Alla inlägg av o rakel o

Från ADHD Uppmärksammas koncentrerat till "ADHD och ADD"

Metamina hur lång tid tar licensansökan

Hej kära ADHD och ADD
Min läkare har skickat iväg en licensansökan på Metamina (dexamfetamin) för att se om det kan fungera bättre än de mediciner jag har använt tidigare. Har provat både Concerta, Ritalin, Equasym och Adderall när jag var i USA.

Licensansökan för ADHD Medicin Metamina (Dexamfetamin)

Tiden det tar beror i princip på:

1 Hur väl läkaren skrivit ansökan. Vilket i sin tur beror på
2 Hur väl läkaren känner dig och de omständigheter som är relevanta för ansökan såväl som
3 Läkarens egna vana att fylla i en adekvat ansökan

4 Arbetsbelastningen hos de som behandlar ansökningarna på Läkemedelsverket spelar till sist självfallet roll

Vilket i princip leder till att nyansökningar alltid tar längre tid än återsökningar. Då data för återsökningar till stor del redan är kända. Men men, det finns alltid variationer – Här har du i varje fall principen.

 

Räkna med en vecka till en några månader

Vanligen några veckor

 För att tillfredsställa behovet av bildning kring ADHD & ADD medicin har vi försett Flickr med lite grafiska pixeleringar.

 

Schizofreni Orsaker – Hallucinogener Ketamin

Schizofreni Orsaker

Hallucinogener

Droger med en dissociativ effekt har ansetts kunna skapa tillstånd likande schizofreni, vilket ledde fram till forskning kring hallucinogena substanser som LSD, Ketamin och PCP anses av en del forskare ha likheter med Schizofreni även om studier på människor inte sker lika ofta nuförtiden. Forskningen fick ett litet skuff framåt när det i slutet på 40-talet började komma rapporter om en substans som personer med schizofreni hade i blodet – taraxein – vilken verkade kunna överföra symptom via blodet

Svenska militärpsykologiska institutet rapport 012

En intressant studie drog dock slutsatsen att en mycket låg dos av ketamin till personer med schizofreni hade få speciella effekter på minne och motorisk förmåga, vilket skulle kunna indikera att personer med schizofreni redan har den funktionsbanan påverkad och ett litet tillskott därför inte spelar så stor roll. Vid högre doser förefaller dock effekterna bli mera likartade  mellan personer som har och inte har schizofreni. Men nästan som vanligt när det gäller vetenskapen om Schizofreni så finns det konfliktenande resultat.

Den ketaminerga hörselkåpan

Inom den Svenska vården används sällan Ketamin och när det används så används det bara av specialister vid svåra komplexa fall av skadebilder.  Det är den enda medicinering jag känner till där hörselkåpor ingår som en del i behandlingen. Varför?

Tja, det är strikt rationellt

Ketamin fungerar som ett starkt anestetikum d.v.s. det lindrar smärta. Men när effekten avtar så inträder inte sällan ett tillstånd av hypersensivitet där små intryck kan upplevas som groteskt kraftfulla. Slutsatsen man kan dra av det är måhända att hjärnans filter får en nedsatt funktion av ketamin, vilket kan anses ha en hel del med Schizofreni att göra. Men det betyder å andra sidan att en person med Schizofreni bitvis befinner mer i verkligheten än vad andra gör under en kort period tills sambanden med andras verkligheter försvagas.

Ketamin är en NMDA receptor antagonist

NMDA (N-metyl-D-aspartat) är en glutamatreceptor som reglerar synaptisk plasticitet och minnes funktion d.v.s. förmågan att förstärka ett svagt tillstånd till ett starkare eller mer funktionellt, något som är centralt vid egentlig tillväxt.  Vid Schizofreni är funktionen på glutamat receptorerna nedsatt vilket får en mycket stor betydelse då de brukar sägas att glutamat receptorerna står för över 40 % av hjärnans transmission.

Om vi ser den grundläggande energiförsörjningen som ett plan linje och all inlärning och tillväxt som vågor överstigande linjen är det enkelt att se att ett system som inte har stabilitet nog att leverera över linjen kommer att stressas ordentligt av försök till inlärning och tillväxt även när det kommer att behövas för att överleva den närmsta tiden. Råttor som leds in i en vattencistern med en liten fast plattform lär sig att bättre och bättre hitta till plattformen. Råttor under inverkan av Ketamin visar svaga eller uteblivna tecken till inlärning.

Ett annat intressant kant-faktum kring ketamin är att en av de snabbaste antidepressiva effekter som uppmätts var när s.k. terapiresistenta personer fick ketamin efter att allt som förökats med hitintills inte fungerat, ketamin fungerade på bara ett fåtal timmar när det som inte visats sig fungera effektivt tog 2-3 veckor för att visa dessa effekter. Andra hallucinogener som t.ex. ibogain har uppvisat egenskaper vilka förefaller vara fullständigt unika när det gäller att åtminstone tillfälligt upphäva mycket tunga beroenden som t.ex. heroinberoende. Det är uppenbart mycket vi inte vet om människan och hennes droger, vilket är hög tid att erkänna nu.

Schizofreni Orsaker – Cannabis Hasch

Schizofreni Orsaker


Effekter av cannabis
– Orsakar Cannabis Schizofreni
– Eller är prepsykotiska personer mer benägna att använda cannabis?

En del rubriker skanderar: En marijuana joint ökar risken för mentala sjukdomar med 40%. Vissa studier kan tolkas som att cannabis ökar risken för att utveckla schizofreni, dessa citeras ibland som ett faktum att cannabis ökar på prevalensen av schizofreni. Detta späder ytterligare på den förvirring som finns när verkligheten ska tolkas, för det finns stora påvisbara logikbrister i resonemanget. Det finns ett statistiskt samband men det säger ingenting kausalitet, orsak eller verkan.

Om nu cannabis verkligen ökar på frekvensen av Schizofreni så borde frekvensen av Schizofreni förändras när cannabiskonsumtionen förändras och länder med högre generell konsumtion ha en högre andel med schizofreni, jag har inte sett något belägg för ett sådant samband. Däremot röker personer med schizofreni ofta mer tobak än andra.

Den som inte mår bra försöker åtgärda detta

Däremot kan det tänkas att personer som befinner sig i riskzonen för att utveckla schizofreni kommer att vara betydligt mycket mer benägna att konsumera cannabis produkter. Detta talar mer för att konsumtion av cannabis är en verkan av tillståndets förstadier än att cannabis ökar på frekvensen av schizofreni.

Det är illa underbyggda påståenden i flera sammanställningar som föreslår att cannabis ökar på frekvensen av schizofreni samtidigt som de skickligt nonchalerar hur övergripande statistik visar att cannabis konsumtionen kan öka samtidigt som andelen Schizofreni ligger relativt stilla, såväl som att länder med hög konsumtion inte har högre andel av schizofreni.

Sammantaget bevisar detta, att man inte behöver använda cannabis för att bli riktigt flummig och ha svårt med verklighetsförankringen.

 

Läsning:

Interpreting hazy warnings about pot and mental illness”. Huffington Post.

Smoking just one cannabis joint raises danger of mental illness by 40%. Daily mail online. UK.

Arseneault L, Cannon M, Witton J, Murray RM (February 2004). ”Causal association between cannabis and psychosis: examination of the evidence”. Br J Psychiatry 184 (2): 110–7. doi:10.1192/bjp.184.2.110. PMID 14754822.

Andréasson S, Allebeck P, Engström A, Rydberg U (December 1987). ”Cannabis and schizophrenia. A longitudinal study of Swedish conscripts”. Lancet 2 (8574): 1483–6. doi:10.1016/S0140-6736(87)92620-1. PMID 2892048.

Degenhardt L, Hall W, Lynskey M (2001) (PDF). Comorbidity between cannabis use and psychosis: Modelling some possible relationships.. Technical Report No. 121.. Sydney: National Drug and Alcohol Research Centre.. Retrieved 2006-08-19.

Martin Frisher, Ilana Crome, Orsolina Martino, and Peter Croft. (2009). ”Assessing the impact of cannabis use on trends in diagnosed schizophrenia in the United Kingdom from 1996 to 2005”. Schizophrenia Research 113 (2-3): 123–128. doi:10.1016/j.schres.2009.05.031. PMID 19560900.

Se även: Schizofreni fakta & forum – Viska. Cannabis Sperrmakvalitet och gamla män från bloggen Schizofreni.

Schizofreni – Vissa blir friska andra inte – Sjukdomsutveckling

Schizofreni Orsaker

Schizofreni är en av de största och allvarligaste folksjukdomarna i Sverige. En av hundra personer, alltså en procent av befolkningen, drabbas. De flesta insjuknar i unga år och män drabbas oftare än kvinnor i Sverige, i Kina är det dock tvärtom.  Män drabbas dessutom tidigare än kvinnor i de sena tonåren eller tidigt i 20-årsåldern. Man räknar med att cirka 30 000 – 40 000 personer i Sverige är drabbade av schizofreni

1 av 10 eller  10%
Utvecklar en allvarligare kronisk form av tillståndet som kräver omfattande insatser mer eller mindre livet ut.

6-7 av 10 det vill säga 65%
Kommer att befinna sig på en flytande skala mellan ytterligheterna och ha besvär till och från under större delen av  livet.

1 av 4 25%
utvecklar endast några få återfall och kommer att tillfriskna helt inom 5 år

Suicidrisk
Nästan hälften av alla med schizofreni gör någon gång ett försök att ta livet av sig och livstidsrisken för död i självmord är cirka 10 procent (Inskip 1998, Carlborg 2008).

 

Reservation för siffrorna
Siffrorna ovan är baserade på en uppskattning av sjukdomsutvecklingen då en total statistik över sjukdomsutvecklingen med datahänvisningar inte verkar finnas, däremot en rad olika sätt att mäta sjukdomsutvecklingen vilka kan ge vanskliga resultat i att försöka göra en sammanställning utan att obstruera mot någon av resultaten (vars skillnader ofta förefaller ligga i sättet att mäta) Siffran 1% bygger på en genomgång som WHO gjorde 1975 och är antagligen tilltagen i överkant. Som vi skrivit tidigare finns det en stor anledning att se med tveksamhet på den epidemiologiska statistiken, då det finns uppgifter som rimligen visar på att man beskriver olika verkligheter. Dvs bägge bilderna förefaller inte kunna vara sanningsenliga samtidigt….

När WHO efter en större studie visade att prognosen för personer som drabbades av Schizofreni förefaller vara bättre i U-länder än i den industrialiserade delen av världen blev det lite tumult och uppgiften har ifrågasatts, men allt detta bevisar egentligen bara en sak att någon vetenskapligt kvalitativ helhetsbild inte verkar ha gått att få fram, kanske är det som någon sammanfattade det ”vetenskapen om schizofreni har … vara lika fragmenterad som den kliniska presentationen av sjukdomen själv..

Current research into schizophrenia has remained highly fragmented, much like the clinical presentation of the disease itself. Differing theories as to the cause and progression of schizophrenia, as well as the heterogeneity of clinical symptoms, have made it difficult to develop a coherent framework suitable for animal modelling.
Animal models of schizophrenia: a critical review

 

WHO Schizophrenia: manifestations, incidence and course in different cultures

 

 

 

Läsning i ämnet:

Schizofreni
kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Svensk Psykiatri.

Contemporary and Emerging Approaches to Treating Schizophrenia
Michael T Compton, MD, MPH

A Systematic Review of Mortality in Schizophrenia
Is the Differential Mortality Gap Worsening Over Time?
Sukanta Saha, MSc, MCN; David Chant, PhD; John McGrath, MD, PhD, Franzcp

Source: Jablensky A., Satorius N, Emberg G, Anker M, Korten A, Cooper JE, Day R, Bertelsen A. Schizophrenia: manifestations, incidence and course in different cultures. A World Health Organization ten-country study. Psychological Medicine. Monograph Supplement 1992;20:1-97.

Afr J Psychiatry (Johannesbg). 2009 Aug;12(3):200-5.
Dispelling a myth: developing world poverty, inequality, violence and social fragmentation are not good for outcome in schizophrenia.
Burns J.

Psychiatry Neurosci. 2001 November; 26(5): 395–410. PMCID: PMC167198
Animal models of schizophrenia: a critical review
Eric R. Marcotte, Debra M. Pearson, and Lalit K. Srivastava
Marcotte, Pearson, Srivastava — Douglas Hospital Research Centre and Departments of Psychiatry and of Neurology and Neurosurgery, McGill University, Montreal, Que.

Google Uncle Sam har somnat

En favorit sökplats på nätet Google Uncle Sam har stilla somnat in. Uncle brukade kunna leverera bra resultat helt utan de som bara vill synas på faktatermerna men saknar unikt innehåll. Antagligen är man en knepig jävel när man ligger och söker på termer som inte levererar många söksvar överhuvudtaget.

Började leta för några veckor sedan, men då fanns det inga meddelanden på nätet om vart sidan tagit vägen, inte heller verkade någon veta vad Google Uncle Sam var när man frågade runt mun till mun. Hmmm, ja,  vad vet man egentligen om vad andra i allmänhet vet förens man frågar?

Med Google Uncle Sam kunde man snabbt få fram en faktamässig grundsökning för att få fram fram vad andra kallade fenomenet tex: ”proton ejection” om man nu skulle vilja byggen en protonejektor, eller bara vill veta mer om proton-ejector in beef heart. Eller varför inte se vad DARPA har gjort för officiella arbeten om ”proton ejector”, eller vad de lägger 7000 million dollar på per år.  Jajja, Google Uncle Sam är borta, jag tackar varmt för den tid som varit och tittar halvt beskuggat under ögonlocket på alla nya experter som exploderar likt lökar i gråt för det osökta.

I stället för den ständiga anspelningen om det osökta Schizofrena som i Google Milky Way affären, rekommenderas varmt Google Mmmm…  precis som i mamma, men du det är klart när du ser henne måste du komma ihåg vem det egentligen är som suger.

Google Mamma

Den som inte tar tillvara det som är och i nuet sjunger duett med sin egen sugning lämnar bort verkligheten till de billiga beskrivningarna och all annan escortmedia. Har vi verkligen råd med det? För när allt kommer omkring så är Milky way ett namn på något vi inte vet så mycket om, vilket kanske kan vara värt att komma ihåg någon gång. Men visst vi kan drömma och framförallt glömma bort att fortsätta drömma om en bättre Google Soul Mate, for better for worse in faith.

P.S för de som undrar vad DARPA är, är de idioterna som vars arbeten ligger bakom internet, GPS, de har gjort några bilar och flygplan, förutom de så forskar de kring raketer, kontrollerar fjärilars förflyttningsvanor, buggar insekter och forskar ganska hårt.  Just nu lägger de enligt president Obama’s senaste budget (den officiella)  ungefär 7 miljoner dollar per år på en intressant teknologi att söva däggdjur med, vi kommer att återkomma till den.

 

Schizofreni Orsaker: Är Schizofreni en hjärnsjukdom?

