Concerta vit 36 mg på Viktorias pappa

Nu faller skuggan lätt på den gamla monetära ordningen.

Mediciner med Metylfenidat hydroklorid vid ADHD
ADHD information för läkare

Farmakokinetik

Concerta är en depåberedning med ett yttre lager från vilket metylfenidat frisätts snabbt och en kärna med en långsammare frisättningsmekanism via ett osmotiskt system (OROS). Det leder till en plasmakoncentrationsprofil med en initial peak och sedan en långsam ökning till Cmax, som nås efter 6-8 timmar. En depåtablett om 18 mg per dag ger ungefär samma totalexponering som konventionella tabletter med normal frisättning givna som 5 mg tre gånger per dag under den vakna perioden av dygnet.

Metylfenidat är ett racemat där D-formen antas vara den farmakologiskt aktiva isomeren. Farmakokinetiken för D-metylfenidat är linjär inom dosområdet 18-54 mg och förändras inte vid upprepad dosering. Vid peroralt intag absorberas metylfenidat snabbt och fullständigt, men pga. en första passageeffekt är biotillgängligheten endast 10-50%. Metylfenidat metaboliseras främst via esteraser till den inaktiva metaboliten alfa-fenyl-metylfenidat (PPA). Större delen av en given dos utsöndras i urin, huvudsakligen som PPA. Halveringstiden för metylfenidat i plasma är ca. 3.5 timmar.

————-

tittat lite på gta nya som ab skriver om är det något att ha tro?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *