkostnadsskyddet, hade blivit dyrt att hämta ut 3 burkar i månaden om man varit tvungen att betala allt själv..

 34. jag har en väldigt ovanlig sjukdom och till följd av den skador i nackkotorna och inga diskar i ländrygg och en glidning av L-5 med 18mm jag har även skader på nästan alla leder. för 17år sen började jag ta amfetamin, dom första 7åren var i missbruk, men då min sjukdom fortskred och blev värre såbörjade jag istället bruka amfetamin och tar nu i mindre doser. jag är mullti allergisk mot dom flesta medeciner, men med hjälp av amfetaminet kan jag fungera någerlunda och kommer över smärttillstånd som jag inte kan utan amfetamin, jag undrar om det fins någon chanse att jag skulle kunna få det på licens, eller har jag ingen rätt att få leva ett drägligt och normalt liv? jag äter och sover normalt med det men inte utan.

  1. Angelique
   Den bästa att svara på dina frågor är nog den läkare som känner till dina problem bäst. Vem skulle egentligen kunna vara bättre?

 35. Jag har precis påbörjat min Metamina-beh.Jag står dessutom på T. Anafranil 25mg ( 2tabl. morgon och kväll).Är det kontraindicerat? Har läst att man skall undvika Imipramine. Tacksam för svar. Tack för er spalt! Är mycket tacksam att jag hittade den!

  1. Hej Jill

   Jag måste erkänna att jag hajade till över din fråga!
   Menar du att du påbörjat en medicinering innan du vet om den är kontraindindikerad med den andra som du äter?

   Vad säger din läkare om kombinationen då?

   Är det inte först och främst en fråga mellan förskrivande läkare och patient?

  2. svårt att förstå frågan är det ett led i aftonbladet skriverierna att läkare skriver ut amfetamin hejvilt utan koll på patienternas överiga läkemedel, eller vad är det frågan om egentligen?

 36. Hej
  undrar lite bara ,, har ätit concerta 2,5 ¨år sen ritalin 2,5 år haft biverkningar såsom stress , ångest mm …. kämpade på ändå tills jag höll på slita ut mig själv inuti. Jag påbörjade metamina behandling för 3 veckor + 2 dagar sedan ,, måste tillägga jag hade ritalin 8 st 40 mg depå kapslar samr 2 st 10 mg tab ritalin , trappa ner med 3 kapslar 3 dg innan jag på började metamina ,, jag svarade direkt med att få ett otroligt lugn inuti sköönt min omgivning märkte resultat direkt ,, jag tar nu 2 st 5 mg 5 gg dagligen . men varför är jag så fruktansvärt sömnig och trött sitter i skallen även vid typ ögonen , denna sömnighet bara ökar ,, känns även lite som om jag har en sjukdomskänsla i kroppen inte direkt ledvärk men nära. Vill oxå tillägga att jag intagit amfetamin i 40 år, fick diagnos 98% 2006, varit helt ren från amf missbruk sedan augusti 2005.Jag vill ju bara ha ett LIV , jag går även upp lite i vikt av metamina men det förstår jag varför , har inget kaos längre inuti har lugn och ro och det är nytt liv, men vill inte ha denna trötthet sömnighet o sjukdomskänsla huvudvärken botar jag med att dricka vatten , undrar varför jag känner detta behöver jag öka /minska dosen.? ????? snälla vad ska jag göra…

  1. GÖR INGENTING MAJJAN VARFÖR SKULLE DU GÖRA NÅTT?

   Hej Majjan förresten
   Att du känner trötthet är nog inte speciellt konstigt eller förvånansvärt utan bara jättenaturligt och bra. Se det såhär, du har kämpat i hela dit tidigare liv med att hålla uppmärksamheten, sedan hittade du ett medel som höll den åt dig. Efter att ha bränt ljuset i bägge ändar och tänt det på mitten igen är det nu dags att resa sig upp och jobba mera själv igen. När medicineringen har rätt effekt så tar den bort dig från väggen där du är reptilsnabb och stark, med andra ord gör medicinen dig svag och slö, men den har gjort dig oberoende av väggen och gjort det möjligt att börja gå framåt igen. Tvärtom vad många tror är det ganska vanligt med trötthet av ADHD mediciner, speciellt för gamla rävar som lärt sig alla trix i byrålådan och uppfunnit några egna på vägen.

   Att du lämnar din gamla verktygslåda men inte låter stimulatorn ta överhanden och sätta dig tillbaka på vägen igen.ok bra. Visst fanken är Metamina tråkigt och tröttsamt, var glad för det annars hade du fastnat i en värre trål. När stora stenar börjar rulla blir det lätt grus i ögonen, vänta några veckor och se – det är mitt spontana tips till dig från person till person. Detta utesluter naturligtvis inte på något sätt att det kan vara frågan om något annat. Eller din vanliga läkarkontakt, men det tro fan att du är trött när du kommer ned från väggen.du är ju inte hög längre utan låg och ofta är det så livet börjar. Kom tillbaka om två veckor och berätta vad som händer, ok?

   Låg trött och hängig, med grus i ögona och nära till gråten låter som en bra början. Många ungar har börjat just så.

   1. ;) ja så är det nog. förväntningarna spelar ju alltid en stor roll om man uppfattar sig som trött eller inte – OM, man förväntar sig att vara pigg efter en språngmarsch så kommer man nog att känna sig väldigt trött. Samma sak när jag slappnar av, då kommer det jag har trängt bort fram..

    Bra analys! Kan bero på mycket men förväntningarnas roll spelar alltid din egen rock n roll.

    1. Bra bete Agn!
     Förväntningarnas rock n roll ska nog inte underskattas när det gäller att nå framgång from cell to soul.

   2. p-o: Dina kommentarer är alltid kanonbra, men den kommentar jag svarar på nu är inte kanonbra, den är om möjligt helt klockrent bäst.
    Helt sant att metamina är tråkigt och tröttsamt och dessutom så gör medicinen inte arbetet åt mig heller.

    Men medicinen låter mig lära känna mig själv, både med mina styrkor och svagheter, tidigare så använde jag illegalt amfetamin för att ta bort mina svagheter, nu så lär metaminan mig att acceptera mina svaga sidor och sakta men säkert hitta nya vägar för att hantera livet.
    Kul är det inte, förändringen går alldeles för sakta (självklart så ska ju allt hända nu, på en gång, meddetsamma, genast i min värld), min stora hjälp har varit att ha en närstående som känner mig väl och har samma problematik (ADHD), vi har speglat varandra och på så sätt insett att vi växer enormt mycket som människor även om vi inte upptäcker det själva, medicinen gör inte jobbet, men den ger oss förutsättingar för att kunna förändras.
    Lat som jag är så tycker jag att det skulle finnas en medicin som gjorde allt jobb själv, men snabba fixar är sällan en långsiktigt bra lösning..

    M.v.h. bomek

    1. Tack bomek!
     Det där livet med smältost fondu i sugrör på Rivieran med ett touch a mjuklass i strilarna ovanpå har låtit vänta på sig., tillbehören likaså. Att Ligga på slören i själarnas sjö, är ingen varaktig solution, om man ändå titt som tätt dråsar i gölen och vaknar upp som ett hål i isen, känns spontant som – upp vak i nästa scen. Upps nu förvred jag mig själv igen.

     -Ett hjärtslag brett ett andetag djupt, livet. Det är mycket man inte förstår, exakt hur mycket kan jag faktiskt inte säga men visst kan spegelbilden i vattenbrynet hjälpa.

 37. Hade en liten fråga till ang nertrappning av ritalin innan eller i samband med att metamina påbörjades? Detta är en tanke pga mitt mående sen jag började med metamina.
  Vad jag förstått är det olika mediciner som har olika verkan, vad händer i hjärnan?

  1. Hej igen majjan!
   Mycket av svaren hittar du hos den som väcker frågorna. Svaren blir med andra ord väldigt personliga. Tittar du på sidan om ADHD medicin hittar du en del om mekanismer. Den viktigaste mekanismen hittar du hos annars dig själv., vad säger du om det har du snackat med dig själv om saken? Vad är jaget, varför lever vi och hur såg ditt leende ut innan dina föräldrar var födda?

   Vad har du själv kommit fram till för slutsatser om flertaliga ”eventuellt kanske” och vem har rimligen mest data för att kunna behandla dem mot ett rimligt korrekt svar? Varför är det så? Hade det kunna vara på något annat sätt? Kommer det mer frågor? Vad säger läkaren då? Har jag svarat på några frågor, vad har du gjort av svaren? Jag vill ha svar på det, att säga ”jag vet inte” eller ingenting alls är inget svar, det är frånvaron av svar.

 38. Hej!
  Jag undrar om manfår föra in sin (sin)metamina i Indonesien och Thailand?
  Om inte,får man föra in (sin)medikinet?

  1. Du måste definitivt ha tillstånd för att föra in Metamina eller någon likande substans i landet. Olika länder har olika regler och de kan ändras med tiden. För mest korrekt svar hänvisar jag dig till respektive lands ambassad eller konsulat.

 39. Hej!

  Först av allt måste jag börja med att tacka för en fantastiskt informativ och bra sida, och den efterföljande ”frågestunden” på just detta ämne var något i särklass!

  Jag blev diagnostiserad med ADD+DCD=DAMP plus en liten släng av borderline för typ kanske… 8 år sen eller nåt? Time flies, svårt att minnas alla dagar/månader/år.

  Har provat Strattera (trivdes inte med den efter ett tag), bytte sen till Concerta och var kvar på den i några år innan jag fick nog. Hade såna grava sömnsvårigheter att jag var tvungen att ta först Theralen nån timme innan sänggåendet, och efter det upp till 6 Stilnoct/Imovane för att kunna slockna.

  Rätt tröttsamt i längden. Slutade tvärt med alla mediciner för ca 2-3 år sen, men kände för ett tag sen att jag ville börja igen.

  Blev då satt på Concerta (18 mg). Det funkade kanon dom första dagarna/veckorna, men sen kom sömnproblemen som ett brev på posten. Vaken i 56 timmar är ingen hit direkt :/ Fick även Ritalin/Medikinet utskrivet, och började lattja runt lite med dom istället. 1 på morgonen, 2 till lunch, 1 på morgonen 1 till lunch, ½ på morgonen 1 till lunch osv… Grejen är den att jag fortfarande kan känna av sömnsvårigheterna.

  Trodde dessa mediciner skulle gå ur kroppen relativt snabbt? (3-4 timmar)Har även fått svårt att komma upp på morgonen, försover mig ofta, trots 4 väckarklockor som snoozar i 1 timme, varav en som jag måste gå upp ur sängen för att stänga av… Tar inga sömntabletter eller liknande nu.

  Vad kan detta bero på egentligen? Nån som har en tanke/idé?

  Igår var jag på återbesök hos min medicin-syrra och han mumlade något om Metamina och att jag skulle få en tid hos deras läkare för samtal och utredning om det skulle kunna vara något för mig. Av det jag har läst här så verkar det ha hjälpt många iaf.

  Är det någon som har upplevt sömnstörningar på Metamina? Hur vanligt är det egentligen? Naturligtvis förstår jag att alla reagerar olika, men det vore ju kul att höra hur andra upplever det…

  Det kanske är värt att nämna att jag även är högpulsare av naturen (det verkar ligga i släkten), har tydligen lite för högt undertryck och lite för lågt övertryck, och eventuellt för långt blodsocker. Detta ska förhoppningsvis också utredas när jag kommer till läkaren.

  Stort tack på förhand :)

  1. Hej
   När en från början bra effekt börjar att avta på ett medel så bör det finnas en underliggande anledning till just det. Tycker det är viktigt att gå till botten med just det innan man går vidare i ett osäkert landskap. Varför inte gå till botten med den underliggande orsaken till detta, innan man gungar vidare i flyn?