Det saknas belägg för att schizofreni är en hjärnsjukdom

Vi har inte lyckats hitta några konkreta belägg för att schizofreni är en en hjärnsjukdom, eller att någon del av de initierande förloppet börjar i hjärnan. Att från början skilja mellan fysiska och psykiska sjukdomar är en bisarr och underlig vana som i bästa fall är vilseledande. Man måste uppfinna nya naturlagar för att kunna förklara hur en sjukdom inte är fysisk, sedan kan det självfallet försöka förklaras på en rad utdragna sätt men alltid vara en tveksam förklaring då de psykiska sjukdomarna självfallet bör ha fysiska orsaker på samma sätt som de så kallade fysiska sjukdomarna. Att från början skilja psykisk från fysisk sjukdom åt påvisar snarare en precisionsstyrd brist på logik vetenskapen bitvis har utövat, precis som att kalla något för hjärnsjukdom när det inte finns några belägg för det.

 

Tungomålstalets tanke

Schizofreni är en hjärnsjukdom ungefär lika mycket som att personer som saknar underkäke behöver plattityder för att få i sig maten. Förvisso kan man tänkas sig vad som menas men några bevis för att sjukdomen skulle uppstå i hjärnan har inte kunnat påvisas. Lagar om orsak och verkan gör fortfarande inte att vi kallar syfilis för hjärnsjukdom även om en obehandlad syfilis kan leda till svåra symptom från hjärnan och hela nervsystemet.

Men ok, ibland tappar man hakan!

 

Du kan hitta gott om sidor på nätet som säger att Schizofreni är en hjärnsjukdom. Vilket i egentligen bara bevisar en sak, att inbillningssjuka är väl spridd i hela samhället och ofta får stå oemotsagd när den riktas mot en mindre självständigt grupp vilka avbryter från den kulturella stereotypen. Den kollektiva inbillningssjukan visade sig redan när 30,000 psykiatriker träffades på en kongress och en liten autistisk flicka längst fram på kongresshalls scen gör den sällsamma pantomimen – seeds of language  – ni säger alla samma sak och alla säger att jag avviker- Sedan flöt hon på olika höjder i vattnet genom att komprimera diafragman olika.  En fantastisk föreställning! Efter en stund fick speakern gå fram till podiet och fråga församlingen vilket som kunde vara kärnsyndromet i det outtalade.

-30,000 psykiatriker räcker upp handen och säger unisont: Stereotypi.

 

Schizofreni Orsaker

Reflektioner kring djupstudier i akvarium – Unspooken Press 1999

Media & censurens – radioaktiva helighet

Trossamfunden har genom tiderna varit väldigt väl insatta i moralens ursprung och hur sanningsenligt och rättrådig moral ska tillämpas, vilket ofta lett fram till att ikonografiska fundament av fördömanden mot allt som inte lyder under den religionen eller den trons dogm. Det var dock några hundra år sedan Botulf mördades för sin tros skull av den tids rättrådighet med stöd från den tidens massmediala retoriker. Det är en viktigt grundbult i det sakrala marknadsförandet av helighetens strålande kärnvärden.

Ser vi hur den jippobetonade marknadsföringen av 6-generationers inavel incest m.m. har förvisso i långa tider  framgångsrikt saluförts som mirakel men har det någonsin varit rimligt? Eller är det bättre att censurera den som bara ifrågasätter jippots marknadsföring och dess egentliga innehåll, det går väl inte för sig att ifrågasätta roten till läran någon helig person påstår sig predika i rådande medialt sammanhang? Intressant kvinnosyn, förresten…

Har någon verkligen läst bibeln? är det en gudomlig historik?

När tidningen Medievärlden skriver om att: Världen I dag ska tas över av Ulf Ekman så skriver man om det enligt troskyldig tradition men utan att ta upp fundamentets innehåll, när någon råkar fråga lite kring innehållet i budskapet och vad det egentliga innehållet i läran verkligen vilar på, tja då blir det full gallopp i det mediastödda censurmaskineriet.  Följande kommentar åkte bort med en gång från tidningen medievärlden: Ulf Ekman: Tidningen blir en välsignelse.

Mycket intressant!
Jag ser fram emot djupare analyser av bibeln och människans släkttavla. Just 6-generationer av incest gör Eva till en väldigt välbesökt mamma till den bibliska släkttavlan, innan nästa kvinna av en händelse dyker upp… En imponerande bok har ni läst den, världen i dag kanske är mogen att kunna diskutera rimligheten i vad som verkligen står?
Att sedan Hevva (livet) steg upp ur jorden (adama) kanske är ett rimligare sätt att tolka bibeln, men då måste man ju först inse vad som faktiskt står och att vad Eva fick från jorden rimligen var den urkraft som idag kallas mitokondrie och att allt mtDNA ärvs från kvinna till man, från moder till både son och dotter. Men är tolkarna mogna nog att inse att ord som ”tsela” inte på något annat ställe i bibeln kan anses betyda revben? utan snarare energetiskt tabernakel, precis såsom i en mitokondrie.
Förvisso är det sant att kvinnan steg ur jorden med urkraften i mitokondrien, men det faktumet genererar inte något automatiskt privilegium att hänga efter den i varje strå som tänkas kan, förvisso är det att tolka att hänga efter den egentliga kraften i ett rep, men det kanske finns bättre sätt att repetera sig till en bättre välsignelse? Att kvinnan steg ur jorden må vara sanning också att hon tenderar att ha en svaghet för skit, men det kanske inte gör den bibliska lanseringen av urmodern som incestbejakande madonna till rimlig eller ens på något sätt anständig?

