Etikettarkiv: Vad är ADD

Vad är ADD

ADD Vad är det – Snabba fakta

Den korta förklaringen: Precis som ADHD fast inga problem att sitta still. Ibland tvärtom lite svårt att komma ur startblocken. Det är den enkla förklaringen. ADD verkar vanligare hos flickor och kvinnor än hos pojkar män.

Ovan ser du en video om flickor med ADD – ADHD.

Vanliga symptom vid ADD

-Ofta mycket lättdistraherad av yttre stimuli -Ofta svårt att följa instruktioner -Svårt att styra uppmärksamheten -Verkar ofta inte lyssna på vad som sägs, verkar drömmande -Tappa inte sällan bort saker som är nödvändiga för senare uppgifter eller aktiviteter -Svårt att organisera målinriktade aktiviteter -Växlar ofta från en oavslutad aktivitet till en annan

Prognos symptom utveckling ADD

Det finns en del som tyder på att barn med ADHD löper en ökad risk med ytterligare beteendeproblematik. Barn med ADD verkar i högre grad drabbas av andra störningar som depression, ångest och självdestruktivt beteende. Det finns begränsat underlag för att dra slutsatsen att ADD hänger med högre upp i åren än annan ADHD men den teorin förefaller heller inte osannolik.  En del har dragit slutsatsen att att kvinnors problem verkar följa med högre upp i åldrarna.

Farmaceutisk behandling

För ADD är behandlingsrekommendationerna ungefär desamma som för ADHD, dvs de medel som de europeiska läkemedelsmyndigheterna tidigare i år rekommenderade.

Mediciner vid ADD Allmänt

Mer om de vanligaste medicinerna med Metylfenidat: Concerta, Ritalin, Medikinet eller Equasym

Metamina Dexamfetamin

Det som inte står i FASS och lite till. En utbyggd beskrivning av Metamina och hur det används.

För ADD är behandlingsrekommendationerna ungefär desamma som för ADHD, dvs de medel som de europeiska läkemedelsmyndigheterna tidigare i år rekommenderade.

Information för Läkare om mediciner

Även med mediciner utanför den  Svenska farmakopén. En fördjupad information om ADD och ADHD mediciner på engelska.

Vår kritik mot Läkemedelsverkets nya riktlinjer

med kompletteringsförslag.

ADHD FAQ

En av världen ledande forskare Dr. Russell Barkley berätta om orsakerna till ADD och ADHD och vad det är, inslaget finns en bit ned på sidan om ADHD och är runt en timme långt och bitvis ganska avancerat tycker en del. För den som vill ha bra information om de senaste framstegen inom forskningen.

Hormonstyrda effekter

– Den kliniska bilden visar att symptomen förändras hos kvinnor under graviditeten vilket skulle kunna vara en indikation på att rent hormonella effekter ligger bakom en del av symptomen. Rent generellt finns det också en del vetenskapliga belägg för att många med ADHD och ADD har haft en relativt hög testosteronexponering som foster se 2-4 digit. Flickor verkar oftare ha ADD än pojkar vilket kan ha att göra med hur könshormonerna har modulerar serotoninets effekter. Flickor kan ofta ha en mindre benägenhet till utåtriktad hyperaktivitet men kan  i stället ha en inre hyperaktivitet, vilket kan ta sig i uttryck som självförebråelser, ångest. En låg självkänsla kan lätt leda till ett självdestruktivt beteende med självförebråelser i en ond cirkel. Svårigheten att fokusera är dock densamma men det tar sig ett annat uttryck. Vilket kan vara en del av förklaringarna till att så förhållandevis få flickor och kvinnor fått hjälp, men det förklarar på intet sätt den massiva nonchalansen som ligger i att bara den som skriker får hjälp. Vi måste tyvärr konstatera att flickor och kvinnor med ADD tenderar till att bli underdiagnostiserade och att det därmed finns en könsbunden diskriminering. Se även Flickor och ADD.

Övrigt

Har du Vuxen ADHD Test Stora ADHD testet för vuxna

Referenser

ADHD hos flickor – En inventering av det vetenskapliga underlaget, Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2005 Flickor med neuropsykiatriska problem, Särtryck i Ögonblick nr 3 2003, Kopp, Svenny och Gillberg, Christopher Flickor med ADHD, Nadeau Kathleen, Littman Ellen och Quinn Patricia, 2002 Understanding Women with AD/HD, Nadeau Kathleen och Quinn, Patricia, 2002. Intressant.