   Tillkommer dessutom sömnproblem blir det än mer tveksamt då de flesta med ADHD som grundproblem förefaller sova bättre med tex Concerta. Måhända är inte ADHD ADD ditt huvudproblem? jag skulle själv vara väldigt försiktigt om effekten försvinner av ett potent medel utan att veta varför. Om jag skulle ge något annat råd så kanske jag får problem att sova och det är väl heller inte så bra?Metamina brukar fungera ganska likt Concerta när det gäller just försvinnande effekter och sömnstörningar. En del som fått väldigt höga doser sover helt enkelt bättre och dosen behöver inte justeras uppåt på grund av att effekten plötsligt försvinner.

   Kanske något av sömntipsen kan hjälpa dig på traven?

   ADHD, NPF: Tips vid Sömnproblem I

   ADHD, NPF: Tips vid Sömnproblem II

   Vilken av dem uppskattar du mest?

   De flesta brukar kunna sänka dosen av andra mediciner om ADHD är grundproblemet vilket självfallet är bra, om ett motsatt förhållande börjar gälla så låter det som mer åt något som skapat ett beroende (dvs det av sömnmedel) än något som hjälper till mot beroenden.

   Självfallet förstår jag att alla inte delar den åsikten och gärna vill ha mycket av bägge, vilket inte på något sätt är en nyhet här. Dock är jag tveksam till långtidsresultatet av sådana kombinationer, men det grundar sig bara på praktiskt observerade data.

   Hur är hälsan för övrigt?

   1. Hej, och tack för ditt svar!

    Alltså; medicinen funkar klockrent dagtid. Jag är effektiv, organiserad, strukturerad på jobb och hemma. Det är bara när jag kommer till kvällen som det börjar bli kruxigt… Vet inte om det har med det faktum att medicinerna faktiskt HAR gått ur kroppen att göra. När jag kommer hem från jobbet så hamnar jag oftast bara i soffan och ignorerar hushållsarbetet. Svårt att avsluta saker, stänga ner datorn, teven, telefonen och gå och lägga mig. Sen när jag väl ligger så har jag svårt att somna, och när jag väl somnar så har jag svårt att komma upp ur sängen på morgonen. Jag hoppas att det inte har med medicineringen att göra.

    Och ja, jag erkänner att både beroende och tillvänjning av benzodiazepiner fanns under den perioden när jag tog dom. Men jag tog mig ur det beroendet, och är helt fri från allt vad insomnings- och sömntabletter heter idag.

    Hälsan för övrigt är nog rätt okej. Som jag skrev så misstänker dom nog att jag har lite långt blodtryck och blodsocker. Något som jag kan tro har en del i mina sömnstörningar. Lågt blodsocker och dålig impulskontroll leder till en brutta som sitter och trycker i sig sötsaker på kvällarna. Men den temporära höjningen av blodsockret jag får av kvällsätandet förklarar ändå inte mina 48-timmars vakenhetsperioder tycker jag. Nån gång måste jag väl bli trött liksom?

    Är det kanske så att jag skulle behöva en till dos ritalin/medikinet på kvällen kanske? Har varit rädd för att testa detta, då jag fruktar att det ska leda till ännu svårare sömnstörningar.

    I övrigt äter jag inga andra mediciner förutom någon enstaka alvedon/ipren när behovet finns.

    Jag börjar bli rätt frustrerad på detta för tillfället. Älskar det faktum att jag får en sån förbaskad impulskontroll på medicinerna, men jag vet inte om det är värt att ge upp nattsömnen p.g.a. det. Kontrollen jag får över mitt ätande är (för mig) den största positiva effekten. Jobbet klarar jag av ändå, men jag är hundra gånger bättre på det med mediciner än utan. Men ätandet har alltid varit min akilleshäl. Väljer alla gånger onyttigt (chips, godis) framför ett lagat mål mat tack vare att jag inte tänker efter innan jag stoppar något i munnen. Hetsätning är för mig ingen ovanlighet. Allt handlar om att höja blodsockret så mycket som möjligt, så fort som möjligt. Jag behöver kanske inte nämna vad det gör med min vikt…?

    Har iaf i princip helt eliminerat intaget av koffein i min vardag, då jag vet att jag är känslig för det. Två koffeintabletter vid morgonträning (06.00) är det enda jag tillåter mig, och det är ytterst sällan.