Skäms Ni aldrig? Har ni verkligen koll på situationen?

Visa lite hyfs och tacksamhet att ni får vistas i trossamfundets heliga klyftighet och få ta del av den heliga kraften, vilken sprids från mitokondriens tabernakel såsom revbenet av aspirationen och respirationens böljande mirakel.

Om det nu är ett snuskigt inlägg som inte anses fint nog för mediavärlden att ta in som kommentar på sin kommentarssida. Vart ligger då snusket i?

1 skribentens fantasier eller
2 I den sakligt beskrivna verkligheten vilken bara belyser bibelns snuskigheter och trons rot?

I fall det ligger i den faktiskt beskrivna verkligheten som är för snuskig för att beskrivas med sitt rätta ansikte, då gör sig mediavärlden skyldig till en ypperligt intressant form av censur och tar sig rätten att censurera faktum i verkligheten för att den inte passar deras subjektiva agenda som vill marknadsföra något annat än verkligheten.

 

Den jippobetonade marknadsföringen av 6-generationers inavel incest som något heligt och ursprungligt har förvisso i långa tider  framgångsrikt saluförts som mirakel men har det någonsin varit rimligt?… Eller är det bättre att censurera den som bara ifrågasätter jippots marknadsföring och dess egentliga innehåll?

Det kanske är svårt att hitta ett bättre sätt att vanhelga den gud man säger sig tro på än att strypa människans röst när den bara råkar fråga lite om roten den säger sig predika uppanpå. För vad kan vara värre för pseudoetiken än att tvingas konstatera faktum bakom mediastödet till gudomliga hierarkins Bingoberra? Eller bakgrunden till det heligastes fundamentalitet.

Kors i taket hur det kan bli

-Hade det gått att marknadsföra mordvapnet korset i dag för att påminna om allt helig, eller kan det finnas bättre symbolik? Eller är det så att den som lägger huvudet på sned i törstig längtan efter samhörighet, älskvärda värden, fasta värderingar och sköna klippor lätt förblindas och inte ser om hela tornet lutar…

1177 svarar inte om Haldol

Bakgrund: 1177 kommer med en rad intressanta påståenden om Haldol (Haloperidol) vi skriver och undrar vilka vetenskapliga belägg de har för att påståendena är korrekta och har vetenskaplig grund. Något raka svar på frågorna har vi inte alls fått däremot svepande beskrivningar och hänvisningar som inte alls stödjer den bild som 1177 väljer att framföra.

Tidigare inlägg:Ger Haldol inte beroende? Vetenskapliga belägg tack vilka belägg har 1177 för sina uppgifter om Haldol, enkla frågor om vetenskapliga påståenden till en av nätets största upplysare kan väl inte vara så svårt?

Framkallar Haldol Inte beroende? II -Bevisen? Samma frågor igen, kanske måste man påminna?

Frågor om Haldol Med en belysning av den faktiska verkligheten och bakgrund, om forskningsfusk och hur dementa ges den drog som bevisats minska hjärnans densitet snabbast av alla ämnen som uppmätts. Är det vad dementa behöver? På vilken logik bygger det i så fall?

Haldol – FaktaVad 1177 undviker att berätta

Haloperidol har en förmåga att förstärka beroendeskapande beteenden vilket visats på både människa och djur. Möss som fått Haldol visar ett förstärkt intresse för droger. När personer med schizofreni fått äran att pröva Haldol så ökar deras konsumtion av cigaretter (McEvoy et al, 1995) och det är väl bara bra? När sedan friska personer fått äran att pröva en enda dos av Haldol så ökade deras rökning signifikant. (Dawe et al, 1995) Så måhända är det inte bara möss som ökar på sina drogsökande beteenden av Haloperidol – Substansen som innehar världsrekordet i att minska ned hjärnans volym på kortaste tid – The fastest way to a smaller brain.

I syfte att förenkla frågeställningen så att även experterna förstår den så kan vi titta på den lilla flickan härnedan. Hon har använt ett neuroleptikum som blockerar D2 receptorerna, men samtidigt som D2-receptorerna blockeras så regleras de upp. Vem som helst kan förstå att om anledningen till att preparatet användes i första läget så är problemet värre i andra läget eftersom problemen sekundära till D2 aktivitet nu är uppenbart förvärrade i delar av hjärnan.

Med tanke på att fenomenen ni ser ovan inte fanns där innan hon började med Haldol men däremot efter att hon använt det, sannolikt beroende på en uppreglering av D2 receptorerna så förefaller det för många ganska troligt att hon nu måste ta en D2 antagonist för att bli av med biverkningarna. Kan man anse att den lilla flickan blivit mer oberoende av D2 dämpande medicinering eller har hon blivit mer beroende av en D2 antagonist? Den lilla flickan på bilden har inte ätit några mediciner på länge, det här är hur hon ser ut efteråt. Någon som har intellektuella problem att inse att  behovet av D2 blockerande medel ökat?

1177’s medicinske expert kanske skulle fundera lite? Eller åtminstone kunna belägga sina påståenden?

