Etikettarkiv: Ketamin

Hur en infektion kan ge schizofreni symptom

Schizofreni Orsaker

Det har länge varit känt att infektioner under havandeskapet kan öka riskerna för att det ofödda barnet senare i livet utvecklar schizofreni, men lite av mekanismen bakom det har varit känt. En ny undersökning visat att exponering för influensa virus under fostertiden kan ge en liknande påverkan som ses vid schizofreni dvs alterneringar av serotonin-receptorn 5-HT2A och glutamatreceptorn mGLU2. (2)

Serotonin (5-hydroxy-tryptophan förkortat:5-HT) och serotoninreceptorer  kopplas oftast i populärvetenskapliga sammanhang samman med depression och liknande tillstånd. En annan kanske mindre känd sida av serotonin och dess receptorer  är att en utav dem 5-HT2A medierar de hallucinogena effekter som kan ses efter intag av flertalet hallucinogena droger tex LSD, PCP eller Ketamin. Funktionsvägen går antagligen via den metabola glutamatreceptorn mGLU2, vilket visat sig genom att djur som saknar mGLU2 inte reagerar på samma sätt på förändringar i 5-HT2A (1). Vilket visar att febersyner och allt annat som människan varit bekant med antagligen sedan urminnes faktiskt har en naturlig förklaring, för handen på hjärtat min vän – allt annat vore ju onaturligt, eller hur? Men här är det dock långt mellan feber och syner.

Sammanfattningsvis visar detta parallella förändringar från en virus infektion av influensatyp i moderlivet och schizofreni, vilket kan ha visst värde när det gäller att förebygga sjukdomen från sin rot. Flera tecken tyder på att den ökning av hjärt och kärlsjukdomar som ses vid liknande tillstånd kan ha sin rot i förändringar av 5-HT2A.

Det är sedan tidigare känt att allvarliga infektioner som t.ex. TBE och AIDS kan ge direkta symptom på schizofreni i form av hallucinationer men då främst på grund av ökade nivåer av kynurensyra.

1
Metabotropic glutamate mGlu2 receptor is necessary for the pharmacological and behavioral effects induced by hallucinogenic 5-HT2A receptor agonists.
Neurosci Lett. 2011 Apr 15;493(3):76-9.
Moreno JL, Holloway T, Albizu L, Sealfon SC, González-Maeso J.

2
Maternal influenza viral infection causes schizophrenia-like alterations of 5-HT2A and mGlu2 receptors in the adult offspring.
J Neurosci. 2011 Feb 2;31(5):1863-72.
Moreno JL, Kurita M, Holloway T, López J, Cadagan R, Martínez-Sobrido L, García-Sastre A, González-Maeso J.

3
5-HT2A Receptor Function as a Contributing Factor to Both Neuropsychiatric and Cardiovascular Diseases
Cardiovascular Psychiatry and Neurology Volume 2009
Charles D. Nichols

 

Schizofreni Orsaker – Hallucinogener Ketamin

Schizofreni Orsaker

Hallucinogener

Droger med en dissociativ effekt har ansetts kunna skapa tillstånd likande schizofreni, vilket ledde fram till forskning kring hallucinogena substanser som LSD, Ketamin och PCP anses av en del forskare ha likheter med Schizofreni även om studier på människor inte sker lika ofta nuförtiden. Forskningen fick ett litet skuff framåt när det i slutet på 40-talet började komma rapporter om en substans som personer med schizofreni hade i blodet – taraxein – vilken verkade kunna överföra symptom via blodet

Svenska militärpsykologiska institutet rapport 012

En intressant studie drog dock slutsatsen att en mycket låg dos av ketamin till personer med schizofreni hade få speciella effekter på minne och motorisk förmåga, vilket skulle kunna indikera att personer med schizofreni redan har den funktionsbanan påverkad och ett litet tillskott därför inte spelar så stor roll. Vid högre doser förefaller dock effekterna bli mera likartade  mellan personer som har och inte har schizofreni. Men nästan som vanligt när det gäller vetenskapen om Schizofreni så finns det konfliktenande resultat.