    Förstår om det jag nyss skrev blev väldigt hattigt och ostrukturerat, men jag hoppas ni kan tyda det ändå.

    1. Ok
     För att komma någonstans när man bygger hus tycker jag att det är bra att se om grunden först annars riskerar man stora ras senare. Vilket inte brukar gagna någon. Varför det börjar uppträda sömnproblem efter några veckor är en viktig fråga tycker jag, det faktum att du fortfarande verkar lida av sviterna efter deras uppkomst gör att detta har en viss rimlighet att bli klar över först.

     Det jag har sett av medicinering mot ADHD är att en sådan medicinering skapar ett oberoende, alltså tvärtemot vad en del verkar tro. När någon senare säger att samma medicinering skapar ett behov av sömnmedel etc så låter det i mina öron som resultatet av något annat än en korrekt behandlad ADHD.

     ADHD, NPF: Tips vid Sömnproblem I

     ADHD, NPF: Tips vid Sömnproblem II

     Vilken av dem sömntipsen uppskattar du mest? Har du något bättre och konkretare tips att tillägga?

 40. Är risken för tillvänjning större vad gäller Metamina än concerta och ritalin?
  Då menar jag i ordinerad dos såklart.

  1. Hej julle
   Vid behandling av ADHD och ADD så brukar ingen tillvänjning uppstå av vare sig Metylfenidat eller Metamina

 41. Hej, jag heter Thomas och står på 54mg concerta + 40 mg ritalin om dagen. Jag ska berräta hur min dag fungerar.

  Vaknar ca 08:00 varje dag, jag tar min medicin med frukost 54 con + 10 rit… 30 min senare får jag kännslan av lugn och blir lite lätt gladare :) men 5-10 min senare av gladhet går det över till ångest, tryck mot bröstet osv… 1 min senare glad igen… 5 senare ångest igen… osv. vid 12-13 tar jag återigen 10 mg ritalin får effekt 5 min och avlutas med lång ångest, vid 16:00 är det dags igen 20 mg, livet är ok 15 min och övergår till ångest. Nu har jag bara tagit de negativa bitarna, men den gör faktiskt nytta när det kommer till min impulskontroll som är 0 i stort sätt utan dessa mediciner. Utan dem blir jag aggresiv, trött, lättirriterad, impulsiv, spyr galla på alla som råkar säga något fel, och har ingen livslust alls. :(

  Om jag går rakt på sak så är det jobbigaste att det pendlar hela dagen, glad aktiv o gör nytta 10 min sedan depp 30 min sen glad osv 10 sen depp igen ibland kan det till o med skifta bara minuter.

  Jag tar mina mediciner exakta tider tillsammans med mat 3 gånger om dagen och joggar 2.5 km varje dag och har fasta dagsrutiner, men dessa biverkningar! jag blir tokig på dem!

  jag får dessutom alla andra bi verkningar, biter ihop käkarna hela tiden, spänner axlarna, tjock i huvet, magknip, hjärtklappningar, svettningar, pissar som en gravid kvinna, knäna domnar bort, ljuskännslig, ljudkännslig.

  och sista raden: skulle det kunna ev hjälpa mig att byta till metamina? piss nödig måste dra, sorry för den röriga formuleringen! xD

  1. Hej försökte länge att svara men missade tangentialt bordet med knappsatsen. Tycker väl annars att matten du beskriver, gör nummer av många värden, kanske du kan räkna med bråk men är det värt att svänga mellan det du nämner i satsen och täljaren, låter lite knivigt på nått sätt. Ett streck i räkningen?
   Men raka be-sked utan för mycket gafflande kanske bäst ges av läkaren som handhar förskrivningen åt er? Mamelucker eller kamelhårsulster kan dock vara av godo ifall det ständigt pissandet rinner till i en oefterhärmlig omfattning, eller på annat sätt kan anses utgöra en större risk för skadlig nedkylning av ert könsorgan.