1177 skickar ett långt mail som inte lyckas svara på en enda av grundfrågorna vilket är djupt imponerande, kanske har mycket att lära sig om evidensbaserad medicin och dess utvärdering? Är 1177 med sin medicinske chef så förvirrade att de inte hittar hem, så behöver de inte vara oroliga vi kan försöka hjälpa er om nu fakta inte utgör en tillräcklig inspiration. 1177 inleder sin beskrivning om Haldol med att :”Den kan även användas vid förvirring hos äldre” vilket även det verkar ha mycket klena vetenskapliga belägg, i varje fall om man får tror Cochrane institutet, sedan vi skickat länken till 1177 har vi vare sig hört av 1177 igen eller deras medicinske chef, kanske är verkligheten bakom evidensbaserad medicin alltför svårt att ta till sig?  Just själva tanken att ge det preparat vilket har världsrekord att på snabbast tid minska ned hjärnvolymen till äldre dementa personer med förvirringstillstånd verkar oerhört intressant! Vem är det egentligen som är förvirrad?

1177 drar sig dock inte för att ställa frågor:

”Du undrar i dina mejl om vad det finns för vetenskaplig dokumentation
när det gäller risken för beroende av Haldol. Jag undrar varför du ställer dessa frågor upprepade gånger. Har du egna tråkiga erfarenheter av sådan behandling eller är det någon i din närhet som har det?
Det är alltid lättare att svara på en fråga av det här slaget om man vet lite mer om bakgrunden till den.”

Tja, Anledningen till att någon ställer frågor en gång är väl att man vill ha svar på dem? Eller känner ni till några andra anledningar? Ställs frågor upprepade gånger kan det väl bero på att de inte besvarats, eller vad tror ni? Är ni för paranoida för att besvara den enkla frågan ni får rakt? Eller tror ni att frågan beror på en nyskapad naturlag? När 1177 skickar fram sin medicinske chef för att besvara frågan så skriver han utan att lämna minsta klarhet i frågan:

Det finns många vetenskapliga studier som under åren visat att Haldol inte är beroendeframkallande. Studierna är numera gamla och de är inte tillgängliga i moderna databaser för vetenskapliga studier.

Oops ser man på det finns plötsligt en “många vetenskapliga studier”, dock verkar det inte gå få fram en enda av dem, än mindre att få fram namnet på författaren eller titeln  på det påstått vetenskapliga arbetet… Så gammalt är trotts allt inte Haldol eller Haloperidol med tanke på att det syntetiserades den 11 februari 1958 av Bert Hermans vid Jensens då helt nya labb i Beerse som slog upp portarna den 27 april 1957. Så mycket går relativt enkelt att få fram, liksom en rad annat, men inget som belägger de ifrågasatta påståendena.

Den som kommer med påståenden som saknar vetenskapligt stöd ägnar sig nog ganska ofta åt kvacksalveri. Verklighetsförankringen lämnar mycket att önska. Kanske 1177 kan lära sig något om evidensbasering av Cochraninstitutet? Låter det logiskt att rekomendera personer med lindrig demens att ge det medel som har världsrekord i att minska hjärnans densitet?

”The Cochrane Collaboration provides an international benchmark for the independent assessment and assimilation of scientific evidence.” Marie-Paule Kieny, Assistant Director General, Innovation Information Evidence and Research, World Health Organization

Forumet: Viska om Schizofreni – mer video om biverkningar som Tardiv Dyskinesi, (videon verkar ha tagits bort) Den vackert symmetriska järnvägen ovan är byggd av slavar i Gulag.

Nytt Schizofreni Forum: Viska 3.1

Frågor om Haldol

Tidigare inlägg:Ger Haldol inte beroende? Vetenskapliga belägg tack vilka belägg har 1177 för sina uppgifter om Haldol, enkla frågor om vetenskapliga påståenden till en av nätets största upplysare kan väl inte vara så svårt?

Framkallar Haldol Inte beroende? II -Bevisen? Samma frågor igen, kanske måste man påminna?

Mindre hjärna på rekordtid Medicinen finns!
Den heter Haldol och hade 2010 rekordet av alla kända substanser i att minska ned hjärnans densitet. Vad tror du om att ge den substansen till personer med demens? Låter det logiskt? Eller bygger det på principen att den demente inte längre kan skrika eller försöka rymma för vare sig ben eller röst bär längre?

Frågor om Haloperidol

 De huvudsakliga effekterna av Haldol har tidigare antagits vara en blockad av dopamin-2-receptorn (D2).  Haldol är tveklöst ganska effektiv i just det men i det långa loppet reglerar Haldol upp D2-receptorerna (2). Jag kan knappast tänka mig en starkare sätt att skapa ett beroende än ett ämne som förstärker problemet det påstås arbeta emot men maskerar denna bieffekt, så länge man fortsätter  ta medlet. Om anledningen till att börja ta medlet är en för hög aktivitet på D2 receptorerna lär det inte bli mindre av en av att D2 repectorerna reglera upp. Känner vi till många som tagit högre doser en längre tid och sedan kunnat sluta med medicineringen som friskare människor, eller råder det motsatta förhållandet.
Nature News skrev: ”Antipsykotika punkterar hjärnan”, men att de inte skriver om hur denna medicin reglerar upp D2-receptorn, och att detta faktiskt har en potential att öka symtomen på de personer som använder denna beredning. Det ger mig några frågor om Haldol (haloperidol) till 1177 som säger sig ge information om

1.  Är det en möjligt att Haldol faktiskt gör konsumenten sjukare på lång sikt och genom den uppreglerade D2 densiteten dessutom mer beroende av Haldol eller någon annan D2 blockerande substans?

