Etikettarkiv: 54 mg

Viktorias pappa skymd av en 54 Mg. CONCERTA ADHD MEDICIN

Viktorias pappa skymd av en 54 Mg. CONCERTA ADHD MEDICIN, originally uploaded by ADHD CENTER.

Mediciner med Metylfenidat hydroklorid vid ADHD

Concerta 21 sidig information

ADHD information för läkare

Metylfenidat:

Equasym Depot

Medikinet

Concerta

Ritalin

FASS.

Mediciner vid ADHD Allmänt
ADHD information för läkare

Kliniska studier visade att effekterna av Concerta kvarstod upp till 12 timmar efter dosering, när medlet togs en gång om dagen på morgonen.

Farmakokinetik Absorption: Metylfenidat absorberas snabbt. Efter peroral administrering av Concerta till vuxna löses ytterhöljet upp och ger en första koncentrationstopp av läkemedlet efter 1 till 2 timmar. Metylfenidat-innehållet i de två inre läkemedelsdepåerna frisätts gradvis under de närmaste timmarna. Maximala plasmakoncentrationer uppnås efter 6 till 8 timmar, varefter plasmanivåerna av metylfenidat successivt sjunker.

Concerta tas en gång om dagen och minimerar de fluktuationer mellan topp- och botten­koncentrationer som uppträder med metylfenidat med omedelbar frisättning som tas tre gånger om dagen. Absorptionsgraden för Concerta, som tas en gång om dagen, är i allmänhet jämförbar med konventionella beredningar med omedelbar frisättning.
Efter administrering av Concerta 18 mg en gång om dagen till 36 vuxna erhölls följande medelvärden för farmakokinetiska parametrar: Cmax 3,7 ± 1,0 (ng/ml), Tmax 6,8 ± 1,8 (tim), AUCinf 41,8 ± 13,9 (ng·tim/ml), och t1/2 3,5 ± 0,4 (tim).

Inga skillnader i farmakokinetiska egenskaper hos Concerta noterades efter en engångsdos respektive upprepad dosering en gång per dag, vilket tyder på att ingen signifikant ackumulering av läkemedlet äger rum. AUC och t1/2 efter upprepad dosering en gång per dag liknar de värden som erhålls efter en första dos av Concerta 18 mg.
Efter administrering av Concerta i engångsdoser om 18, 36 och 54 mg/dag till vuxna, var Cmax och AUC(0-inf) för metylfenidat proportionella mot dosen.

Distribution:
Plasmakoncentrationerna av metylfenidat hos vuxna sjunker biexponentiellt efter peroral administrering. Metylfenidats halveringstid hos vuxna efter peroral administrering av Concerta var cirka 3,5 timmar. Proteinbindningsgraden av metylfenidat och dess metaboliter är cirka 15 %. Distributionsvolymen för metylfenidat är cirka 13 liter/kg.

Metabolism:
Hos människa metaboliseras metylfenidat huvudsakligen via de-esterifiering till alfa-fenyl-piperidinättiksyra (PPA, cirka 50 gånger nivån för oförändrad substans) som har föga eller ingen farmakologisk aktivitet. Metabolismen hos vuxna av Concerta en gång/dag, uppmätt som metabolisering till PPA, liknar den som noterats för metylfenidat tre ggr/dag. Metabolismen vid enstaka eller upprepad dosering en gång/dag är likartad.

Utsöndring:
Halveringstiden för metylfenidat hos vuxna, efter administrering av Concerta, är cirka 3,5 timmar. Efter oral administrering utsöndras cirka 90 % i urinen och 1 till 3 % i faeces som metaboliter inom 48 till 96 timmar. Små kvantiteter av oförändrad metylfenidat återfinns i urinen (mindre än 1 %). Den huvudsakliga renala metaboliten är PPA (60-90 %).
Efter peroral administrering av radioaktivt märkt metylfenidat till människa, återfanns cirka 90% av radioaktiviteten i urinen. Den metabolit som framförallt återfanns i urinen var PPA som stod för cirka 80% av dosen.

Effekt av födointag:
Inga skillnader avseende farmakokinetiska eller farmakodynamiska egenskaper hos Concerta noterades när medlet gavs efter en fettrik frukost eller på fastande mage.

Särskilda populationer Kön:
Hos friska vuxna var medelvärden för dosjusterad AUC(0-inf) för Concerta 36,7 ng·tim/m hos män och 37,1 ng·tim/ml hos kvinnor. Inga skillnader mellan de båda grupperna noterades.
Etnisk bakgrund: Hos friska vuxna som fick Concerta var värdena för dosjusterad AUC(0-inf) likartade och oberoende av etnisk tillhörighet. Underlaget kan dock ha varit för litet för att påvisa etniska variationer med avseende på farmakokinetiska egenskaper.
Ålder: Farmakokinetiska egenskaper hos Concerta har inte studerats på barn under 6 år. Hos barn 7-12 år har följande farmakokinetik-data uppmätts för Concerta efter 18, 36 och 54 mg (medelvärde±standardavvikelsen): Cmax 6,0±1,3, 11,3±2,6 respektive 15,0±3,8 ng/ml, Tmax 9,4±0,02, 8,1±1,1 respektive 9,1±2,5 timmar, AUC(0-11,5) 50,4±7,8, 87,7±18,2 respektive 121,5±37,3 ng·tim/ml.

Njurinsufficiens:
Erfarenhet av behandling av patienter med njurinsufficiens med Concerta saknas. Efter peroral administrering av radioaktivt märkt metylfenidat till människa, noterades omfattande metabolism av metylfenidat och cirka 80% av radioaktiviteten utsöndrades via
urinen i form av PPA. Eftersom renal clearance inte är en viktig clearanceväg för metylfenidat, antas njurinsufficiens ha liten påverkan på de farmakokinetiska egenskaperna hos Concerta.
Leverinsufficiens: Erfarenhet av behandling av patienter med leverinsufficiens med Concerta saknas. Förkliniska uppgifter Teratogena effekter av metylfenidat har setts hos råtta och kanin. Spina bifida och extremitetsmissbildningar sågs hos kanin och rygg­rads­abnormiteter hos råtta.
Metylfenidat påverkade inte reproduktionsförmågan eller fertiliteten vid doser 2-5 gånger högre än den humana terapeutiska dosen. Resultat från studier av genotoxicitet visar ingen särskild risk för människa. Inga karcinogena effekter av metylfenidat sågs i råttstudier. Hos möss av båda könen orsakade metylfenidat hepatocellulära adenom, samt hepatoblastom endast hos handjuren. I avsaknad av exponeringsdata kan inte signifikansen av dessa resultat bedömas.

Farmakodynamik
Metylfenidathydroklorid är ett milt centralstimulerande medel. Den terapeutiska verkningsmekanismen vid ADHD är inte känd. Metylfenidat tros blockera återupptaget av noradrenalin och dopamin till presynaptiska neuron och öka frisättningen av dessa monoaminer till den synaptiska spalten. Metylfenidat är en racemisk blandning bestående av d- och l-isomererna. D-isomeren är mer farmakologiskt aktiv än l-isomeren.
I de kliniska studier som ligger till grund för registreringen, utvärderades Concerta hos 321 patienter som tidigare behandlats med preparat innehållande metylfenidat med omedelbar frisättning och hos 95 patienter vilka inte tidigare behandlats med preparat innehållande metylfenidat med omedelbar frisättning.