Den ketaminerga hörselkåpan

Inom den Svenska vården används sällan Ketamin och när det används så används det bara av specialister vid svåra komplexa fall av skadebilder.  Det är den enda medicinering jag känner till där hörselkåpor ingår som en del i behandlingen. Varför?

Tja, det är strikt rationellt

Ketamin fungerar som ett starkt anestetikum d.v.s. det lindrar smärta. Men när effekten avtar så inträder inte sällan ett tillstånd av hypersensivitet där små intryck kan upplevas som groteskt kraftfulla. Slutsatsen man kan dra av det är måhända att hjärnans filter får en nedsatt funktion av ketamin, vilket kan anses ha en hel del med Schizofreni att göra. Men det betyder å andra sidan att en person med Schizofreni bitvis befinner mer i verkligheten än vad andra gör under en kort period tills sambanden med andras verkligheter försvagas.

Ketamin är en NMDA receptor antagonist

NMDA (N-metyl-D-aspartat) är en glutamatreceptor som reglerar synaptisk plasticitet och minnes funktion d.v.s. förmågan att förstärka ett svagt tillstånd till ett starkare eller mer funktionellt, något som är centralt vid egentlig tillväxt.  Vid Schizofreni är funktionen på glutamat receptorerna nedsatt vilket får en mycket stor betydelse då de brukar sägas att glutamat receptorerna står för över 40 % av hjärnans transmission.

Om vi ser den grundläggande energiförsörjningen som ett plan linje och all inlärning och tillväxt som vågor överstigande linjen är det enkelt att se att ett system som inte har stabilitet nog att leverera över linjen kommer att stressas ordentligt av försök till inlärning och tillväxt även när det kommer att behövas för att överleva den närmsta tiden. Råttor som leds in i en vattencistern med en liten fast plattform lär sig att bättre och bättre hitta till plattformen. Råttor under inverkan av Ketamin visar svaga eller uteblivna tecken till inlärning.

Ett annat intressant kant-faktum kring ketamin är att en av de snabbaste antidepressiva effekter som uppmätts var när s.k. terapiresistenta personer fick ketamin efter att allt som förökats med hitintills inte fungerat, ketamin fungerade på bara ett fåtal timmar när det som inte visats sig fungera effektivt tog 2-3 veckor för att visa dessa effekter. Andra hallucinogener som t.ex. ibogain har uppvisat egenskaper vilka förefaller vara fullständigt unika när det gäller att åtminstone tillfälligt upphäva mycket tunga beroenden som t.ex. heroinberoende. Det är uppenbart mycket vi inte vet om människan och hennes droger, vilket är hög tid att erkänna nu.

Elchocker ECT och Depression

ADHD på youtube

Uppdrag granskning visar i kväll ett inslag om ECT. Eftersom jag inte stött på någon med ADHD eller ADD som sagt att det var en bra terapi men en del som sagt tvärtom tycker jag det finns all anledning att säga just det.  ECT verkar minska den kognitiva reservkapaciteten och på en person med ADHD problematik verkar just detta få större negativa konsekvenser än på andra, vilket kanske inte heller är så konstigt. Självfallet har ämnet en massa sidor och bör belysas därefter. Att bara skapa en svartvit debatt kring ämnet gynnar inte någon, inte heller att det är bara en sida som står för kritiken av psykiatrin eller någon annan metod som anger sig vara själavårdande.

Personer med ADHD förefaller känsligare för ECT

Vid en depression så förekommer en naturlig sänkning av den aktuella funktionsförmågan vilket kan visa sig i bland annat intelligenstestning. Med detta sagt kan ju vem som helst förstå att det är lätt att visa hur IQ stiger när depressionen försvunnit, vilket också är en sanningen om ingen speciell metodik används. Enligt exakt samma logik går det också att använda en metod som sänker IQ men ändå påstå att IQ stiger. Problemet med metodiken ECT är att den lämnar kognitiva defekter (vilka inte behöver märkas) i sina fotspår och att dessa förtigs, vilket är ett synnerligen allvarligt faktum. Vid den största sammanställning som gjort av ECT effekterna visas detta ganska tydligt dock är det inget som patienten upplyses om utan där uppmanas läkarna i stället snarare att ljuga patienten rätt upp i ansiktet. Låt oss titta lite på Gurun i ämnet och hur Dr. Håkan Odelbergs bok:ECT – historik och teknik,  presenterar sina slutsatser i ämnet:

•Det finns inga belägg för att ECT påverkar generell
kognitiv nivå och förmågan att lära in nya kunskaper och
färdigheter. Däremot har behandlingen en selektiv och i
de flesta fall övergående effekt på minnesfunktionen.