2 Vissa källor på nätet (1177) hävdar att Haldol inte är beroendeframkallande, finns det några vetenskapliga belägg för det uttalandet eller  finns det tvärtemot vetenskapliga data indikerande på motsatsen? 1177 har tidigare fått frågan om vilka vetenskapliga data de baserar sina påståenden på men inte besvarat frågeställningen med att  presentera några data som stödjer deras påstående.

3  Ett medel  som minskar i hjärnans storlek på rekordtid, ger det en ökad självständighet eller  ger det ett ökat beroende? Frågeställningen kan appliceras på de 45,000 dementa som fått neuroleptika av typen Haldol de senaste 10 åren, skapar en medicinering som har rekordet i förminskning av hjärnans storlek ett ökat beroende när det ges till dementa äldre personer eller skapar medlet ett ökat oberoende?

4 En minskning av hjärnans storlek leder till mindre oberoende och troligen också en ökad sannolikhet för missbruk? Speciellt om det reglerar upp D2 receptorerna?

5 Tänker 1177 revidera sin beskrivning och inkludera den vetenskapliga informationen att Haldol med sin verksamma substans Haloperidol innehar världsrekordet i förminskning av hjärnans storlek eller tänker 1177 undanhålla dessa belagda vetenskapliga faktum till förmån för icke vetenskapligt belagda påståenden?

6 Vilket vetenskapligt stöd finns det för att medicinera förvirringstillstånd hos äldre personer med Haldol? Har ni granskat det vetenskapliga faktaunderlaget till den indikationen eller har ni höftat efter eget godtycke och försäljarens reklammaterial? Exakt vilket vetenskapligt material hänvisar ni då till? Vart finns det? När gjordes det? Av vem?

Socialstyrelsens före detta chef Barbro Westerholm sa vid en intervju om hur äldre dementa personer vanvårdades med neuroleptika: Det här har jag arbetat emot i 20 år. Men visst är det imponerande att 1177 skriver att den även kan användas vid förvirring hos äldre personer, är de verkligen i behov av en medicinering som förminskar deras hjärna på rekordtid? Kan medicineringen ofta vara föranled utifrån eller inifrån den äldres egen hälsa? Eller är det en vanvettig vanvård som helt och hållet saknar vetenskapligt stöd som utdelas till personer som trotts allt bara byggt detta land?

DN: Dementa drogas – Forskare förvrängde sina resultat
Dementa drogas ”Felmedicinering lika illa som annan vanvård”
Svt Rapport berättade i tidigare inslag om vanvården.

”Jag tappar andan”
-Jag tappar andan. Jag blir så upprörd. Vi har sett den här felaktiga läkemedelsbehandlingen i över trettio år. Vi har lagt ned Barbro Westerholm massor med tid på utbildning och uppföljning. Ändå så händer det här, säger Barbro Westerholm, rikdagsledamot (fp), till Rapport.

Livsfarliga
De antipsykotiska läkemedlen skrivs ut trots att de kan vara både skadliga och till och med livsfarliga när de används på fel sätt Dessutom är inte läkemedlen till för demensproblem Livsfarliga. Dessutom är inte läkemedlen till för demensproblem. De gamla tappar förmågan att kommunicera, blir stela i kroppen och får sämre minne. Flera studier har också visat att den felaktiga användningen ökar risken att dö med tre till fyra gånger

Känner inte 1177 till att många äldre personer fått fruktansvärda biverkningar av medicinering som Haldol och Risperdal och att risken att dö bara ökar med 4 gånger? Då kanske 1177 kan ta kontakt med professor Barbro Westerholm som kanske kan bistå med lite faktakunskap? För inte tänker väl 1177 skriva om alla de mycket välbelagda riskerna med medlet Haldol?

Men om Socialstyrelsens chef arbetat mot den problematiken i över 30 år, vem är då motparten? För inte är det väl en ny Don Quijotte saga? Uppdrag granskning kanske har en del av svaren om hur dödliga fakta förtigs systematiskt.  Ett gott hjärta, oss kannibaler emellan, vad kan smaka bättre än det, helt oslagbart.

Referenser

(1)
Olanzapine increases in vivo dopamine and norepinephrine release in rat prefrontal cortex, nucleus accumbens and striatum
Xi-Ming Li, Kenneth W. Perry, David T. Wong and F. P. Bymaster

(2)
Psychopharmacology (Berl). 2000 Oct;152(2):174-80.
Increased dopamine D2 receptor binding after long-term treatment with antipsychotics in humans: a clinical PET study.
Silvestri S, Seeman MV, Negrete JC, Houle S, Shammi CM, Remington GJ, Kapur S, Zipursky RB, Wilson AA, Christensen BK, Seeman P.

