Vad är ADD ADHDVad är ADD – Snabba Fakta

Den korta förklaringen lyder: Precis som ADHD fast inga problem att sitta still. Ibland tvärtom lite svårt att komma ur startblocken. Det är den enkla förklaringen. ADD är vanligare hos flickor än hos pojkar. Ovan ser du en video om flickor med ADD – ADHD.

Vill du veta mer om ADD klicka på den feta länken eller följ med nedan och exakt vilka symtom som normalt skiljer,  ADD är nämligen den första gruppen av ADHD dvs en huvudsaklig uppmärksamhetsstörning.  ADD står för Attention Deficit Disorder-

Vad är ADHD – Snabba Fakta

ADHD delas in efter grad av problem med uppmärksamhet och hyperaktivitet

ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsstörning – Alltså ADD – skall uppvisa minst sex av symtomen:-ofta ouppmärksam på detaljer: gör ofta slarvfel, kommer av sig i uppgifter som kräver återkoppling

-ofta svårt att behålla uppmärksamheten
-förefaller inte lyssna direkt, utan verkar tänka på annat
-följer inte givna instruktioner, men inte pga. ovilja eller trotts
-har svårt att planera och organisera, trotts en vilja till det
-ogillar och undviker aktiviteter som kräver mental uthållighet: läxor, skolarbete, bokläsning
-tappar ofta bort saker som är grundläggande för olika aktiviteter: räknare, skolböcker, nycklar, verktyg
-är lättdistraherad och har svårt att fokusera när annat stör
-ofta glömsk till vardags med saker som görs ofta eller inte görs

ADHD med i huvudsak överaktivitet – impulsivitet
skall uppvisa minst sex av symtomen:
-Ha svårt att vara stilla med händer eller fötter
-Lämnar ofta sin plats i t.ex. klassrummet
-Springer ofta omkring eller klänger/klättrar mer än vad som är lämpligt
-Har svårt att leka lugnt och stilla
-Verkar ofta ”vara på språng”
-Pratar ofta överdrivet mycket
-Svarar ofta innan frågeställaren har pratat färdigt
-Har svårt att vänta på sin tur, avbryter i samtal eller inkräktar på andra (t.ex. kastar sig in i andras lekar)

ADHD av kombinerad typ skall uppfylla kriterierna för båda kategorierna enligt ovan. Problemen måste visa sig i flera miljöer t.ex. både hem och skola. Problemen skall ha börjat visa sig före 7 års ålder, ha funnits under minst ett halvår och medföra betydande problem för barnets sätt att fungera.

Farmaceutisk behandling

För ADD är behandlingsrekommendationerna ungefär desamma som för ADHD, dvs de medel som de europeiska läkemedelsmyndigheterna tidigare i år rekommenderade.

-Mediciner vi ADHD De vanligaste medicinerna vid ADHD är baserade på metylfenidat och är kända under varumärken som Concerta, Ritalin, Equasym, Medikinet. Även Straffera används i viss mån.  Se även specialavsnittet om Metamina och vad som används i världen i övrigt för mediciner mot ADHD symptomen.

-Metamina Dexamfetamin Nätets mest kompletta beskrivning av Metamina med allt som inte står i FASS + lite till.

-Information för Läkare om mediciner bland annat om mediciner utanför den Svenska farmakopén.

ADHD Test

Har du : ADHD Test

Gåtan löst?

Tidning efter tidning skrev år 2009 ut att gåtan ADHD nu var löst… Jaha, vart är svaret då? Att slå in gamla sanningar i nya papper gör inte innehållet nytt. Vad är svaret och vilken skillnad gör det, allvarligt talat. Ett gäng mycket förvånade bofasta indianer upptäckte år 1491 att Columbus landsteg på deras land, men de dolde  sig väl.

ADHD ADD

Referenser

ADHD hos flickor – En inventering av det vetenskapliga underlaget, Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2005

Flickor med ADHD, Nadeau Kathleen, Littman Ellen och Quinn Patricia, 2002

Understanding Women with AD/HD, Nadeau Kathleen och Quinn, Patricia, 2002ADHD Test ADD Schizofreni orsaker

Exit mobile version