   Rekommenderar er att bli biodlare, en omkopplande sysselsättning. När du stissar till max och dissar binas nektarfrid med din stress då sticker de dig som uppmuntrande ord till impulskontrollen, till råge på allt får du dessutom honing att rocka ned i konsolen, eller bara raka ut på marknaden. Bästa tatueringen av hjärtat liksom – total mutagen sammangaddning! Blurp, sen äre bara skruvat & försluta locket liksom.

   Kanske sluta med medicinerna, ha lite lucköppning och bara knäa din förundran.

  2. Hej Thomas!
   Ser att kungen redan svarat dig.
   Skulle vara försiktig med det som du beskriver. Eller mer konkret är väl det enda som gäller
   1 om du blir tokig av biverkningarna
   2 hur blir du då utan dem?

   Det är till syvende og sist du och din läkare som egentligen kan avgöra det. Generellt sett har du en sviktande effekt och några allvarliga biverkningar, jag skulle vara försiktig med sådana biverkningar. Visst skiljer det mellan medlen, så är det. Men jag har personligen själv inte sett någon med dessa allvarliga biverkningar som försvunnet bara för att man bytt preparat. Men jag känner å andra sidan inte till allt…. Det förefaller som det finns andra faktorer som spelar roll och om dessa vet för just dig & om dessa vet jag icket, vilket gör det svårt att lämna ett vettigare svar.

 42. Hallå!
  Superbra sida det här, massor av beröm för det mest läsvärda jag har hittat hittills.

  Jag har käkat Metamina i 1 år ungefär. Började med en 3+3+3 dos, ökade till 4+4+4, men idag så går jag på 10+10 dos.
  Jag mår förjäkla bra på det läkemedlet men nu har jag bytt landsting till örebro, från linköping och det har varit en jädra massa strul med remiss hit och tider till allmänpsyk mm mm. Den telefonläkare jag var i kontakt med insåg att han inte skulle hinna få licensen innan jag blev tom på Metamina så då övertalade jhan mig att prova Retalin.
  Vilket jävla skitpreparat alltså. Jag har tappat allt jag byggt upp i 4 års tid och vet varken ut eller in eller vad jag ska hitta på.
  Nu tappade jag vad det var jag ville få fram…..fan oxå…..
  Okey då, hej svejs.

 43. Hej

  Har haft amfetamin för min ADHD och tyckte den var bra, men kommer att få metamina om några veckor. Vården där jag går byter ut dessa två produkter med varandra. Det som jag undrar över är vilken skillnad man kommer att känna? Trots allt så är det amfetamin i båda medicinerna och undrar om det inte bara handlar om namnet? Min läkare pratar om mindre biverkningar och att den nya fungerar bättre för oss med diagnosen. Handlar inte om blodtryck för den är perfekt på mig och har aldrig varit några problem.

  1. Hej Rakel

   Amfetamin fick jag för min ADHD och den var så bra för mig. Mina ätstörningar försvann och blev istället vegetarian. Renlevnadsmänniska som började träna igen för att sedan få en superfin kropp. Bor i en liten stad och var tvungen att åka buss till ett stort sjukhus varje vecka.

   Upp till psyk för att få dessa tabletter som gjorde att man tröttnade. Slutade att hämta ut dem och i början så kvittade lika men sedan så började min isolering igen. Bara efter något år eller två så gick jag inte ut längre. Slutade simma och sprang allt mindre för att istället se på TVn.

   Mina störningar kom tillbaka såklart. För några månader sedan så ringde en sjuksköterska inom landsstinget och frågade om jag ville ha kontakt igen. Bad då att få amfetamin igen som idag heter metamina enligt vården.

   Min läkare sökte licens direkt efter att ha tagit alla dessa blodprover på mig. Var lite nervös men mina värden var perfekta som de alltid hade varit. Tog också EGK som är ett måste med denna medicin enligt läkaren.

   En sak till, man blir inte missbrukare av våra mediciner utan tvärtom. Killar som jag kände från skolan som köpte knark varje dag på gatan. Idag så ser de mycket skötsammare ut och har hört att de fått rätt hjälp.