(3)
Addiction Biology, 14, 283–293
Rita C. Carvalho, Daniela F. Fukushiro, Daniel C. Helfer, Donato Callegaro-Filho,
Thaís F. Trombin, Lineane H. F. Zanlorenci, Leandro Sanday, Regina H. Silva &
Roberto Frussa-Filho
Long-term haloperidol treatment (but not risperidone) enhances addiction-related behaviors in mice: role of dopamine D2 receptors.

(4)
Fastest way to a smaller brain – Haldol. Science and Nuts skriver i samma ämne men undrar över kvackandet på Engelska.

 

 

1177 svarar inte om Haldol Men undrar passande nog varför man ställer frågan. Tja jag själv brukar ställa frågor för att jag vill ha ett svar och det har fortfarande inte kommit däremot påstår 1177 att den data de baserar sina utsagor på är så gammal att den inte finns tillgänglig i moderna databaser, detta trotts att Haloperidol syntetiseraades för första gången 1954, så helt gammalt är det inte

En Mammas Heliga Bajs och Fitta

-Tack för tiden i fittan mamma vad vore jag utan den?

Du gav mig fitta och du sket ned dig när jag kom!


-Och gud välsigne dig för det Mamma!
Det finns få saker och skeenden som är så väsentliga för de nyfödda som att snabbt komma igång med det mest grundläggande, att få i gång näringsintaget och bearbetningen, att verkligen få den luft man behöver, det finns därför få saker som är så viktiga för den nyfödde som mammas fitta och mammas bajs.

För en tid sedan var det många som undrade hur det kunde komma sig de nyfödda i en del U-länder fick igång sin mage betydligt tidigare än i många I-länder, många tyckte det skulle vara tvärtom. Svaret är egentligen ganska enkelt och du måste vara ganska självupptagen och se ned på evolutionens långa historia, för att inte förstå det. Svaret är mammas bajs kära du, vad annars?

En mamma som föder barn skiter ganska ofta ned sig och det är en välsignelse för barnet (om mamman är frisk) då barnets immunsystem genom det får en extremt välavvägd kunskap om vilka bakterier som finns i närområdet och som man bör hålla kollen på. Mammas bajs är nämligen ett ganska perfekt avvägt vaccin som dessutom är personligt anpassat efter genetik, lokala förändringar i bakteriekulturen på plats och ställe. Anledningen till av västerländska barns magar kom igång senare är helt enkelt att de inte fick det vaccin som getts till barn sedan urminnes tider och det mina damer och herrar är Mammas bajs – Holy Shit –

I Mammas bajs finns det väldigt gott om döda bakterier och det blir därför ett väldigt bra och sakligt sätt för den nyfödde att tillgodogöra sig vital information om hur den lokala omgivningen ser ut och hur man bör förhålla sig till den rent immunologiskt. Tarmfloran är närmast att se som ett eget organ med ett eget liv, för varje människa går omkring med flera kilo bakterier i sig, när det blir fel i den balansen blir det inte så roligt, men vi alla har nog mammas bajs att tacka för ganska mycket när det gäller den första utbildningen om världen och vårt första och antagligen med välavvägd vaccin.

”This isn’t damning the C-section, but it may be important to make sure your child gets a mouthful of vaginal material”

Sciene news


En munfull fitta innan du ser världen är bra för dig unge
Sak samma med mammas fitta den ger den nyfödde en bättre bild av världen och visst finns det skillnader i barns immunsystem beroende på om de har fötts genom fittan eller genom kejsarsnitt. Kommer man till världen genom det senare tenderar man att lära sig mer om hudbakterier först.

Det är en konstig utveckling när vi räds för en av de få saker vi människor verkligen producerar här i världen, men visst några kilo bajs blir det väl ändå?

Äcklet i världen och dess djupa faror

Den som inte erkänner det eller också kan förstå att bajs också kan göra gott är en härligt snuskig hora. Och det fins inga ursäkter för det jävla snusket, det blir fler och fler födda utan skithål och de är verkligen fulla av det.  Att klä på sig en vacker yta och sedan se ned på den som bär sitt  naturliga inre utåt har skadat många men kan fortfarande se bra ut, konstigt nog. Men jävligt snusig är den förbannade förklädnaden och den försöker få det naturliga att se snuskigt ut, vilket inte gör förklädnaden snuskig utan även djupt sjuk.  Rena din själ tillräckligt för att inse sanningarna bortom din inställsamma lortighet om det heliga och fina i din mammas fitta och bajs, eller förbli det äckel som du alltid kommer att vara genom att förneka dina egna grunder. Varför är du så jävla förbannat och hatisk ditt helvete?

Det senare stycket var vårt smink, vart har du ditt?

Referenser:
Gut Flora wikipedia
Världens äldsta kända bok: Ebers Papyrus sägs också upp bajsets läkande egenskaper, vilket vi f.n. inte kunna bekräfta…

Acta Paediatr. 2009 Feb;98(2):229-38.

Establishment of the gut microbiota in Western infants.

Baby’s first bacteria depend on birth route
C-section newborns may harbor fewer helpful microbes than infants born vaginally
By Rachel Ehrenberg