-Är Herr Odelberg inte medveten om att minnet är en av de vitalaste delarna för den kognitiva förmågan som mänskligheten känner till? Att separera minnesförmågan och den generella förmågan verkar här komma väldigt väl till pass. Den enda anledningen till att det inte finns några generella belägg för kroniska skador av ECT är väl för att man nonchalerat verkligheten. Det ytterst smala empiriska underlag Håkan Odelberg har för marknadsförandet av sina egna åsikter  verkar bara kunna emanera från kortsiktiga studier på intagna patienter vilka maximalt sträcker sig 2 månader framåt i resultat sedan senaste behandlingstillfället. Detta ger inte alls Håkan Odelberg något som helst underlag att uttala sig om några långtidseffekter.

När det sedan kommer välunderbyggda studier som är breda och tar hänsyn till ett resultat som sträcker sig lite längre inte i framtiden (där patinten skall tillbringa resterande delarna av sitt liv) så visar det sig självfallet att resultaten ser annorlunda ut.  Neuropsychopharmacology (2007)


• Patienten bör noggrant informeras om förekomsten av
minnesstörningar, men också om att detta fenomen inte
beror på hjärnskada.

OK,  Gurun Håkan säger att minnesstörningen  inte beror på hjärnskada.  Ursäkta mig men herrn kanske behöver lite utbildning i vad som kan förorsaka kognitiva defekter i allmänhet? Att ECT förvisso ökar på mängden av tillväxtfaktorer är och förblir en sanning som brukar användas som svar för metoden och visst låter det bra. Att det inte4 finns några vetenskapliga undersökningar som bevisar att ärtsoppa kan framkalla mustiga gaser i andra änden är förvisso en sanning, men ger det någon rätt att påstå att det är ett faktum bara för att man blundat för den verkligheten?

Håkan Odelberg fortätter:

•Narkosens betydelse för utfallet
Även narkosdjup och valet av narkosmedel har avgörande betydelse
för effekten av ECT.

Det är ett intressant uttalande mot av bakgrund av senare  resultat (1) som tyder på att valet av narkosmedel mycket väl kan leda till en betydligt större och snabbare effekt än med ECT inblandat, dessutom med färre biverkningar.  Då det dessutom råkar vara den mest ansedda tidskriften inom området som publicerar dessa rön så bör det väl inte råda någon tvekan om dess väderhäftighet.

Den främsta anledningen till att detta skrivs är att jag inte känner till några fall där personer med ADHD har behandlats med ECT och resultatet varit tillfredsställande enligt personen som fått behandlingen. Det är tråkigt när man bara presenterar den ena sidan av saken och tiger om den andra. Självfallet finns det alltid en massa andra aspekter på ämnet som sådant, det är helt tveklöst. Men att skriva om det bra för personer med ADHD tycker jag också kräver att man tar upp den behandling som förefaller dålig eller tveksam, i den mån att kunskap finns.  Har du själv ADHD och har fått ett bra resultat av ECT, låt mig gärna få veta. ADHD och Depression är ett stort problem värt att ta på stort allvar, just därför bör man också upplysa tydligt om en del metoders avigsidor vilket ibland inte görs.

(1) A Randomized Trial of an N-methyl-D-aspartate Antagonist in Treatment-Resistant Major Depression. ARCH GEN PSYCHIATRY/VOL 63, AUG 2006.

Conclusions: Robust and rapid antidepressant effects re-
sulted from a single intravenous dose of an N-methyl-D-
aspartate antagonist; onset occurredwithin 2 hours postin-

fusion and continued to remain significant for 1 week.

Dödsintressant,  ADHD Jesus i underbyxor rösta idag.