   En har conserta och någon annan metamina och man kan knappt tro att det är samma personer. Dom skrattar och pratar samt hjälpter sina gamla föräldrar att bära hem matkassar. Svårt att tro att det är samma personer som såg så nergångna ut.

   Ursäkta mig för mina långa rader.
   —————
   Glömde

   Äter absolut inga andra mediciner om vi bortser centralstimulerande medel. Min kropp säger nej till allt och samma sak med min hjärna. Varför jag just tål amfetamin är för mig en gåta när allt annat är omöjligt. Sedan så läser jag om andra som bryter ihop för samma ämne. Vad är det som gör oss så förbannat olika och samma sak med kost. Ja, jag tål inte fet mat och mår dåligt av LCHF där andra mår bra.

   Mvh

   1. Ok utgår från att det handlar om Aco Amfetamin. Metamina innehåller dubbelt så mycket verksam substans som Aco Amfetamin dvs D-Amfetamin. Du slipper L-amfetamin som saknar positiv effekt vid ADHD.

    Om du nu tar en tablett i stället för två bör effekten bli att du får mindre uppvarvning av hjärtrytm osv, vilket också skulle kunna beskrivas som mindre adrenalin eller effedrin effekt och mer av den funktion som är effektiv när man har ADHD.

    1. Tack

     Tror att medicinen kommer att hjälpa mig men vågar inte hoppas för mycket. Nu förstår jag skillnaden på dessa två preparat, det känns bra.

     Mvh

 44. Tillägg

  Min ätstörning blir mycket bättre med ADHD medicin och klarar av att läsa en bok. Det gjorde jag förut också men nu slipper man läsa om och om igen. Är tacksam för att jag tillhör dem som får denna medicin och tål den.

  Mvh

 45. Hej! Jag har gått på Concerta 2×54 mg pm dag under en längre tid 2 år ca.
  Nu har jag fått metamina utskrivet för ca 3v sedan. Jag har en historia av missbruk alkohol och kola… Jag har på egen hand vart nykter under långa perioder nu i snart ett år. Men bär jag fick metamina har jag inte kunnat hålla mig till ordinerad dos pga min fysiska allergi . Vad. Jag menar är att jag vill bara ha mer mer mer hela tiden. Det slutade med att jag nu bestämt mig för att sluta helt med all cs och inte dopa min kropp…
  Jag har adhd och det går absolut inte att missta … Fick min diagnos vid 30 års ålder.
  Nu 34 ca 2,5 år på medicin. Jag överdoserade metamina till nivåer på 60-70 st 5mg tabletter. Jag har via 12 stegs program tagit tag i mitt problem och fått ett bra liv men sen jag började med metamina gick allt åt helvete… Jag har vänner som råkat utbröt samma sak!!! Jag vill varna alla med missbruks problem även om det ligger långt tillbaka i tiden att vara extremt försiktiga !! Metamina är för mig absolut INTE ett alt!

  1. Hej

   För nästan två veckor sedan så fick jag börja med Metamina i små mängder. Tog för mycket första dagen och blev tvungen att vila nästa dag. Nu håller jag mig till mindre dos och fyller ut med träning i den vita naturen. Plus nyttig mat som är vegetariskt.

   Det jag kan peka på direkt är att min iver att tröstäta är totalt borta (Underbart) Har fått tillbaka lusten att besöka biblioteket samt vårt enda fik i min ort. Förut så gick jag knappt ut och tittade bara på TV hela dagarna, hur kul är det?

   För mig personligen så ser livet lite ljusare ut men det är svårt att ta på det hela. Käften går inte hela tiden som förut och sånt kan nog bekanta upptäcka. Funderar på att låta truten glappa mer för att ingen ska tro att jag mår dåligt, he he.

   Mvh

  2. Hej Orren

   Klokt av dig att sluta med Metamina om du känner att det inte går. Det som är ett hjälpmedel för mig, kan vara ett farligt gift för någon annan. Minsta tecken till att jag inte längre kan handskas med min drog, då slutar jag. Just nu så känns det bra och får ett värdigare liv, men det är en lång historia.

   Mvh

Kommentarer är stängda.